Bakanlar Kurulundan

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Numarası: KHK/638

Karar Tarihi: 03.06.2011

Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27958 Mükerrer

Karar Sayısı: KHK/638

Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 3/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Görevler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Görevler

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 2- (1) Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri şunlardır:

a) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

b) Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c) Gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

ç) Gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.

d) Spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

e) Spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

f) Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Bakanlık Teşkilatı

Teşkilat

MADDE 3- (1) Bakanlık, merkez teşkilatından oluşur.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(2) Bakanlık merkez teşkilatı ekli (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Bakan

MADDE 4- (1) Bakanlığın en üst amiri olan Bakan, Bakanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden Başbakana karşı sorumlu olup aşağıdaki görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a) Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Bakanlığın görev alanına giren hususlarda politika ve stratejiler geliştirmek, bunlara uygun olarak yıllık amaç ve hedefler oluşturmak, performans ölçütleri belirlemek, Bakanlık bütçesini hazırlamak, gerekli kanuni ve idari düzenleme çalışmalarını yapmak, belirlenen stratejiler, amaçlar ve performans ölçütleri doğrultusunda uygulamayı koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

c) Bakanlık faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.

ç) Faaliyet alamna giren konularda diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları

MADDE 5- (1) Müsteşar, Bakandan sonra gelen en üst düzey kamu görevlisi olup Bakanlık hizmetlerini, Bakan adına ve onun emir ve yönlendirmesi doğrultusunda, mevzuat hükümlerine, Bakanlığın amaç ve politikalarına, stratejik planına uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla, Bakanlık kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Müsteşar bu hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

(2) Müsteşara yardımcı olmak üzere iki Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Hizmet birimleri

MADDE 6- (1) Bakanlığın hizmet birimleri şunlardır:

a) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

b) Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ç) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.

d) Hukuk Müşavirliği.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

e) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

f) Personel Dairesi Başkanlığı.

g) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

h) Özel Kalem Müdürlüğü.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

MADDE 7- (1) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gençlere yönelik istismarın ve şiddetin engellenmesi ile gençler arasında her türlü ayrımcılığın giderilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almak ve bu hususlarda öneriler geliştirmek.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

b) Yurtiçi veya yurtdışında gençlikle ilgili toplantı, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek, düzenlenen faaliyetlere katılmak ve bu faaliyetleri desteklemek.

c) Gençlere hizmet veren gençlik merkezi ve benzeri tesisler ile gençlik kamplarının kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları geliştirici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak.

ç) Sosyal hayatın her alanına gençliğin etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

d) Gençlik derneklerinin tescil, vize ve aktarma işlemlerini yapmak.

e) Gençleri kötü alışkanlıklardan koruyacak çalışmalar yapmak ve bu konuda faaliyetler yürütmek.

f) Ulusal ve yerel düzeyde gençlik etkinlikleri düzenlemek.

g) Gençlik haftası etkinliklerini düzenlemek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

ğ) Yurtiçi ve yurtdışında gençlikle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak, bunların sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

h) Gençliğe ilişkin istatistiki verilerin ve araştırma sonuçlarının yer alacağı gençlik veritabanı ile gençlik bilgilendirmesi sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

ı) Görev alanıyla ilgili yayınlar yapmak, yaptırmak ve yapılan yayınları izlemek.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

i) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü

MADDE 8- (1) Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Gençlik veya spor alanında proje ve çalışmalar yapmak, bu alanda yapılacak proje ve çalışmaları değerlendirmek, katılmak, desteklemek, uygulama ve sonuçlarını denetlemek, desteklenecek proje ve çalışmalara ilişkin usul ve esasları belirlemek.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

b) Dezavantajlı gençlere ve gençlerin hareketliliğine yönelik projeleri öncelikli olarak desteklemek.

c) Görev alanıyla ilgili konularda kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

ç) Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin oluşturulmasına ilişkin hazırlık çalışmalarını yapmak ve uygulanmasını takip etmek.

d) Gençliğe sunulan hizmet ve imkanlar konusunda gelen talep, öneri ve şikayetleri ilgili kurumlara iletmek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 9- (1) Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Spor faaliyetlerinin gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak ve bu faaliyetlere her yaşta katılımı sağlayacak önlemler geliştirmek.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

b) Yurtiçi ve yurtdışı spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini gözetmek ve gelişmesini sağlamak, spor alanındaki uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

c) Spor federasyonlarının kurulmasını teşvik edici önlemler almak, sporcu yetiştirilmesi, sporcu sağlığı ve spora ilgiyi artırmaya yönelik çalışmaları takip etmek.

ç) Spor alanında uygulanacak temel politika önerileri geliştirmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

MADDE 10- (1) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri takip etmek ve Bakanlığın uluslararası ilişkilerini yürütmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Uluslararası kuruluşlar ve uluslararası gençlik organizasyonları nezdinde Bakanlığı temsil etmek.

c) Uluslararası gençlik organizasyonları düzenlenmesinde ilgili birimlere yardımcı

olmak.

ç) Uluslararası kuruluşlara üyelik, aidat ve benzeri hizmetlerle ilgili maddi yükümlülükleri yerine getirmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Hukuk Müşavirliği

MADDE 11- (1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde Bakanlığı temsil etmek, dava ve icra işlemlerini takip etmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

b) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, Bakanlık birimleri tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, Bakanlık ile üçüncü kişiler arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve Bakanlık birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukuki mütalaasını bildirmek.

c) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra takiplerine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunları izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

ç) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlayıp Bakana sunmak.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(2) Birinci fıkrada belirtilen her türlü dava ve takip işleri ile diğer görevler Bakanlığın Hukuk Müşavirleri ile Avukatları aracılığıyla yerine getirilir. Gerekli hallerde dava ve takip işleri Hazine Avukatları aracılığıyla veya ihtiyaç duyulması halinde Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 22 nci maddesinde öngörülen doğrudan temin usulü ile avukatlar veya avukatlık ortaklıkları ile yapılacak avukatlık sözleşmeleri yoluyla yürütülür.

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk Müşavirleri ve Avukatların bir listesi Bakanlıkça ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına verilir. Bu listelerin birer nüshası, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir. Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri, ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar, baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin temsil yetkilerini kullanırlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri yukarıda yazılı mercilere derhal bildirilir.

(4) Bakanlık lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil edilen vekalet ücretlerinin Hukuk Müşavirleri ve Avukatlara dağıtımı hakkında, 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

MADDE 12- (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yerine getirmek.

b) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Personel Dairesi Başkanlığı

MADDE 13- (1) Personel Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

MADDE 14- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, Bakanlığın kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.

b) Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

c) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

ç) Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.

d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 15- (1) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenen usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.

b) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 16- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın çalışma programını düzenlemek.

b) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

c) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Bakanlık Müşavirleri

MADDE 17- (1) Bakanlıkta, önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere on Bakanlık Müşaviri atanabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi ve Şûralar

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi

MADDE 18- (1) Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi, gençleri ve sporu doğrudan veya dolaylı etkileyen politika ve faaliyetleri yürüten kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amacıyla, Bakanlık tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi en geç dört yıllık dönemler itibarıyla gözden geçirilerek güncellenir. Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin güncellenmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, spor federasyonları ile sivil toplum kuruluşlarından gelen öneriler dikkate alınır.

Gençlik ve spor şûraları

MADDE 19- (1) Gençlik ve spor hizmetleri ile ilgili faaliyetler konusunda ihtiyaç ve sorunları belirlemek ve bu doğrultuda öneriler geliştirmek amacıyla dört yılda bir ayrı ayrı gençlik ve spor şûraları düzenlenir.

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(2) Gençlik ve spor şûralarının oluşumu, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Çalışma grupları

MADDE 20- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularla ilgili olarak çalışmalarda bulunmak üzere diğer bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları oluşturabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Sorumluluk ve Yetkiler

Yöneticilerin sorumlulukları

MADDE 21- (1) Bakanlığın her kademedeki yöneticileri, görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmekten üst kademelere karşı sorumludur.

Yetki devri

MADDE 22- (1) Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Koordinasyon ve işbirliği

MADDE 23- (1) Bakanlık, hizmet ve görevleriyle ilgili konularda, diğer bakanlıkların ve kamu kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almakla görevli ve yetkilidir.

(2) Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına giren konulara ilişkin faaliyetlerinde, ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktan sorumludur.

Düzenleme yetkisi

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

MADDE 24- (1) Bakanlık; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla düzenlenmiş konularda idari düzenlemeler yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Personele İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 25- (1) 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Kadrolar

MADDE 26- (1) Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir.

Gençlik ve Spor Uzmanlığı

MADDE 27- (1) Bakanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere Gençlik ve Spor Uzmanı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı istihdam eder.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(2) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat ve iletişim fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının sosyoloji, felsefe, psikoloji bölümleri, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile Bakanlığın görev alanına giren konularda en az dört yıllık eğitim veren veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak,

gerekir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

(4) Gençlik ve Spor Uzmanı ile Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Gençlik merkezleri ve gençlik kampları

MADDE 28- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından gençlik merkezleri ve benzeri tesisler kurulabilir, gençlik kampları düzenlenebilir. Bunların oluşumu ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

İl düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler

MADDE 29- (1) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olarak il düzeyinde yapılması gereken iş ve işlemler Spor Genel Müdürlüğü il müdürlükleri aracılığıyla yürütülür.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

Sponsorluk

MADDE 30- (1) Ulusal veya uluslararası gençlik hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;

a) Bakanlığın yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik organizasyonları,

b) Kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile gençlik derneklerine ve üst kuruluşlarına ait gençlik merkezleri ve benzeri tesislerden Bakanlık tarafından uygun görülenlerin yapımı, bakımı ve onarımı,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

c) Kamu kurum ve kuruluşları ve mahalli idareler ile sivil toplum kuruluşlarının gençlik hizmet ve faaliyetleri için gerekli olan organizasyonların yürütülmesi ile araç, gereç ve malzemelerin temini,

kapsamında sponsorluk yapabilirler.

(2) Gençlik hizmet ve faaliyetlerine, gençlik kulüplerine veya gençliğe hizmet verilen tesislere yapılacak harcamalar sponsor tarafından bizzat harcanır veya harcama tutarı sponsorluk alanın banka hesabına yatırılır. Sponsorlara, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslara aykırı olmamak şartıyla faaliyetin veya tesisin isim, reklam, tanıtım ve yayın hakları verilebilir.

(3) Sponsorlukla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Atıflar ve değiştirilen hükümler

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 31- (1) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve diğer mevzuatta gençlik hizmetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Bakanlığa, spor hizmetleriyle ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Spor Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

(2) 3289 sayılı Kanunun;

a) Adı "Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun"; bu Kanunda yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Teşkilatı" ibareleri "Spor Genel Müdürlüğü"; "Gençlik ve Spor Genel Müdürü" ve "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürü" ibareleri "Spor Genel Müdürü"; "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" şeklinde değiştirilmiştir.

b) 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Başbakanlığa bağlı" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı" olarak değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

"a) Vatandaşın ve okuldışı gençlerin fizik, moral güç ve yeteneklerini sağlayan beden eğitimi, oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek,"

"c) Okuldışı izcilik ve spor faaliyetlerini programlamak, düzenlemek, yönetmek ve gelişmesini sağlamak; spor idarecisi, antrenör, monitör, spor elemanları ve hakemleri yetiştirmek, eğitmek, sayılarını artırmak, eğitim merkezleri kurmak,

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

d) Sporcu ve spor kulüplerinin tescil, vize, aktarma işlemlerini yapmak,"

"f) Beden eğitimi ve spor faaliyetleri için gerekli olan saha, tesis ve malzemeleri yapmak, yaptırmak, işletmek ve bu tesisleri vatandaşın istifadesine sunmak,"

ç) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddede yer alan "Bağlı Birimler: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"e) Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı"

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

d) 6 ncı maddesi, 7 nci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

e) Ek 4 üncü maddesinde yer alan "gençlik merkezleri, gençlik tatil kampları ile benzeri diğer" ibaresi "özel saha ve" şeklinde değiştirilmiştir.

f) Eki (1) sayılı cetvelde yer alan "Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı" ibaresi "Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

(3) 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"p) Gençlik ve Spor Bakanlığının uluslararası gençlik faaliyetleri ile Spor Genel Müdürlüğü ve bağımsız spor federasyonlarının ulusal ve uluslararası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları,"

(5) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Gençlik ve Spor Bakanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait bölümü Spor Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiş, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait bölümden çıkarılmış, ekli (3) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek Spor Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(6) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun;

a) 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yurtiçinde ve yurtdışında spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz Spor Toto Teşkilat Başkanlığı kurulmuştur."

b) 2 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (1) numaralı bendinin (g) alt bendinde yer alan "Genel Müdürlüğe" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığına", (g) alt bendinden sonra gelen paragrafta yer alan "Genel Müdürlüğün" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığının", (2) numaralı bendinin (j) alt bendinde yer alan "Genel Müdürlükçe" ibaresi "Gençlik ve Spor Bakanlığınca" şeklinde ve (8) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

"a) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek."

"Başkan, Bakanın teklifi üzerine Başbakan tarafından atanır. Başkan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından da aynı usule göre görevlendirilebilir. Teşkilat Başkanlığında başkan yardımcılığı ile birim amirliklerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki personeli arasından görevlendirme yapılabilir."

c) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğünce" şeklinde ve "Umum Müdürlük" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiştir.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Düzenleyici işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler, bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

Bazı kadrolara atanmış sayılma

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (2) sayılı liste ile kadroları iptal edilen Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı, İl Gençlik ve Spor Müdürleri, İlçe Gençlik ve Spor Müdürleri ve Gençlik Merkezi Müdürleri kadrolarında bulunanlar sırasıyla bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Uluslararası Organizasyonlar Dairesi Başkanı, İl Spor Müdürü, İlçe Spor Müdürü ve Şube Müdürü kadrolarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Geçici görevlendirme

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Spor Toto Teşkilat Başkanlığı personeli olup Spor Genel Müdürlüğünde geçici görevde bulunanların bu görevleri yeni bir işlem yapılıncaya kadar devam eder.

Diğer kurumlardan Gençlik ve Spor Uzmanlığına atanma

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus olmak ve ekli (1) sayılı listede yer alan Gençlik ve Spor Uzmanı unvanlı serbest kadro adedinin yüzde otuzunu geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar ile öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri Gençlik ve Spor Uzmanı olarak atanabilirler. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekir.

Projelerin devri

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

GEÇİCİ MADDE 5- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Spor Genel Müdürlüğünün gençlik alanında yürüttüğü projeler Bakanlığa devredilir.

Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin hazırlanması

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi hazırlanarak Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.

Bütçe ve kadrolar

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2011 mali yılı harcamaları Başbakanlık bütçesinin ilgili tertibi ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden, Spor Genel Müdürlüğünün 2011 mali yılı harcamaları ise Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 2011 yılı bütçesinden karşılanır.

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesindeki sınırlamalara bağlı olmaksızın boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Gençlik ve spor il ve ilçe müdürlükleri

GEÇİCİ MADDE 8- (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe müdürlükleri Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe müdürlükleri olarak faaliyetlerine devam eder. Bu müdürlüklere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, varsa her türlü borç ve alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Spor Genel Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüklerine devredilmiş sayılır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davalar

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının iş ve işlemleri nedeniyle taraf olduğu her türlü davalar ve icra takipleri ile sair hukuki ihtilaflardaki aktif ve pasif husumet ehliyeti, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğü tarihinde, başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın Spor Toto Teşkilat Başkanlığına devredilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

                                         
                                               Abdullah GÜL CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN                               
Başbakan                                     

C. ÇİÇEK            B. ARINÇ            A. BABACAN           M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı

H. YAZICI           F. N. ÖZAK           M. Z. ÇAĞLAYAN         F. ÇELİK
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ            S. A. KAVAF          C. YILMAZ           A. KAHRAMAN
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Devlet Bakanı         Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL          O. GÜNEŞ            A. DAVUTOĞLU          M. ŞİMŞEK
Milli Savunma Bakanı      İçişleri Bakanı        Dışişleri Bakanı        Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU           M. DEMİR            R. AKDAĞ            M. H. SOLUK
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı  Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER           Ö. DİNÇER           N. ERGÜN            T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı  Sanayi ve Ticaret Bakanı    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

                E. GÜNAY            V. EROĞLU     
                Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

Müsteşar   Müsteşar Yardımcısı   Hizmet Birimleri     
----------  ---------------------  -------------------------------------------
Müsteşar   Müsteşar Yardımcısı   1) Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
       Müsteşar Yardımcısı   2) Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü
                   3) Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                   4) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
                   5) Hukuk Müşavirliği   
                   6) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
                   7) Personel Dairesi Başkanlığı
                   8) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
                   9) Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği
                   10) Özel Kalem Müdürlüğü 

(ICD-IMEX * (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN


|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|Sınıfı |Unvanı                    |Derecesi   |Serbest   |Toplam   |
|    |                       |       |Kadro Adedi |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Müsteşar                   |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Müsteşar Yardımcısı             |1      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Genel Müdür                 |1      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Genel Müdür Yardımcısı            |1      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |1. Hukuk Müşaviri              |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı       |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Dış ilişkiler Dairesi Başkam         |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı     |1      |1      |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Personel Dairesi Başkanı           |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı      |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Daire Başkanı                |1      |6      |6      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Hukuk Müşaviri                |1      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Hukuk Müşaviri                |       |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Bakanlık Müşaviri              |1      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Özel Kalem Müdürü              |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Basın ve Halkla ilişkiler Müşaviri      |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzmanı            |1      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzmanı            |3      |20     |20     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzmanı            |5      |20     |20     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzmanı            |7      |20     |20     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı       |8      |20     |20     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı       |9      |20     |20     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Iç Denetçi                  |5      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Sivil Savunma Uzmanı             |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şube Müdürü                 |1      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şube Müdürü                 |2      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şube Müdürü                 |3      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Mali Hizmetler Uzmanı            |5      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Mali Hizmetler Uzmanı            |4      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı       |8      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı       |9      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şef                     |4      |8      |8      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şef                     |5      |8      |8      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Programcı                  |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Programcı                  |5      |2      |2      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Çözümleyici                 |3      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni     |5      |5      |5      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni     |7      |7      |7      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |5      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |6      |12     |12     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |7      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |8      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |9      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Memur                    |10      |10     |10     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Sekreter                   |7      |15     |15     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GIH   |Şoför                    |8      |5      |5      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|TH   |Mühendis                   |7      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|TH   |Tekniker                   |8      |3      |3      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|TH   |Teknisyen                  |10      |5      |5      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|AH   |Avukat                    |8      |5      |5      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|YH   |Hizmetli                   |12      |11     |11     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|    |TOPLAM                    |       |300     |300     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|


(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2010 *  Binlerce Sayfa Kitap)

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: MERKEZ

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|Sınıfı |Unvanı                    |Derecesi   |Serbest   |Toplam   |
|    |                       |       |Kadro Adedi |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanı      |1      |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|    |TOPLAM                    |       |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|


(Bu dokumanın tam metni ICD-IMEX 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2010)

KURUMU : GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI : TAŞRA

İPTAL EDİLEN KADROLARIN

|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|Sınıfı |Unvanı                    |Derecesi   |Serbest   |Toplam   |
|    |                       |       |Kadro Adedi |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |İl Gençlik ve Spor Müdürü          |1      |81     |81     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |İlçe Gençlik ve Spor Müdürü         |1      |436     |436     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |ilçe Gençlik ve Spor Müdürü         |2      |104     |104     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |ilçe Gençlik ve Spor Müdürü         |3      |107     |107     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Gençlik Merkezi Müdürü            |1      |61     |61     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Gençlik Merkezi Müdürü            |2      |8      |8      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Gençlik Merkezi Müdürü            |3      |4      |4      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|    |TOPLAM                    |       |801     |801     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|

(3) SAYILI LİSTE

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|Sınıfı |Unvanı                    |Derecesi   |Serbest   |Toplam   |
|    |                       |       |Kadro Adedi |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Uluslararası Organizasyonlar Dairesi     |1      |1      |1      |
|    |Başkanı                   |       |      |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|    |TOPLAM                    |       |1      |1      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|

( (c) 1998 - 2010 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

KURUMU : SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLATI: TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|Sınıfı |Unvanı                    |Derecesi   |Serbest   |Toplam   |
|    |                       |       |Kadro Adedi |      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |İl Spor Müdürü                |1      |81     |81     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |ilçe Spor Müdürü               |1      |436     |436     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |ilçe Spor Müdürü               |2      |104     |104     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |ilçe Spor Müdürü               |3      |107     |107     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Şııbe Müdürü                 |1      |61     |61     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Şube Müdürü                 |2      |8      |8      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|GİH   |Şube Müdürü                 |3      |4      |4      |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|
|    |TOPLAM                    |       |801     |801     |
|--------+---------------------------------------------+-------------+------------+------------|