Bakanlar Kurulundan

Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi

Karar Numarası: 2011/2354

Karar Tarihi: 24.10.2011

Resmi Gazete Tarihi: 01.11.2011

Resmi Gazete Sayısı: 28102

9 Aralık 2009 tarihinde Bükreş'te imzalanan ve 19/10/2011 tarihli ve 6238 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi"nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve HUMŞ-2107 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.


               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ               A. BABACAN              B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN               E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı   Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR             A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı      Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ               M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

İ. N. ŞAHİN              C. YILMAZ               E. GÜNAY               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı            Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

Ö. DİNÇER               İ. YILMAZ               V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı          Milli Savunma Bakanı         Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ               B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma Bakanı

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

26 Mayıs 1999 tarihinde Romanya, Bükreş'te imzalanan Sınıraşan Suçlan Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması'nın Akit Tarafları olan işbu Sözleşmenin Tarafları (bundan böyle "Üye Devletler" olarak anılacaktır);

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi'nin (SECİ) himayesinde oluşturulan ve geliştirilen işbirliğinin, yapılarının ve usullerin değerinin ve ilerlemesinin farkında olarak;

Özgürlük, adalet ve güvenlik içinde bir toplum oluşturmanın demokratik tüm uluslar için zorunlu bir görev olduğunu kabul ederek;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Avrupa İnsan Haklan ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesine riayet ederek;

Suçluların sınırlara riayet etmediklerinin, hakkaniyet ve adalete zarar verme pahasına sınırları suiistimal etme niyeti taşıdıklarının bilincinde olarak;

Suça teşebbüs edenlerin sınıraşan suç piyasaları yoluyla ve uluslararası yasadışı ticari ittifaklar düzenleyerek meşru ekonomileri, toplumları ve hukukun üstünlüğünü yozlaştırıp itibarını düşürdüklerini dikkate alarak;

Vatandaşlarının çıkarları için tüm hükümetlerin, bir yandan kişisel verilerin korunması da dahil olmak üzere bireysel haklara tam olarak riayet ederken, diğer yandan suçla ve suçun nedenleriyle mücadele etmek amacıyla etkin önlemler almakla yükümlü olduklarını göz önünde bulundurarak;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Terör dahil olmak üzere tüm suç ve ağır suç türlerinin önlenmesinde ve bunlarla mücadele edilmesinde kolluk teşkilatları arasındaki etkin bilgi alışverişinin oynadığı önemli rolün farkında olarak;

SECİ Sınıraşan Suçlarla Mücadele Bölgesel Merkezi (SECİ Merkezi) tarafından sunulan avantaj ve olanaklardan yararlanılmasının ortak menfaate hizmet edeceğini düşünerek ve yeni bir uluslararası kuruluş bünyesinde bu avantaj ve olanakların daha da gelişeceği beklentisiyle;

Sınıraşan suçlar alanında ve kanun uygulamada işbirliğine yönelik uluslararası anlaşmaları ve AB müktesebatını olabildiğince göz önünde bulundurarak;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yetkili kolluk kuvvetleri teşkilatları arasında etkin işbirliği için güçlendirilmiş mekanizmaların oluşturulmasına yönelik bu ortak gaye ve çıkar uyarınca;

Avrupa Birliği'nin Avrupa Polis Ofisine (Europol) örgütlü suçlar ve diğer ağır suç türleriyle mücadelenin desteklenmesinde öncü rol verdiğini dikkate alarak ve SELEC ile Europol'ün karşılıklı menfaatlerine uygun olacak şekilde operasyonel açıdan tamamlayıcılığa ulaşmaya gayret ederek;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

BÖLÜM I Kuruluş, Amaç ve Görevler

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 1 Kuruluş

Üye Devletler, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi'ni (bundan böyle "SELEC" olarak anılacaktır) SELEC'in amaçlarını yerine getirmek amacıyla yetkili makamları arasındaki işbirliğinin çerçevesini oluşturacak şekilde kurarlar.

Madde 2 Amaç

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği çerçevesinde SELEC'in hedefi, ağır ve örgütlü suçlar dahil olmak üzere, suçu önleme ve suçla mücadelede, sözkonusu suçun sımraşan faaliyet unsuru içermesi veya böyle unsur içeriyor görünmesi halinde, Üye Devletlere destek sağlamak ve eşgüdümü güçlendirmektir.

Madde 3 Görevler

2. madde uyarınca, SELEC'in görevleri şunlardır:

(a) İşbu Sözleşme uyarınca, Üye Devletlerdeki soruşturma ve suç Önleme faaliyetini desteklemek;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(b) Bilgi ve suça ilişkin istihbarat değişimini ve operasyonel yardım taleplerini kolaylaştırmak;

(c) Üye Devletlerin Ulusal İrtibat Noktalarına, şüpheliler, suçlular veya SELEC'in yetki alanıyla ilgili suçlar arasındaki bağlantılar hakkında bildirimde bulunmak ve bilgilendirmek;

(d) Bilgi ve suça ilişkin istihbarat toplamak, karşılaştırmak, analiz etmek, işlemek ve

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

yaymak;

(e) SELEC'in hedefleriyle bağlantılı olarak stratejik analiz sağlamak ve tehdit değerlendirmeleri yapmak;

(f) Bilgisayar donanımlı bilgi sistemi kurmak, işletmek ve idame ettirmek;

(g) Kanun uygulama yöntem ve teknikleri konusundaki iyi uygulamaları derlemek ve bunları Üye Devletlerin yararına olacak şekilde çok uluslu eğitimler ve konferanslar

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

aracılığıyla teşvik etmek;

(h) İşbu Sözleşmenin hedefiyle uyumlu diğer görevleri, Konse/in alacağı bir kararı takiben, üstlenmek.

Madde 4 Tanımlar

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

İşbu Sözleşmenin amaçlarına yönelik olarak:

(a) "SECİ Merkezi" 26 Mayıs 1999 tarihinde Romanya, Bükreş'te imzalanan Sınıraşan Suçlan Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması ile tesis edilen "Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi Sınıraşan Suçlarla Mücadele Bölgesel Merkezi" anlamında kullanılır;

(b) "Kanun uygulama", suçun önlenmesi ve suçla mücadeleyi hedefleyen tüm faaliyetler anlamında kullanılır. Bu tabir SELEC'in yetki alanında yer alan gümrük, polis ve sınır muhafaza çalışmalarını içermekte olup bunlarla sınırlı değildir;

(c) "Yetkili Makam", Üye Devlet veya Operasyonel Ortak bünyesinde ulusal hukuk kapsamında kanun uygulamasından sorumlu her türlü kamu kuruluşunu ifade eder;

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(d) "Çok kuruluşlu", aynı çaba doğrultusunda faaliyet gösteren farklı yetkili makamların tek bir çatı altında birleşimi anlamında kullanılmaktadır. Özellikle işbu Sözleşme'de sınır muhafızları, polis, gümrük ve diğer yetkili makamların birleşimi anlamına gelmektedir;

(e) "Ağır suç", en az dört yıl süreyle özgürlükten azami mahrumiyet veya daha ağır cezayla cezalandırabilecek cürüm içeren eylem anlamında kullanılır -SASMUS BAKILACAK;

(f) "Örgütlü suç", belirli bir süredir var olan ve üç ya da daha fazla kişiden oluşan ve bir ya da daha fazla ağır suç veya cürüm işleme gayesiyle hareket eden yapılanmış bir grup tarafından işlenmiş herhangi bir suç anlamında kullanılır;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(g) "Sınıraşan Faaliyet", birden fazla Üye Devletin topraklarında işlenen ya da işlenmesi planlanan her türlü yasadışı faaliyet anlamında kullanılır;

(h) "Kişi", gerçek veya tüzel kişi anlamında kullanılır;

(i) "Kişisel veriler", belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek kişilere ("ilgili kişi") ilişkin tüm bilgileri ifade eder;

(j) Kişisel veri "işleme", kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, saklanması, kabul edilmesi veya değiştirilmesi, geri çağrılması, bunlara başvurulması, kullanımı, aktarılarak açıklanması, dağıtılması veya diğer şekillerde kullanıma sunulması, uyumlaştırılması veya birleştirilmesi, engellenmesi, silinmesi veya İmhasının yanı sıra bu verilerin sınır ötesine nakli gibi kişisel veriler üzerinde yapılan her türlü işlem veya işlem dizisi anlamında kullanılır;

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

M "Bilinmesi gereken", veri veya bilgi alıcısının kendi konumu, rolü, dairesi veya görevine istinaden, tespit edilmiş belirli bir ihtiyaç üzerine sözkonusu bilgiye ulaşmasının gerekli olduğu durumu ifade eder,

(I) "Üçüncü Taraf Üye Devlet, Operasyonel Ortak veya Gözlemci konumunda olmayan devlet veya uluslararası örgüt veya kurum anlamında kullanılır.

BÖLÜM II Yasal Statü ve Organizasyon

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Madde 5 Yasal Statü

(1) SELEC uluslararası tüzel kişiliğe sahiptir.

(2) SELEC her Üye Devlet'te o Devlet'in kanunları kapsamında yasal ve hukuki muamele yapma ehliyetine sahip olur.

(3) SELEC özellikle şu ehliyetlere sahip olur:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(a) Sözleşme akdetme;

(b) Menkul ve gayrimenkul malları edinme ve elden çıkarma;

(c) Yasal işlemlere taraf olma.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 6 İmtiyazlar ve Dokunulmazlıklar

(1) SELEC, Üye Devletlerin temsilcileri, İrtibat Görevlileri, Genel Müdür, Müdürler, SELEC personeli ve Operasyonel Ortakların temsilcileri, Üye Devletler arasında akdedilecek bir Protokol uyarınca görevlerinin icrası için gerekli olan imtiyaz ve dokunulmazlıklara sahip olur.

(2) SELEC Ev Sahibi Ülke ile genel merkez anlaşması akdeder.

Madde 7 SELEC Organları

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SELEC Organları şunlardır:

(a) Konsey;

(b) Sekretarya.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 8 Konsey

(1) Konsey SELEC'in en üst düzey karar alma organıdır.

(2) Konsey, her Üye Devletin, vekili ile birlikte belirlenecek bir temsilcisinden oluşur. Her temsilci bir heyetle desteklenebilir.

(3) Konsey Üyeleri kendi Devletleri adına hareket etme yetkisini haiz üst düzey görevlilerden oluşur. Bir Konsey Üyesinin toplantıya iştirak edememesi durumunda, üyenin yerini vekili alır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(4) Konse/in Üye Devletler arasından alfabetik sıralamaya göre dönüşümlü olarak 1 yıllığına seçilecek bir Başkanı olur.

(5) Her Üye Devlet Konsey'de bir oy hakkına sahip olur.

(6) Konsey en az yılda bir kere toplanır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(7) Konsey aşağıdaki görevleri yerine getirir:

(a) SELEC stratejik planı ve yıllık eylem planının onaylanması;

(b) Yıllık olarak SELEC bütçesinin onaylanması ve Üye Devletler'in mali katkılarının belirlenmesi;

(c) İşbu Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilenler dışında SELEC'in üstleneceği görevlerin onaylanması;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(d) Genel Müdür ve Müdürlerin seçimi ve görevden alınmaları ile işbu Sözleşmeye uygun şekilde istihdam koşullarının ve şartlarının belirlenmesi;

(e) Güvenlik Kılavuzunun kabulü;

(f) SELEC personeli arasında yer alacak bir Veri Koruma Görevlisi'nin atanması;

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(g) İşbu Sözleşme uyarınca SELEC için kurum dışı mali denetçilerin atanması;

(h) SELEC yıllık raporunun onaylanması;

(i) Ev Sahibi Ülke veya Üçüncü Taraflarla mutabakat zaptı dahil olmak üzere anlaşmaların müzakere edilmesi ve gerektiğinde müzakere pozisyonlarının tanımlanması konusunda Genel Müdür'ün yetkili kılınması;

(j) Ev Sahibi Ülke veya Üçüncü Taraflarla mutabakat zaptı dahil olmak üzere anlaşmaların akdinin onaylanması;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(k) SELEC'e yeni üyelik kabulüne ilişkin kriterlerin belirlenmesi;

(I) Devletlerin üyelik başvurulan ile SELEC'e kabullerinin onaylanması;

(m) Üçüncü Tarafların Gözlemci veya Operasyonel Ortak olma başvurularının onaylanması;

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(n) Konsey'in usul kurallarının ve Gözlemciler için Kılavuz dahil olmak üzere işbu Sözleşmenin doğru icrası için gerekli usul kuralları ve yönetmeliklerin kabulü;

(o) İşbu Sözleşme'de belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

(8) Yukarıda, 7. fıkranın a, b, c, e, i, j, k, I, m ve n bentlerinde belirtilen görevleri icra ederken Konsey tüm Üye Devletlerin oybirliği ile karar verir. Diğer tüm görevlerin icrasında Konsey kararları, işbu Sözleşme'de aksine bir hüküm yer almadığı sürece, Üye Devletlerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.

(9) Konsey, çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla komiteler ve çalışma grupları kurabilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 9 Sekretarya

(1) Sekretarya aşağıdakilerden oluşur:

(a) Genel Müdür,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(b) Müdürler,

(c) SELEC personeli.

(2) Genel Müdür, Müdürler ve SELEC personeli görevlerini icra ederken SELEC harici hiçbir makam veya hükümetin talimatını gözetemez, kabul edemez veya bu talimatlara göre hareket edemez.

(3) Her Üye Devlet Genel Müdür, Müdürler ve SELEC personelinin sorumluluklarının münhasıran uluslararası olma özelliğine riayet etmeyi taahhüt eder ve sorumluluklarının ifasında onları etki altında bırakmaya çalışamaz.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 10 Genel Müdür

(1) SELEC'e, baş yönetici ve yasal temsilci olarak görev yapacak bir Genel Müdür başkanlık eder.

(2) Genel Müdür 4 yıllık görev süresi için seçilir. Genel Müdür sadece bir kere yeniden seçilebilir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(3) Genel Müdür Üye Devletlerden birinin vatandaşı olur ve kamuoyuna açık usuller uyarınca Konsey tarafından seçilir.

(4) Genel Müdür görevlerinin ifasında Konse/e karşı hesap vermekle sorumludur.

(5) Genel Müdür aşağıda belirtilen konulardan sorumlu olur:

(a) SELEC'in etkili şekilde yönetimi;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(b) Stratejik plan, yıllık eylem planı ve bütçenin hazırlanıp uygulanması;

(c) Yıllık raporların hazırlanması ve Konsey'e sunulması;

(d) Üye Devletler ve Üçüncü Taraflarla ilişkilerin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi;

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(e) 36. maddenin 2. fıkrası kapsamında belirtilen şekilde diğer gelirlerin kabulü konusunda anlaşmaların müzakere edilmesi ve akdedilmesi;

(f) İşbu Sözleşme'nin doğru şekilde yürütülmesi için gerekli usul kuralları ve yönetmeliklerin taslaklarının hazırlanması ve teklif edilmesi;

(g) SELEC'in ve çıkarlarının temsili;

(h) Yokluğunda veya iş göremezlik halinde kendi adına hareket edecek bir Müdürün belirlenmesi;

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(i) İşbu Sözleşme'nin hükümleri uyarınca ihtiyaç duyulabilecek diğer görevlerin icrası.

Madde 11 Müdürler

(1) Genel Müdür'e bir veya daha fazla Müdür yardımcı olur. Müdürlerin sayısı, işlev ve görevleri Konsey tarafından belirlenir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Müdürler 3 yıllık görev süresi için seçilir. Müdürler sadece bir kere yeniden seçilir.

(3) Her Müdür Üye Devletlerden birinin vatandaşı olur ve kamuoyuna açık usuller uyarınca Konsey tarafından seçilir.

(4) Müdürler kendilerine verilen görevler konusunda Genel Müdür'e karşı sorumludurlar.

Madde 12 SELEC Personeli

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(1) SELEC personeli Genel Müdür ile Müdürlerin yetki ve kontrolü altında çalışan tüm şahısları kapsar.

(2) SELEC personeli, Üye Devletlerin yeterli düzeyde temsili göz önünde bulundurulmak suretiyle, Üye Devletlerin vatandaşlarından oluşur.

(3) Personel Yönetmelikleri personel seçimi, işe alımı, pozisyonlarının sınıflandırılması ile işbu Sözleşme'nin amacına ulaşmasında SELEC Sekreterliği'nin verimli çalışmasına ilişkin kurallar, esaslar ve usulleri içerir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 13 Ulusal Birimler

(1) Ulusal Birimler işbu Sözleşme'nin hedefini gerçekleştirmek amacıyla Üye Devletler tarafından kurulur.

(2) Ulusal Birimler aşağıdakilerden oluşur:

(a) İrtibat Görevlileri; jb) Ulusal irtibat Noktalan.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 14 İrtibat Görevlileri

(1) Polis ve gümrük işbirliği için, her Üye Devlet SELEC merkezinde çalışmak üzere en az bir İrtibat Görevlisi atar.

(2) SELEC irtibat Görevlileri, atamayı yapan Üye Devletlerin ulusal kanunları kapsamında çalışır ve bu Devletler ile onların tüm ulusal yetkili makamlarının çıkarlarını eşit şekilde temsil eder. Ancak, çalışmaları işbu Sözleşmenin şartlarına göre de düzenlenir. SELEC İrtibat Görevlileri, SELEC'in iç kural ve düzenlemelerine saygı gösterir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Görevlendirilme öncesinde, tüm SELEC İrtibat Görevlileri kanun uygulamaya ilişkin ve/veya tasnifli bilgilere erişime müsaade eden ulusal gerekliliklere uygun olarak bir güvenlik tahkikatına tabi tutulur..

(4) İşbu Sözleşme açısından İrtibat Görevlisi'nin icrasının yeterli olmadığı durumlarda, Genel Müdür İrtibat Görevlisini gönderen ilgili Üye Devlet'e bu durumu bildirebilir.

(5) SELEC İrtibat Görevlileri kendi Üye Devletlerini Konsey delegesi olarak temsil edemez.

(6) SELEC İrtibat Görevlisinin atanması ve görevlendirilmesinden doğan tüm masraflar Üye Devlet tarafından karşılanır. Ancak, SELEC kendi bütçesinden ilgili İrtibat Görevlisinin görevlerini ifa edebilmesi için makul ve yeterli ölçüde ofis alanı ve donanımını teinin eder.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 15 Ulusal İrtibat Noktaları

(1) İşbu Sözleşme'nin amaçlarının sürdürülebilmesi için, Üye Devletler Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapacak çok kuruluşlu bir ofis veya birim kurar ya da görevlendirir.

(2) Ulusal İrtibat Noktası, ilgili Üye Devletin İrtibat Görevlileri aracılığıyla SELEC ile iletişime geçilmesi için Üye Devlet'teki tek irtibat noktası olarak görev yapar.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3)Ulusal İrtibat Noktasına işbu Sözleşmemde belirtilen görevleri yerine getirmesi için yeterli düzeyde personel, gerekli tüm donanım, kaynak ve tesisler sağlanır,

(4) Ulusal İrtibat Noktası ve Personeli ulusal kanunlara tabi olur ancak işlerini bu Sözleşme'ye istinaden yürütür ve özellikle bu Sözleşme'de yer alan veri koruma esaslarına riayet eder.

Madde 16 Genel Merkez ve Resmi Dil

(1) SELEC Romanya, Bükreş'te kurulacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Ev Sahibi Ülke, SELEC binasını, ayrıca altyapıyla ilgili küçük ve büyük tamirat giderlerini ücretsiz olarak karşılar.

(3) SELEC'in resmi dili İngilizce'dir.

BÖLÜM III Bilgi Sistemi ve Veri Güvenliği

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 17 Bilgi Değişimi Sistemi

(1) Bu maddede düzenlenen aşamalara uygun şekilde, SELEC, 3. maddede belirtilen görevlerini yerine getirmek için gerekli verinin depolanması ve işlenmesi amacıyla bilgisayar donanımlı bir bilgi sistemi kurar ve işletir. Bu bilgi sistemi, herhangi bir harici donanımı veya bağımsız olarak yapılandırılmış veritabanı ile SELEC'in kontrolü altındaki tüm bilgi teknolojilerini içerir.

(2) SELEC, İrtibat Görevlileri ve Operasyonel Ortakların temsilcileri vasıtasıyla kişisel veri dahil olmak üzere veri temin edecek şekilde, bilgi teatisinde bulunur ve ortak operasyonları

yürütür.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Her durumda, SELEC'in kişisel verileri işlemesi; verinin sağlayıcısı tarafından konulacak sınırlamalara bağlı olur ve işbu Sözleşmede düzenlenen veri koruma ilkelerine uyum için geliştirilmiş olan veri koruma usullerine ve ulusal mevzuat ile ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların diğer geçerli şartlarına tabi olur. SELEC, verileri, onları ileten Üye Devlet, Operasyonel Ortak, Gözlemci veya Üçüncü Tarafın hangisi olduğu veya bu verilerin SELEC tarafından yapılan bir analizin sonucu olup olmadığı tespit edilebilecek şekilde muhafaza eder.

(4) Göreve uygun veri koruma usulleri tespit edildiği ve uygulamaya geçirildiği ölçüde ve bu usuller yaşama geçirildikten sonra, SELEC, Üye Devletlere yardım etme yeteneğinin geliştirilmesi ve sınır aşan ağır suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve bu tür suçlara karşı mücadele edilmesi kapsamında SELEC'in ve Operasyonel Ortaklarının müdahil olduğu müteakip soruşturmalarda kullanılmak üzere bu tür kişisel verileri muhafaza etmek ve dizinlemek suretiyle Üye Devletler arasında eşgüdümü geliştirmek için harekete geçer.

(5) Müteakiben SELEC, göreve uygun veri koruma usulleri tespit edildiği ve uygulamaya geçirildiği ölçüde ve yaşama geçirildikten sonra, kişisel ve kişisel olmayan verileri içerebilecek bir veya daha fazla veritabanını kurmak ve işletmek üzere harekete geçer. Sözkonusu veriler SELEC'in dahil olduğu somut olaylar çerçevesinde veya bu türden somut olayların dışında Üye Devletler, Operasyonel Ortaklar, Gözlemciler ve Üçüncü Taraflarca sağlanır. SELEC, sınır aşan ağır suçların önlenmesi, tespit edilmesi ve soruşturulması amacıyla bu tür verileri analiz eder ve işler.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(6) Genel Müdür veya herhangi bir Üye Devlet, bu madde uyarınca bir sonraki aşamaya geçmenin uygun olacağını Konseye teklif edebilirler. Konsey böyle bir öneriyi değerlendirirken, Ortak Denetim Organına danışır. Konsey, 4. ve 5. fıkralarda belirtildiği çerçevede, göreve uygun veri koruma usullerinin uygulamaya geçirilip geçirilmediğine ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilemeyeceğine oybirliği ile karar vermelidir.

(7) SELEC tarafından işletilen bilgi sistemleri, Ulusal Birimlerin otomatik veri işleme sistemleri hariç olmak üzere, hiçbir surette diğer otomatik veri işleme sistemlerine bağlanmamalıdır.

(8) SELEC, teknik ve operasyonel açıdan bilgi sisteminin düzgün çalışması ve uygulanması amacıyla gerekli tüm önlemlerin alınmasından sorumludur ve gerekli tüm önlemleri alır.

Madde 18 Bilgi Sisteminin Kullanımı

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(1) Bir bilgi sisteminin kurulması ve işletilmesi için SELEC ve Üye Devletler gerekli ve yeterli teknik önlemleri alır ve bilgi sistemindeki verilerin bütünlüğünü ve yeterliliğini sağlamak, verilerin sehven veya yetkisiz olarak silinmesi, değiştirilmesi veya dağıtımı ile sisteme yetkisiz erişimi önlemek üzere denetim mekanizmalarını tesis eder.

(2) Aşağıdakiler, görevini ifa edebilmek için ve "bilinmesi gereken" ilkesi temelinde, SELEC bilgi sistemine erişebilir:

(a) Ulusal İrtibat Noktaları;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(b) İrtibat Görevlileri;

(c) Genel Müdürün yetkilendirdiği SELEC Personeli ve Müdürler;

(d) İlgili işbirliği anlaşmalarının şartları uyarınca yetkilendirilmiş Operasyonel Ortaklar.

(3) Veriler, SELEC bilgi sistemine sadece aşağıdakiler tarafından girilebilir:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(a) Ulusal İrtibat Noktaları;

(b) İrtibat Görevlileri;

(c) Genel Müdürün yetkilendirdiği SELEC Personeli ve Müdürler;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(d) İlgili işbirliği anlaşmalarının şartları uyarınca yetkilendirilmiş Operasyonel Ortaklar.

(4) SELEC bilgi sistemine erişim veya verilerin girilmesi usul kurallarında belirtildiği şekilde, yeterince eğitilmiş ve bu yönde belgelendirilmiş kişilerce ancak yapılabilir.

(5) Verilerin girilmesi, araştırılması ve verilere erişimle ilgili tüm ayrıntılar denetlenebilir bir formatta kaydedilir. Bu tür ayrıntılar işbu Sözleşmede tanımlanan veri koruma kuralları uyarınca SELEC bilgi sisteminde saklanır.

Madde 19 Veri Güvenliği

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) SELEC, işbu Sözleşmenin uygulamasının sağlanması için veri güvenliğine ilişkin gerekli teknik ve organizasyonel önlemleri alır.

(2) SELEC'te yer alan verilerin otomatik işlenmesi bakımından, her Üye Devlet ve SELEC şu tedbirleri alır;

(a) Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan veri işleme donanımlarına yetkilendirilmemiş şahısların erişimlerinin engellenmesi (donanım erişimi denetimi),

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(b) Veri ortamlarının yetkisiz okuma, kopyalama, değiştirme veya kaldırılmasının önlenmesi (veri ortamı denetimi)

(c) Yetkisiz veri girişlerinin ve depolanmış kişisel verilerin yetkisiz olarak incelenmesi, değiştirilmesi veya silinmesinin önlenmesi (Depolama denetimi)

(d) Yetkisiz şahısların, veri iletişim donanımlarını kullanmak yoluyla otomatik veri işleme sistemlerini kullanmalarının önlenmesi (kullanıcı denetimi),

(e) Bir otomatik veri işleme sistemini kullanmaya yetkili kılınmış şahısların, yalnızca kendi erişim yetkilerinin kapsadığı verilere erişimlerinin olmasını temin edilmesi (veri erişimi denetimi),

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(f) Kişisel verilerin, veri iletişim araçları kullanılarak kimlere aktarıldığının tespit edilmesi ve doğrulanmasının mümkün olmasının sağlanması {iletişim denetimi),

(g) Hangi kişisel verilerin, otomatik veri veya işleme sistemlerine girildiğinin ve bu verilerin ne zaman ve kim tarafından girildiğinin tespit edilmesi ve doğrulanmasının mümkün olmasının sağlanması (veri girişi denetimi),

(h) Kişisel verilerin aktarımı veya veri ortamlarının taşınması esnasında, bu verilerin yetkisiz olarak okunması, kopyalanması, değiştirilmesi veya silinmesinin önlenmesi (taşıma denetimi),

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(i) Kesintiye uğramaları halinde, kurulu olan sistemlerin anında geri yüklenmesinin sağlanması (kurtarma),

(j) Sistemin işlevlerinin hatasız yürümesini, işlevlerde hatalar ortaya çıkması halinde bunların anında rapor edilmesini (güvenilirlik) ve sistemin yanlış işlemesi nedeniyle depolanmış verilerin zarar görmemesinin sağlanması (bütünlük).

Madde 20 Tasnifli Bilgi

(1) SELEC tarafından veya SELEC yoluyla işlenen tüm bilgiler - açıkça belirtilen veya kamusal bilgi olduğu açıkça anlaşılabilenler hariç hem SELEC örgütü bünyesinde, hem de Üye Devletlerde temel koruma seviyesine tabi olur. Sadece temel koruma seviyesine tabi bilgiler belirli bir SELEC güvenlik seviyesi ibaresi gerektirmez, ancak, SELEC verisi olarak tanımlanır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) SELEC ve Üye Devletler, tasnifli bilgilerin korunması için işbu Sözleşme kapsamında bilgi sağlayan tarafça belirlenen gizlilik gerekliliğine uygun önlemleri alırlar.

(3) Ulusal hükümetlerin, ulusal hukukuna göre düzenlediği izne sahip olma ve önceden güvenlik taraması yapılması durumları haricinde, kimse tasnifli bilgiye erişim sağlayamaz. Ulusal mevzuata tabi ilgili otorite, SELEC üzerinde bağlayıcılığı olabilecek güvenlik tahkikatının sadece sonuçlarını SELEC'e bildirir.

(4) Konsey, bu meyanda, SELEC örgütü bünyesinde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı kurallar ve her tasnif seviyesine tekabül eden bir güvenlik paketini içeren bir Güvenlik Kılavuzunu kabul edecektir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) SELEC şu tasnif seviyelerini kullanır: "Hizmete Özel", "Özel", "Gizli" ve "Çok gizli".

(6) Güvenlik Kılavuzunda belirtilen güvenlik önlemlerinin pratikte uygulanmasının sorumluluğu Genel Müdür'de olur.

BÖLÜM IV Kişisel Verilerin Korunması

Madde 21 Kişisel Veriler

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(1) SELEC Bilgi Sistemine girilen kişisel veriler, ilgili Üye Devletin ulusal kanunlarına uygun bir şekilde, SELEC'in yetki alanına giren bir suç soruşturmasına konu olan ya da böyle bir suçtan mahkumiyeti bulunan kişilere ilişkin olur.

(2) 1. fıkrada bahsi geçen kişilere ilişkin veriler sadece aşağıdaki ayrıntıları içerebilir:

(a) Soyadı, kızlık soyadı, isim ve diğer takma adlar, lakaplar;

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(b) Doğum yeri ve tarihi;

(c) Vatandaşı olduğu ülke;

(d) Cinsiyeti;

(e) İkametgah adresi, mesleği ve kişinin bulunduğu yer;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(f) Sürücü belgeleri, kimlik belgeleri ve pasaport bilgileri; ve

(g) Gerekli ve mevcut olduğu durumlarda; değişime uğramayacak herhangi bir belirgin nesnel fiziksel özellikler dahil olmak üzere, kimlik tespitine yardımcı olabilecek diğer özellikler ile kişisel ve diğer kimlik numaraları.

(3) SELEC Bilgi Sistemi, 2. fıkrada bahsi geçen verilere ilaveten l.fıkrada bahsedilen kişiler hakkında aşağıdaki detaylı bilgileri işlemek için kullanılabilir:

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(a) Adli suçlar ile bu suçların nerede, ne zaman ve nasıl işlendikleri,

(b) Adli suçların işlenmesinde kullanılan veya kullanılmış olabilecek araçlar;

(c) Bir suç örgütüne üyelik şüphesi;

(d) SELEC'in yetki alanına giren suçlara ilişkin mahkumiyetler;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) SELEC Bilgi Sistemi ayrıca şunları içerebilir:

(a) 3, fıkranın (a) ve (b) bentlerinde değinilen, ancak gerçek kişilerle henüz bağlantısı bulunmayan bilgiler;

(b) Gerçek kişilerle doğrudan bağlantısı olmayan suç olayları ile ilgisi olan veya olabilecek eşyalar, ulaşım araçları, işletmeler ile bunların tanımlanmasında yararlanılan her türlü diğer veri ve teknik araç.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 22 Kişisel Verilerin Korunması Standardı

SELEC, SELEC tarafından işlenen kişisel verilerin korunması konusundaki ilkeleri; Üye Devletlerdeki koruma seviyesi ve idari uygulamalar ile Avrupa Konseyinin 28 Ocak 1981 tarihli "Kişisel Verilerin Otomatik İşlem Sürecinde Korunması Hakkında Sözleşme"de belirtilen standart ve ilkeler ve Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesinin 17 Eylül 1987 tarih ve R(87) 15 numaralı Tavsiye Kararı uyarınca uygular. SELEC, otomatik işleme tabi tutulmadan veri dosyası biçiminde muhafaza edilenler de dahil, tüm kişisel verilerin işlenmesinde bu ilkeleri gözetir.

Madde 23 Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri

(1) İşbu Sözleşme uyarınca, tüm kişisel veriler sadece aşağıdaki prensiplere ve icra mekanizmalarına göre işlenir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(a) Kişisel veriler sadece, SELEC'in amaç ve görevlerine hizmet etmek üzere işlenir;

(b) Kişisel verilerin işlenmesi adil ve yasal olmalıdır;

(c) Kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin başlangıçta toplandıkları amacın dışına çıkmadan yeterli, orantılı ve amaca uygun olmalıdır;

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(d) Veriler doğru ve güncel olmalıdır. SELEC tarafından işlenen kişisel verilerin kalitesi ve bütünlüğü korunacaktır;

(e) Verilerin işlenmesinden doğabilecek riskler karşısında uygun teknik ve örgütsel güvenlik tedbirleri alınmalıdır;

(f) SELEC, kişisel verileri kanun uygulama hedef ve görevleriyle tutarlı olarak şeffaf bir anlayışla işler;

(g) İlgili kişi, SELEC'in kanun uygulama hedef ve görevleriyle uyumlu biçimde SELEC tarafından tutulan kendine ait kişisel verilere erişim sağlayabilecektir;

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(h) İlgili kişi, SELEC'in kanun uygulama hedef ve görevleriyle uyumlu olarak SELEC tarafından tutulan kendine ait kişisel verileri düzeltme hakkına sahip olur;

(i) SELEC tarafından kişisel verilerin işlenmesi, işbu Sözleşme uyarınca kurulacak bağımsız Ortak Denetim Organının gözetimine tabi olur.

(2) Irk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya diğer inançlar, sendika üyeliğini açığa çıkaran kişisel veriler ile sağlık veya cinsel yaşamla ilgili veriler, SELEC'in müdahil olduğu belirli bir suç soruşturması için kesin bir surette gerekli olmadıkça işlenemez. Ayrıca bu tür verilerin işlenebilmesi bu verilerin işlemden geçmek üzere SELEC'e aktarılmasına aktaran tarafın ulusal mevzuatının izin vermesi halinde mümkündür. Belirli bir grup insanın sadece bu fıkranın ilk cümlesinde listelenen veriler temelinde seçilmesi yasaktır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 24

Kişisel Verilerin Belirli Bölümlerine Erişim Üzerindeki Kısıtlamalar

(1) Kişisel veri sağlayan bir makam, diğer Üye Devletler veya Operasyonel Ortakların bu verinin çeşitli bölümlerine erişimini kısıtlayabilir.

(2) Veri aktaran Üye Devlet veya Operasyonel Ortak ya da SELEC, verinin kullanımı konusunda sınırlamalar üzerinde ve verinin Üçüncü Taraflara aktarılması konusunda veriyi alacak olan taraf ile anlaşma yapabilir. Bu kısıtlamalar, işbu Sözleşmenin 23. maddesinde ortaya konan ilkelerle tutarlı olmayı temin edecek önlemleri içermelidir.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Madde 25

Kişisel Verilerin Depolanması ve Silinmesine İlişkin Süreler

(1) Bilgi Sistemindeki kişisel veriler, yalnızca SELEC'in görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli oldukları sürece tutulurlar. Kişisel verilerin girişi yapıldıktan en geç üç yıl sonra, bu verilerin muhafaza edilmesinin sürdürülmesi ihtiyacı yeniden değerlendirilir. Bilgi Sisteminde saklanan verilerin yeniden gözden geçirilmesi ve silinmesi veriyi giren tarafça gerçekleştirilir,

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(2) Gözden geçirme sırasında 1. fıkrada bahsi geçen veriyi giren taraf, kişisel veriler hala işlenme amacı için gerekli ise, bu verilerin 3 yıl sonra yapılacak müteakip değerlendirmeye kadar depolanmasına karar verebilir. Eğer kişisel verilerin saklanmasına gerek olduğuna dair karar alınmazsa, bu veriler SELEC tarafından otomatik olarak silinir. SELEC, kişisel verilerin saklanmasıyla ilgili gözden geçirmenin yapılacağı tarihten 3 ay önce, veri girişini yapan tarafları otomatik olarak bilgilendirir.

Madde 26 İleri İşleme

(1) İşbu Sözleşmenin 23. maddesinde belirtilen ilkelerle tutarlılığı sağlayacak önlemler içerdiği sürece, işbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm kolluk kuvvetlerini somut olay ve soruşturmalarda işbirliği yapmaktan ve bilgi değişiminden alıkoyamaz veya bunu engelleyemez. Ancak, aktarılan verinin kullanımı insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerini ihlal edecekse, veri aktarımı gerçekleşemez.

(2) Kişisel verilerin, bu verilerin toplanma amacı dışındaki bir amaç için ileri şekilde işlenmelerine ancak aşağıdaki durumlarda izin verilir:

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(a) SELEC'in sözkonusu verileri işleme amacıyla çelişmemesi;

(b) Veriyi sağlayan Üye Devlet veya Operasyonel Ortak'ın önceden buna rıza göstermiş olması ve

(c) Veriyi işleyen makamın SELEC'in amacı doğrultusunda suçları önleme, soruşturma, tespit etme veya kovuşturmadan sorumlu olması.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Kişisel verilerin 3. Taraflara veya Gözlemcilere aktarımı, veriyi sağlayan tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde buna rıza göstermesi ve 3. Taraf ya da Gözlemcinin kişisel verileri koruma düzeyinin yeterli olup olmadığı hususunda veriyi sağlayan Tarafın yapacağı değerlendirme çerçevesinde ancak gerçekleştirilebilir.

Madde 27 Veri Koruma Görevlisi

(1) Konsey, işbu Sözleşmenin veri koruma hükümlerine uyumu sağlamak amacıyla Konsey tarafından tanımlanacak görevleri yerine getirmek üzere bir Veri Koruma Görevlisi atar. Konsey, Veri Koruma Görevlisinin sorumluluklarını, SELEC'in somut olaylar üzerindeki çalışmalarına müdahale etmeyecek şekilde tanımlar. Veri Koruma Görevlisi sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız davranır.

(2) Veri Koruma Görevlisi özellikle aşağıdaki görevleri doğrudan Konsey'in yetkisi altında yerine getirir:

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(a) Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu sözleşmenin hükümlerine ve kanunilik ilkesine uygunluğu bağımsız bir yaklaşım içinde sağlamak,

(b) Kişisel verilerin iletiminin ve alımının yazılı kaydının işbu Sözleşmeye uygun bir şekilde tutulmasını temin etmek,

(c) İlgili kişilerin, talepleri halinde, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarına dair bilgilendirilmelerini sağlamak,

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(d) Veri işlemede usul, eğitim ve danışmanlıktan sorumlu SELEC Personeli ile işbirliği içinde olmak;

(e) Ortak Denetim Organı ile işbirliği yapmak.

(3) Veri Koruma Görevlisi 2. fıkrada bahsedilen görevleri yerine getirirken, Genel Müdür, Müdürler, bir Üye Devlet veya başka bir kaynaktan talimat almaz. Bu görevlerin yerine getirilmesinde, Veri Koruma Görevlisi SELEC tarafından işlenen bütün verilere ve SELEC'in tüm binalarına erişim sağlayacaktır.

(4) Veri Koruma Görevlisi işbu Sözleşmenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümlerine uyulmadığını düşünürse, Genel Müdürü ve Konseyi bilgilendirir. Genel Müdür veri işlenmesindeki ademi riayeti 60 gün içinde çözmezse, Veri Koruma Görevlisi Konseyi bilgilendirir ve Konsey bu bilgiyi aldığını teyit eder. Konsey, işlemdeki ademi riayeti makul bir zaman içinde çözmezse, Veri Koruma Görevlisi durumu Ortak Denetim Organına iletir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(5) Konsey, Veri Koruma Görevlisine ilave görevler verebilir. Veri Koruma Görevlisine ilişkin başkaca uygulama kuralları Konsey tarafından kabul edilir. Uygulama kuralları, özellikle Veri Koruma Görevlisinin seçimi, işine son verilmesi, görev, vazife ve yetkileri ile ilgilidir.

Madde 28

Kişisel Verilerin Korunmasında Sorumluluk

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(1) SELEC'te işlenen kişisel verilerin, özellikle de bu verilerin toplanmasının yaşattığının, SELEC'e iletilmesinin ve doğruluğunun, güncelliğinin ve depolanmasına dair sürelerin doğrulanmasının yanı sıra bu verilerin girilmesinin sorumluluğu;

(a) Kişisel veriyi sağlayan Üye Devlete, Operasyonel Ortağa, Gözlemciye veya 3. Tarafa,

(b) SELEC tarafından yapılan analizlerin sonucunda elde edilen veriler hususunda da SELEC'e

ait olacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Ayrıca SELEC, kendisi tarafından işlenen bütün kişisel verilerden, bu tip veriler otomatik işleme tabi olan ya da olmayan veri dosyalarından birine girdiği andan itibaren sorumludur. SELEC'e iletilen ancak henüz SELEC'in bilgi sistemine girmeyen kişisel veriler veriyi ileten tarafın veri koruma sorumluluğu altında kalmaya devam eder. Ancak SELEC, bu tip kişisel veriler bir veri dosyasına koyulana kadar bu verilere ancak yetkili SELEC personeli tarafından, verinin SELEC'te işlenip işlenemeyeceği konusunda karar vermek üzere veya veriyi sağlayan tarafın yetkili memurları tarafından erişilmesini temin etmekten sorumlu olur. SELEC, ilk değerlendirmeden sonra, sağlanan verilerin yanlış olduğuna veya artık güncel olmadığına kanaat getirirse, bu veriyi sağlayan tarafı bilgilendirir.

Madde:29

Yanlış ve Yetkisiz Veri İşlemede Sorumluluk

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Her Üye Devlet, bireylere, kişisel verilerdeki kanuni ya da somut hatalar nedeniyle verdiği zararlardan kendi ulusal mevzuatına göre sorumlu olacaktır. Sadece, zararın meydana geldiği Üye Devlet, mağdur bireyin zararını tazmin eylemine konu olabilir. Bir Üye Devlet, zarar gören kişiye karşı kendi ulusal mevzuatındaki sorumluluğundan kurtulmak için başka bir Üye Devleti yanlış bilgi aktardığını ileri süremez.

(2) Eğer bu yasal ya da somut yanlışlıklar verilerin hatalı iletilmesinden, bir ya da daha fazla ülkenin bu sözleşmenin yükümlülüklerine uymamasından ya da SELEC'in verileri yetkisiz veya yanlış depolamasından veya işlemesinden kaynaklanıyorsa, buna göre, konu edilen Üye Devlet ya da devletler veya SELEC, sözkonusu veriler o Üye Devlet tarafından işbu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanılmadığı sürece mağdur kişiye tazminat olarak ödenen meblağı, bu ödemeyi yapan Üye Devlete, talep üzerine, geri ödemekle yükümlü olur. Bu ilke eğer SELEC ile işbirliği anlaşmaları bunu gerektiriyorsa, Operasyonel Ortaklara da uygulanabilir.

(3) Mağdurun tazminatını ödeyen Üye Devletlerle SELEC ya da başka bir Üye Devlet arasında geri ödemenin ilkeleri ya da miktarına ilişkin çıkacak uyuşmazlık, 50.maddeye göre Konseye intikal ettirilir.

Madde 30 Veriye Konu Olan Kişilerin Erişim Hakkı

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Herkesin, makul sıklıkta SELECten kendisi ile ilgili kişisel bir verinin işlenip işlenmediğine dair doğrulatma ve bu verinin kendisine anlaşılabilir bir formatta iletilmesini isteme hakkı bulunur.

(2) Bu maddede yer alan haklarını kullanmak isteyen kişiler bunu SELEC'ten hiçbir ücret ödemeksizin talep edebilirler.

(3) Bu talep, SELEC tarafından alınmasını takip eden üç ay içinde, fazla bir gecikme olmaksızın ve her durumda, SELEC tarafından bu maddeye uygun olarak karşılanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(4) Birinci fıkradaki bir talebe cevaben bilgi temininin reddedilmesi için bu ret şu durumlarda gerekli olmalıdır:

a) SELEC'in hedef ve görevlerini düzgün bir şekilde yerine getirmesine olanak tanımak;

b) Üye Devletlerdeki kamu düzeni ve güvenliği korumak veya suçu önlemek;

c) Üçüncü kişilerin haklarını ve/veya özgürlüklerini korumak, ya da

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

d) Herhangi bir ulusal veya ortak soruşturmanın tehlikeye atılmamasını sağlamak,

(5) 4. fıkrada yer alan istisna hallerinin uygulanabilirliği değerlendirilirken ilgili kişinin menfaatleri dikkate alınmalıdır.

(6) SELEC, bir talebi cevaplama kararından önce, veriyi sağlayan yetkili kolluk kuvvetlerine danışır. Bir ya da daha fazla kolluk kuvveti ya da SELEC, 4,fıkraya göre talebin reddedilmesine karar verirse, SELEC bilgi talebini reddeder. Ret kararı veren otorite bu kararının sebepleri hakkında SELEC'i bilgilendirir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(7) Birinci fıkradaki bir talebe cevaben* bir bilginin temini reddedilmişse SELEC, o kişiye ilişkin kişisel bilginin SELEC tarafından işlenip işlenmediğini açığa çıkartacak bir bilgi vermeden, ilgili kişinin talebinin değerlendirilerek işbu Sözleşme uyarınca reddedildiğini bildirir. Bu reddin nedenleri SELEC tarafından kaydedilir.

Madde 31 Verinin Düzeltilmesi Ve Silinmesi

(1) Veriye konu olan herkes, kendisine ilişkin yanlış verilerin düzeltilmesini ya da silinmesini yazılı olarak talep etme hakkına sahiptir, Bu hakkın kullanımı sonucu ya da başka bir şekilde Üçüncü Taraflar tarafından SELEC'e iletilmiş ya da SELEC'in kendi incelemelerinin sonucunda elde ettiği veriler yanlışsa ya da verilerin girilmesi veya depolanması işbu Sözleşmeye aykırıysa, SELEC bu tür verileri düzeltir ya da siler.

(2) Eğer hatalı veri başka bir uygun araçla iietilmişse, Üye Devletler veya Operasyonel Ortaklar tarafından sağlanan verilerdeki hatalar yanlış iletimden kaynaklanıyorsa, iletimleri işbu Sözleşmenin hükümlerini ihlal ediyorsa ya da SELEC tarafından doğru olmayan veya işbu Sözleşme hükümlerini ihlal edecek şekilde girilmelerinden, devralınmalarından veya saklanmalarından kaynaklanıyorsa SELEC, ilgili Üye Devletler ve Operasyonel Ortaklarla işbirliği içinde bu verileri düzeltmek ya da silmek zorundadır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(3) Bir ve ikinci fıkralarda bahsedilen durumlarda verileri alan Üye Devletler ve Operasyonel Ortaklar derhal bilgilendirilir. Alıcı Üye Devletler veya Operasyonel Ortaklar da aynı zamanda bu verileri geçerli düzenlemelere göre düzeltir ya da siler.

(4) Otuzuncu maddenin 4. ve 5. fıkralarında değinilenin dışında, SELEC, veriye konu olan kişiye, kendisine dair verilerin düzeltildiğini ya da silindiğini fazla gecikmeksizin ve her durumda üç ay içinde yazılı olarak bildirir.

Madde 32 İtirazlar

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Bir veri inceleme talebinin, veriye erişim talebinin ya da bir veri düzeltme veya silme talebinin karşılanması sırasında SELEC, veriye konu olan kişiye Ortak Denetim Organına itiraz hakkının bulunduğunu ve böyle bir itiraz için zaman aşımı süresini bildirir.

(2) Veriye konu olan herkes, taleplerine SELEC tarafından verilen yanıttan tatmin olmamış veya taleplerine 30. ve 31. maddelerde belirtilen süreler içerisinde hiç yanıt alamamışlarsa, Ortak Denetim Organına itirazda bulunma hakkına sahiptir. Bu gibi itirazlar, cevabın ulaşmasını takip eden 30 gün içinde veya 30. ve 31. maddelerde belirtilen zaman aşımı süreleri içerisinde yanıtlanmalıdır.

(3) Ortak Denetim Organı bir sonraki toplantısında itirazı inceler ve karara bağlar. Ortak Denetim Organının bir itiraza yönelik kararı nihai ve itirazın tüm tarafları için bağlayıcıdır.

(4) İtiraz 30. ve 31. maddelerde belirtilen bir talebin cevabına yönelik yapıldığı durumda, Ortak Denetim Organı, verinin kaynağı olan ya da doğrudan ilgili Üye Devletler veya Operasyonel Ortakların yetkili veri koruma otoritelerine danışır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(5) İtiraz, 30. maddenin 4. fıkrası uyarınca SELEC ve Üye Devlet ya da Operasyonel Ortak tarafından yapılan bir itiraza dayalı olarak, 30. ve 31. maddelere göre verilen karara ilişkin ise, Ortak Denetim Organı bu tip itirazları ancak SELEC, ilgili Üye Devlet ve Operasyonel Ortağı dinledikten sonra oybirliği ile hükümsüz kılabilir. Eğer oybirliği sağlanamazsa, Ortak Denetim Organı bilgi talep eden kişiye, bu kişi hakkındaki herhangi bir kişisel bilginin varlığını ortaya koyabilecek bir bilgi vermeden reddini bildirir.

Madde 33 Ulusal Denetim

(1) Her Üye Devlet, ulusal mevzuatına uygun biçimde belirleyeceği bir otorite aracılığıyla, Avrupa Konseyinin kişisel veri koruma ilkeleri ile bu konudaki uluslararası standartları göz önünde bulundurarak, işbu Sözleşmedeki kişisel veri koruma konularına ilişkin faaliyetlerin bağımsız ulusal denetimini sağlar.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(2) Üye Devletler, 29. madde saklı kalmak kaydıyla, milliyet ve ikamet ayrımı olmaksızın herkese, ilgili işlemede geçerli olan, ulusal mevzuatlarınca tanınan haklarının ihlaline karşı yargı yolu hakkını tanır.

(3) SELEC, İrtibat Görevlileri tesislerine uygun bir erişim sağlamak da dahil olmak üzere, bu tür ulusal denetimleri kolaylaştırmak için gerekli önlemleri alır.

(4) Üye Devletler bu tür denetimler sonucu elde ettikleri kişisel verilerin korunması ile ilgili SELEC'e ilişkin bulguları Ortak Denetim Organına bildirir.

Madde 34 Ortak Denetim Organı

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(1) 32. maddeye uygun olarak itirazları dinlemek ve SELEC'in usul ve uygulamalarını işbu Sözleşmenin veri koruma hükümlerine uyumunu sağlamak için gözden geçirmek amacıyla bir Bağımsız Ortak Denetim Organı kurulacaktır. Ortak Denetim Organı, her Üye Devletten gelecek ve kişisel veri koruma konularında ulusal hukuktan bağımsız bir temsilciden oluşur. Ortak Denetim Organı kendi usul kurallarını belirler. Ortak Denetim Organı üyeleri, görevlerinin ifasında başka herhangi bir organdan talimat alamaz.

(2) Ortak Denetim Organı yılda en az bir kere periyodik gözden geçirme yapar.

(3) SELEC, Ortak Denetim Organına görevlerinin ifasında destek olur. Bunu yaparken özellikle;

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(a) Ortak Denetim Organının talep ettiği bilgileri sağlar, hem veri dosyalarında saklanan verilere hem de kağıt dosyalardaki tüm belgelere erişim izni verir,

(b) Ortak Denetim Organına her zaman tüm binalarına serbestçe giriş izni verir,

(c) Ortak Denetim Organının itirazlara ilişkin kararlarını uygular.

(4) Ortak Denetim Organı, işbu Sözleşmenin kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve kullanılmasına ilişkin hükümlerinin ihlal edildiğini tespit ederse, konuyu Genel Müdürün dikkatine sunar ve Genel Müdürden Ortak Denetim Organınca belirlenecek süre içerisinde cevap vermesini ister. Genel Müdür, Konseyi tüm süreçten haberdar eder. Ortak Denetim Organı, Genel Müdürce verilecek cevaptan memnun kalmazsa konuyu Konseye iletir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Ortak Denetim Organı, Genel Müdürü ve Konseyi gözden geçirmelerine ilişkin bilgilendirir ve veri koruma usulü ve uygulamaları ile ilgili gereken her türlü tavsiyede bulunur. Genel Müdür ve Konsey bu tavsiyeleri dikkate alır ve usul ve uygulamalarla ilgili herhangi bir problemi düzeltmek için tüm gerekli adımları atar.

(6) Ortak Denetim Organı, düzenli aralıklarla faaliyet raporları hazırlar ve ilan eder.

BÖLÜM 5 Mali Hükümler

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Madde 35 Bütçe

(1) SELEC bütçesi yıllık olarak hazırlanır. Mali yıl 1 Ocak - 31 Aralık arası dönemi kapsar.

(2) Bütçe yıl içerisindeki toplam gelir ve toplam harcamayı ortaya koyar. Bütçe, toplam yıllık gelirin toplam yıllık harcamayı daima karşılayacak şekilde dengeli olur.

(3) Konsey her yıl en geç 31 Mayıs tarihine kadar bütçeyi değerlendirir ve kabul eder. Bütçe Konsey tarafından tekrar gözden geçirilip düzeltilebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) Beş yıllık bir mali plan hazırlanır, onaylanır ve yıllık bütçeyle birlikte tekrar gözden geçirilebilir.

Madde 36 Gelir

(1) Bütçe, Üye Devletlerden sağlanan yardımlar ve diğer gelirler yoluyla finanse edilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Diğer gelirler, ulusal hükümetler, uluslararası kuruluşlar ya da diğer kamu kaynaklarından ve Konseyin önceden onayına bağlı olarak özel kaynaklardan elde edilen bağışlar, destekler ve diğer fonları içerebilir.

(3) Herhangi bir Üye Devletin mali yükümlülükleri yerine getirememesi durumu değerlendirmek üzere Konseye sunulur.

Madde 37 Dış Mali Denetim

Gelir ve harcamaları gösteren bütçeye uygun olarak düzenlenmiş hesaplar ile SELEC'in varlık ve yükümlülüklerini gösteren bilançoyu içeren SELEC'in mali kayıtları dış mali denetime tabi tutulur.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Madde 38 Mali Kural ve Düzenlemeler

Mali Kural ve Düzenlemeler Konsey tarafından değerlendirilir ve kabul edilir.

BÖLÜM 6 Katılım

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

Madde 39 Üyelik

SELEC Üyeleri işbu Sözleşmeye taraftır.

Madde 40 Üyeliğe Kabul

(1) SELEC üyeliği, Güneydoğu Avrupa Bölgesinde kanun uygulama işbirliğine özel ilgi duyan ve üyelik başvurunda bulunan, SELEC'in işbu Sözleşme'de ortaya konan hedef ve görevlerini kabul eden ve Konsey tarafından saptanmış kıstasları yerine getiren her Devlete açıktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) Üyelik başvuruları, değerlendirme ve kabul için Konseye sunulur. Onay alındığında başvuran Devlet, 45. madde uyarınca Konsey tarafından işbu Sözleşme'yi kabul etmeye davet edilir.

Madde 41 Operasyonel Ortak Statüsü

{1} SELEC ile işbirliğine hazır olduğunu ifade eden, SELEC'e destek sağlamayı kabul eden ve SELEC ile işbirliği anlaşmasını karara bağlayan her Devlete, uluslararası kuruluşa veya organa talepleri üzerine SELEC'te Operasyonel Ortak statüsü açıktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(2) Konsey, başvuran tarafın Operasyonel Ortak statüsüne ilişkin müzakerelerin başlaması için talep edilen şartları yerine getirdiğine karar verdikten sonra Genel Müdür başvuran taraf ile işbirliği anlaşması görüşmelerine başlar.

(3) İşbirliği anlaşması bu meyanda, kişisel bilgilerin korunması, güvenlik önlemleri, mali ilişkiler ve SELEC ile Operasyonel Ortak arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin uygun düzenlemeleri ortaya koyar, İşbirliği anlaşması taslak metni Konsey tarafından onaylandığında, bu anlaşma SELEC adına Genel Müdür tarafından imzalanır.

(4) Operasyonel Ortak statüsü Konsey'in kararıyla askıya alınabilir ya da sona erdirilebilir.

{5} Operasyonel Ortak, işbirliği anlaşmasının uygulanması amacıyla SELEC Genel Merkezinde, masrafları kendisine ait olmak üzere, temsilcilerini görevlendirebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 42 Gözlemci Statüsü

(1) SELEC'te gözlemci statüsü, SELEC ile işbirliği yapmaya ve ona katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade eden her Devlet, uluslararası kuruluş veya organa talepleri üzerine açıktır.

(2) Gözlemciler Konseyin toplantılarına katılmaya davet edilebilir. Gözlemci statüsü operasyonel faaliyetlere katılma ve kişisel veya tasnifli veri ve bilgi teatisinden yararlanma hakkı vermez.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(3) Gözlemci statüsü, Gözlemci Kılavuzunda ortaya konulan şartlar uyarınca kabul edilen bir Konsey kararıyla verilebilir, askıya alınabilir ya da sona erdirilebilir.

Madde 43

Kanun Uygulama Kuruluşları ve Organları ile İlişkiler

(1) SELEC, kanun uygulamaya ilişkin etkili bir işbirliği geliştirmek amacıyla Avrupa ve diğer uluslararası kanun uygulama kuruluşları ve organlar meyanında, Europol, Interpol ve Dünya Gümrük Örgütü ile karşılıklı menfaat ilişkileri kurma yönünde çaba gösterir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(2) Europol ile ilişkilerini kurarken ve hatta bu örgütle bir işbirliği anlaşması akdetmeden önce, SELEC, Europol stratejik ve operasyonel analiz yeteneklerini sunduğu takdirde, SELEC diğerlerinin yanı sıra, Europol'ün bu yeteneğinden yararlanabilir. Bu amaçla, SELEC ve Europol, SELEC ve Europol Genel Merkezlerinde bir ya da daha fazla temsilcinin görevlendirilmesi hususunda mutabık kalabilirler.

BÖLÜM 7 Yükümlülük

Madde 44 Yükümlülük

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(1) SELEC'i de içeren sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülük, sözleşmenin aksini taahhüt ettiği durumlar dışında, sözleşmenin yürürlüğe gireceği devlette uygulanan kanunlara tabidir.

(2) Sözleşme dışı yükümlülük olması durumunda SELEC, organları, Gene! Müdürü, Müdürleri ve SELEC personelinin, görevlerini icra etmelerindeki hatadan kaynaklanan her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

BÖLÜM 8 Son Hükümler

Madde 45

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İmza, Onaylama, Onama, Uygun Bulma ve Katılım

(1) İşbu Sözleşme, 26 Mayıs 1999 tarihinde Romanya, Bükreş'te imzalanan Sınıraşan Suçların Önlenmesi ve Bunlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına taraf olan devletler nezdinde imzaya sunulacaktır.

(2) İşbu Sözleşme, imzalayan Devletlerin kendi yasal gerekliliklerine uygun olarak, bu devletler tarafından onaylama, onama veya uygun bulma işlemlerine tabi tutulur.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

{3} İşbu Sözleşme, Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak diğer devletlerin katılımına açık olacaktır.

(4) Onaylama, onama, uygun bulma veya katılım belgeleri Depozitere tevdi edilir.

(5) Her bir Üye Devlet onaylama, onama, uygun bulma veya katılım belgelerini tevdi ederken, Sekreteryayı kendi ulusal yetkili makamları hakkında bilgilendirir.

Madde 46 Yürürlüğe Girme

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) İşbu Sözleşme, 26 Mayıs 1999 tarihinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te imzalanan Sınıraşan Suçların Önlenmesi ve Bunlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasına taraf olan dokuz devletin onaylama, onama ya da uygun bulma belgelerinin tevdi edildiği tarihten 60 gün sonra yürürlüğe girecektir.

(2) 1. fıkrada belirtilen yürürlüğe girme tarihinden sonra bu Sözleşme'yi onaylayan, onayan, uygun bulan veya Sözleşme'ye katılan her Devlet için işbu Sözleşme, sözkonusu Devletin kendi belgesini tevdi ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 47 Değişiklikler

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(1) İşbu Sözleşme herhangi bir Üye Devlet'in teklifiyle değiştirilebilir.

(2) Böyle bir teklif, değerlendirmesi ve uygun bulması için Konsey'e sunulmadan en az 6 ay önce Genel Müdür tarafından Üye Devletlere ulaştırılır.

(3) 2.fıkraya istinaden uygun bulunan işbu Sözleşmedeki değişiklikler Üye Devletler tarafından onaylama, onama ve uygun bulma işlemine tabi tutulur ve 46.maddede belirtilen usullere göre yürürlüğe girer.

Madde 48 Çekinceler

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

İşbu sözleşmeye çekince konulamaz.

Madde 49 Geçici Hükümler

{1} İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi üzerine 26 Mayıs 1999 tarihinde Romanya, Bükreş'te imzalanan Sınıraşan Suçların Önlenmesi ve Bunlarla Mücadelede işbirliği Anlaşması yürürlükten kalkar.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, SEC! Merkezi'ne ait olan tüm haklar, yükümlülükler ve malvarlığı SELEC'e devrolunacaktır.

(3) Tüm SECt Merkezi gözlemcileri, bu yöndeki niyetlerini resmi olarak Genel Müdüre bildirmeleri halinde, SELEC'te Gözlemci olma hakkına sahip olurlar.

(4) SELEC'e Operasyonel Ortak olmak isteyen SECİ Merkezi Gözlemcileri bu statü için başvuruda bulunacaktır.

(5} SECİ Anlaşmasına binaen SECİ Merkezi Ortak İşbirliği Komitesindeki tüm Daimi Danışmanlar, bu yöndeki niyetlerini resmi olarak Genel Müdüre bildirmeleri halinde SELEC'te Gözlemci olma hakkına sahip olacaktır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

(6) 6. Maddenin 2. fıkrasında anılan, SELEC ile Ev sahibi Ülke arasındaki genel merkez anlaşması yürürlüğe girene kadar, 2 Ekim 2000 tarihinde Romanya, Bükreş'te Romanya ile Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi Bölgesel Merkezi arasında imzalanan "Sınır Ötesi Suçlarla Mücadele"ye ilişkin Genel Merkezler Anlaşması yürürlükte kalacaktır.

Madde 50 Uyuşmazlıkların Çözümü

İki veya daha fazla Üye Devlet arasında veya bir Üye Devlet ile SELEC arasında, işbu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması konusunda uyuşmazlık çıkması durumunda, ilgili Taraflar karşılıklı danışma ve müzakereler yoluyla çözüm ararlar. Danışmalar ve müzakereler sonucunda 6 ay içinde uyuşmazlık çözüme kavuşturulamazsa. Taraflar uyuşmazlığı, değerlendirmesi ve gereği için Konsey'e sunarlarlar.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Madde 51 Geri çekilme

(1) Her Üye Devlet, herhangi bir zamanda Sekretarya'ya ve Depozitere vereceği yazılı bir bildiri ile işbu Sözleşmeden çekilebilir. Sonrasında Depoziter bu bildirinin onaylı bir nüshasını her devlete iletir.

(2) Çekilme, bildirinin Depoziter tarafından teslim alındığı tarihten üç ay sonra geçerli olur. Faaliyetler veya var olan ya da çekilme zamanında süregelen takibatlar yine de işbu Sözleşmenin hükümleri uyarınca tamamlanır.

(3) Mali yükümlülükler devam ettiği sürece, sözkonusu çekilme, çekilmenin bildirildiği mali yılın sonunda geçerli olur.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(4) Çekilen Üye Devlet işbu Sözleşme uyarınca, veri teatisinin korunması hususunda bu Sözleşmenin hükümlerine riayet etmeye devam eder.

Madde 52 Depoziter

{1) İşbu Sözleşme'nin Depoziteri Romanya Hükümeti'dir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(2) Depoziter, Birleşmiş Milletler Şartının 102. maddesi uyarınca tescil ve yayımlama amacıyla Sözleşmenin aslının onaylı bir suretini Birleşmiş Milletler Sekretaryasına iletecektir.

İngilizce ve tek bir nüsha olan işbu Sözleşmenin aslı, her Üye Devlet'e onaylı suretini iletecek olan Depozitere tevdi edilecektir.

Yukarıdaki hususlar muvacehesinde, kendi Hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıdaki imza sahibi, işbu Sözleşme'yi imzalamıştır.

9 Aralık 2009 tarihinde Romanya, Bükreş'te tanzim edilmiştir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)