Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden

Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalarda vekalet ücreti Hakkında Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı

Karar Tarihi:

Esas No: 2008/15792

Karar No: 2009/5623

Resmi Gazete Tarihi: 27.06.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27271

Özü: Tüketici mahkemelerinde takip edilen davalarda vekalet ücreti

Mahkemesi : Uşak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)

Tarihi : 21/2/2008

Numarası : 2007/408-2008/28

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Davacı : Yapı Kredi Bankası A.Ş vekili avukat Gülhizar Aydın

Davalı : Mehmet Uğurlar vekili avukat Şeniz Uğurlar

Taraflar arasındaki tüketici sorunları hakem heyeti kararına itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

(ICD-IMEX  (c) 1998 - 2009 *  Binlerce Sayfa Kitap)

KARAR

Davacı Banka, davalının imzalamış olduğu kredi kartı üyelik sözleşmesi gereğince Banka tarafından alınmakta olan yıllık 30,00 YTL kredi kartı üyelik ücreti ile ilgili olarak davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvuruda bulunduğunu, 12/11/2007 tarihli kararla talebin kabul edildiğini, oysa ki 5464 sayılı yasada ve sözleşmede bu konuda özel düzenleme bulunduğunu ileri sürerek, Hakem Heyeti Kararının iptaline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın reddine kesin olarak karar verilmiş; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 30/10/2008 tarih ve 2008/211074 sayılı tebliğnamesi ile HUMK'nun 427/6 maddesi uyarınca hükmün kanun yararına bozulmasını istemiştir.

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Karar tarihinde yürürlükte bulunan 13/12/2007 tarih ve 26729 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde, tüketici mahkemelerinde takip edilen davalar için 220,00 YTL vekalet ücretine hükmedileceği, müddeabihi 1.850,00 YTL'yi geçen işlerde ise tarifenin üçüncü kısmına göre vekalet ücretinin belirleneceği belirtilmiş olup, dava konusu olayda davada kendisini vekille temsil ettiren davalı yararına 220,00 YTL maktu ücreti vekalete hükmedilmesi gerekirken, yazılı şeklide 500,00 YTL ücreti vekalete hükmedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HUMK'nun 427/6. maddesine dayalı olarak talep ettiği kanun yararına bozma isteğinin kabulü ile hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere BOZULMASINA, 27/4/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.