Milli Eğitim Bakanlığından

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 21.07.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28360

MADDE 1 - 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Kurum: Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim, yabancı, azınlık, özel eğitim okulları, milletlerarası özel öğretim kurumları ile çeşitli kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşları, dershaneleri, motorlu taşıt sürücüleri kursları, hizmet içi eğitim merkezleri, öğrenci etüt eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile benzeri özel öğretim kurumlarını,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İlkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu ve özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriş katının üst ve/veya alt katı olması halinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımına uygun standartlarda asansör bulunması gerekir."

"c) Aynı kurucu, aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli şartları taşıması kaydıyla farklı binalarda da aynı adla ilkokul ve ortaokul açabilir. Açılmış olan ilkokul ve ortaokulların da aynı ilçe sınırları içerisinde her biri okul için gerekli şartları taşıması kaydıyla farklı binaları kullanmalarına izin verilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(2) Aynı kurucuya ait kurumlardan sadece okulların belirli bölümleri birlikte kullanılabilir. Ancak, aynı kurucu tarafından, farklı seviyelerde okulların aynı binada açılmak istenmesi durumunda; giriş-çıkış, oyun bahçesi, koridor, tuvalet ve lavabolar her okul için ayrı düzenlenir. Milletlerarası okullar diğer okullarla aynı binada bulunamaz. Bunun için kurucu veya kurucu temsilcisi bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerle müracaat eder. Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre valilikçe gerekli inceleme yapılarak açılması uygun görülen okullara ilişkin başvurular, ekleriyle birlikte kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlıkça açılması uygun görülen okullara, beş iş günü içinde yine Bakanlıkça kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilir. Bu süre, valilik teklifinin Genel Müdürlük evrakına giriş kayıt tarihinden itibaren hesaplanır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Her kurumun bir müdür tarafından yönetilmesi esastır. Ancak, bir kurucuya ait aynı bina veya kampüste bulunan;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) Okul öncesi eğitim kurumu ile ilkokul ve ortaokul,

b) Ortaokul ile lise,

c) Birden fazla ortaöğretim okulu

bir müdür tarafından yönetilebilir. Yönetimleri birleştirilen okullarda her kurum veya kısım için ayrı ayrı müdür yardımcıları görevlendirilir."

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2) Okul öncesi eğitim kurumlarında kontenjanı 150 ve daha fazla, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında kontenjanı 400 ve daha fazla olan okullarda müdür yardımcısı,"

"5) İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında öğrenci sayısının 750 ve daha fazla olması halinde ikinci rehber öğretmen,"

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Okul öncesi eğitim kurumlarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak; bu şartları taşıyan öğretmen bulunmaması halinde ilkokul ve ortaokullarda öğretmenlik yapma koşullarını taşıyıp resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak."

"c) İlkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarında; görev yapacağı okulda öğretmenlik yapma koşullarını taşımak ve resmi veya özel öğretim kurumlarında en az iki yıl asıl görevli olarak öğretmenlik yapmış olmak."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

"(1) İlkokullarda sınıf öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir."

"(2) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

"(5) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmi okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmi okul ve kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı, resmi okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Dershanelerde ortaöğretim kurumlarına giriş sınavlarına hazırlık programları 200 ders saatinden, yükseköğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları 250 ders saatinden, okulların ara sınıflarındaki öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla düzenlenen takviye programları 100 ders saatinden az olamaz."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

"(2) 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarında okul aile birliği kurulur. Okul öncesi eğitim kurumlarında ise velilerin veya okul yönetimlerinin istemesi halinde kurulur. Aynı kurucuya ait ve aynı bina veya kampüste bulunan okullar için tek okul aile birliği kurulabilir. Kurum yönetimince izin verilmesi halinde okulun bölümlerinin kiraya verilmesi, işletilmesi, öğrenci servis hizmetleri ve benzeri görevleri de yürütür."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, ilkokulda ve ortaokullarda 30, fen ve sosyal bilimler liselerinde 26, mesleki ve teknik liselerde 24, diğer ortaöğretim kurumlarında 30 dan fazla olamaz."

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 9 uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Akşam liselerinde ise ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu ve 18 yaşını bitirmiş veya okuma hakkını kullanarak örgün ortaöğretim kurumlarından ayrılmış olma hükümlerine yer verilir."

"(9) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde ilkokul ve ortaokullara devam eden öğrencilerin kaydında; T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi veya kurumca onaylı örneği istenir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

"a) Özel okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokul, ortaokul, özel eğitim ve ortaöğretim okullarının bütün sınıflarında ve özel öğrenci etüt eğitim merkezlerinde yıllık,"

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Öğrenim ücretini yıllık olarak belirleyen okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, özel eğitim okulu, ortaöğretim okullarında ve öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretim yılı başlamadan ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu dışındaki kısmı iade edilir. Öğretim yılı başladıktan sonra ayrılanlara yıllık ücretin yüzde onu ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı iade edilir."

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin EK-5 İş Sözleşmesi Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

"EK-5

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV ALAN EĞİTİM

PERSONELİNE AİT İŞ SÖZLEŞMESİ FORMU

1-İş Veren Kurumun

a) Adı veya unvanı :

b) Adresi :

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Kurucu veya kurucu

temsilcisinin adı ve soyadı :

2- Görev Alan Eğitim Personelinin

a) Adı ve soyadı :

b) T.C. Kimlik No :

c) Ev adresi :

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

ç) Görev unvanı :

(Bu kısma öğretmenin asıl görevli aylık ücretli veya

ders ücretli eğitim personeli olduğu yazılır.)

d) Varsa yöneticilik görevinin adı :

(Müdür, müdür yardımcısı)

(Ders ücretli eğitim personeline yöneticilik görevi verilmez.)

e) Okutacağı derslerin adı :

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Haftalık ders saati sayısı :

(Kurum türüne göre Yönetmelikte belirtilen aylık ve ders saati ücreti karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısını geçemez)

g) Asıl görevli aylık ücretli ise :

Aylık ücret miktarı : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

Bir ders saati ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

Yöneticilik aylık ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

ğ) Ders saat ücretli ise;

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bir ders saati ücreti : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

h) İş güçlüğü zammı : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

ı) Sosyal yardım kapsamındaki

ek ödemeler : (. . . . . . . . . . . . . . . . TL)

Yabancı uyruklu eğitim personeline ödenecek ücret tek kalem ile gösterilebilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998'den beri)

3-Süre:

a) Sözleşmenin (görevin) başlama tarihi : (Çalışma izni veya geçici olurun düzenlendiği tarih)

b) Sözleşmenin bitim tarihi :

c) Sözleşmenin tanzim tarihi :

4- Fesih Şartları :

Kurucu veya kurucu temsilcisi veya görev alan eğitim personeli sözleşmeleri, 4857 sayılı İş Kanununun ilgili hükümlerine göre feshedilir.

( (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

5- Genel Şartlar:

a) Görev alan eğitim personeli, Özel Öğretim Kurumları Kanunu, ilgili yönetmelikler, Bakanlık emirleri ile benzeri dengi öğretim kurumları için yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde görev yapmayı taahhüt eder.

b) Asıl görevli aylık ücretli eğitim personeli aylığı karşılığı haftada okutmakla yükümlü olduğu derslerin dışında ücretli ders okutuyorsa, okutulan bu dersler için ödenecek aylık ücret de aynı yoldan hesaplanır.

c) Asıl görevli aylık ücretli eğitim personeli aylık ücreti, yönetmeliklere göre yükümlü bulundukları görevleri yapmaları şartı ile yılda 12 ay resmi okullardaki gibi ödenir.

ç) Ders saati ücretli olarak görev alan eğitim personelinin aylık ders saati ücreti; bir ay zarfında okuttuğu ders saati sayısının, bu sözleşmede bir ders saati karşılığı gösterilen ders saati ücreti ile çarpımından elde edilen miktardır.

d) Eğitim personelinin aylık ücreti, bordro ile her ay sonunda ödenir.

e) Görev alan eğitim personelinin ilgili resmi makam tarafından çalışma izni geri alınırsa, işbu sözleşme feshedilmiş sayılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

f) Bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde veya eksik kalan hususlarda 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, yönetmelikler, Bakanlık emirleri ve ilgili diğer kanunların hükümleri uygulanır.

g) Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar için, .......................... mahkemelerinin yetkisi taraflarca kabul edilmiştir.

6- Özel Şartlar:

(Kanunlarla verilen hakları düşürecek hükümler konulamaz.)

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(ICD-IMEX * (c) 1998'den beri *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

..................................................................................................................................

Bu sözleşme 3 nüsha düzenlenerek bir nüshası çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili makama, bir nüshası sözleşmeye taraf olan personele verilir. Diğer nüshası ise kurucu veya kurucu temsilcisinde kalır.

İşveren (Kurucu) veya Temsilcisi

Adı-Soyadı ve İmzası Görev Alan Eğitim Personeli

Adı-Soyadı ve İmzası

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

Yukarıdaki imzaların kurucu ile görev alan eğitim personeline ait olduğu tasdik olunur.

Müdür

Adı-Soyadı

İmzası ve Mühür

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"