Kamu İhale Kurumundan

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği

Seri No:

Sayı/Sıra No:

Tarih: 11.06.2011

Resmi Gazete Tarihi: 11.06.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27961

MADDE 1 - 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilen yapım işleri ihalelerinde, idareler tarafından işin niteliğine uygun ve rekabeti sağlayacak şekilde benzer iş belirlemesi yapılmasına esas olmak üzere (Ek-1)'de yer alan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi" oluşturulmuştur. Bu listede "altyapı işleri", "üstyapı (bina) işleri", "sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri", "elektrik işleri" ve "elektronik ve iletişim işleri" olmak üzere beş ana başlık ve bu başlıkların altında çeşitli yapım işlerinden oluşan gruplar düzenlenmiştir. İdareler, ihale edecekleri yapım işinin "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi"nde yer alan iş gruplarından hangisine dahil olduğunu tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda benzer iş belirlemesi yapacaklardır.

Madde 2 - Yapım işlerinde benzer işlerin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir:

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.1. Ayrıştırma yapılmak suretiyle herhangi bir grupta sayılan işlerden bazıları seçilerek benzer iş tespit edilmeyecektir. Örneğin; "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIV Grubundaki 2, 3 ve 4 nolu işler benzer iş sayılacaktır." şeklinde bir belirleme yapılamayacaktır.

2.2. İhale konusu işin içinde bulunduğu gruba atıf yapılabileceği gibi işin niteliğine göre birden fazla gruba da atıf yapılabilecektir. Örneğin; "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AII Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir." şeklinde bir belirleme yapılabileceği gibi, "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan AIX veya AX Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir."şeklinde belirleme de yapılabilecektir. Bu durumda, aday veya isteklilerin belirtilen gruplardan herhangi birine ait iş deneyimlerini gösteren belgelerini sunmaları yeterli kabul edilecektir.

2.3. Yapım işinin niteliği gereği farklı uzmanlıklar gerektirmesi nedeniyle birden fazla grubu içerir iş deneyimi aranmasının zorunlu olması durumunda ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir. Örneğin; idare tarafından ihale konusu işin yüklenicisinin AII ve AVI grubu işlere ilişkin deneyiminin olmasının istenmesi durumunda ihale konusu işin AII grubu iş deneyimi gerektiren kısmı ile AVI grubu iş deneyimi gerektiren kısımlarının belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması gerekmektedir.

2.4. (Ek-1)'de yer alan listedeki işlerle ilgili; tamamlama, onarım, sondaj, güçlendirme, montaj işleri vb. yapım işlerine ilişkin benzer işler, yapılacak işin niteliği ile bu listedeki gruplar göz önüne alınarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce belirlenebilecektir. Örneğin; BII grubu bir idari binanın çatı örtüsü onarım işi ihalesinde, benzer işin sadece "BII grubu ile BII grubu işin onarım işi" olarak belirlenmesi, Kanunun 5 inci maddesinde rekabetin sağlanması ilkesine aykırı olacaktır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

2.5. (Ek-1)'de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.

2.6. Yapım işi aşamalarının/kısımlarının ayrı ihale konusu olması durumunda, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin yanında ihale konusu işi içeren grup veya gruplara ilişkin iş deneyim belgesine sahip aday veya isteklilerin de ihaleye katılabileceği belirtilmelidir. Örneğin; bir karayolunun sadece üst yapı ihalesine AV grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AV grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir. Benzer şekilde; bir demiryolunun sadece üst yapısının ihale edildiği bir ihaleye AVI grubu bir işin sadece üst yapısına ilişkin iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler katılabileceği gibi AVI grubu iş deneyimine sahip olan aday veya istekliler de katılabilecektir.

2.7. İhale konusu işin (Ek-1)'de yer alan listede bulunan hiçbir gruba dahil olmadığı ya da edilemediğinin tespiti halinde ise, benzer iş belirlemesi işin niteliğine göre, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olarak ve rekabeti engellemeyecek şekilde yapılacaktır.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2.8. Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.

2.9. BII grubu bina işlerinde belirtilen yapı inşaat alanları; yapı kullanma izin belgesi alınan binalarda "yapı kullanma izin belgesi"nde belirtilen yapı inşaat alanı, henüz yapı kullanma izin belgesi alınmayan binalarda ise "yapı ruhsatı"nda belirtilen yapı inşaat alanıdır.

2.10. BII grubu bina işleri listesinde belirtilen yapı inşaat alanlarından daha küçük bina işlerinin ihalelerinde, tek başına BII grubu işler, benzer iş olarak belirlenemez.

2.11. BII grubu işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihalelerde, sunulacak iş deneyim belgesinden yapım işinin BII grubunda belirtilen fiziki kriterleri sağlayıp sağlamadığının anlaşılamaması durumunda, bu hususa ilişkin tevsik edici belgenin teklif kapsamında sunulması zorunludur. Bu kapsamda yapı inşaat alanını tevsik etmek üzere, yapı kullanma izin belgesi veya yapı ruhsatının başvuru veya teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2.12. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri AIX grubunda yer almakta olup, anılan yapım işlerinin arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımı ile bir arada ihale edilmesinin zorunlu olması durumunda; işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmı ile yapım işi uzmanlığı gerektiren kısımlarının ayrı ayrı belirlenerek ihalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması ya da ihale dokümanında; anılan yapım işleri ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet alımının tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirildiği bir işe ilişkin deneyim belgesi olmayan yapım müteahhitlerinin, işin mühendislik hizmeti uzmanlığı gerektiren kısmını, alt yükleniciye yaptıracağını belirtmek suretiyle ihaleye katılabilmesine imkan verecek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda;

a) İhalenin konsorsiyumlara açık olarak yapılması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme mühendislik hizmet işi deneyimi olan hizmet sunucuları ile AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri konsorsiyum kurmak suretiyle ihaleye katılabilecekleri gibi arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler de ihaleye katılabileceklerdir.

b) İhalenin konsorsiyumlara açık yapılmaması durumunda; arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmet ve yapım işini tek sözleşme kapsamında bir arada gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilecekleri gibi AIX grubu iş deneyimi olan yapım müteahhitleri, tekliflerinde işin mühendislik hizmeti gerektiren kısmını alt yükleniciye yaptıracaklarını belirtmeleri durumunda ihaleye katılabileceklerdir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

2.13. (C), (D) ve (E) grubu işlerde; idare tarafından montaj dahil mal veya hizmet alımı olarak ihaleye çıkılması ve yeterlik için iş deneyimi istenmesi durumunda, anılan işlere ilişkin yapım iş deneyim belgeleri ile ihaleye katılmak mümkündür.

2.14. Aldıkları akademik eğitime göre, hangi mühendislik ve mimarlık bölümleri mezunlarının ihale konusu işe teklif verebileceklerinin idareler tarafından ihale veya ön yeterlik ilanı ile ihale veya ön yeterlik dokümanında ayrıca belirtilmesi gerekmektedir.

Madde 3 - 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4 - Diğer mevzuatta 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Madde 5 - Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Madde 6 - Bu Tebliğ 15/7/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 7 - Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)


|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|(A) ALT YAPI İSLERİ                                     |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|I. GRUP: KOPRU VE VİYADÜK İŞLERİ  |II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ                 |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Köprüler            |1. Karayolu ve demiryolu tünelleri           |
|2. Viyadükler           |2. Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri      |
|3. Alt ve üst geçitler       |3. Atıksu tünelleri                   |
|4. Akedükler            |4. Deııiz ve nehir altı tünelleri            |
|                  |5. Metro tünelleri                   |
|                  |6. Galeri ve şaftlar                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI  |IV. GRUP: IÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON      |
|İŞLERİ               |İŞLERİ                         |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Petrol ve gaz boru hatları   |1. Kanalizasyon şebekeleri               |
|  ve şebekeleri          |                            |
|2. Su isale hatları        |2. Yağmursuyu şebekeleri                |
|                  |3. İçme ve kullanma suyu şebekeleri           |
|                  |4. Mikrotünel isleri                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ      |VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Ustyapı)      |
|(Altyapı+Ustyapı)         |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Otoyollar            |1. Demiryolları                     |
|2. Devlet, il ve köy yolları    |2. Metro inşaatları                   |
|3. Cadde ve sokak yapım işleri   |3. Raylı sistemler                   |
|                  |4. Füııiküler raylı taşıma tesisleri          |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ    |VIII. GRUP: BARAJLAR                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Havaalanı pistleri       |1. Dolgu barajlar                    |
|2. Havaalanı apron ve taksirat   |2. Beton barajlar                    |
|  inşaatı             |                            |
|                  |3. Kemer barajlar                    |
|                  |4. Göletler                       |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|IX. GRUP: SU YAPILARI       |X. GRUP: DENİZ YAPILARI                 |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. AVIII. Grup işler        |1. Liman, iskele, rıhtım inşaatları           |
|2. Sulama ve drenaj tesisleri   |2. Marina inşaatı                    |
|3. Regülatörler, bentler,     |3. Deniz üstü platform inşaatları            |
|  rezervuarlar          |                            |
|4. Akarsu düzenleme işleri     |4. Dalgakıranlar                    |
|5. Nehir ıslahı işleri       |5. Balıkçı barınakları, çekek yerleri          |
|6. Taşkın koruma tesisleri     |6. Tersane havuzu inşaatları              |
|7. Sel kapanları          |7. Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz   |
|                  |  işleri                        |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|8. Arazi toplulaştırmasına     |8. Deniz altı boru hatları               |
|  ilişkin yapım işleri      |                            |
|9. Tarla içi geliştirme      |9. Deniz içi tüp geçitleri               |
|  hizmetlerine ilişkin yapım   |10. Deniz deşarjı yapıları               |
|  işleri             |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ     |XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ          |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Kanalizasyon arıtma tesisleri |                            |
|2. Atıksu arıtma tesisleri     |                            |
|3. Sıı Arıtma tesisleri      |                            |
|4. İçmesuyu arıtma tesisleri    |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ  |XIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ              |
|SANTRALLERİ            |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|                  |1. Katı yakıt santralleri                |
|                  |2. Sıvı yakıt santralleri                |
|                  |3. Doğalgaz santralleri                 |
|                  |4. Jeotermal santralleri                |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ      |XVI. GRUP: ENDÜS TRİYEL TESİS İNŞAATLARI        |
|SANTRALLERİ            |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|                  |1. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis    |
|                  |  ve fabrikalar                    |
|                  |2. Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları      |
|                  |3. Petrol rafineri ve terminalleri           |
|                  |4. Gaz terminalleri                   |
|                  |5. Atık bertaraf etme tesisleri             |
|                  |6. Atık işleme tesisleri                |
|                  |7. Bacagazı arıtma tesisleri              |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN  |XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ                |
|ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ  |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Ali grubu işler         |1. AV grubu işler                    |
|2. AVIII grubu işler        |2. AVI grubu işler                   |
|3. Maden çıkarma ile ilgili    |3. AVII grubu işler                   |
|  inşaat işleri          |4. AVIII grubu işler                  |
|4. Dekapaj işleri         |5. Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri |
|5. Malzeme ocağından malzeme    |6. Peyzaj sahaları tanzim işleri            |
|  çıkartılması işleri       |7. Yüzey ve platform işleri               |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|XIV. GRUP: KABLOLU TAŞIMA     |                            |
|SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ      |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Teleftik İşleri         |                            |
|2. Telesiyej İşleri        |                            |
|                  |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|

|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|(B) ÜSTYAPI (BİNA) İSLERİ                                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|I. GRUP: BİNA İŞLERİ        |II. GRUP: BİNA İŞLERİ                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Taşınmaz kültür varlıklarının  |1. Askeri tesis ve binalar (20.000 m* ve üstü yapı   |
|  restorasyon işleri       |  inşaat alanı)                    |
|2. Taşınmaz kültür varlıklarının  |2. Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)   |
|  rekonstrüksiyon işleri     |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|3. Taşınmaz kültür varlıklarının  |3. Havaalanı terminal binaları (25.000 m" ve üstü    |
|  fonksiyon değiştirme işleri   |  yapı inşaat alanı)                  |
|                  |4. İbadethaneler (5.000 m' ve üstü yapı inşaat     |
|                  |  alanı)                        |
|                  |5. tdari binalar (25.000 m' ve üstü yapı inşaat     |
|                  |  alanı)                        |
|                  |6. Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci     |
|                  |  kapasiteli)                     |
|                  |7. Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m" ve üstü    |
|                  |  yapı inşaat alanı)                  |
|                  |8. Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı   |
|                  |  inşaat alanı)                    |
|                  |9. Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000'i   |
|                  |  kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci   |
|                  |  kapasiteli)                     |
|                  |10. Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri     |
|                  |  (25.000 m" ve üstii yapı inşaat alanı)        |
|                  |11. Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte  |
|                  |  50.000 m* ve üstü yapı inşaat alanı)         |
|                  |12. Tren gar ve istasyonları ile liman binaları     |
|                  |  (20.000 m' ve üstü yapı inşaat alanı)        |
|                  |13. Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en    |
|                  |  az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere  |
|                  |  toplam yapı inşaat alanı 25.000 m' ve üstü)     |
|                  |14. Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m' ve     |
|                  |  üstü yapı inşaat alanı)               |
|                  |15. Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m(tm) ve    |
|                  |  üstü yapı inşaat alanı)               |
|                  |16. (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf lalil   |
|                  |  köyleri (25.000 m" ve üstü yapı inşaat alanı)    |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|III. GRUP: BİNA İŞLERİ       |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. BII Grup işler         |                            |
|2. BI. ve BII Grubu işlerin    |                            |
|  dışındaki bina işleri      |                            |
|                  |                            |
|                  |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|


|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İSLERİ                        |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER    |II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME   |
|                  |TESİSATI İŞLERİ                     |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Temizsu tesisat İşleri     |1. Isıtma Tesisatı İşleri                |
|2. Atıksu tesisat İşleri      |2. Soğutma Tesisatı İşleri               |
|3. Yangın Söndürme Tesisatı    |3. Havalandırma Tesisatı İşleri             |
|  İşleri             |                            |
|                  |4. Tklimlendirme Tesisatı İşleri            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK |IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ              |
|İŞLERİ               |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Asansör İşleri         |                            |
|2. Yürüyen merdiven işleri     |                            |
|3. Yürüyen bant işleri       |                            |
|4. Gezer vinç işleri        |                            |
|                  |                            |
|                  |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|


|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|(D) ELEKTRİK İSLERİ                                     |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ  |II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ    |
|VE TESİS İŞLERİ          |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Eneıji iletim havai hatları   |1. Enerji dağıtım havai hatları             |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|2. Enerji iletim yeraltı kablo   |2. Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri         |
|  işleri             |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE   |IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ   |
|TESİS İŞLERİ            |GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ               |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Şalt tesisleri         |1. Kuvvet dağıtım tesisatı               |
|2. Trafo merkezleri        |2. Topraklama ve koruma sistemleri           |
|3. Kompanzasyon tesisleri     |3. Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri       |
|                  |4. Jeneratör tesisatı                  |
|                  |5. Kesintisiz güç kaynağı tesisatı           |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ     |VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ    |
|                  |İŞLERİ                         |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Köprü aydınlatma işleri     |1. Elektromekanik İşler                 |
|2. Yol aydınlatma işleri      |2. Raylı sistemler elektrifikasyon işleri        |
|3. Tünel aydınlatma işleri     |3. Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri   |
|4. Tarihi mekân aydınlatma işleri |4. Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri    |
|5. Açık alan aydınlatma işleri  |5. Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri         |
|6. Stadyum ve spor sahaları    |                            |
|  aydınlatma işleri        |                            |
|7. Tehlikeli alan aydınlatma işleri|                            |
|8. Havaalanı pisti aydınlatma   |                            |
|  işleri             |                            |
|                  |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE     |II. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE     |
|YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASİ İŞLERİ  |VERİ TOPLAMA) İŞLERİ                  |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Karayolu sinyalizasyon işleri  |1. Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri    |
|2. Demiryolu sinyalizasyon işleri |2. Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri       |
|3. Otoyollarda elektronik ücret  |3. Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim      |
|  toplama sistemleri       |  sistemleri                      |
|4. Veri ve görüntü aktarımı    |4. Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri    |
|  ile kontrol sistemleri     |                            |
|5. Merkezi kontrollü trafik    |                            |
|  izleme ve yönetim sistemi    |                            |
|6. Haberleşme, veri toplama ve   |                            |
|  kontrol sistemleri       |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|III. GRUP: OTOMATİK OLÇUM VE    |IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON      |
|GÖZLEM SİSTEMLERİ         |SİSTEMLERİ                       |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Meteoroloji otomatik ölçüm   |1. Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri    |
|  ve gözlem sistemleri      |                            |
|2. UV-A, UV-B, ozon ve yağış    |2. Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı     |
|  asit ölçüm sistemleri      |  dedektörü)                      |
|3. Çevre yönetimi ayrıştırma    |3. Yangın uyarı ve söndünne sistemleri         |
|  ve izleme sistemleri      |                            |
|                  |4. Acil anons ve seslendirme sistemleri         |
|                  |5. Yangın ihbar ve söndürme sistemleri         |
|                  |6. Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.) |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO     |VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ      |
|İLETİŞİM SİSTEMLERİ        |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Gözlemevi, uydu ve yer     |1. Telsiz haberleşme sistemleri             |
|  istasyonları          |                            |
|2. Kablolu TV ve radyo dağıtım,  |2. Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM,     |
|  interaktif iletişim şebekeleri |  Wi-Fi, WiMAX)                    |
|  ve tesisatı           |                            |
|3. TV ve radyo verici       |                            |
|  istasyonları          |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|VII. GRUP: SES İLETİŞİM      |VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ    |
|TEKNOLOJİSİ İŞLERİ         |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Ses frekans şebekeleri     |1. Radyolink işleri                   |
|2. Yüksek frekans şebekeleri    |2. Fiber optik işleri                  |
|                  |3. Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri      |
|                  |4. IP-MPLS işleri                    |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE   |                            |
|AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ      |                            |
|İŞLERİ               |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|
|1. Ethernet teknolojisi      |                            |
|  işleri             |                            |
|2. ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi  |                            |
|  işleri             |                            |
|3. Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) |                            |
|  teknolojisi işleri       |                            |
|4. Binaya kadar fiber (FTTB/H/O)  |                            |
|  teknolojisi işleri       |                            |
|5. TAN şebeke kurulumu       |                            |
|6. WAN şebeke kurulumu       |                            |
|-----------------------------------+--------------------------------------------------------|