Karar Sayısı 2011/1359

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24/1/2011

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2011

Resmi Gazete Sayısı: 27851

Ekli "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 10/1/2011 tarihli ve 165 sayılı yazısı üzerine, 11/8/1982 tarihli ve 2698 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyonları Kanununun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
BaşbakanC. ÇİÇEK           B. ARINÇ            A. BABACAN          M. AYDIN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.   Devlet Bakanı


H. YAZICI           F. N. ÖZAK           E. GÜNAY           M. V. GÖNÜL
Devlet Bakanı         Devlet Bakanı          Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı V.


C. YILMAZ           S. A. KAVAF           C. YILMAZ           S. ERGİN
Devlet Bakanı V.       Devlet Bakanı          Devlet Bakanı         Adalet Bakanı


M. V. GÖNÜL          B. ATALAY            M. AYDIN           B. ATALAY
Milli Savunma Bakanı     İçişleri Bakanı         Dışişleri Bakanı V.      Maliye Bakanı V.


N. ÇUBUKÇU          M. DEMİR            R. AKDAĞ           V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı      Bayındırlık ve İskân Bakanı   Sağlık Bakanı         Ulaştırma Bakanı V.


M. M. EKER          Ö. DİNÇER            N. ERGÜN           S. ERGİN
Tarım ve Köyişleri Bakanı   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.


E. GÜNAY           V. EROĞLU
Kültür ve Turizm Bakanı    Çevre ve Orman Bakanı

(ICD-IMEX not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

MADDE 1- 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"İlgili birimlerce planlanan gezi, gözlem ve inceleme amaçlı proje ve benzeri faaliyetlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca pansiyonlarda geçici süre ile ücretsiz kalmasına izin verilen öğrenci ve görevlilerin beslenme ve barınma giderleri, % 12'lik ödenek hesabından karşılanır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998 - 2010)

"Bakanlık müfettişleri veya Bakanlıkça görevlendirilen diğer kişiler ile okullardan gelen öğretmen ve öğrenci grupları, ücretlerini ödeyerek pansiyonda yemek yiyebilir. Milli Eğitim Bakanlığınca geçici bir süre ile ücretsiz barınmalarına izin verilenler hakkında bu hüküm uygulanmaz."

MADDE 3- Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.