Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Kanun No: 6218

Kabul Tarihi: 31.03.2011

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27905

Kanun No: 6218

Kabul Tarihi: 31/3/2011

MADDE 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

EK MADDE 143 - Adana'da Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı;

a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Turizm Fakültesinden,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

b) Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 2 - 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

"105) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi"

MADDE 3 - 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 16 - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

MADDE 4 - 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 14 - Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."

MADDE 5 - 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü paragrafının son cümlesi "Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi uyarınca ödeme yapılmaz." şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Bu Kanunun 5 inci maddesi 3/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 7 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

13/4/2011

KURUMU : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

UNVAN               DERECE     I SAYILI    II SAYILI
-------------------------------  ------------- ------------  -----------
Profesör              1       200      30
Doçent               1       80       10
Doçent               2       80       10
Doçent               3       80       10
Yardımcı Doçent          3       120      10
Yardımcı Doçent          4       120      10
Yardımcı Doçent          5       120      10
Öğretim Görevlisi         1       15       4
Öğretim Görevlisi         2       15       4
Öğretim Görevlisi         3       15       4
Öğretim Görevlisi         4       15       4
Öğretim Görevlisi         5       15       4
Öğretim Görevlisi         6       15       4
Okutman              i       25       4
Okutman              2       25       4
Okutman              3       25       4
Okutman              4       25       4
Okutman              5       13       3
Okutman              6       10       3
Okutman              7       10       3
Araştırma Görevlisi        4       150
Araştırma Görevlisi        5       150
Araştırma Görevlisi        6       150
Araştırma Görevlisi        7       150
Uzman               1       15       1
Uzman               2       15       1
Uzman               3       15       1
Uzman               4       15       1
Uzman               5       15       1
Çevirici              1       1       1
Eğitim Öğretim Planlamacısı    1       1       1
               ----------------------------------------------
TOPLAM                      1700      146


(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

KURUMU : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

                          SERBEST   TUTULU
                          KADRO    KADRO
SINIF   UNVAN             DERECE   ADEDİ    ADEDİ   TOPLAM
------- ----------------------------- -------- --------- ---------- ----------
GİH    Genel Sekreter        1     1           1
GİH    Genel Sekreter        1     1           1
     Yardımcısı     
GİH    Strateji Geliştirme Dairesi  1     1           1
     Başkanı       
GİH    Yapı İşleri ve Teknik     1     1           1
     Dairesi Başkanı   
GİH    Personel Dairesi Başkanı   1     1           1
GİH    Bilgi İşlem Dairesi      1     1           1
     Başkanı       
GİH    Hukuk Müşaviri        1     1           1
GİH    Öğrenci İşleri Dairesi    1     1           1
     Başkanı       
GİH    Sağlık, Kültür ve Spor    1     1           1
     Dairesi Başkanı   
GİH    Kütüphane ve Dokümantasyon  1     1           1
     Dairesi Başkanı   
GİH    İdarî ve Malî İşler Dairesi  1     1           1
     Başkanı       
GİH    Fakülte Sekreteri       1                 9
GİH    Yüksekokul Sekreteri     2     1           1
GİH    Enstitü Sekreteri       3                 2
GİII   Şube Müdürü          1     5           5
GİH    Şube Müdürü          2     5           5
GİH    Şube Müdürü          3     5           5
GİH    Malî Hizmetler Uzmanı     3     2           2
GİH    Malî Hizmetler Uzman     9     3           3
     Yardımcısı     
GİH    Şef              4     9           9
GİH    Şef              5     8           8
GİH    Şef              6     8           8
GİH    Programcı           4     2           2
GİH    Programcı           5     2           2
GİH    Programcı           6     2           2
GİH    Çözümleyici          5     2           2
GİH    Sivil Savunma Uzmanı     3     1           1
GİII   Bilgisayar İşletmeni     5     22           22
GİH    Bilgisayar İşletmeni     6     22           22
GİH    Bilgisayar İşletmeni     7     22           22
GİH    Bilgisayar İşletmeni     8     22           22
GİH    Veri Hazırlama ve Kontrol   5     16           16
     İşletmeni      
GİH    Veri Hazırlama ve Kontrol   6     15           15
     İşletmeni      
GİH    Sekreter           8     10           10
GİII   Sekreter           9     10           10
GİH    Şoför             7     5           5
GİH    Şoför             8     5      2     7
GİH    Şoför             9     5      2     7
GİH    Memur             8     20     5     25
GİH    Memur             9     17     5     22
GİH    Memur             10     17     5     22
TH    Mühendis           4     3           3
TH    Mühendis           5     3           3
TH    Mühendis           6     4           4
TH    Mimar             5     1           1
TH    Tekniker           6     5      3     8
TH    Tekniker           7     5      3     8
TH    Tekniker           8     5      4     9
TH    Kütüphaneci          5     2           2
TH    Kütüphaneci          6     2           2
TH    Kütüphaneci          7     2           2
TH    Teknisyen           8     5      3     8
TH    Teknisyen           9     5      3     8
TH    Teknisyen           İÜ     5      4     9
SH    Uzman Tabip          4     2           2
SH    Tabip             5     5           5
SH    Diş Tabibi          5     1           1
SH    Diyetisyen          5     1           1
SH    Hemşire            6     2           2
SH    Hemşire            7     2           2
SH    Hemşire            8     2           2
SH    Psikolog           6     1           1
AH    Avukat            5     i           1
AH    Avukat            8     1           1
YH    Hizmetli           9     15     5     20
YH    Hizmetli           10     15     5     20
YH    Kaloriferci          10     10           10
Yll    Bekçi             10     5      1     6
YH    Aşçı             10     5           5
                         -------------------------------
TOPLAM                       400     50     450

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

KURUMU : ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLAR

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

                          SERBEST   TUTULU
                          KADRO    KADRO
SINIF   UNVAN             DERECE   ADEDİ    ADEDİ   TOPLAM
------- ----------------------------- -------- --------- ---------- ----------
GİH    İşletme Müdürü        3     1           1
GİH    Bilgisayar İşletmeni     6     10           10
GİH    Memur             8     6           6
YH    Hizmetli           10     3           3
                         -------------------------------
     TOPLAM                  20           20