Bakanlar Kurulundan

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Numarası: 2012/2664

Karar Tarihi: 03.01.2012

Resmi Gazete Tarihi: 10.01.2012

Resmi Gazete Sayısı: 28169

Ekli "375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2011 tarihli ve 20269 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 12 nci ve geçici 20 nci maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ               A. BABACAN                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
aşbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı              Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı


S. ERGİN               F. ŞAHİN                    S. ERGİN               N. ERGÜN
dalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.       Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı


F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı


T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı


İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ                   E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı


Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ                   V. EROĞLU

Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı


R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 1- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekii (I) sayılı Cetvelin;

a) "A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar" kısmının "1-Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranlan ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel" bölümünün;

1- (f) sırasına "milli emlak dairesi başkanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "yükseköğretim kurumları genel sekreter yardımcıları,'' ibaresi,

2- (g) sırasına "genel sekreter yardımcısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "tiyatro müdür yardımcısı, Atatürk Kültür Merkezi müdür yardımcısı, opera ve bale müdür yardımcısı." ibaresi,

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

3- (ı) sırasına "kadrolarında bulunanlar," ibaresinden sonra gelmek üzere "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar," ibaresi,

4- (j) sırasına "teşkilatları ile" ibaresinden sonra gelmek iizere "Anayasa Mahkemesi, Yargıtay. Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında," ibaresi, "atananlar ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "büyükşehir belediyeleri hesap işleri murakıpları ve" ibaresi.

5- (k) sırasına "ayniyat saymanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "teberrukat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, malzeme saymam" ibaresi.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) "Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil)" kısmının (2) nci sırasına "koruma güvenlik amiri," ibaresinden sonra gelmek üzere "koruma ve güvenlik amir yardımcısı," ibaresi,

eklenmiştir.

MADDE 2- (1) 14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, aynı fıkranın (m) bendinde yer alan "merkez ve taşra teşkilatı ile" ibaresi, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi ile ek 1 inci ve geçici 1 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu Karar uyarınca Bakanlık merkez teşkilatı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 42 nci maddesine göre ödenen ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 11 inci maddesine istinaden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, 14 üncü madde ve 16 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan ek ders ücretleri söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmez. 15/1/2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere, söz konusu geçici 11 inci maddede öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkan bulunmadığından bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenir."

b) 21/5/2007 tarihli ve 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Adalet Bakanlığı Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 10 uncu maddesi, 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "10 uncu madde uyarınca yapılan ödemeler hariç" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve anılan Kararın 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "öğretmenler ile bu Kararın 10 uııcu maddesinde sayılanlardan'' ibaresi "öğretmenlerden" şeklinde değiştirilmiştir.

c) 9/11/2000 tarihli ve 2000/1648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra Teşkilatı İle Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı. Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Benzeri Diğer Hususların Tespitine Dair Esasların; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (f) ve (g) bentleri, 5 inci maddesi, 7 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, 10 uncu maddesi ve ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmış ve anılan Esaslara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

"GEÇİCİ MADDE 1- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, bu Esaslar kapsamında yer alan öğretmenler için mülga 5 inci madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.'"

d) 29/12/2003 tarihli ve 2003/6688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Genel Sekreterliğe ait kadrolara 15/1/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan personel için bu Yönetmeliğin kadro karşılığı sözleşmeli personele ilişkin hükümleri uygulanmaz."

Yürürlük

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 3- Bu Kararın 1 inci maddesi 15/1/2012 tarihinde ve diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.