"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan

YOLCU GEMİLERİNİN EMNİYETİNE VE GEMİLERDEKİ YOLCULARIN KAYIT ALTINA ALINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi:12.12.2007

Resmi Gazete Sayısı:26728

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmelik; kabotaj hatlarında çalışan yeni ve mevcut yolcu gemileri ile yüksek hızlı yolcu gemilerinde; can ve mal emniyetini sağlamak, bu gemilerin tabi olduğu kuralları uluslararası sefer yapan yolcu gemilerinin kuralları ile uyumlaştırmak, yolcu gemilerindeki yolcular ile mürettebatın güvenliğine ve kurtarılmalarına ilişkin imkanları geliştirmek, oluşabilecek kazalarda arama ve kurtarma faaliyetlerinin ve kazanın olumsuz sonuçlarıyla mücadelenin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, liman sınırlarını aşmak suretiyle kabotaj seferi yapan;

a) Yeni yolcu gemilerini,

b) Boyları 24 metre ve daha büyük olan mevcut yolcu gemilerini,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

c) Yüksek hızlı yolcu gemilerini,

kapsar.

(2) Aşağıda belirtilen gemiler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) Yolcu gemileri;

1) Silahlı kuvvetlere ait gemiler ile asker taşımaya tahsisli gemiler,

2) Makine ile yürütülmeyen gemiler,

3) Çelik veya eşdeğeri dışındaki malzemelerden yapılan ve Yüksek Hızlı Tekneler (Resolution MSC.36(63)) veya Dinamik Destekli Tekneler (Resolution A.373(X)) ile ilgili standartların kapsamına girmeyen gemiler,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

4) İlkel yöntemlerle inşa edilen ahşap tekneler,

5) 1965 yılından önce dizayn edilen ve orijinal malzemesiyle inşa edilmiş olan; orijinal veya kopya tarihi gemiler,

6) Teknik özellikleri gereği veya isteğe bağlı olarak tekneyi sevk ve idare edenden başka mürettebatı bulunmayan ve ticari amaçla onikiye kadar (oniki dahil) yolcu taşıyabilen gezi tekneleri,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(b) Yüksek hızlı gemiler;

1) Silahlı kuvvetlere ait gemiler ile asker taşımaya tahsisli gemiler,

2) Teknik özellikleri gereği veya isteğe bağlı olarak tekneyi sevk ve idare edenden başka mürettebatı bulunmayan ve ticari amaçla onikiye kadar (oniki dahil) yolcu taşıyabilen yüksek hızlı gezi gemileri.

(3) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümü aşağıdaki belirtilenler dışındaki denizde çalışan tüm yolcu gemilerini kapsar.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

a) Silahlı kuvvetlere ait gemiler ile asker taşımaya tahsisli gemiler,

b) Teknik özellikleri gereği veya isteğe bağlı olarak tekneyi sevk ve idare edenden başka mürettebatı bulunmayan ve ticari amaçla onikiye kadar (oniki dahil) yolcu taşıyabilen gezi tekneleri.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

a) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamenin 2 nci maddesinin (c) bendi ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

b) İlgili uluslararası sözleşmeler ve kurallar paralelinde,

hazırlanmıştır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 1 Mil: 1852 metrelik mesafeyi,

b) 1 Knot: Mil/saat olarak hızı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

c) Belirgin Dalga Yüksekliği: Belirli bir sürede gözlemlenen dalgaların en yüksek %33'lük bölümünün ortalama yüksekliği,

ç) Belirlenmiş Otorite: İdareye bağlı Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezini,

d) Deniz Alanı: İdare tarafından belirlenen ve 5 inci maddede belirtilen bir alanı (Ancak, telsiz haberleşmesi ile hükümlerin uygulanmasında deniz alanları tanımı, SOLAS-1974 Sözleşmesi, Kısım IV, Kural 2'de tanımlanan şekliyle geçerlidir.),

e) Düzenli Sefer: İki veya daha fazla liman arasında yayımlanmış tarifeye göre veya belirli bir düzen veya sıklıkta yapılan gemi seferini,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

f) Ev Sahibi Devlet: Türk bayrağı taşıyan bir gemi veya teknenin, Türk limanlarından kendi limanlarına veya kendi limanlarından Türk limanlarına sefer yaptığı devleti,

g) GMDSS: SOLAS-1974 Sözleşmesi, Kısım IV'de belirtilen Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sistemini (Global Maritime Distress and Safety System),

ğ) ISM Code: Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 4/11/1993 tarihli ve A.741 (18) numaralı Genel Kurul Kararı ile kabul edilen Güvenli Gemi İşletimi ve Kirliliğin Önlenmesine Dair Uluslararası Yönetim Kodunu,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

h) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

ı) Özel Nitelikli Deniz Alanları:

1) Liman Alanı: Liman sisteminin ayrılmaz bir parçasını oluşturan, sabit liman bölgesinin en dışına kadar veya bir deltayı veya benzeri korumalı alanı içeren doğal coğrafik özelliklerle tanımlanan sınırlara kadar uzanan, İdarenin tanımladığı veya mevzuatta yer aldığı şekilde, deniz alanı dışındaki alanı,

2) Korunmuş Deniz Alanı: Bir geminin, kazaya uğrayan kişilerin karaya ulaşabileceği şekilde bir sığınma yerinden hiçbir zaman 6 milden daha fazla uzaklaşmadığı ve yakın arama-kurtarma imkanlarının sağlandığı, açık deniz etkilerinden korunmalı bir deniz alanını,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

3) Sığınma Yeri: Güvenliği tehlikeye düşebilecek koşullardaki bir gemi veya tekne tarafından barınak olarak kullanılabilen, doğal veya yapay her türlü korumalı alanı,

i) Sefer Cinsleri:

1) Kabotaj Seferi: Bir Türk limanından diğer bir veya birkaç Türk limanına veya bir Türk limanından çıkarak liman sınırlarını geçmek suretiyle yeniden aynı limana yapılan; seyredilen deniz alanlarında takip edilmesi gereken rotanın istikametine göre karasuları dışına çıkılmak suretiyle seyri de kapsayan her türlü deniz yolu seferini,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2) Uluslararası Sefer: Bir Türk limanından yabancı bir limana veya tersine yapılan deniz yolu seferini,

j) Sözleşme ve Kurallar:

1) Hasarsız Stabilite Kodu Kuralları: 4/11/1993 tarihli ve A.749(18) sayılı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Kurul Kararında yer alan, IMO kurallarının kapsamındaki tüm yolcu gemi tipleri için uygulanacak kuralları (Intact Stabilite Code),

2) Uluslararası Sözleşmeler: 1974 Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-1974) ve Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi (LOAD LINE-1966) ile bunların güncel olarak yürürlükte olan protokollerini ve eklerini,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

3) Yüksek Hızlı Tekne Kuralları: 20/5/1994 tarihli IMO Deniz Emniyeti Komitesinin (MSC) 36(63) sayılı kararında yer alan uluslararası yüksek hızlı teknelere ait emniyet kurallarını (MSC Code),

k) Şirket: Yolcu gemisinin sahibini veya gemi sahibinden yolcu gemisinin işletim sorumluluğunu aldığı kabul edilen işletmeciyi veya gemi kiralayıcısı gibi diğer bir kuruluşu veya kişiyi,

l) Tanınmış Kuruluş: İlgili mevzuata uygun olarak hizmet verebilmesi amacıyla İdare tarafından belirli yetkilerin devredildiği kuruluşu,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

m) Yolcu Gemisi Cinsleri:

1) Gezi Teknesi: Eğlence ve spor amaçlı tasarımlanmış, tekne boyu uygun uyumlaştırılmış, ulusal standarda göre ölçüldüğünde 2,5 metreden küçük ve 24 metreden büyük olmayan, sevk sistemlerine bakılmaksızın herhangi bir tipte herhangi bir tekneyi,

2) Ro-Ro Yolcu Gemisi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Kısım II-2, Bölüm A, Madde 2'de tanımlanan ro-ro kargo mahalleri veya özel kategori mahalleri bulunan ve onikiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

3) Yolcu Gemisi: Onikiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

4) Yüksek Hızlı Yolcu Teknesi: SOLAS-1974 Sözleşmesi, Kısım X, Kural 1'de tanımlanan ve onikiden fazla yolcu taşıyan yüksek hızlı tekneyi,

n) Yolcu Gemisinin Diğer Ayırıcı Özellikleri:

1) Baş Yüksekliği: Baş kaimede, yaz friborduna ve dizayn trimine karşılık gelen su hattı ile bordada açık güvertenin üstüne kadar olan düşey mesafeyi,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

2) Benzer İnşaat Safhası: İnşasına başlanan bir geminin montajının; hesaplanan bütün yapı malzemesi ağırlığının en az 50 ton'luk bölümünü veya %1'lik kısmını (hangisi küçükse) içerecek kadar ilerlemiş olmasını,

3) Gemi Boyu: Omurga hattından başlayarak ölçülen en az kalıp derinliğinin %85'indeki, su hattındaki toplam boyun %96'sı veya eğer büyükse, aynı su hattında baş bodoslamanın baş tarafından, dümen rodu eksenine kadar olan boyu (Omurgası meyilli olarak dizayn edilen gemilerde, bu boy'un ölçüldüğü su hattı, dizayn su hattına paralel olmalıdır.),

4) Mevcut Gemi: Yeni gemi olmayan bir gemiyi,

5) Tam Güverteli Gemi: Bordalarındaki tüm açıklıkları en az su geçmez sabit kapatma donanımlarına sahip olan, alt kısımları ile havaya açık kısımlarındaki açıklıkları sabit kapatma donanımlarına sahip, hava ve deniz etkilerine maruz komple bir güvertesi bulunan gemiyi (Komple güverte su geçirmez bir güverte veya su geçmez bütünlüğü sağlamaya yeterli mukavemette su geçmez yapılar ile tamamen kapalı ve su geçirmez kapatma donanımlarına sahip, su geçirmez olmayan bir güverteden oluşan eşdeğer bir yapı olabilir.),

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

6) Yaş: Teslim tarihinden sonraki yıl sayısı olarak ifade edilen gemi yaşını,

7) Yeni Gemi: 1 Ocak 2009 tarihinden sonra omurgası kızağa konulan veya benzer inşaat safhasında bulunan bir gemiyi,

o) Yolcu Kayıt Görevlisi: Bir şirket tarafından ISM Kodu yükümlülüklerini sağlamak amacıyla tayin edilmiş karada görevli sorumlu kişi veya bir şirket tarafından atanmış, şirketin yolcu gemisine binmiş olan kişilerle ilgili bilgilerin muhafazasından sorumlu olan karada görevli sorumlu kişiyi,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

ö) Yolcu ve Diğer Kişiler:

1) Hareket Yeteneği Az Olan Kişiler: Yaşlılar, fiziksel engelliler, işitme engelliler ve tekerlekli sandalye kullananlar, hamile kadınlar ve küçük çocuklu kimseler dahil genel taşıma araçlarından faydalanırken özel olarak zorlanan kişileri,

2) Kişi: Yaşlarına bakılmaksızın gemide bulunan insanları,

3) Yolcu: Gemi kaptanı ve gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan veya çalışan diğer kişiler ile bir yaşından küçük çocuklar hariç, gemide bulunan her bir insanı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabotaj Seferlerinde Çalışan Yolcu Gemilerinin Emniyetine İlişkin Genel Hükümler

Yolcu gemileri sınıfları

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 5 - (1) Yolcu gemileri, çalıştıkları deniz alanına göre aşağıdaki sınıflara ayrılırlar.

a) A Sınıfı Gemiler: B, C, ve D sınıfları kapsamına girmeyen kabotaj seferi yapan yolcu gemileridir.

b) B Sınıfı Gemiler: Kazaya uğrayan kişilerin karaya ulaşabileceği kıyı çizgisinden hiçbir zaman 20 milden fazla açılmayacak şekilde kabotaj seferi yapan yolcu gemileridir.

c) C Sınıfı Gemiler: Tüm yıl çalışma için bir yıllık dönemde, belli bir periyotta (yaz dönemi çalışması gibi) çalışma için ise yılın özel kısıtlanmış bu bölümünde 2,5 metre belirgin dalga yüksekliğinin aşılması olasılığının %10'dan daha az olduğu deniz alanlarında çalışan, ancak bu süre zarfında hiçbir şekilde bir sığınma alanından 15 milden fazla uzaklaşmayan ve kazaya uğrayan kişilerin kıyıya çıkabilecekleri kıyı hattından 5 milden fazla açılmayacak şekilde kabotaj seferi yapan yolcu gemileridir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

ç) D Sınıfı Gemiler: Tüm yıl çalışma için bir yıllık dönemde, belli bir periyotta (yaz dönemi çalışması gibi) çalışma için ise yılın özel kısıtlanmış bu bölümünde 1,5 metre belirgin dalga yüksekliğinin aşılması olasılığının %10'dan daha az olduğu deniz alanlarında çalışan, ancak bu süre zarfında hiçbir şekilde bir sığınma alanından 6 milden fazla uzaklaşmayan ve kazaya uğrayan kişilerin kıyıya çıkabilecekleri kıyı hattından 3 milden fazla açılmayacak şekilde kabotaj seferi yapan yolcu gemileridir.

(2) Yüksek hızlı yolcu gemileri için, Yüksek Hızlı Tekne Kuralları Kısım I, Kural 1.4.10 ve 1.4.11'de tanımlanan kategoriler uygulanır.

(3) B, C veya D sınıfı deniz alanlarında kabotaj seferi yapan yolcu gemileri, aşağıdaki durumlarda yüksek hızlı yolcu teknesi olarak sayılmazlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

a) Dizayn su hattına karşılık gelen deplasmanları 500 metre küpten,

b) Yüksek Hızlı Tekneler Kodu paragraf 1.4.30'da tanımlandığı şekliyle maksimum hızları 20 knot'tan,

az olanlar.

(4) İdare; bu maddede belirtilen gemi sınıflarının tüm yıl boyunca çalışma durumu için bölgeleri sınırlayan deniz alanlarının listesini ve varsa sınırlı periyodik çalışmalarını 1 Ocak 2009 tarihini geçmeyecek bir tarihe kadar belirler ve gerektiğinde güncelleştirir. Listeyi, www.denizcilik.gov.tr sitesinde genel bir veri tabanında ilan eder. İlgili kuruluşların talebi halinde, listede yapılacak değişiklikler talep sahibine bildirilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Genel uygulama esasları

MADDE 6 - (1) Kabotaj seferinde çalışan yeni ve mevcut yolcu gemileri ile yüksek hızlı yolcu gemileri, bu Yönetmelikte belirtilen emniyet kurallarına uymak zorundadırlar.

(2) İdare; yolcu gemilerinin ve yüksek hızlı yolcu teknelerinin kabotaj seferlerinde çalışmaya başlamalarından önce, bu Yönetmeliğin gereklerine tam olarak uygunluğunun sağlanması için gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

(3) İdare, kabotaj seferi yapan ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu tespit edilen yolcu gemilerinin çalışmasını, bu Yönetmelikten kaynaklanan nedenlerden dolayı engelleyemez.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) İdare, ilgili mevzuata göre kabotaj seferi yapan bir yolcu gemisini veya yüksek hızlı bir yolcu teknesini denetleyebilir ve dokümanlarını inceleyebilir.

(5) İdare tarafından yürürlüğe konulmuş gemi teçhizatına ilişkin mevzuata uygun olan gemi teçhizatı, bu Yönetmelik hükümlerine de uygun kabul edilir.

Emniyet şartları

MADDE 7 - (1) Tüm sınıflardaki yeni ve mevcut yolcu gemileri aşağıdaki genel şartlara uygun olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

a) Teknenin ana ve yardımcı makinelerinin, elektrik ve otomasyon tesisinin yapımı ve bakımı; tanınmış bir kuruluşun klas kurallarında belirtilen standartlara veya İdare tarafından kullanılan eşdeğer kurallara uygun olmalıdır.

b) SOLAS-1974 Sözleşmesinin, 1988 GMDSS değişiklikleri dahil IV, V ve VI numaralı bölümlerinin hükümleri ile Kısım V, Kural 12'deki seyir donanımı ile ilgili hükümler uygulanmış olmalıdır.

(2) İdare tarafından yürürlüğe konulmuş olan gemi teçhizatına ilişkin mevzuata uygun olan seyir donanımının, SOLAS-1974 Sözleşmesi Kısım V, Kural 18'deki tip onayı şartlarına uygun olduğu kabul edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Bu maddede belirtilen yolcu gemileri için ayrıca aşağıdaki ilave şartlar aranır.

a) Yeni yolcu gemileri;

1) Genel olarak; A sınıfı yeni yolcu gemileri, güncel şekliyle SOLAS-1974 Sözleşmesinin tamamına ve bu Yönetmelik ile Ek-1'de belirtilen özel şartlara uygun olmalıdır. SOLAS-1974 Sözleşmesinin yorumunu İdarenin kararına bıraktığı kurallar için İdare, Ek-1'de belirlediği şartları uygular. B, C ve D sınıfı yeni yolcu gemileri, bu Yönetmelik ile Ek-1'de belirtilen özel şartlara uygun olmalıdır.

2) Yükleme sınırı şartları; boyları 24 metre ve daha büyük olan yeni yolcu gemileri, LOAD LINE-1966 Sözleşmesine uygun olmalıdır. Boyları 24 metreden küçük olan yeni yolcu gemilerinde, boy ve sınıfla bağlantılı olarak, LOAD LINE-1966 Sözleşmesinde belirtilen eşdeğer emniyet düzeyi şartları uygulanır. Bu alt bentte belirtilenlerin dışında D sınıfı yeni yolcu gemileri, LOAD LINE-1966 Sözleşmesinde belirtilen minimum baş yüksekliği şartlarından muaftırlar. A, B, C, ve D sınıfı yeni yolcu gemilerinin tümü tam güverteli olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

b) Mevcut yolcu gemileri;

1) A sınıfı mevcut yolcu gemileri, güncel şekliyle SOLAS-1974 Sözleşmesinde tanımlanan mevcut yolcu gemileri ile ilgili kurallara ve bu Yönetmelik ile Ek-1'de belirtilen özel şartlara uygun olmalıdır. SOLAS-1974 Sözleşmesinin yorumunu İdarenin kararına bıraktığı kurallar için İdare, Ek-1'de belirlediği şartları uygular.

2) B sınıfı mevcut yolcu gemileri, bu Yönetmelik ile Ek-1'deki özel şartlara uygun olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

3) C ve D sınıfı mevcut yolcu gemileri, bu Yönetmelik ile Ek-1 Kısım III'deki özel şartların belirtmediği durumlarda, İdarenin belirleyeceği esaslara uygun olmalıdır. İdarenin belirleyeceği esaslar, bu sınıflardaki gemilere; çalışabilecekleri deniz alanları ve mahalli koşullar göz önüne alınmak suretiyle, Ek-1 Kısım II-1 ve II-2'deki şartlara eşdeğer emniyet seviyesi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Bu gemiler yurt içinde düzenli kabotaj seferlerinde çalıştırılmak istenmesi halinde, çalışmaya başlanmadan önce gemilerin bu paragrafta yer alan kural ve esaslara uygun olduğu hakkında İdarenin onayı gereklidir.

4) Mevcut yolcu gemilerinde yapılacak esaslı onarım, değişim ve yenilemeler ile bunlara ait donatım, İdarenin makul ve mantıklı bulduğu ölçüde, üçüncü fıkranın (a) bendinin 1 numaralı alt bendinde belirtilen yeni gemi şartlarına uygun olmalıdır. Ancak, daha yüksek bir emniyet standardı elde etmek için mevcut gemide yapılan değişimler, esaslı değişim olarak kabul edilmez.

5) Aşağıda belirtilen tarihlere göre omurgası kızağa konulan veya benzer bir yapım aşamasında bulunan mevcut gemilere; SOLAS-1974 Sözleşmesinde daha erken tarihler belirtilmedikçe, 7 nci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi hükümleri ve Ek-1'de daha erken tarihler belirtilmemişse (2) ve (3) numaralı alt bent hükümleri, aşağıda belirtilen tarihlere kadar uygulanmaz.

1 Ocak 1940 tarihinden önce olanlar; 1 Temmuz 2010 tarihine kadar,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 Ocak 1940 tarihinde veya daha sonra, ancak 31 Aralık 1962 tarihinden önce olanlar; 1 Temmuz 2011 tarihine kadar,

1 Ocak 1963 tarihinde veya daha sonra, ancak 31 Aralık 1974 tarihinden önce olanlar; 1 Temmuz 2012 tarihine kadar,

1 Ocak 1975 tarihinde veya daha sonra, ancak 31 Aralık 1984 tarihinden önce olanlar; 1 Temmuz 2013 tarihine kadar,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1 Ocak 1985 tarihinde veya daha sonra, ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce olanlar; 1 Temmuz 2014 tarihine kadar.

c) Yüksek hızlı yolcu gemileri;

1) 1 Ocak 2009 tarihinden sonra inşa edilen veya esaslı onarıma, değişime veya yenilemeye tabi tutulan yüksek hızlı yolcu gemileri, SOLAS-1974 Sözleşmesi Kural X/3'ün şartlarına uygun olmalıdır. Ancak, 1 Ocak 2009 tarihinden önce omurgası kızağa konmuş veya benzer bir yapım aşamasında bulunan gemiler; teslim ve ilk işletim tarihi, 1 Ocak 2009 tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde olan gemiler; 19 Mayıs 1994 tarihli Res. MSC. 37(63) ile değiştirilmiş şekliyle IMO Ass. Res. A.373(X)'da yer alan Dinamik Destekli Teknelerin Güvenlik Kurallarındaki (DSC Code) hükümlerine uyan gemiler için bu şart aranmaz.

2) 1 Ocak 2009 tarihinden önce inşa edilen ve Yüksek Hızlı Tekne Kurallarına uygun olan gemiler, bu kurallara göre sertifikalandırılmış olarak çalışmaya devam ederler.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

3) 1 Ocak 2009 tarihinden önce inşa edilen ve Yüksek Hızlı Tekne Kurallarına uygun olmayan gemiler yurt içinde kabotaj seferlerinde çalıştırılamazlar. Ancak, 1 Ocak 2009 tarihinde yurt içinde kabotaj seferlerinde çalışmakta olanlar için, İdare kabotaj seferlerinde çalışmaya devam etmesine izin verebilir. Bu gemiler, değiştirilmiş şekliyle DSC Kod'un hükümlerine uygun olmalıdır.

4) Yüksek hızlı yolcu teknesinin ve donanımının yapımı ve bakımı, tanınmış bir kuruluşun yüksek hızlı tekne klaslama kurallarına uygun olmalıdır.

Ro-ro yolcu gemilerine ilişkin şartlar

MADDE 8 - (1) 1 Ocak 2009 tarihinde veya daha sonra omurgası kızağa konulan veya benzeri bir yapım aşamasında bulunan, A, B ve C sınıfı ro-ro yolcu gemileri; ro-ro yolcu gemileri ve HSC yolcu gemileri, 5/6/2006 tarihli ve 26189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliğinin 11, 13 ve 14 üncü madde hükümlerine uyumlu olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

(2) 1 Ocak 2009 tarihinden önce omurgası konulan veya benzeri bir yapım aşamasında bulunan, A ve B Sınıfı tüm ro-ro yolcu gemileri; hiçbir durumda 1 Ocak 2020 tarihini geçmemek üzere, 1 Ocak 2015 veya daha sonraki bir tarihte 30 yaşına ulaşmış gemilerin hizmet dışı kalmaları hariç, 1 Ekim 2015 tarihine kadar ro-ro yolcu gemileri ve HSC yolcu gemileri, 5/6/2006 tarihli ve 26189 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Tekneler Yönetmeliğinin 11, 13 ve 14 üncü madde hükümlerine uyumlu olmalıdır.

Hareket yeteneği az olan kişilere ilişkin şartlar

MADDE 9 - (1) İdare, 1 Ekim 2010 tarihinde veya daha sonra omurgası kızağa konulan veya benzeri bir yapım aşamasında bulunan, genel taşıma amaçlı A, B, C ve D sınıfı yolcu gemilerine ve yüksek hızlı yolcu gemilerine, Ek-3'te verilen rehber esas alınarak hareket yeteneği az olan kişilerin güvenli olarak girmelerini sağlayacak önlemlerin alınmasını sağlar.

(2) İdare, Ek-3'te verilen rehberin uygulanması hususunda, hareket yeteneği az olan kişileri temsil eden kuruluşlarla işbirliği yapar ve bu kuruluşlara danışır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) 1 Ekim 2010 tarihinden önce omurgası konulan veya benzeri bir yapım aşamasında bulunan, genel taşıma amaçlı, A, B, C ve D sınıfı yolcu gemilerindeki ve yüksek hızlı yolcu gemilerindeki değişiklikler bakımından İdare, Ek-3'te verilen rehberi; ekonomik bakımdan makul olma ve yapılabilirlik ölçüsünde uygular.

(4) İdare; 1 Ağustos 2010 tarihinden geç olmayacak şekilde, üçüncü fıkrada sözü edilen, yine bu fıkrada bahsi geçen tekne ve gemilere nasıl uygulanacağı hususunda ulusal bir hareket planı hazırlar ve bu planı ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara gönderir.

(5) İdare, talep halinde, birinci fıkrada belirtilen yolcu gemilerine, üçüncü fıkrada belirtilen 400'den fazla yolcu taşımak üzere belgelendirilen yolcu gemilerine ve yüksek hızlı yolcu teknelerine uygulanmasını ilgili kuruluşlara bildirir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İlave emniyet şartları ve eşdeğer önlemler

MADDE 10 - (1) İdare, özel yerel şartlar nedeniyle, uygulanan emniyet isteklerinin belirli durumlarda iyileştirilmesini gerekli bulduğu takdirde, buna ilişkin ihtiyacın kanıtlanması kaydıyla 12 nci maddede belirtilen usullere göre emniyet şartlarını artırıcı ilave önlemleri kabul edebilir.

(2) İdare, 12 nci maddede belirtilen usullere tabi olup, asgari olarak Ek-1'deki kurallar kadar etkin olması koşuluyla, Ek-1'deki kurallara eşdeğerlik sağlayan önlemleri kabul edebilir.

Muafiyet

MADDE 11 - (1) İdare; emniyet düzeyinde bir azaltma yapılmaması koşuluyla ve 12 nci maddede belirtilen usullere tabi olarak; daha küçük belirgin dalga yüksekliği, sınırlı periyot, sadece gün ışığında veya uygun iklim ya da hava koşullarında sefer yapılması, sınırlı seyahat süresi veya kurtarma hizmetlerinin yakınlığı gibi belirli işletim koşullarında, açık denizden korunmalı kendi takım adaları, deniz alanları dahil yurt içinde yapılacak kabotaj seferleri için gemileri bu Yönetmelikteki bazı şartlardan muaf tutabilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

İlave şartlar, eşdeğer önlemler ve muafiyetlerin uygulanması

MADDE 12 - (1) İdare, 10 uncu ve 11 inci maddeler kapsamında aşağıdaki işlemleri yapar.

a) Talep halinde, emniyet düzeyinin yeterli olarak sağlandığını doğrulamaya yetecek kapsamdaki özellikler dahil, kabul etmeyi öngördüğü önlemleri ilgili uluslararası veya bölgesel kuruluşlara bildirir.

b) Kabul edilen önlemler, ilgili ulusal mevzuatta belirtilir ve talep halinde bununla ilgili tüm ayrıntıları ilgili kuruluşlara bildirir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

c) Bu önlemler, aynı koşullarda çalışan, aynı sınıftaki yolcu gemilerine veya teknelere uygulanır.

ç) 11 inci maddede belirtilen muafiyetler, sadece teknenin veya geminin belirlenen koşullarda çalıştığı sürece uygulanır.

Koruyucu önlemler

MADDE 13 - (1) İdare, bu Yönetmelik hükümlerine uymasına rağmen kabotaj seferlerinde çalışan bir yolcu gemisinin veya teknenin; can, mal veya çevre için ciddi bir tehlike doğurduğu kanaatine varırsa, tehlike giderilinceye kadar, bu gemi veya teknenin işletimini askıya alabilir veya ek güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda İdare, talep halinde, sörvey neticesi tespit edilmiş nedenlerini de belirterek ilgili kuruluşları bilgilendirir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Sörveyler

MADDE 14 - (1) Türk gemilerinin muayenesi ve sertifikalandırılması ile ilgili genel hükümler saklı kalmak üzere;

a) Her yeni Türk yolcu gemisi, İdare tarafından aşağıda belirtilen sörveylere tabi tutulur.

1) Gemi servise çıkmadan önce yapılacak başlangıç sörveyi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2) Her oniki ayda bir yapılacak yenileme sörveyi,

3) Gerektiğinde yapılacak ilave sörveyler.

b) Mevcut her Türk yolcu gemisi; İdare tarafından aşağıda belirtilen sörveylere tabi tutulur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1) Bir ev sahibi devletin kabotaj seferlerinde servise çıkmadan önce veya Türkiye'de kabotaj seferlerinde çalıştırılacak mevcut Türk gemileri için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak oniki ay içinde yapılacak ilk (ön) sörvey,

2) Her oniki ayda bir yapılacak periyodik sörvey,

3) Gerektiğinde yapılacak ilave sörveyler.

c) 7 nci madde 3 üncü fıkra c paragrafı hükümlerine göre;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1) HSC Kod'un hükümlerine uymak zorunda olan her yüksek hızlı Türk yolcu teknesi, İdare tarafından Yüksek Hızlı Tekne Kurallarında belirtilen sörveylere tabi tutulur.

2) Değişiklikleri ile birlikte DSC Kod'un hükümlerine uymak zorunda olan yüksek hızlı Türk yolcu tekneleri, İdare tarafından, DSC Kod'da belirtilen sörveylere tabi tutulur.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan haliyle, harmonize sörvey ve sertifikalandırma sistemindeki sörvey esaslarına ait IMO'nun A.746 (18) sayılı Genel Kurul Kararında belirtilen Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası için yapılacak sörveylere ait usuller ile kılavuzlar veya aynı hedefe ulaşım ile ilgili usuller takip edilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Bu Yönetmeliğin ilgili şartlarına uygunluğun sağlanması amacına yönelik olarak birinci fıkrada belirtilen sörveyler, İdarenin kendi sörveyörleri veya sörveyleri yapmak üzere İdare tarafından yetkilendirilen tanınmış kuruluşun veya ev sahibi devletin sörveyörleri tarafından yapılır.

Sertifikalar

MADDE 15 - (1) Türk gemilerinin muayenesi ve sertifikalandırılması ile ilgili genel hükümler saklı kalmak üzere, her yeni ve mevcut Türk yolcu gemisi için bu Yönetmeliğe uygun Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası düzenlenir (Ek-2). Bu sertifika, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde ve anılan fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen sörveyler yapıldıktan sonra İdare tarafından düzenlenir.

(2) Bu sertifika oniki ayı geçmeyen bir süre için düzenlenir. Sertifikanın geçerlilik süresi, geminin teknik durumunun denizde can, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye düşürmeyeceğinin tespiti şartıyla İdare tarafından, sertifikada belirtilen son geçerlilik tarihinden itibaren bir aya kadar uzatılabilir. Uzatma verilmişse sertifikanın yeni geçerlilik tarihi, uzatmadan önce mevcut sertifikanın son geçerlilik tarihinden itibaren başlar. Sertifikanın yenilenmesi, 14 üncü maddede belirtilen periyodik sörvey tamamlandıktan sonra yapılabilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(3) Yüksek hızlı tekne kuralları hükümlerine uygun olan yüksek hızlı yolcu tekneleri için, yüksek hızlı tekne kurallarının hükümlerine göre İdare tarafından, Yüksek Hızlı Tekne Emniyet Sertifikası ve Yüksek Hızlı Tekne İşletme İzni düzenlenir.

(4) Değişiklikleri ile birlikte Dinamik Destekli Gemiler Kodu (DSC Code) hükümlerine uygun olan yüksek hızlı yolcu tekneleri için, DSC Kod hükümlerine göre İdare tarafından, DSC Yapım ve Donanım Sertifikası ve DSC İşletme İzni düzenlenir.

(5) Başka bir ev sahibi devletin kabotaj seferlerinde çalıştırılacak Türk bayraklı yüksek hızlı bir yolcu teknesi için işletme izni düzenlenmeden önce; İdare, geminin o devletteki işletimiyle ilgili tüm işletim koşulları hakkında ev sahibi devlet ile anlaşmaya varır. Anlaşma sonucu kabul edilen koşullar, İdare tarafından işletme izninde belirtilir.

(6) 11 inci madde hükümlerine göre gemilere veya teknelere verilen muafiyetler, geminin veya teknenin sertifikasına not edilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yolcu Gemilerinde Seyahat Eden Kişilerin Kaydedilmesi

Zorunluluk

MADDE 16 - (1) Herhangi bir yerdeki Türk yolcu gemileri ile Türk limanlarından veya Türk limanlarına kabotaj seferleri veya uluslararası seferler yapan diğer yolcu gemilerinde bulunan kişilerin sayılması ve bildirilmesi zorunludur.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(2) Bir Türk limanından kalkacak her yolcu gemisindeki kişiler, yolcu gemisi hareket etmeden önce sayılır ve gemideki kişilerin sayısı, yolcu gemisinin kaptanına ve şirketin yolcu kayıt görevlisine veya aynı işlevi gören kara esaslı şirket sistemine bildirilir.

Yolcu kayıtları

MADDE 17 - (1) Bir Türk limanından kalkarak, kalkış noktasından itibaren 20 milden fazla mesafeye sefer yapacak her yolcu gemisinde bulunan kişilere ilişkin aşağıdaki bilgiler kaydedilir.

a) Gemideki kişilerin soyadları,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

b) Bu kişilerin isimleri,

c) Cinsiyetleri,

ç) Her kişinin ait olduğu yaş kategorilerinin (yetişkin, çocuk veya bebek) veya yaşlarının ya da doğum yıllarının kayıtları,

d) Uyrukları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

e) Yolcuların kendi istekleri olması halinde, acil durumlarda özel ilgi veya yardım gerekliliği hakkında bilgiler.

(2) Bu bilgiler hareketten önce toplanır ve yolcu gemisinin hareketinden en fazla otuz dakika sonra şirketin yolcu kayıt görevlisine veya aynı işlevi gören kara esaslı şirket sistemine bildirilir.

(3) İdare, birinci fıkrada belirtilen 20 millik eşiği azaltmaya yetkilidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bilgilerin sağlanması

MADDE 18 - (1) Üçüncü bir ülkede bulunan bir limandan kalkarak Türkiye içinde veya herhangi bir Avrupa Birliği üyesi ülke içinde yer alan bir limana giden bir yolcu gemisinin işleticisi, 16 ncı ve 17 nci maddede belirtilen hükümlere uygunluğun sağlanmasından ve belirtilen bilgilerin, gerektiği takdirde, arama ve kurtarma faaliyetleri ve kazanın olumsuz sonuçları ile mücadele amacıyla belirlenmiş otoriteye verilmek üzere toplanmasından ve muhafaza edilmesinden sorumludur.

(2) Türkiye dışında bulunan bir limandan kalkarak bir Türk limanına gelen bir Türk gemisine, ilgili SOLAS-1974 Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde İdarenin yolcu bilgilerine ait bir muafiyet veya istisna vermesi halinde, bu muafiyet ve istisnalar sadece bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen muafiyetler veya istisnalar çerçevesinde yapılabilir.

Gemi kaptanının sorumluluğu

MADDE 19 - (1) Bir yolcu gemisinin bir Türk limanından kalkışından önce gemi kaptanı, gemideki yolcu sayısının geminin taşımasına izin verilen yolcu sayısından fazla olmamasını ve yolcuların uygun stabilite kriterlerine uygun olarak taşınmasını sağlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yolcu bilgilerinin kaydedilmesi

MADDE 20 - (1) Bir yolcu gemisinin işletim sorumluluğunu üzerine alan her şirket;

a) Yolcu bilgilerinin kaydedilmesiyle ilgili olarak 22 nci maddeye uygun bir kayıt sistemi kurmak zorundadır.

b) Acil bir durum oluştuğunda veya bir kazanın sonuçları ile mücadelede, bu bilgilerin muhafazasından ve iletilmesinden sorumlu bir yolcu kayıt görevlisi belirlemiş olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(2) Şirket; bu Yönetmelikte istenilen bilgilerin, acil bir durumda veya bir kazanın sonuçları ile mücadelede arama ve kurtarma amacıyla, belirlenmiş otoriteye iletilmeye devamlı olarak hazır olmasını sağlamalıdır.

(3) 17 nci maddeye göre toplanan kişisel veriler, bu Yönetmeliğin amacı için gerekenden fazla saklanmamalıdır.

(4) Şirket; sefer sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda kendisi için özel ilgi veya yardım gerekliliğini bildirmiş bulunan kişilerle ilgili bilgilerin doğru olarak kaydedilmesini ve yolcu gemisinin hareketinden önce gemi kaptanına bildirilmesini sağlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

İstisna ve muafiyetler

MADDE 21 - (1) İdare, sadece korumalı deniz alanlarında olmak üzere;

a) Uğranılan limanlar arasındaki mesafe bir saatten daha kısa olan düzenli seferlerde çalışan yolcu gemilerini, 16 ncı maddede belirtilen sorumluluktan muaf tutabilir.

b) Ara uğraklar olmaksızın, iki liman arasında veya bir limandan kalkarak aynı limana gelmek üzere sefer yapan yolcu gemilerini, 17 nci maddede belirtilen sorumluluktan muaf tutabilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(2) İdare, kara esaslı seyir yardım hizmetlerinin ve güvenilir hava tahminlerinin sağlanması ve uygun ve yeterli arama ve kurtarma imkanlarının birlikte mevcut olması koşuluyla; bu Yönetmeliğin uygulanmasında zorluklar bulunduğunu değerlendirdiği hallerde; iki metreyi aşan belirgin dalga yüksekliğinin yıllık olasılığının %10'dan daha az olduğu kabotaj hatlarında ve alanlardaki düzenli seferlerde;

a) Seferin, kalkış noktasından itibaren yaklaşık olarak otuz mili aşmaması halinde veya,

b) Servisin temel amacının fiziksel nedenlerle birbirinden uzakta bulunan yerleşim yerleri arasında mutat bağlantı sağlamaya yönelik olduğu hallerde, 17 nci maddede belirtilen bilgilerle ilgili sorumluluktan kısmen veya tamamen istisna getirebilir.

(3) İdare, muafiyet tanınması veya istisna getirilmesine dair kararını, talep halinde gerekçeleri ile birlikte ilgili kuruluşlara bildirir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(4) İdare, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Türk limanlarından sefer yapan ve SOLAS-1974 Sözleşmesine taraf olan ve SOLAS-1974 Sözleşmesinin ilgili hükümlerine göre bu muafiyetlerin uygulanmasına uygun olmayan herhangi bir yolcu gemisine muafiyet veya istisna sağlayamaz.

Kayıt sistemi

MADDE 22 - (1) Şirketler tarafından oluşturulan kayıt sistemi İdare tarafından onaylanır. İdare, oluşturulan kayıt sisteminin doğru olarak uygulanması hususunda, Türkiye dahilinde program dışı denetimler yapabilir. Şirketler, bu Yönetmelikte istenilen bilgileri talep edildiğinde ilgili ülkenin belirlenmiş otoritesine bildirmek zorundadır.

(2) Şirketler tarafından oluşturulacak kayıt sistemleri aşağıdaki fonksiyonel gerekleri sağlamış olmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

a) Okunabilirlik: Gerekli veriler kolayca okunabilecek düzende olmalıdır.

b) Hazır Bulunma: Gerekli veriler, ilgili belirlenmiş otoritelere sunulmak üzere hazır bulundurulmalıdır.

c) Kolaylık: Sistem, gemiye binen ve/veya gemiden inen yolcular için aşırı gecikmeye neden olmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

ç) Güvenlik: Veriler, kazara veya yasa dışı olarak imhalar veya kayıplara ve yetkisiz değiştirmelere, ifşaata veya ulaşımlara karşı uygun şekilde korunmalıdır.

d) Benzerlik: Sistemler, aynı veya benzer hatlarda benzer olarak belirlenmeli, farklı şekilde belirlenmesinden kaçınılmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Türk kabotaj mevzuatının uygulanması

MADDE 23 - (1) Yabancı gemilerin Türk limanları arasında yük veya yolcu taşımalarında, 19/4/1926 tarihli ve 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 24 - (1) 14/8/2006 tarihli ve 26259 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

MADDE 25 - (1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

İçindekiler

Kısım I - GENEL HÜKÜMLER

Kısım II -1 - YAPIM - BÖLMELEME VE STABİLİTE, MAKİNA VE ELEKTRİK TESİSLERİ

BÖLÜM A - GENEL

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1. Bölüm B ile ilgili tanımlar (R2)

2. Bölüm C, D ve E ile ilgili tanımlar (R3)

BÖLÜM B - HASARSIZ STABİLİTE, BÖLMELEME VE YARALI STABİLİTE

1. Hasarsız stabilite Res. A.749(18)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2. Su geçirmez bölmeleme

3. Su ile dolum boyu (R4)

4. Bölmelerin izin verilen boyu (R6)

5. Permabilite (R5)

6. Bölmeleme faktörü

7. Gemi bölmelemesi ile ilgili özel istekler (R7)

8. Yaralı durumda stabilite (R8)

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ro-Ro yolcu gemilerinin yaralı durumdaki stabilitesi (R8-1)

400 veya daha fazla yolcu taşıyan ro-ro yolcu gemileri için özel istekler

Ro-Ro yolcu gemileri dışındaki, 400 veya daha fazla yolcu taşıyan yolcu gemileri için özel istekler (R8-3)

9. Pik ve makina mahalli perdeleri (R10)

10. Çift dipler (R12)

11. Bölmeleme yükleme hatlarının verilmesi, işaretlenmesi ve kaydedilmesi (R13)

12. Su geçirmez perdelerin, vb.'nin yapımı ve ilk testleri (R14)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

13. Su geçirmez perdelerdeki açıklıklar (R15)

14. Yük araçlarını ve içindeki kişileri taşıyan gemiler (R16)

15. Marcin hattı altında dış kaplamadaki açıklıklar (R17)

16. Yolcu gemilerinin marcin hattı üzerindeki su geçirmez bütünlüğü (R20)

17. Kargo yükleme kapaklarının kapatılması (R20-1)

Ro-Ro kargo güvertesinden (perde güvertesi) aşağıdaki mahallere olan su geçirmez bütünlük (R20-2)

Ro-Ro güvertelerine giriş (R20-3)

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Ro-Ro güvertesindeki perdelerin kapatılması (R20-4)

18. Stabilite bilgileri (R22)

19. Hasar kontrol planları (R23)

20. Tekne ve üst yapıların bütünlüğü, hasar önleme ve kontrolü (R23-2)

21. Su geçirmez kapıların, vb.'nin işaretlenmesi, periyodik çalıştırılması ve muayenesi (R-24)

22. Jurnal kayıtları (R25)

23. Yükseltilebilir araba platformları ve rampalar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

24. Vardavelalar

BÖLÜM C - MAKİNA

1. Genel (R26)

2. İçten yanmalı makinalar (R27)

3. Sintine pompalama düzenleri (R21)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4. Sintine pompalarının adedi ve tipi (R21)

5. Tornistan düzenleri (R28)

6. Dümen makinası (R29)

7. Elektrikli ve elektro-hidrolik dümen makinaları için ilave istekler (R30)

8. Makina mahallerindeki havalandırma sistemler (R35)

9. Kaptan köşkü ile makina dairesi arasındaki iletişim (R37)

10. Mühendis alarmı (R39)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

11. Emercensi tesislerin yerleşimi (R39)

12. Makina kumandaları (R31)

13. Buhar boru sistemleri (R33)

14. Basınçlı buhar sistemleri (R34)

15. Gürültüye karşı koruma (R36)

16. Asansörler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM D - ELEKTRİK TESİSLERİ

1. Genel (R40)

2. Ana elektrik güç kaynağı ve aydınlatma (R41)

3. Emercensi elektrik güç kaynağı (R42)

4. Ro-Ro gemileri için ilave emercensi aydınlatma (R42-1)

5. Elektrik çarpması, yangın ve elektrik kaynaklı diğer tehlikelere karşı önlemler (R45)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM E - PERİYODİK OLARAK PERSONELSİZ KALABİLEN MAKİNA MAHALLERİ İÇİN İLAVE İSTEKLER

Özel değerlendirme (R54)

1. Genel (R46)

2. yangın önlemleri (R47)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

3. Su ile dolmaya karşı koruma (R48)

4. Sevk makinasının kaptan köşkünden kontrolü (R49)

5. İletişim (R50)

6. Alarm sistemi (R51)

7. Emniyet sistemleri (R52)

8. Makina, kazan ve elektrik tesisleri için özel istekler (R53)

9. Otomatik kontrol ve alarm sistemi (R53.4)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

KISIM II-2 - YANGINDAN KORUNMA, YANGIN ALGILAMA ve YANGIN SÖNDÜRME

BÖLÜM A - GENEL

1- Ana prensipler (R2)

2- Tanımlar (R3)

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

3- Yangın pompaları, yangın devresi, hidrantlar, hortumlar ve nozullar (R4)

4- Sabit yangın söndürme sistemleri (R5+8+9+10)

5- Taşınabilir yangın söndürücüler (R6)

6- Makina mahallerindeki yangın söndürme düzenleri (R7)

7- Makina mahallerindeki özel düzenlemeler (R11)

8- Otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri (R12)

9- Sabit yangın söndürme ve yangın alarm sistemleri (R13)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

10- Akaryakıt, yağlama yağı ve diğer yanıcı yakıtlarla ilgili düzenlemeler (R15)

11- İtfaiyeci donanımı (R17)

12- Çeşitli konular (R18)

13- Yangın kontrol planları (R20)

14- Kullanıma hazır olma ve bakım

15- Talimatlar, gemideki eğitimler ve talimler

16- İşlemler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM B - YANGIN EMNİYETİ ÖNLEMLERİ

1. Yapı (R23)

2. Ana düşey bölgeler ve yatay bölgeler (R24)

3. Bir ana düşey bölgedeki perdeler (R25)

4. 36'dan fazla yolcu taşıyan yeni gemilerdeki perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü (R26)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

5. 36'dan fazla yolcu taşımayan yeni gemilerdeki ve 36'dan fazla yolcu taşıyan mevcut SINIF B gemilerdeki perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü (R27)

6. Kaçış yolları (R28)

Ro-Ro gemilerindeki kaçış yolları (R28-1)

7. "A" ve "B" sınıfı bölmelerdeki geçişler ve açıklıklar (R30,31)

8. Yaşama ve servis mahallerindeki merdivenlerin ve asansörlerin korunması (R29)

9. Havalandırma sistemleri (R32)

10. Pencereler ve lumbuzlar (R33)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

11. Yanıcı malzemelerin kullanımının kısıtlanması (R35)

12. Yapım ayrıntıları (R35)

13. Sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri ve otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemi (R14)(R36)

14. Özel kategori mahallerin korunması (R37)

15. Yangın devriyesi, algılama, alarmlar ve genel alarm sistemleri (R40)

16. 36'dan fazla yolcu taşıyan Sınıf B mevcut gemilerin iyileştirilmesi (R41-1)

17. Tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel istekler (R41)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

18. Helikopter düzenleri için özel istekler

KISIM III - CAN KURTARMA DONANIMLARI

1. Tanımlar (R3)

2. İletişim, can kurtarma araçları ve kurtarma botları, kişisel can kurtarma donanımları (R6+7+18+21+22)

3. Emercensi alarm, kullanma talimatları, eğitim el kitabı, toplanma listeleri ve emercensi talimatlar (R6+8+9+19+20)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

4. Can kurtarma araçlarının kullanımı ve gözetimi (R10)

5. Can kurtarma araçları toplanma ve binme düzenleri (R11+23+25)

Ro-Ro yolcu gemileri için istekler (R26)

Helikopter iniş ve binme alanları (R28)

Kaptanlar için karar destek sistemi (R29)

6. İndirme istasyonları (R12)

7. Can kurtarma araçlarının yerleştirilmesi (R13+24)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

8. Kurtarma botlarının yerleştirilmesi (R14)

8a. Gemi terk sistemlerinin yerleştirilmesi (R15)

9. Can kurtarma araçları denize indirme ve geri alma düzenleri (R16)

10. Kurtarma botu binme, denize indirme ve geri alma düzenleri (R17)

11. Emercensi talimatlar (R19)

12. Kullanıma hazırlık, bakım ve muayeneler (R20)

13. Gemiyi terk eğitimi ve talimleri (R19+R30)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

KISIM I

GENEL HÜKÜMLER

Özellikle belirtilen hallerde, bu ek'in kuralları, kabotaj seferlerinde çalışan yeni ve mevcut Sınıf A, B, C, ve D yolcu gemilerine uygulanır.

Boyları 24 m.'den küçük olan B, C, ve D sınıfı yeni gemiler; bayraklarını taşıdıkları Devlet idaresinin, bu gemilerin Bayrak Devletinin ulusal kurallarına uygun olmasını sağlaması ve bu kuralların eş değer emniyet düzeyini garanti etmesi durumu hariç olmak üzere, bu Ek'in II-1/B/2 ÷ II-1/B/8 ve II-1/B/10 kurallarının isteklerine uygun olmak zorundadırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Bu Ek'in, boyları 24 m.'den küçük yeni gemilere uygulanmadığı durumlarda, bayrak Devleti İdaresi, ulusal kurallara uymak suretiyle bu gemiler için eş değer emniyet düzeyinin sağlandığını garanti etmelidir..

Bayraklarını taşıdıkları Devlet İdaresinin, gemilerin Bayrak Devletinin ulusal kurallarına uygun olmasını sağlaması ve bu kuralları eşdeğer emniyet düzeyini garanti etmesi koşuluyla, mevcut C ve D sınıf gemilerin, bu Ek'deki Kısım II-1 ve II-2'nin kurallarına uygun olması zorunlu değildir.

Mevcut gemiler için, bu Ek'de bir IMO kararının uygulanmasını gerekli görüldüğü durumlarda, IMO'nun söz konusu kararının kabulunden sonraki iki yıl içinde inşa edilen gemilerin, varsa, uygulanan önceki karar(lar)a uygun olmaları koşuluyla, bu kararlara uygun olması gerekli değildir.

"Önemli ölçekte" onarımlar, değişimler ve yenilikler ifadesi, aşağıdaki örnekler yoluyla;

- Geminin boyutlarını önemli ölçüde değiştiren her türlü değişim [ örnek : yeni blok eklenmesiyle boy verilmesi ]

- Geminin yolcu taşıma kapasitesini önemli ölçüde değiştiren her türlü değişim [ Örnek : araç güvertesinin yolcu mahalline dönüştürülmesi]

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Geminin servis ömrünü önemli ölçüde artıran her türlü değişimi [ örnek : bir güvertenin tümünde yolcu mahallinin yenilenmesi,

Olarak anlaşılmalıdır.

Bu Ek'deki çeşitli başlıklarda yer alan "R" işareti; bu Ek'teki kuralların esas alındığı, değişimleri ile birlikte 1974 SOLAS Antlaşması kurallarını göstermektedir.

KISIM II - 1

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

YAPIM - BÖLMELEME VE STABİLİTE, MAKİNA VE ELEKTRİK TESİSLERİ

BÖLÜM A

GENEL

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1. Bölüm B ile ilgili tanımlar (R2)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER :

.1 .1 Bölmeleme yükleme hattı; geminin bölmelemesinin belirlenmesinde kullanılan su hattıdır.

.2 En derin bölmeleme yükleme hattı; ilgili bölmeleme isteklerine izin verilen en büyük çektiği suya karşılık gelen su hattıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Geminin boyu; en derin bölmeleme yükleme hattındaki dikmeler arasında ölçülen boy'dur.

.3 Geminin genişliği; en derin bölmeleme yükleme hattında veya bu hattın altında, postanın dışından ölçülen en büyük genişliğidir.

.4 Çektiği su; gemi ortasındaki endaze kaide hattı ile ilgili bölmeleme yükleme hattı arasındaki düşey mesafedir.

.5 Dedveyt; yaz friborduna karşılık gelen yüklü su hattında, 1.025 özgül ağırlıklı sudaki geminin deplasmanı ile geminin boş ağırlığı arasındaki farktır (t).

.6 Boş ağırlık; kargo, yakıt, yağlama yağı, balast, tanklardaki tatlı su ve besleme suyu, kumanya yolcu ve mürettebat ile bunların eşyaları olmaksızın gemi deplasmanıdır. (t).

.7 Perde güvertesi; enine su geçirmez perdelerin uzandığı en üst güvertedir.

.8 Marcin hattı; borda da perde güvertesi üst yüzeyinden en az 76 mm. Altında çizilen bir hattır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.9 Bir mahallin permeabilitesi; o mahallin su ile dolabilen yüzdesidir. Marcin hattının üzerinde devam eden bir mahallin hacmi, bu hattın yüksekliğine kadar ölçülmelidir.

.10 Makina mahalli; ana ve yardımcı sevk makinalarını ve sevk için gerekli olan kazanları içeren mahalleri sınırlayan, endaze kaide hattından marcin hattına kadar uzanan ve uçlardaki ana enine su geçirmez perdeler arasında yer alan mahal olarak alınmalıdır.

.11 Yolcu mahalli; bagaj, depo, kumanya ve posta odalarının dışında, yolcuların yaşamına ve kullanımına ayrılan mahallerdir.

.12 Yapı ile ilgili su geçirmezlik; hasarsız ve yaralı durumda oluşabilecek su yüksekliğinde, suyun herhangi bir yönde, yapıdan geçmesini önleyebilme anlamındadır.

.13 Su geçmez; her türlü deniz koşullarında suyun geminin içine girmemesi anlamındadır.

.14 Ro-Ro yolcu gemisi; kural II-2/A/2'de tanımlandığı üzere, Ro-Ro kargo mahalleri veya özel kategori mahalleri bulunan yolcu gemisidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

2. Bölüm C, D ve E ile ilgili tanımlar (R3)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 .1 Dümen makinası kontrol sistemi; kumandaların kaptan köşkünden, dümen makinası güç ünitelerine ileten donanımlardır. Dümen

makinası kontrol sistemleri; göndericiler, alıcılar, hidrolik kontrol pompaları ve bunlara ait motorlar, motor kontrol cihazları, borular ve kabloları içerir.

.2 Ana dümen makinası; normal çalışma koşullarında, gemiye manevra yaptırmak amacıyla dümenin etkin olarak hareketini sağlamak için gerekli olan dümen roduna döndürme momenti uygulayan düzenler (örneğin yeke ve kuadrant) ile dümen aktüatörleri, varsa dümen makinası güç üniteleri ve yardımcı donanımdan oluşan makina sistemidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Dümen makinası güç ünitesi:

.1 Elektrikli dümen makinasında, bir elektrik motoru ve onunla ilgili elektrik donanımıdır.

.2 Elektro hidrolik dümen donanımında, bir elektrik motoru, onunla ilgili elektrik donanımı ve bağlı pompalardır.

.3 Diğer hidrolik dümen makinalarında, tahrik makinası ve bağlı pompalardır.

.3 Yardımcı dümen makinası; ana dümen makinasının arızalanması halinde, gemiye manevra yaptırmak için, dümen yekesi, kuadrant veya aynı amaca hizmet eden bileşenler hariç olmak üzere, ana dümen makinasının herhangi bir bölümünün dışında kalan donanımdır.

.4 Normal çalışma ve yaşam koşulu; geminin bir bütün olarak, makinalarının, servislerinin, sevk düzenleri ve yardımcılarının, manevra yeteneğinin, güvenli seyirin, yangın ve su ile dolma emniyetinin, iç ve dış haberleşme ve işaretlerinin, kaçış yollarının, emercensi filika vinçlerinin ve tasarlanan rahat yaşam koşullarının çalışmalarını ve normal işlevlerini yerine getirdiği koşullardır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.5 Emercensi durum; ana elektrik güç kaynağının arızası nedeniyle, normal çalışma ve yaşam koşulu için gerekli hiçbir servisin çalışmadığı durumdur.

.6 Ana elektrik güç kaynağı; gemiyi normal çalışma ve yaşam koşulunda tutmak için gerekli olan elektrik gücünün, tüm hizmet birimlerine dağıtılması için, ana tabloya verilmesi öngörülen kaynaktır.

.7 Deadship durumu; güç yitimi nedeniyle, ana sevk sisteminin, kazanların ve yardımcıların çalışmadığı durumdur.

.8 Ana jeneratör istasyonu; ana güç kaynağının bulunduğu mahaldir.

.9 Ana tablo; doğrudan ana elektrik güç kaynağı tarafından beslenen ve elektrik enerjisinin gemi servislerine dağıtılması amaçlanan tablodur.

.10 Emercensi tablo; ana elektrik güç besleme sisteminin arızalanması halinde, doğrudan emercensi elektrik güç kaynağından veya geçici emercensi güç kaynağından beslenen ve elektrik enerjisinin emercensi servislere dağıtılması amaçlanan tablodur.

.11 Emercensi elektrik güç kaynağı; ana elektrik güç kaynağından elektrik beslemesindeki arıza durumunda, emercensi tabloyu beslemesi öngörülen elektrik güç kaynağıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.12 Maksimum ileri servis hızı; geminin en büyük çektiği sudaki seyri sırasında sürdürmesi tasarlanan en yüksek hızıdır.

.13 Maksimum tornistan hızı; geminin en büyük çektiği sudaki en büyük tornistan dizayn gücünde ulaşabileceği hızıdır.

.14. (a). Makina mahalleri; tüm A kategori makina mahalleri ile sevk makinasını, kazanları, yakıt ünitelerini, buharlı ve içten yanmalı makinaları, jeneratörleri ve önemli elektrik makinalarını, yakıt doldurma istasyonlarını, soğutma, dengeleme, havalandırma ve iklimlendirme makinalarını, benzeri mahalleri ve bu mahallere ait trankları içeren tüm diğer mahallerdir.

(b). A kategori makina mahalleri; aşağıda belirtilen mahalleri ve bu mahallere açılan trankları içeren mahallerdir:

.1. Ana sevk için kullanılan içten yanmalı makinalar, veya

.2. Ana sevk amacı dışında kullanılan, toplam gücü 375 kW'dan az olmayan içten yanmalı makinalar, veya

.3. Akaryakıtlı kazan veya yakıt ünitesi.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.15 Gücü harekete geçirme sistemi; dümen rodunu döndürmek için, güç beslemesinde kullanılan, ilgili boru ve fittingleri ile birlikte dümen makinası güç ünitesi veya üniteleri ve dümen aktüatoründen oluşan hidrolik sistemdir. Gücü harekete geçirme sistemler; yeke, kuadrant ve dümen rodu gibi ortak mekanik bileşenleri veya aynı amaca hizmet eden bileşenleri ortak kullanabilirler.

.16 Kontrol istasyonları; geminin telsiz veya ana seyir donanımının ya da emercensi güç kaynağının yerleştirildiği veya yangın kayıt ya da yangın kontrol donanımının merkezileştirildiği mahallerdir.

BÖLÜM B

HASARSIZ STABİLİTE, BÖLMELEME ve YARALI STABİLİTE

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1. Hasarsız stabilite Res. A.749(18)

BOYLARI 24 m. ve DAHA BÜYÜK OLAN SINIF A, B, C ve D YENİ GEMİLER:

Boyları 24 m. Ve daha büyük olan Sınıf A, B, C ve D yeni gemiler, IMO'nun 18. genel kurul oturumunda A.749(18) no'lu kararı 4 Kasım 1993'de kabul edilen Hasarsız Stabilite Kurallarının yolcu gemileri ile ilgili hükümlerine uymalıdır. İdare, IMO Res. A.749(18)deki Şiddetli Rüzgar ve Yalpa Kriteri'nin uygulanmasının uygun olmadığı kanaatine varırsa, yeterli stabiliteyi sağlayan alternatif bir yaklaşım uygulanabilir. Bu konu, eşdeğer emniyet düzeyinin sağlandığını doğrulayan kanıtların Talep edildiğinde ilgili kuruluşlara verilmesi suretiyle desketlenmelidir.

(a) Doğrultucu kol eğrisi (GZ eğrisi) altındaki alan aşağıda belirtilenden az olamaz:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(i). 30º meyil açısına kadar 0,055 m-radyan.

(ii). 40º meyil açısına veya eğer 40º den küçükse, su dolumu açısına kadar, yani açıklıklar su geçmez olarak kapatılamıyorsa, teknedeki, üst yapılardaki veya güverte evlerindeki herhangi bir açıklığın alt kenarının suya girdiği meyil açısına kadar, 0,09 m-radyan.

(iii). 30º ile 40º arasında, veya eğer 40º 'den küçükse, 30º ile su dolumu açısı arasında 0,03 m-radyan.

(b) 30º 'ye eşit veya daha büyük meyil açısında doğrultucu kol GZ, en az 0,2 m. olmalıdır.

(c) Maksimum doğrultucu kol GZ, tercihan 30º 'yi geçen, fakat hiçbir zaman 25 'den az olmayan bir meyil açısında görülmelidir.

(d) Başlangıç enine metasantr yüksekliği 0,15 m.'den daha az olmamalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Yukarıda belirtilen stabilite kriterlerine uygunluğun doğrulanması için dikkate alınacak yükleme koşulları, en az IMO Res.A.749(18), Madde 3.5.1.1'de listelenenleri içermelidir.

Boyları 24 m. Ve daha büyük olan tüm sınıf A ve B mevcut gemiler, ayrıca IMO Res.A.749(18), Madde 3.1.2.6'da (yolcu gemileri için ek kriterler) ve madde 3.2'de (Şiddetli Rüzgar ve Yalpa Kriteri) verilen ek kriterlere de uygun olmalıdır.

İdare, IMO Res.A.745(18)'deki Şiddetli Rüzgar ve Yalpa Kriteri'nin uygulamasının, uygun olmadığı kanaatine varırsa, yeterli stabiliteyi sağlayan alternatif bir yaklaşım uygulanabilir. Bu konu; eşdeğer emniyet düzeyinin sağlandığını doğrulayan kanıtların Talep edildiğinde ilgili kuruluşlara verilmesi suretiyle desteklenmelidir.

2. Su geçirmez bölmeleme

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Her gemi; perde güvertesine kadar su geçirmez olan perdelerle, maksimum boyu aşağıda verilen özel isteklere göre hesaplanacak olan su geçirmez bölmelere bölünmelidir.

Bu istekler yerine, bütünüyle uygulanabiliyorsa, IMO Res.A.265(VIII)'de verildiği şekilde 1960 SOLAS Antlaşması, Kısım II, Bölüm B'ye eşdeğer olan yolcu gemileri bölmeleme ve stabilite kuralları uygulanabilir.

Geminin bölmelemesinin etkinliğine etki eden iç yapıların diğer bölümleri su geçirmez olmalıdır.

3. Su ile dolum boyu (R4)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C, ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Verilen bir noktadaki su ile dolum boyu; merkezi söz konusu noktada olan ve gemi marcin hattı üzerine kadar batmaksızın, aşağıda verilen permeabilite kabulleri altında, gemi boyunun su ile dolabilen maksimum uzunluktaki kısmıdır.

.2 Geminin sürekli bir perde güvertesinin bulunmadığı durumlarda, herhangi bir noktadaki su ile dolum boyu, ilgili perdelerin ve dış kaplamanın su geçirmez olarak devam ettiği güvertenin bordadaki üst tarafından hiçbir noktada 76 mm.'den az olmayacak şekilde teorik devamlı bir marcin hattına göre belirlenebilir.

.3 Teorik marcin hattının bir kısmının perdelerin devam ettiği güverteden önemli miktarda aşağıda olması durumunda, Bayrak Devleti İdaresi, marcin hattının üstünde ve daha üstteki güvertenin hemen altında bulunan perdelerin bu bölümlerinin su geçirmezliğinde sınırlı bir hafifletmeye izin verebilir.

4. Bölmelerin izin verilen boyu (R6)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Merkezi, gemi boyunun herhangi bir noktasında bulunan bir bölmenin izin verilen maksimum boyu, su ile dolum boyunun bölmeleme faktörü adı verilen bir faktör ile çarpımı sonucu elde edilir.

5. Permeabilite (R5)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Kural 3'de belirtilen kesin kabuller, marcin hattı altındaki mahallerin permeabilitesi ile ilgilidir. Su ile dolum boyunun belirlenmesinde, marcin hattının altındaki mahallerin kabul edilen ortalama permeabilitesi, kural 8.3'deki tabloda gösterildiği gibi olmalıdır.

6. Bölmeleme faktörü

Bu faktör;

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C, ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ İÇİN:

Geminin taşımak üzere sertifikalandırıldığı yolcu sayısı 400'den az ise; 1,0 ve

Geminin taşımak üzere sertifikalandırıldığı yolcu sayısı 400 veya daha fazla ise; 0,5 olmalıdır.

Sınıf B mevcut Ro-Ro yolcu gemileri; bu isteğe, kural II-1/B/8-2, Madde 2'de belirtilen uygunluk tarihinden geç olmamak üzere bu isteğe uymalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİSİ DIŞINDAKİLER İÇİN:

1,0

7. Gemi bölmelemesi ile ilgili özel istekler (R7)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Bir geminin bir kısmında veya kısımlarında su geçirmez perdelerin, geminin geri kalan bölümlerindekilerden daha yüksek bir güverteye kadar devam ettiği ve su ile dolum hesabında bundan yararlanılmak istendiği hallerde, aşağıdaki hususlara uyulmak kaydıyla, geminin bu kısımları için ayrı marcin hatları kullanılabilir:

.1 Geminin bordaları, gemi boyunca üst marcin hattına karşılık gelen güverteye kadar uzatılacak ve gemi boyunca bu güvertenin altındaki dış kaplamadaki tüm açıklıklar, kural15'in amaçlarına yönelik olarak, marcin hattının altında kalmış sayılır.

.2 Perde güvertesindeki kademeye bitişik olan iki bölmenin her biri, kendi marcin hatlarına karşılık gelen izin verilir boy içinde olacak ve ayrıca, bu iki bölmenin toplam boyu alt marcin hattının esas alındığı izin verilen boyun 2 katını aşmamalıdır.

.2 Bir bölmenin boyu, kural 4'e göre belirlenen izin verilen boyu aşabilir, ancak söz konusu bölmenin komşu olduğu bölme ile oluşturduğu bölme çiftlerinin her birinin toplam boyu, su ile dolum boyunu veya izin verilen boyun iki katını (hangisi küçükse), aşmamalıdır.

.3 Girinti ve bütün kısımların, dış kaplamadan, gemi genişliğinin beşte birine eşit bir uzaklıkta yer almak ve bu uzaklık en derin bölmeleme yükleme hattında, merkez hattına dikey olarak ölçülmek üzere, geminin her iki yanındaki düşey düzlemlerin iç kısmında yer alması koşuluyla, enine ana perde üzerinde girinti olabilir. Bu sınırların dışında kalan girintinin herhangi bir kısmı madde 6'ya göre kademe olarak değerlendirilmelidir.

.4 Bir ana enine perdede girinti veya kademe varsa, bölmelemenin belirlenmesinde, eşdeğer bir düzlemsel perde kullanılmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.5 Enine su geçirmez ana bölmenin lokal bölmesi varsa ve Bayrak Devleti İdaresi, kabul edilen boyu 3,0 m + gemi boyunun %3'ü veya 11 m. Ya da gemi boyunun %10'u (hangisi küçükse) kadar dolu olan borda yaralanmasından sonra, ana bölmenin tamamının su ile dolmayacağı sonucu elde ederse, bu bölme için gerekli olan izin verilen boy'a orantılı bir fazlalık verilebilir. Böyle bir durumda, hasarsız taraftaki kabul edilen etkin sephiye, hasarlı taraftakinden büyük olmayacaktır. Bu maddedeki fazlalık, sadece Kural 8'e uygunluğu önleme olasılığı yoksa verilir.

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER:

.6 Enine ana perde, aşağıdaki koşullardan birinin sağlanması halinde, kademeli olarak yapılabilir:

.1 Söz konusu perde tarafından ayrılan iki bölmenin toplam boyu, su ile dolum boyunun % 90'ı veya izin verilen boyun iki katını geçmeyecektir. Ancak, bölmeleme faktörü 1,0'e eşitse söz konusu iki bölmenin toplam boyu izin verilen boyu aşamaz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Düz bir perdenin sağladığı ölçüde emniyeti sağlamak için, kademe bölgesinde ilave bölmeleme yapılacaktır.

.3 Üzerinde kademe bulunan bir bölme, kademenin 76 mm. Altında alınan marcin hattına karşılık gelen, izin verilen boyu aşamaz.

.7 Boyları 100 m. ve daha büyük olan gemilerde, baş pik'in gerisindeki ana enine perdelerden biri, baş kaimeden itibaren, izin verilen boydan büyük olmayan uzaklığa yerleştirilir.

.8 İki bitişik enine ana perde arası veya eşdeğeri perdeler arası uzaklık ya da perdelerin en yakın kademeli bölümlerinden geçen enine düzlemler arası uzaklık; 3,0 m.+% 3 gemi boyu veya 11,0 m. Ya da gemi boyunun % 10'undan az ise (hangisi küçükse), bu perdelerden sadece birinin, geminin bölmelemesinin bir kısmını oluşturduğu kabul edilir.

.9 Gerekli bölmeleme faktörü 0,5 ise, herhangi bitişik iki bölmenin toplam boyu, su ile dolum boyunu geçmemelidir.

8. Yaralı durumdaki stabilite (R8)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1.1 Her türlü çalışma koşulları altında, su ile dolma boyu içinde bulunan herhangi bir ana bölmenin su ile dolumunun son aşamasında geminin yüzebilmesi için yeterli başlangıç stabilitesi bulunmalıdır.

.1.2 Bitişik iki ana bölmenin, 7.6.1'de belirtilen koşullar da kademeli bir perde ile ayrıldığı durumlarda, bu iki bitişik bölmenin su ile dolumunda, geminin yüzebilmesi için yeterli hasarsız stabilite bulunmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1.3 İstenilen bölmeleme faktörü 0,5 ise, herhangi iki bitişik bölmenin su ile dolumunda, geminin yüzebilmesi için yeterli hasarsız stabilite bulunmalıdır.

.2.1 Madde • 1'deki istekler; geminin boyutsal oranları ve dizayn özellikleri ile yaralı bölmenin yerleşimi ve şekli göz önüne alınarak ve madde • 3, • 4 ve • 6'ya göre yapılacak hesaplamalarla belirlenecektir. Bu hesapları yaparken, geminin stabilite yönünden öngörülen en olumsuz servis koşullarında olduğu kabul edilir.

.2.2 Su akışını önemli ölçüde sınırlayacak güverteler, yeterli sızdırmazlıkta olan iç cidarlar veya boyuna perdelerin konulması öngörülen durumlarda, hesaplamalarda, bu sınırlamalar dikkate alınmalıdır.

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER, SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ ve 29 NİSAN 1990'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN RO-RO YOLCU GEMİSİ DIŞINDAKİLER İÇİN:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2.3 Yaralanmanın son aşamasında ve denge durumu sağlandıktan sonra gerekli stabilite aşağıdaki şekilde belirlenmelidir:

.2.3.1 Pozitif doğrultucu kol eğrisi, denge açısından itibaren en az 15º'lik bir aralığa sahip olacaktır. .2.3.2. Maddesinde belirtilen doğrultucu moment kolu eğrisi altında kalan değerinin (15/aralık) oranıyla çarpılması durumunda, bu aralık 10º'ye kadar azaltılabilir. Burada aralık derece cinsinden ifade edilmiştir.

.2.3.2 Denge açısından, aşağıda tanımlanan açılardan küçük olanına kadar doğrultucu moment kolu eğrisi altında kalan alan değeri en az 0,015 m-radyan olmalıdır.

.1 Müteakip su dolumlarının meydana geldiği açı,

.2 Bir bölmenin su ile dolumu durumunda 22º (düşeyden ölçülen ) veya aynı anda iki ve daha fazla bitişik bölmenin yaralanması durumunda 27º (düşeyden ölçülen)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.3.3 Pozitif stabilite aralığı içinde, artık doğrultucu moment kolu değeri, aşağıdaki formülle hesaplanan değerden az olamaz:

Gz= Yatırıcı moment/Deplasman + 0,04[m], ancak bu değer hiçbir zaman 0,1 m.'den az alınamaz.

Yatırıcı moment değeri olarak, aşağıdaki değerlerden en büyüğü alınır:

.1 Tüm yolcuların bir borda da toplanmasından dolayı oluşan yatırıcı moment,

.2 Bir bordadaki, mataforalarla indirilen tüm can kurtarma araçlarının tam dolu durumda oluşturdukları yatırıcı moment,

.3 Rüzgar basıncından oluşan yatırıcı moment.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2.3.4 Alt madde, • 2.3.3.'deki yatırıcı momentin hesabında aşağıdaki kabuller yapılmalıdır:

? 1. Yolcu toplanmasından oluşan moment;

.1.1 Metrekareye 4 kişi alınmalıdır.

.1.2 Her yolcu ağırlığı 75 kg. olarak alınmalıdır.

.1.3 Yolcular, toplanma istasyonlarının bulunduğu güvertelerde, geminin bir yanındaki mevcut güverte alanlarına en olumsuz yatırıcı moment oluşturacak şekilde dağıtılacaktır.

? .2 Bir bordadaki, mataforalarla indirilen tüm can kurtarma araçlarının tam dolu durumda oluşturdukları moment:

.2.1 Yaralandıktan sonra geminin meyil ettiği tarafta yer alan tüm can kurtarma filikaları ve kurtarma botları tam yüklü ve denize indirilmeye hazır olarak mayna edildikleri kabul edilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

2.2 Tam yüklü olarak denize indirilmek üzere düzenlenmiş can filikaları için, denize indirme sırasındaki maksimum yatırıcı momenti alınmalıdır.

.2.3 Yaralandıktan sonra geminin meyil ettiği tarafta yer alan her mataforaya bağlı, tam yüklü matafora ile indirmeli can sallarının denize indirilmeye hazır olarak mayna edildikleri kabul edilmelidir.

.2.4 Mayna pozisyonundaki can kurtarma donanımı içinde olmayan kişiler, ilave yatırıcı veya doğrultucu moment oluşturmamalıdır.

.2.5 geminin meyil ettiği tarafın aksinde yer alan can kurtarma donanımlarının, istif konumunda oldukları kabul edilmelidir.

? .3 Rüzgar basıncından oluşan momentler:

3.1 Sınıf B: 120 N/m2'lik bir rüzgar basıncı uygulanır. Sınıf C ve D: 80 N/m2'lik bir rüzgar basıncı uygulanır.

3.2 uygulanacak alan, hasarsız stabilite konumuna karşılık gelen su hattının üzerindeki, geminin yanal projeksiyon alanıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

3.3 Moment kolu, hasarsız stabilite konumuna karşılık gelen ortalama çektiği suyun ortasındaki noktadan yanal alanın merkezine olan düşey uzaklıktır.

.2.4 Önemli ölçüde artan su dolumu olduğunda, yani doğrultucu moment kolunda 0,04 m. veya daha hızlı bir azalma söz konusu ise, doğrultucu moment kolunun aşırı su dolumunun düştüğü açıda sona erdiği kabul edilecek ve 0 2.3.1. ve 0 2.3.2.'de belirtilen aralık ve alan bu açıya kadar ölçülmelidir.

.2.5 Önemli ölçüde su dolumunun azalarak devam ettiği sınırlı nitelikte olması ve doğrultucu moment kolunda 0,04 m.'den daha az olan kabul edilir derecede yavaş bir azalmaya neden olan durumlarda, eğrinin kalan kısmı, önemli ölçüde su ile dolan mahal başlangıçtan itibaren su ile dolu olarak kabul edilerek kısmi olarak kesilmelidir.

.2.6 Su dolumunun ara kademelerinde, maksimum doğrultucu kol en az 0,05 m. ve pozitif doğrultucu kol aralığı en az 7º olacaktır. Her durumda, teknede sadece bir yaralanma ve sadece bir serbest yüzeyin dikkate alınması yeterlidir.

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER, SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Yaralı stabilite hesaplarının yapılmasında, hacimsel ve yüzeysel permeabilite aşağıdaki gibi olmalıdır:

Mahal                   Permeabilite (%)
---------------------------------------  -----------------------
Kargo veya kumanya ile ilgili olanlar    60
Yaşam mahalleri               95
Makina mahalleri              85
Sıvılara ait mahaller            0 veya 95(*)
                      (*) hangisi daha olumsuz 
                      sonuç verirse

Yaralı su düzlemi civarında yer alan ve içinde önemli miktarda yaşama ve makina mahalli bulunmayan ile genel olarak önemli miktarda yük ya da kumanya bulunmayan mahallerin daha yüksek yüzeysel permeabiliteye sahip olduğu kabul edilmelidir.

.4 Kabul edilen yaralanma boyutları aşağıdaki gibi olmalıdır:

.1 Yaralanma boyu: 3 + 0,03 gemi boyu 11 m. Ya da gemi boyunun % 10'u, hangisi küçükse.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2 Yaralanma genişliği (en büyük bölmeleme yüklü su altında, gemi bordasından simetri eksenine dik olarak ölçülen): Gemi genişliğinin 1/5'i ve,

.3 Yaralanma yüksekliği: kaide hattından yukarı doğru sınırsız.

.4 Eğer 4.1., 4.2., 4.3.'de belirtilenden daha küçük bir yaralanma, meyil veya metasantr yüksekliği kaybı bakımından daha olumsuz sonuçlar doğuruyorsa, hesaplamalarda bu yaralanma esas alınmalıdır.

.5 Etkili düzenlemeler ile , simetrik olmayan su ile dolum durumu minimumda tutulmalıdır. Büyük meyil açılarının düzeltilmesine gerek duyulduğu hallerde, uygulanan önlemler kendinden harekete geçmeli olmalı, ancak asgari olarak enine su geçirme düzenlerinin bulunduğu durumlarda, bunlara perde güvertesi üzerinden kumanda edilebilmelidir. Sınıf B, C ve D yeni gemiler için, su ile dolumdan sonra, ancak denge konumundan önceki maksimum meyil açısı 15º'yi geçmeyecektir. Enine su geçirme düzenleri varsa, denge konumuna ulaşma süresi 15 dakikayı geçmemelidir. Enine su geçirme düzenlerinin kullanımı ile ilgili bilgiler gemi kaptanına verilmelidir.

.6 Gemi yaralandıktan sonraki durumu ve simetrik olmayan su ile dolum halinde, denge konumu ile ilgili önlemler alındıktan sonraki durumu aşağıdaki gibi olmalıdır:

1. Simetrik su ile dolum halinde; sabit deplasman yöntemi ile hesaplanmış en az 50 mm.'lik pozitif metasantr yüksekliği olmalıdır.

2a. Alt madde 6.2b'deki aksi belirtilmedikçe, simetrik olmayan su ile dolumda, bir bölmenin su ile dolumu için meyil açısı, sınıf B gemiler için (yeni ve mevcut) 7º'yi, sınıf C ve D gemiler için (yeni) 12º'yi geçmeyecektir. Bitişik iki bölmenin aynı anda su ile dolumu için, bölmeleme faktörünün, su ile dolu gemi kısımlarının hiçbir yerinde 0,5'den büyük olmaması koşuluyla, yeni ve mevcut sınıf B gemiler için 12º'lik bir meyil açısına izin verilebilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

2b. Ro-Ro yolcu gemisi dışındaki sınıf b mevcut gemiler için, (29 Nisan 1990'dan önce inşa edilen), asimetrik su ile dolum halinde, meyil açısı 7º'yi geçmeyecektir. Ancak, özel hallerde, asimetrik moment nedeniyle İdare, ilave meyile izin verebilir. Fakat nihai meyil hiçbir halde 15º'yi geçemez.

3. Hiçbir zaman, marcin hattı, su ile dolumun son aşamasında suya girmeyecektir. Su ile dolumun ara bir aşamasında, marcin hattının suya gireceği değerlendiriliyorsa, Bayrak Devleti İdaresi, geminin güvenliği için gerekli gördüğü incelemeleri ve düzenlemeleri isteyebilir.

.7 Kritik yaralanma durumunda, servis koşulları altında, gemide yeterli hasarsız stabilitenin muhafazası için gerekli veriler gemi kaptanına verilmelidir. Enine su geçişi gerekli olan gemilerde, gemi kaptanına, meyil hesaplarında esas alınan stabilite koşulları bildirilmeli ve daha olumsuz bir koşulda geminin yaralanmasının önemli ölçüde meyile neden olabileceği konusunda uyarılmalıdır.

.8 Kaptanın, geminin yeterli hasarsız stabilitesini muhafaza etmesini sağlaması için verilecek olan ve 7. maddede belirtilen veriler, tüm çalışma koşullarını kapsayacak draft ve deplasman aralığında, geminin ağırlık merkezinin omurgadan izin verilen maksimum yüksekliğini (KG) veya alternatif olarak, izin verilen minimum metasantr yüksekliğini (GM) içermelidir. Bu bilgiler, çalışma sınırları göz önüne alınarak, çeşitli trimlerin etkisini göstermelidir.

.9 Her geminin baş ve kıç tarafında belirgin olarak markalanmış kana rakamları bulunacaktır. Kana rakamlarının kolayca okunabilen yerlere markalanmadığı veya özel amaçlı sefer nedeniyle oluşan işletimsel sınırlamalar nedeniyle okunmasının zor olduğu durumlarda, geminin baş ve kıç draftlarının belirlenebileceği güvenilir bir draft gösterim sistemi bulunmalıdır.

.10 Geminin yüklenmesinin tamamlanmasında ve limandan hareketinden önce, kaptan geminin trim ve stabilitesini belirlemeli ve geminin ilgili kurallardaki stabilite kurallarına uygun olduğunu doğrulayarak kaydetmelidir. Geminin stabilitesi daima hesapla bulunmalıdır. Bu amaçla elektronik yükleme ve stabilite bilgisayarı veya benzeri bir donanım kullanılabilir.

.11 Tüm servis koşullarında, bu istekleri karşılamak için gerekli olan hasarsız metasantr yüksekliğinin, öngörülen servis için fazla olduğunu kanıtlamadıkça, yaralı stabilite isteklerinde, Bayrak Devleti İdaresince bir azaltım yapılamaz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.12 Yaralı stabilite isteklerindeki azaltımlara sadece özel hallerde ve Bayrak Devleti İdaresinin, belirli koşullarda geminin, pratik ve makul olarak kabul edilebilen oranları, düzenlemeleri ve diğer özelliklerinin yaralanma sonrası stabilitesi için çok uygun olduğunu belirlemesine bağlı olarak izin verilebilir.

8.1. Ro-Ro yolcu gemilerinin yaralı durumdaki stabilitesi (R8-1)

SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ

.1 Sınıf B mevcut Ro-Ro yolcu gemileri, MSC'in Haziran 1991 tarihli 59. oturumunda oluşturulan "A.256(VII) no.lu karar esas alınarak sadeleştirilmiş bir yöntem kullanıldığında, mevcut Ro-Ro yolcu gemilerinin yüzebilme özelliğinin değerlendirilmesi ile ilgili hesaplama prosedürü" ek'inde tanımlanan A/Amax degerine göre, aşağıda belirtilen uygunluk tarihinden sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere, Kural 8.'e uygun olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

A/Amax değeri Uygunluk tarihi

% 85'den az 1 Ekim 1998

% 90'dan az olmak üzere, % 85 veya üzeri 1 Ekim 2000

% 95'den az olmak üzere, % 90 veya üzeri 1 Ekim 2002

% 97,5'dan az olmak üzere, % 95 veya üzeri 1 Ekim 2004

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

% 97,5 veya üzeri 1 Ekim 2005

8.2. 400 veya daha fazla yolcu taşıyan Ro-Ro yolcu gemileri için özel istekler (R8-2)

SINIF B, C ve D YENİ RO-RO YOLCU GEMİLERİ ve SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ

Kural II-1/B/8 ve II-1/B/8-1'in hükümlerinin dışında:

.1 400 kişi ve daha fazla taşıma kapasitesiyle belgelendirilmiş yeni Ro-Ro yolcu gemileri, gemi boyu L'nin herhangi bir yerinden yaralanma durumunda, Kural II-1/B/8 madde 2.3.'ün hükümlerine uygun olmalıdır, ve

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 400 kişi veya daha fazla taşıma kapasitesiyle belgelendirilmiş mevcut Ro-Ro yolcu gemileri, 2.1., 2.2. veya 2.3. alt maddelerinde belirtilen uygunluk tarihinden sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere (hangisi daha erkense), madde 1.'deki isteklere uygun olmalıdır:

o 2.1. A/Amax değeri Uygunluk tarihi

% 85'den az 1 Ekim 1998

% 90'dan az olmak üzere, % 85 veya üzeri 1 Ekim 2000

% 95'den az olmak üzere, % 90 veya üzeri 1 Ekim 2002

% 97,5'dan az olmak üzere, % 95 veya üzeri 1 Ekim 2004

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

% 97,5 veya üzeri 1 Ekim 2010

o .2.2 İzin verilen taşınacak kişi sayısı

1500 veya üzeri 1 ekim 2002

1500'den az olmamak üzere, 1000

veya üzeri 1 ekim 2006

1000'den az olmak üzere, 600

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

veya üzeri 1 ekim 2008

600'den az olmak üzere, 400

veya üzeri 1 ekim 2010

o .2.3 20 yaşında veya daha eski gemiler:

Geminin yaşı; omurgasının konulduğu veya eşdeğeri bir yapım aşamasında olduğu ya da geminin Ro-Ro yolcu gemisine dönüştürüldüğü tarih'ten başlayarak sayılan süre anlamındadır.

8.3. Ro-Ro yolcu gemileri dışındaki, 400 veya daha fazla yolcu taşıyan yolcu gemileri için özel istekler (R8-3)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, RO-RO YOLCU GEMİLERİ DIŞINDAKİ SINIF B, C ve D GEMİLER

Kural II-1/B/8'deki hükümlerin dışında, Ro-Ro yolcu gemileri dışındaki, 400 kişi veya daha fazla taşıma kapasitesiyle belgelendirilmiş yolcu gemileri, gemi boyu L'nin herhangi bir yerinden yaralanma durumunda, Kural II-1/B/8, madde 2.3. ve 2.6.'nın hükümlerine uymalıdırlar.

9. Pik ve makina mahalli perdeleri (R10)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Perde güvertesine kadar su geçirmez olan bir baş pik veya çatışma perdesi konulmalıdır. Bu perde; baş kaimeden itibaren gemi boyunun % 5'inden az olmayan ve 3 m. + gemi boyunun % 5'inden fazla olmayan bir uzaklığa yerleştirilir.

.2 Geminin su hattı altındaki herhangi bir kısmı, baş kaimenin önünde de devam ediyorsa (örneğin balblı baş), madde 1.'de belirtilen uzaklık, aşağıda belirtilenlerin en küçüğünü veren noktadan ölçülmelidir:

.1 Böyle bir uzantının ortasında, veya

.2 baş kaimenin önünde, gemi boyunun % 1,5'u kadar mesafede, veya

.3 Baş kaimenin önünde, 3 m. Mesafede.

3 Baş tarafta uzun bir üst yapı varsa, baş pik veya çatışma perdesi, perde güvertesinin üstündeki tam güverteye kadar su geçmez olarak devam etmelidir. Bu devamlılık, baş kapının hasarlanması veya yerinden çıkması durumunda baş kapının hasar verme olasılığı giderilecek şekilde düzenlenmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Madde 3.'de istenilen devamlılığın, uzatmanın tüm kısmının madde 1.'de veya 2.'de belirtilen baş sınırın baş tarafında yer alması kaydıyla, alt perdenin doğrudan üstüne konulmasına gerek yoktur.

Ancak Sınıf B mevcut gemilerde:

• .1 meyilli bir yükleme rampasının, perde güvertesi üzerindeki çatışma perdesinin bir kısmını oluşturduğu durumlarda, perde güvertesinden itibaren, 2,3 m.'den daha yüksekte olan rampa kısmı, madde 1. ve 2'de belirtilen baş sınırın en fazla 1,0 m. Baş tarafına kadar devam edebilir.

• .2 Mevcut rampanın, çatışma perdesinin uzantısı olarak kabul edilmesi isteklerine uygun olmadığı ve rampa konumunun, bu tür bir uzantının, madde 1. veya 2'de belirtilen sınırlar içine yerleşimine engel olduğu durumlarda bu uzantılar, madde 1. veya 2.'de belirtilen kıç sınırın kıç tarafından itibaren sınırlı bir mesafede yer alabilirler. Sınırlı kıç mesafesi, rampa ile girişim yapmamak için, gerekli olandan fazla olmamalıdır. Çatışma perdesinin uzantıları, ileri doğru açılacak, madde 3'deki isteklere uygun olacak ve baş kapının hasarlanması veya yerinden çıkması durumunda baş kapının hasar verme olasılığı giderecek şekilde düzenlenmelidir.

.5 Yukarıdaki isteklere uygun olmayan rampalar, çatışma perdesinin uzantısı olarak kabul edilmemelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.6 Sınıf B mevcut gemilerde, madde 3. ve 4'deki istekler, bu yönetmeliğin 14(1) maddesinde belirtilen tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere uygulanmalıdır.

.7 Bir kıç pik perdesi ile makina mahallini, baş ve kıçtaki yolcu ve kargo mahallerinden ayıran perdelerde konulmalı ve bunlar perde güvertesine kadar su geçirmez olmalıdır. Ancak; bölmeleme bakımından geminin emniyet derecesinde bir azalma olmaması koşuluyla, kıç pik perdesi, perde güvertesi altında kademeli olabilir.

.8 Tüm durumlarda, stern tüp su geçirmez mahaller içinde yer almalıdır. Kıç glend, su geçirmez şaft tüneli içinde veya stern tüp bölmesinden ayrılan diğer bir su geçirmez mahal içinde yer almalıdır. Bu mahallin hacmi, kıç glend'den bir sızıntı nedeniyle su ile dolum halinde, marcin hattı suya girmeyecek şekilde olmalıdır.

10. Çift dipler (R12)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER, SINIF B MEVCUT GEMİLER ve BOYLARI 24 m. Ve DAHA BÜYÜK OLUP 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN YENİ GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Sınıf B, C ve D yeni gemilerde, sınıf B mevcut gemilerde ve boyları 24 m. ve daha büyük olup 1 Ocak 2003'de veya daha sonra inşa edilen yeni gemilerde; mümkün olduğu taktirde ve geminin dizaynı ile işletimiyle uyumlu olarak, baş pik perdesinden kıç pik perdesine kadar devam eden çift dip bulunmalıdır.

? .1 Boyları 50 m. ve daha büyük, ancak 61 m.'den küçük gemilerde; asgari olarak makina dairesinden baş pik perdesine veya buna yakın bir yere kadar devam eden bir çift dip yerleştirilmelidir.

? .2 Boyları 61 m. ve daha büyük, ancak 76 m.'den küçük olan gemilerde; asgari olarak makina dairesi dışından baş pik ve kıç pik perdelerine veya buna yakın bir yere kadar devam eden bir çift dip yerleştirilmelidir.

? .3 Boyları 76 m. ve daha büyük olan gemilerde; gemi ortasına yerleştirilecek çift dip baş ve kıç pik perdelerine veya buna yakın bir yere kadar devam etmelidir.

.2 Çift dibin bulunması gereken durumlarda, bunun yüksekliği tanınmış bir kuruluşun standartına uygun olmalı ve iç dip, dibi sintine dönümüne kadar koruyacak şekilde geminin bordalarına kadar devam etmelidir. Eğer dış kaplama ile marcin levhası dış kenarı arakesit hattı, gemi merkez hattından B/2 'de kaide hattını kesen ve kaide hattı ile 25º açı yapan enine diyagonal hattın, orta kesit posta hattı ile kesim noktasından geçen yatay düzlemden hiçbir yerde daha aşağıda değilse, bu koruma yeterli kabul edilmelidir.

.3 Ambarların, vb.'nin dreyni ile bağlantılı olan çift dipteki küçük sintine kuyuları, gereğinden daha fazla aşağıya doğru uzatılmamalıdırmalıdır. Sintine kuyularının derinliği, hiçbir zaman merkez hattındaki çift dip yüksekliğinden başlayarak 460 mm.'den daha aşağıda yer almamalı ve bu sintine kuyuları madde 2. de belirtilen yatay düzlemin altında bulunmamalıdır. Ancak, şaft tünelinin kıç ucunda dış kaplamaya kadar devam eden kuyuya izin verilebilir. Bayrak devleti İdaresi; bu kurala uygun bir çift dip tarafından oluşturulana eşdeğer bir koruma sağlayan düzenleri uygun bulursa, diğer kuyulara (örneğin ana makinalar altındaki y.yağı için) izin verebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.4 Dip veya borda yaralanması durumunda, geminin emniyeti Bayrak Devleti İdaresinin kanaatine göre zayıflatılmıyorsa, orta büyüklükte ve sadece sıvıların taşınması için kullanılan orta büyüklükteki su geçirmez bölmelerin bulunduğu bölgelere çift dip konulmasına gerek yoktur.

.5 Kural 10.'daki madde 1.'in dışında, eğer çift dip konulmasının, bu bölge için, geminin dizaynı ve çalışması ile uyumlu olmayacağına kanaat getirilirse, İdare, geminin 0,5'den büyük olmayan bir faktörle bölmelendirilen herhangi bir kısmı için çiftten vazgeçilmesine izin verebilir.

11. Bölmeleme yükleme hatlarının verilmesi, işaretlenmesi ve kaydedilmesi (R13)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Gerekli bölmeleme derecesinin sağlanması için, onaylı bölmeleme draftına karşılık gelen yükleme hattı belirlenmeli ve gemi ortasında her iki bordaya da markalanmalıdır. Alternatif olarak hem yolcu yerleşimi hem de kargo taşınması için özel olarak tasarlanmış mahalleri olan bir gemi, gemi sahibi istemesi halinde, Bayrak Devleti İdaresinin alternatif servis koşulları için onaylanabilir, bir veya daha fazla ilave yükleme hattına sahip olabilir ve bunlar bölmeleme draftına karşılık gelecek şekilde markalanırlar.

.2 Verilen ve markalanan bölmeleme yükleme hatları yolcu gemisi emniyet sertifikasına kaydedilmeli ve sadece bir bölmeleme yükleme hattı varsa C1 işareti ile gösterilmelidir. Birden fazla bölmeleme yükleme hattı varsa, alternatif koşullar C2, C3, C4, vb. işaretlerle gösterilmelidir.(*)

.3 Bu yükleme hatlarının her birine karşılık gelen fribordlar, yürürlükteki Uluslar arası Yükleme Sınırları Sözleşmesi ile belirlenen fribordlarda olduğu gibi aynı güverte hattından ve aynı yerden ölçülmelidir.

.4 Onaylanmış her bir bölmeleme yükleme hattına ve servis koşullarına karşılık gelen fribordlar, Yolcu gemisi emniyet sertifikasında açıkça gösterilmelidir.

.5 Herhangi bir bölmeleme yükleme hattı markası hiçbir surette gemi mukavemeti veya yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi tarafından belirlenen tuzlu sudaki en derin yükleme su hattı üzerinde olamaz.

.6 Bölmeleme yükleme hattı markalarının yeri ne olursa olsun, bir gemi hiçbir durumda, mevsime ve yere göre Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi tarafından belirlenen yükleme hattı markasının suya batmasına neden olacak kadar yüklenmemelidir.

.7 Bir gemi ilgili özel sefer ve servis koşulu durumundaki bölmeleme yükleme hattı suya batmayacak şekilde yüklenmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(*) Bölmeleme yükleme hattı işaretindeki "C" harfini izleyen arabik rakamlar yerine, Bayrak Devleti İdaresi tarafından uluslararası yükleme hattı işareti ile karışmaması bakımından gerekli bulunursa, Romen rakamları veya harfleri kullanılabilir.

12. Su geçirmez perdeler, vb.'nin yapımı ve ilk testleri (R14)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Her bir su geçirmez bölmeleme perdesi, enine veya boyuna olduğuna bakılmaksızın, yeterli bir dayanım fazlalığı ile birlikte, geminin yaralanması durumunda oluşacak maksimum su yüksekliğinden kaynaklanan basınca ve asgari olarak da marcin hattına kadar olan su yüksekliğinden kaynaklanan basınca karşı koyabilecek şekilde yapılmalıdır. Bu perdelerin yapısı, tanınmış kuruluşların standartlarına göre olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

2.1. Perde üzerindeki kademeler ve girintiler su geçirmez ve bulundukları yerdeki perde mukavemetinde olmalıdır.

2.2. Postaların ve kemerelerin, su geçirmez bir güverte veya perdeleri delerek geçmeleri halinde, bu güverte veya perdeler, ahşap veya çimento kullanılmadan, yapısal olarak su geçirmez olmalıdır.

.3 Ana bölmelerin, su ile doldurularak test edilmesi zorunlu değildir. Su ile doldurularak test yapılmadığı durumlarda, mümkünse, hortum testi yapılmalıdır. Bu test geminin donatımının en son aşamasında yapılmalıdır. Makinalara, elektrik donanımına veya teçhizata olası hasarlar nedeniyle hortum testinin yapılması olanağı yoksa, bunun yerine gerekli görülen durumlarda, sıvı girinim testi, ultrasonik sızıntı testi veya eşdeğeri testlerle desteklenen, kaynaklı birleştirmelerin gözle dikkatli olarak muayenesi yapılabilir. Her durumda, su geçirmez perdelerin ayrıntılı olarak muayenesi yapılmalıdır.

.4 Baş pik, çift dip (boru tüneli dahil) ve iç cidarlar, madde 1.'deki isteklere karşılık gelen su yüksekliğinde test edilmelidir.

.5 Sıvı taşıması öngörülen ve geminin bölmelemesinin bir kısmını oluşturan tanklar, hangisi büyükse, en derin bölmeleme yükleme hattına kadar olan veya tanklar bölgesinde omurganın üstünden marcin hattına kadar olan derinliğin 2/3'üne karşılık gelen su yüksekliğine göre sızdırmazlık testine tabi tutulmalıdır. Ancak, test yüksekliği, tank'ın üstünden itibaren 0,9 m.'den az olmamalıdır. Eğer su ile test olanağı yoksa, tankların 0,14 bar'dan daha düşük bir basınçla hava testine tabi tutulması kabul edilebilir.

.6 Madde 4. ve 5'de belirtilen testler, yapısal bölmeleme düzenlemelerinin su geçirmez olmasını sağlama amacına yöneliktir ve akaryakıt depolanması ya da diğer özel amaçlara uygunluğun testi olarak kabul edilmez. Bu amaca yönelik olarak, sıvının tank içinde veya bağlantılarındaki ulaşabileceği yüksekliğe bağlı olarak daha ileri özellikli bir test gerekli olabilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

13. Su geçirmez perdelerdeki açıklıklar (R15)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Su geçirmez perdelerdeki açıklıkların sayısı, geminin dizayn ve işletimine uygun biçimde en azda tutulmalı, bu açıklıkların uygun şekilde kapatılma düzenleri sağlanmalıdır.

.2.1 Boruların, frengilerin, elektrik kablolarının vb.'nin su geçirmez bölmeleme perdelerinden geçmesi durumunda, perdelerin su geçirmez bütünlüğünü sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

.2.2 Boru devrelerinin bir parçasını oluşturmayan valflerin su geçirmez bölmeleme perdelerine konulmasına izin verilmez.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.3 Kurşun veya diğer ısıya duyarlı malzemeler, su geçirmez perdeleri delerek geçen sistemlerde kullanılmamalıdır. Zira bir yangın durumunda bu sistemlerdeki bozulmalar perdelerin su geçirmez bütünlüğünü bozacaktır.

.3.1 Hiçbir kapının, menholün veya giriş açıklığının;

? .1 Marcin hattı altında çatışma perdesinde,

? .2 Madde 10.1.'de ve kural 14'de belirtilenlerin dışında, bir kargo mahallini bitişik bir kargo mahallinden ayıran enine su geçirmez perdelerde,

Bulunmasına izin verilmez.

.3.2 Madde 3.3.'de belirtilenin dışında, çatışma perdesini baş pik tankındaki sıvı ile ilgili olarak, birden fazla olmayan boru devresi, marcin hattının altından delerek geçebilir. Ancak boru devresinde, perde güvertesi üzerinden çalıştırılabilen kumandalı bir valf bulunacak ve valf gövdesi çatışma perdesinin baş pik tarafına bağlanır. Valfın, tüm servis koşullarında kullanıma hazır olması ve yerleştirildiği mahallin bir kargo mahalli olmaması koşuluyla, bu valfın çatışma perdesinin kıç tarafına konulması kabul edilebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

3.3 Eğer baş pik, iki ayrı sıvıyı taşımak üzere bölünmüşse, çatışma perdesini, madde 3.1.'e göre konulmuş iki borunun, marcin hattı altından delerek geçmesi mümkün olabilir. Ancak, bu şekilde ikinci bir borunun konulmasına bir alternatif bulunmaması ve baş pikte sağlanan ek bölmeleme yönünden geminin emniyetinin sürdürülmesi gereklidir.

.4 Sevk için gerekli olan kazanlar dahil olmak üzere, ana ve yardımcı sevk makinalarını içeren mahaller içinde her bir ana enine perdeye, şaft tüneli kapıları hariç, birden fazla olmamak üzere kapı konulabilir. İki veya daha fazla şaft tüneli varsa, tüneller bir bağlantı geçidi ile birleştirilmelidir. Makina mahalli ile tünel mahalleri arasında, iki şaftın bulunduğu durumlarda, sadece bir kapı, ikiden fazla şaftın bulunduğu durumlarda, sadece iki kapı olmalıdır. Tüm bu kapılar sürgülü tip olacak ve eşikleri olabildiğince yüksek olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu kapıların perde güvertesi üzerinden çalıştırılması ile ilgili el donanımı, makinaları içeren mahallerin dışında yer almalıdır.

.5.1 BOYLARI 24 m.'DEN KÜÇÜK OLAN SINIF B MEVCUT GEMİLER ile SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER

Su geçirmez kapılar sürgülü, menteşeli veya eşdeğeri tip kapılar olmalıdır. Sadece cıvatalarla bağlanan levha kapılar ve düşürmeli olarak veya düşen ağırlığın hareketiyle kapatılması gereken kapılara izin verilmez.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

BOYLARI 24 m. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER

Madde 10.1. ve Kural 14'de belirtilenlerin dışındaki su geçirmez kapılar; gemi düşey durumda iken, kaptan köşkündeki merkezi çalıştırma konsolundan en geç 60 sn.'de aynı anda kapatılabilen, madde 7.'deki isteklere uyan, mekanik çalıştırmalı sürgülü kapı olmalıdır.

.5.2 BOYLARI 24 m.'DEN KÜÇÜK OLAN SINIF B MEVCUT GEMİLER ile SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER

Sürgülü kapılar;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

o Ya elle çalıştırılabilir.

o Ya da elle de çalıştırılabilen mekanik çalıştırmalı olmalıdır.

BOYLARI 24 m. ve DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C, ve D YENİ GEMİLER

Toplam su geçirmez kapıların sayısı 2'den fazla olmayan ve bu kapıları, makina mahallerinde veya böyle bir mahalli çevreleyen perdelerde yer alan gemilerde, Bayrak Devleti İdaresi, bu iki kapının yalnızca elle kumandalı olmasına izin verebilir. El kumandalı sürgülü kapılar varsa, bu kapılar yolcu taşınmasında, gemi iskeleyi terk etmeden kapatılmalı ve seyir boyunca kapalı tutulmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF B, C, ve D GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER

.5.3 Mekanik olarak çalıştırılsın veya çalıştırılmasın, herhangi bir sürgülü su geçirmez kapının mekanik olarak veya elle çalıştırılma düzenleri, geminin her iki yöne de 15º meyili halinde kapıyı kapatabilmelidir. Kapının merkez hattında, eşik üzerinden en az 1 m. Yukarıdaki bir su yüksekliğine eşdeğer statik bir yükseklik uyguluyarak, açıklığa su akması durumunda, kapının her iki tarafına da etki edebilecek kuvvetlerde dikkate alınmalıdır.

BOYLARI 24 m. Ve DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C, ve D YENİ GEMİLER

.5.4 Hidrolik borular ve elektrik kabloları dahil, su geçirmez kapı kontrolleri, geminin maruz kalabileceği herhangi bir yaralanma durumunda, bunların hasarlanma olasılığını en aza indirmek için, kapıların monte edildikleri perdelere olabildiğince yakın tutulmalıdır. Su geçirmez kapıların ve bunların kontrollerinin yerleştirilmeleri, gemi genişliğinin 1/5'i içerisinde hasara maruz kaldığında, (bu mesafe, en derin bölmeleme yükleme hattı düzeyinde merkez hattına dik olarak ölçülür), geminin yaralı kısmından uzakta bulunan su geçirmez kapı kontrolleri zarar görmeyecek şekilde olmalıdır.

.5.5 Mekanik olarak çalıştırılan ve elle çalıştırılan tüm sürgülü su geçirmez kapılar; tüm uzaktan kumanda yerlerinde kapıların açık veya kapalı olduğunu gösteren göstergelerle donatılmalıdır. Uzaktan çalıştırma konumları, sadece madde 7.1.5.'de istendiği gibi kaptan köşkünde ve madde 7.1.4.'de istenilen perde güvertesi üzerinde elle kumanda yerinde olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

BOYLARI 24 m.'DEN DAHA KÜÇÜK OLAN SINIF B MEVCUT GEMİLER ile SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER

5.6. Madde 5.1. ve 5.2.'ye uygun olmayan su geçirmez kapılar, sefer başlamadan önce kapatılmalı ve seyir sırasında kapalı tutulmalıdır. Bu kapıların limandaki açılma zamanı ve gemi limanı terk etmeden önceki kapatılma zamanı seyir jurnaline kaydedilmelidir.

BOYLARI 24 m.'DEN DAHA KÜÇÜK OLAN SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ile SINIF B MEVCUT GEMİLER

.6.1 Elle çalıştırılan sürgülü kapılar yatay veya düşey hareketli olabilir. Kapı üzerindeki mekanizmanın her iki taraftan ve perde güvertesi üzerinde ulaşılabilir bir yerden, tam devirli kol hareketi ile veya eşdeğer güvenlik garantisi sağlayan diğer bir hareketle (onaylı tipte) çalıştırılması mümkün olmalıdır. El donanımı ile çalıştırılırken, gemi düşey durumda iken, kapının tam olarak kapanması için gereken süre 90 sn.'yi geçmemelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.6.2 Mekanik olarak çalıştırılan sürgülü kapılar düşey veya yatay hareketli olabilir. Eğer kapı merkezi kumandadan mekanik olarak çalıştırılıyorsa, donanım, kapının her iki taraftan da, kapı üzerinden mekanik olarak çalıştırılması mümkün olacak şekilde düzenlenmelidir. Mekanik donanım ile ilgili lokal kumanda kolları perdenin her iki tarafında da bulunacak ve istenmeden çalışan kapatma mekanizmasını ayarlamaya gerek olmaksızın, kapıdan geçen kişilerin her iki kolu da açık konumda tutabilecek şeklide düzenlenmelidir. Mekanik olarak çalıştırılan sürgülü kapılarda, kapı üzerinden, her iki taraftan ve perde güvertesi üzerinde ulaşılabilir bir yerden, tam devirli kol hareketi ile veya eşdeğer güvenlik garantisi sağlayan diğer bir hareketle (onaylı tip) çalıştırılabilir el donanımı bulunmalıdır. Kapının kapanmaya başlamış olduğunu sesli sinyalle bildiren ve kapı tamamen kapanana kadar sesli sinyal vermeye devam eden düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca, ortam gürültüsü yüksek olan alanlarda, sesli alarma ek olarak, kapı üzerinde aralıklı çalışan görsel sinyal de gereklidir.

BOYLARI 24m VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.7.1 Mekanik olarak çalıştırılan her su geçirmez sürgülü kapı:

.1 Düşey veya yatay hareketli olmalıdır.

.2 Madde 11.'e bağlı olarak, maksimum net genişliği 1,2 m. ile sınırlandırılmalıdır. Bayrak Devleti İdaresi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, diğer güvenlik önlemlerinin dikkate alınması koşuluyla, geminin etkin olarak çalışması için gerekli gördüğü kapsamda daha geniş kapılara izin verebilir:

.2.1 Sızıntıları önlemek bakımından, kapının ve kapatma donanımının mukavemetine özellikle dikkat edilmelidir.

.2.2 Kapı, B/5 yaralanma bölgesi dışında yer almalıdır.

.2.3 Bayrak devleti idaresi tarafından mutlaka gerekli görülen sınırlı süreler hariç, gemi seyir halinde iken kapılar kapalı tutulmalıdır.

.3 Elektrik gücü, hidrolik güç veya Bayrak Devleti İdaresi tarafından kabul edilen diğer bir güç kullanılarak kapıyı açmak ve kapamak için gerekli donanım ile teçhiz edilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.4 Ayrı ayrı elle çalıştırmak mekanizmasına sahip olmalıdır. Kapıyı, kapının her iki tarafından da açmak ve kapamak mümkün olmalıdır. Ayrıca, perde güvertesi üzerinde ulaşılabilir bir yerden tam devirli kol hareketi ile veya Bayrak Devleti İdaresince uygun bulunacak eşdeğer bir güvenlik sağlayan diğer bir hareketle kapatılması mümkün olmalıdır. Dönüş yönü veya diğer hareketler, tüm çalıştırma pozisyonlarında açıkça gösterilecektir. El donanımı ile çalıştırılırken, gemi düşey durumda iken, kapının tam olarak kapanması için gereken süre 90 sn'yi geçmemelidir.

.5 Kapının her iki tarafından mekanik güçle açıp kapama için ve ayrıca kaptan köşkündeki merkezi çalıştırma konsolundan mekanik güçle çalıştırma için kontroller sağlanmalıdır.

.6 Uzaktan mekanik güçle kapatıldığında, kapı hareket etmeye başlamadan önce 10 sn'den fazla olmayacak şekilde, en az 5 sn. sesli sinyal veren ve kapı tamamen kapanıncaya kadar sesli sinyale devam eden, bölgedeki diğer alarmlardan ayırt edilebilen bir sesli alarm sağlanmalıdır. Elle uzaktan kumanda durumunda, sadece kapı hareket halinde iken sesli alarm verilmesi yeterlidir. İlave olarak, yolcu alanlarında ve yüksek ortam gürültüsü olan alanlarda Bayrak Devleti İdaresi, kapı üzerinde aralıklı çalışan görsel sinyali de isteyebilir.

.7 Güçle, yaklaşık olarak üniform bir kapanma süresine sahip olacaktır. Kapının harekete başlamasından, tamamen kapalı konuma gelmesine kadar geçecek süre, gemi düşey durumda iken, 20 sn'den az, 40 sn'den fazla olmamalıdır.

.7.2 Mekanik hareketli sürgülü su geçirmez kapılar için gerekli elektrik gücü, ya doğrudan emercensi tablodan veya perde güvertesi üzerinde yer alan özel bir dağıtım tablosundan sağlanmalıdır. İlgili kontrol, gösterge ve alarm devreleri ya doğrudan emercensi tablodan veya perde güvertesi üzerinde yer alan özel bir dağıtım tablosundan beslenerek veya emercensi elektrik beslenmesinin kesilmesi halinde, otomatik olarak geçici emercensi elektrik güç kaynağından beslenebilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.7.3 Mekanik güçle çalışan sürgülü su geçirmez kapılar aşağıdaki şartlardan birine uygun olmalıdır:

.1 Her biri tüm kapıları aynı anda kapatabilen bir motor ve pompadan oluşan iki bağımsız güç kaynaklı merkezi bir hidrolik sistem. Ayrıca, 15º'lik meyilde, örneğin, kapatma-açma-kapatma şeklinde, tüm kapıları en az üç kez çalıştırmaya yeterli kapasitede ve tüm tesisat için, hidrolik güç üniteleri bulunmalıdır. Bu çalışma çevrimi, güç ünitesi pompa kesme basıncında iken devam edecek şekilde olmalıdır. Kullanılacak sıvı, servis sırasında tesisin karşılaşabileceği sıcaklık dikkate alınarak seçilmelidir. Mekanik çalıştırma sistemi; hidrolik devredeki tekil bir arızanın, birden fazla kapının çalışmasını olumsuz etkileme olasılığı en aza indirilecek şekilde dizayn edilmelidir. Hidrolik sistem de, mekanik çalıştırma sisteminin hidrolik sıvı tankı için bir alçak seviye alarmı ve düşük gaz basıncı alarmı veya hidrolik güç ünitelerindeki depolanmış enerji kaybını izleyen diğer etkin düzenler sağlanmalıdır. Bu alarmlar sesli ve görsel olacak ve kaptan köşkündeki merkezi kumanda konsolunda yer almalıdır, veya,

.2 Her biri kapıyı açabilen ve kapatabilen bir motor ve pompadan oluşan güç kaynaklı, her bir kapı için bağımsız bir hidrolik sistem. Ayrıca, 15º'lik meyilde örneğin kapatma-açma-kapatma şeklinde, kapıyı en az üç kez çalıştırmaya yeterli kapasitede, hidrolik güç ünitesi bulunmalıdır. Bu çalışma çevrimi; güç ünitesi, pompa kesme basıncında iken devam edecek şekilde olmalıdır. Kullanılacak sıvı, servis sırasında tesisin karşılaşabileceği sıcaklık dikkate alınarak seçilmelidir. Düşük gaz basıncı alarmı veya hidrolik güç ünitelerinde ki depolanmış enerji kaybını izleyen diğer etkin düzenler sağlanmalıdır. Bu düzenler kaptan köşkündeki merkezi kumanda konsolunda yer almalıdır. Ayrıca, her lokal çalıştırma yerinde depolanmış enerji kaybı göstergeleri de bulunmalıdır, veya,

.3 Her biri kapıyı açabilen ve kapatabilen bir motordan oluşan güç kaynaklı, her bir kapı için bağımsız bir elektrik sistemi ve motor. Güç kaynağı; gerek ana, gerekse emercensi elektrik güç kaynağındaki bir arıza durumunda, otomatik olarak geçici emercensi elektrik güç kaynağından beslenebilecek ve kapıyı, 15º'lik meyilde, örneğin kapatma-açma-kapatma şeklinde, en az üç kez çalıştırmaya yeterli olmalıdır. 7.3.1., 7.3.2 ve 7.3.3.'de belirtilen sistemler için, aşağıdaki koşullar sağlanmalıdır: Mekanik hareketli su geçirmez sürgülü kapıların güç sistemleri, diğer herhangi bir güç sisteminden ayrılmalıdır. Hidrolik aktüatörler hariç, elektrik veya hidrolik güçle çalışan sistemlerdeki tekil bir arıza, herhangi bir kapının elle çalıştırılmasına engel olmamalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

7.4. Perdenin her iki tarafında, zeminden en az 1,6 m. yükseklikte kumanda tutanakları bulunmalı ve istenmeden çalışan kapatma mekanizmasını ayarlamaya gerek olmaksızın, kapıdan geçen kişilerin her iki tutamağı da açık konumda tutabilecek şekilde düzenlenmelidir. Kapıyı açmada kapamada tutamakların hareket yönü, kapının hareketi yönünde olacak ve açıkça gösterilmelidir. Yaşama mahallerindeki su geçirmez kapıların hidrolik kumanda tutamakları, kapının kapatma işlemine başlaması için sadece tek bir hareket gerekli ise, çocukların buna ulaşamayacağı şekilde yerleştirilmelidir. (Örneğin, panel kapıların arkasında, güverte seviyesinden en az 170 cm. yüksekliğe yerleştirilmiş cıvatalar ile)

BOYLARI 24 m. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER İLE SINIF B MEVCUT GEMİLER

Kapıların her iki tarafında da, kapı sisteminin nasıl çalıştırılacağını gösteren bir levha bulunmalıdır. Her kapının her iki tarafında, kapının kapanma hareketine başladığında kapı açıklığında bulunmanın tehlikelerini ikaz eden metin veya resim halinde bir levha da bulunmalıdır. Talimat veya ikaz levhası üzerindeki metinde, söz konusu kapının kapanma süresi hakkında bilgi de yer almalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

BOYLARI 24 m. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER

.7.5 Su geçirmez kapıların elektrik donanımı ve bileşenleri mümkün olduğunca perde güvertesi üzerinde, tehlikeli alan ve mahallerin dışında yer almalıdır.

.7.6 Zorunlu olarak, perde güvertesi altına konulan elektrik bileşenlerinin muhafazaları, su girmesine karşı etkin koruma sağlamalıdır.

.7.7 Elektrik gücü, kontrol, gösterge ve alarm devreleri; arızalara karşı, bir kapı devresinde oluşan bir arızanın diğer kapı devrelerinde arızaya neden olmayacak şekilde korunmalıdır. Bir kapının alarm veya gösterge devrelerindeki kısa devreler veya diğer arızalar, o kapının güçle kapatılmasında güç kaybına neden olmamalıdır. Perde güvertesi altında yer alan elektrik donanımına su sızıntısı, kapının açılmasına neden olmayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.7.8 Mekanik olarak çalıştırılan su geçirmez sürgülü bir kapının mekanik işletim veya kontrol sistemindeki tekil bir elektrik arızası, kapalı bir kapının açılmasına neden olmamalıdır. Güç beslemesinin mevcudiyeti; madde 7.3.'de istenilen her bir motorun mümkün olduğunca yakınında, elektrik devresi üzerindeki bir noktada sürekli olarak izlenmelidir. Bu tür güç beslemesi kayıpları, kaptan köşkündeki merkezi işletim konsolunda, sesli ve görsel bir alarmı harekete geçirmelidir.

.8.1 Kaptan köşkündeki merkezi kumanda konsolunda; kullanımdan sonra otomatik kapatma olmaksızın herhangi bir kapıyı lokal olarak açıp kapayabilecek bir ''lokal kontrol'' modu ve açık olan herhangi bir kapıyı otomatik olarak kapayan ''kapılar kapalı'' modu olmak üzere iki moddan oluşan bir ''master mod'' anahtarı bulunmalıdır. ''Kapılar kapalı'' modu, kapıların lokal olarak açılmasını sağlayacak ve lokal kumanda mekanizması serbest bırakılması ile kapıyı otomatik olarak tekrar kapamalıdır. ''Master mod'' anahtarı, normal olarak, ''lokal kontrol'' mod'unda olmalıdır. ''Kapılar kapalı'' modu, sadece emercensi durumlarda veya test amaçlarıyla kullanılmalıdır.

.8.2 Kaptan köşkündeki merkezi kumanda konsolunda; her bir kapının açık veya kapalı olduğunu gösteren görsel imgelerle birlikte, her kapının yerini gösteren bir diyagram bulunmalıdır. Kırmızı ışık kapının tamamen açık, yeşil ışık ise kapının tamamen kapalı olduğunu göstermelidir. Kapı uzaktan kumanda ile kapatılınca, kırmızı ışık, ara konumları, çakarlı olarak göstermelidir. Gösterge devresi, her kapı için, kontrol devresinden bağımsız olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.8.3 Herhangi bir kapının merkezi kumanda konsolundan uzaktan kapatılması mümkün olmamalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.9.1 Madde 9.2. ve 9.3.'deki belirtilen durumlarda, seyir sırasında açık tutulabilme durumu hariç, tüm su geçirmez kapılar seyir sırasında kapalı tutulmalıdır. Madde 11'de izin verilen genişliği 1,2 m'den fazla olan su geçirmez kapılar, sadece adı geçen maddede belirtilen koşullarda açılabilir. Bu maddeye göre açılan herhangi bir kapı, hemen kapatılmaya hazır olmalıdır.

.9.2 Su geçirmez bir kapı, seyir sırasında yolcu veya mürettebat geçişi için ya da kapının hemen yakınındaki bir çalışmanın kapının açık tutulması gerektirdiği hallerde açılabilir. Kapıdan geçiş tamamlandıktan veya kapının açık tutulmasını gerektiren iş bittikten hemen sonra kapı derhal kapatılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.9.3 Geminin makinalarının etkin ve güvenli çalışması için veya yolcuların, yolcu alanındaki geçişlerini sağlamak için gerekli görüldüğünde, bazı su geçirmez kapıların seyir sırasında açık tutulmasına izin verilebilir. Bu belirleme, geminin işletimi ve yüzebilirliği üzerindeki etkileri ayrıntılı olarak değerlendirildikten sonra, Bayrak Devleti İdaresi tarafından yapılmalıdır. Bu şekilde açık kalmasına izin verilen su geçirmez kapılar, geminin stabilite bukletinde açıkça belirtilmeli ve derhal kapatılmaya hazır olmalıdır.

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER

.10.1 Bayrak Devleti İdaresinin gerekli gördüğü hallerde, güverte mahalleri arasındaki kargoyu ayıran su geçirmez perdeler üzerine yeterli yapıda su geçirmez kapılar konulabilir. Bu kapılar; menteşeli, dönmeli veya sürgülü olabilir, ancak uzaktan kumandalı olmamalıdır. Bu kapılar, en üst seviyelere ve dış kaplamadan mümkün olduğu kadar uzağa konulmalı, ancak hiçbir zaman, kapının dış düşey kenarları, dış kaplamadan itibaren gemi genişliğinin 1/5'inden daha az mesafede olmamalıdır. Bu mesafe, en derin bölmelere su hattında merkez hattına dik doğrultuda ölçülmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.10.2 Bu kapılar sefer başlamadan önce kapatılacak ve seyir sırasında kapalı tutulmalıdır. Bu kapıların limanda açılma zamanı ve gemi limandan ayrılmadan önceki kapanma zamanı jurnale kaydedilmelidir. Bu kapılardan herhangi birinden, seyir sırasında geçiliyorsa buralardan yetkisiz geçişleri önleyici bir cihaz konulmalıdır. Bu tip kapıların konulması öngörülüyorsa bunlar sayısı ve yerleşimi hakkında Bayrak Devleti İdaresinin özel değerlendirmesi alınmalıdır.

.11 Makina mahalleri dışında, perdeler üzerinde taşınabilir levhalara izin verilmez. Bu tip levhalar, gemi limandan ayrılmadan yerine konulacak ve kaptan tarafından verilecek karara göre, acil gereksinimler dışında seyir sırasında yerinden çıkarılmamalıdır. Bayrak Devleti İdaresi, her bir ana enine perdede madde 7.1.2.'de belirtilenlerden daha geniş, mekanik güçle çalıştırılır en fazla 1 adet su geçirmez sürgülü kapının, bu taşınabilir levhalar yerine kullanılmasına izin verebilir; ancak bu kapıların sefer başlamadan önce kapatılması ve kaptan tarafından verilecek karara göre, acil gereksinimler dışında seyir sırasında kapalı tutulması gereklidir. Bu kapılar el kumanda donanımı ile 90 sn içinde tamamen kapatılması açısından, madde 7.1.4.'deki isteklere uymasına gerek yoktur. Bu kapıların, gemi denizde veya limanda iken açılış ve kapanış saatleri jurnale kaydedilmelidir.

14. Yük araçlarını ve içindeki kişileri taşıyan gemiler (R 16)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Bu kural, yük araçlarını ve içindeki kişileri taşımak üzere dizayn edilen veya uyarlanan yolcu gemilerine uygulanır

.2 Eğer bu tür bir gemide; A=yük araçlarının yerleşimi için toplam mevcut güverte alanını (m2) ifade etmek ve yerleşimi konumundaki net yükseklik ile bu mahallere girişteki net yükseklik 4 m'den az olmamak üzere, araç içindekiler dahil, gemideki toplam yolcu sayısı N=12+A/25'i aşmıyorsa, kapıların kargo mahallerini ayıran su geçirmez perdeler üzerinde herhangi bir seviyeye konulabilmesi hariç, kural 13, madde 10 da su geçirmez kapılarla ilgili hükümler uygulanır. Ayrıca, her kapı kapandığının ve her kapının kapama güvenliği tam olduğunu otomatik olarak gösteren göstergelerin kaptan köşkünde yer alması gerekmektedir.

.3 Bu bölümün hükümlerini bu tür bir gemiye uygularken, N sayısı olarak, bu kurala göre geminin belgelendirilmiş olduğu maksimum yolcu sayısı olarak alınmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

15. Marcin hattı altında dış kaplamadaki açıklıkları (R17)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Dış kaplamadaki açıklıkların sayısı, geminin dizaynı ve işletimi ile bağdaşan en az değere indirilmelidir.

.2.1 Dış kaplamadaki herhangi bir açıklığın kapatılmasında kullanılan düzenlerin yerleşimi ve etkinliği öngörülen amaca ve yerleştirildiği yere uygun olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.2 Yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırı Antlaşması isteklerine bağlı olarak, eşiği, bordoda perde güvertesine paralel olarak çizilen ve en alt noktası, hangisi büyükse en derin bölmelere yüklü su hattı üzerinden itibaren gemi genişliğinin %2,5'u veya 500 mm. kadar üzerinde yer alan hattın altında olacak şekilde hiçbir lumbuz konulmamalıdır.

.2.3 Eşiği marcin hattı altında olan tüm lumbuzlar, gemi kaptanının izni olmaksızın herhangi bir kişi tarafından açılamayacak yapıda olmalıdır.

.2.4 Güverteler arasında, madde 2.3'de belirtilen herhangi bir lumbuzun eşiği, bordada perde güvertesine paralel olarak çizilen ve en alt noktası, gemi herhangi bir limandan hareket ettiğinde, su yüzeyinden 1,4 m + % 2,5 gemi genişliği yükseklikte bulunan hattın altında ise bu güverteler arasındaki lumbuzlar, gemi limandan ayrılmadan önce, su geçirmez olarak kapatılmalı ve gemi gelecek limana girene kadar açılmamalıdır. Bu maddenin uygulamasında, tatlı su için uygun fazlalıklar göz önüne alınmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2.5 Seyir sırasında ulaşılamayan lumbuzlar ve bunların kör kapakları, gemi limandan ayrılmadan önce kapatılıp güvenliğe alınmalıdır.

.3 Dış kaplamadaki frengiler, sıhhi tesisat disçarçları ve benzeri diğer açıklıkların sayısı; ya bir discarca mümkün olduğu kadar çok sayıda sıhhi tesisatı ve diğer boruları bağlayarak ya da uygun diğer bir yolla en aza indirilmelidir.

.4 Dış kaplamadaki tüm girişler ve disçarclar; suyun gemiye istenmeden girişini önleyici etkin ve ulaşılabilir düzenlerle donatılmalıdır.

.4.1 Yürürlükteki Uluslar arası Yükleme Sınırı Antlaşması; isteklerine bağlı olarak ve madde 5.'de belirtilenlerin haricinde, marcin hattı altındaki mahallerden gelerek, dış kaplamayı delen her bir bağımsız disçarçta, perde güvertesi üzerinden pozitif kapatma düzeni olan otomatik bir geri döndürme valf pozitif kapatma düzeni olmayan iki adet otomatik geri döndürmez valf bulunmalıdır. Ancak, gemi içindeki valf en derin bölmelere yüklü su hattı üzerinde yer alacak ve servis koşullarında muayene için daima ulaşılabilir olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Valfte; pozitif bir kapatma düzeninin bulunduğu hallerde,perde güvertesi üzerindeki kumanda yeri kolaylıkla ulaşılabilir olmalı ve valfın açık ya da kapalı olduğunu gösteren düzenler sağlanmalıdır.

.4.2 Marcin hattı üzerindeki mahallerden gelerek, dış kaplamayı delen disçarçlarla ilgili olarak, yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınır Antlaşmasının istekleri uygulanır.

.5 Makinaların çalışması ile ilgili ana ve yardımcı deniz alıcıları ve disçarçlarında, borular ile kaplama arasına veya borular ile dış kaplamaya imal edilmiş sandıklar arasına kolayca ulaşabilir valfler yer almalıdır. Valflere lokal olarak kumanda edilebilir. Valflerin açık ya da kapalı olduklarını gösteren göstergeler sağlanmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Deniz musluklarının el çarkları veya kumanda kolları işletim için kolayca ulaşabilir olmalıdır. Deniz musluğu olarak kullanılan tüm valfler, el çarklarının saat yönünde hareketi ile kapanmalıdır.

.2 Kazan suyunun blöfü için gemi bordasındaki disçarç musluk veya valfleri, kolayca ulaşabilir yerlerde bulunmalı ve güverte kaplamasının altında yer almamalıdır.

Musluklar veya valfler; açık veya kapalı olup olmadıkları kolayca görülebilecek şekilde dizayn edilmelidir. Musluklarda, musluk açık iken anahtar çıkarılmayacak şekilde dizayn edilen emniyet perdesi bulunmalıdır.

.3 Sintine ve balast sistemleri, yakıt ve yağlama yağı sistemleri, yangın söndürme ve yıkama sistemleri, soğutma suyu ve sıhhi tesisat sistemleri, vb. gibi boru sistemlerindeki valfler ve musluklar, işlevleri bakımından açık olarak işaretlenmelidir.

.4 En derin bölmelere yükleme hattının altında bulunan diğer çıkış borularında, gemi bordalarında, eşdeğer kapatma düzenleri bulunmalı, en derin bölmelere yükleme hattının üstünde bulunanlara ise normal çalpara valfi konulmalıdır.

Her iki durumda da, su darbesine karşı kör kapaklı veya diğer bir şekilde korunan, tuvalet ve banyolardan ve yıkama odalarındaki zemin frengilerinden dolaylı olarak gelen çıkışlarda, boru et kalınlığı kaplama ile aynı ise, söz konusu valflerden vazgeçilebilir. Ancak, bu boruların et kalınlığının 14mm.'den fazla olmasına gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.5 Doğrudan kapatma mekanizmalı bir valf konulmuş ise bunun çalıştırılabileceği yer, her zaman ulaşılabilir olmalı ve valfin açık veya kapalı olduğunu gösterir bir düzen bulunmalıdır.

.6 Makina dairesinde doğrudan kapatma mekanizmalı valfler kullanıldığında, tüm koşullarda kolaylıkla erişilebilir bir yer olması koşuluyla bu valflere bulundukları yerden kumanda edilmesi yeterlidir.

.6 Bu kuralda istenilen tüm dış kaplama fitingleri ve valfler çelik bronz veya diğer onaylı sünek malzemeden olmalıdır. Normal demir döküm veya benzeri malzemeden valfler kabul edilmez. Bu kurallarda atıfta bulunulan tüm borular, çelikten veya bayrak devleti idaresinin uygun bulacağı eşdeğer bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

.7 Marcin hattı altında yer alan kargo lumbarları ve iniş ağızları yeterli mukavemette olmalıdır. Bunlar, gemi limandan ayrılmadan önce etkin bir şekilde kapatılıp, su geçirmezlik sağlanacak ve seyir sırasında kapalı tutulmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.8 Bu lumbarlar, hiçbir durumda, en alt noktaları, en derin bölmelere yükleme hattı altında olacak şekilde yerleştirilmemelidir.

16. Yolcu gemilerinin marcin hattı üzerindeki su geçirmez bütünlüğü (R20)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Perde güvertesinin üzerine suyun girişini ve yayılmasını sınırlamak için tüm makul ve uygulanabilir önlemler alınmalıdır. Bu önlemler; kısmi perdeler veya kirişleri içerebilir. Ana bölmeleme perdelerinin üzerinde veya hemen yakınında olmak üzere perde güvertesi üzerine kısmı su geçirmez perdeler ve kirişler konulduğunda, bunların, gemi yaralı durumda meyil etmiş iken, güverte boyunca su akımımı önleyecek şekilde, su geçirmez kaplama ve perde güverte bağlantıları olmalıdır. Kısmi su geçirmez perde, alttaki perde ile aynı doğrultuda değilse, aradaki perde güvertesi etkin bir şekilde su geçirmez olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Perde güvertesi veya üzerindeki güverte su geçmez olmalıdır. Açık güvertedeki tüm açıklıkların yeterli yükseklik ve mukavemette mezarnaları olmalı ve bunları su geçmez olarak hızlı şekilde kapatacak düzenleri bulunmalıdır. Tüm hava koşullarında, açık güverteyi hızlı bir şekilde boşaltmak için denizlikler, açık vardavelalar ve frengiler konulmalıdır.

.3 Sınıf B mevcut gemilerde, üst yapı içinde sonlanan hava firar borularının açık ucu, hangisi büyükse, gemi 15 derece meyil ettiğinde veya doğrudan hesaplamalarla belirlenen şekilde, su ile dolmanın ara kademeleri sırasındaki maksimum meyil açısında iken, su hattı üzerinden itibaren en az 1m. yukarıda olmalıdır. Alternatif olarak, yakıt tankı dışındaki tankların hava firar boruları, üst yapının kenarlarından dışarı boşalım yapabilir. Bu maddenin koşulları, yürürlükteki Uluslararası Yükleme Sınırı Antlaşmasının hükümlerine uygun olmalıdır.

.4 Marcin hattı üzerindeki lumbuzlar, iniş açıklıkları, kargo lumbarları ve diğer kapatma düzenleri, yerleştirildikleri mahaller ve en derin bölmelere yükleme hattına göre konumları dikkate alınarak, uygun bir dizaynda ve konstrüksiyonda olacak ve yeterli mukavemete sahip olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.5 Perde güvertesi üzerindeki ilk güvertenin altındaki mahallere ait tüm lumbuzların, kolayca ve etkin şekilde kapatılıp emniyete alınacak iç kör kapakları olmalıdır.

17. Kargo yükleme kapılarının kapatılması (R20-1)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Marcin hattının üzerinde yer alan, aşağıda belirtilen kapılar gemi herhangi bir sefere başlamadan önce kapatılıp kilitlenmeli ve gelecek limana ulaşana dek bu şekilde kalmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Dış kaplamadaki veya kapalı üst yapının cidarlarındaki kargo yükleme kapıları,

.2 Madde 1.1.'deki yerlerde bulunan baş kapaklar,

.3 Çatışma perdesindeki kadro yükleme kapıları,

.4 Madde 1.1. /1.3.'de tanımlananlara alternatif bir kapatma oluşturan su geçmez rampalar. Gemi limanda iken açılıp kapatılamaması koşuluyla, bu tür kapılar gemi limana yaklaşırken veya limandan uzaklaşırken açılabilir ya da açık bırakabilir, ancak kapı derhal çalıştırılabilir konumda olmamalıdır. Her durumda, iç kapı kapalı tutulmalıdır.

.2 Madde.1.1 ve .1.4 dışında gemi güvenli demirleme yerinde ise ve geminin emniyeti zarar görmüyorsa ve geminin işletimi için veya yolcuların binişi ve inişi için gerekli ise,kaptanın kararı doğrultusunda bazı kapıların açılmasına bayrak devleti idaresi izin verebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Kaptan, madde 1.'deki değinilen kapıların kapatılması ve açılması ile ilgili etkin bir gözetim ve raporlama sisteminin uygulanmasını sağlamalıdır.

.4 Kaptan, gemi bir sefere başlamadan önce, kural 22'de istenilen jurnal kayıtlarının, 1.'de belirtilen kapıların son kapatılma zamanında ve madde 2.'ye göre bazı kapıların her açılma zamanında yapılmasını sağlamalıdır.

17-1. Ro-Ro kargo güvertesinden (perde güvertesi) aşağıdaki mahallere olan su geçirmez bütünlük (R20-2)

SINIF B, C VE D YENİ RO-RO YOLCU GEMİLERİ:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1.1 Madde 1.2. ve 1.3.'ün hükümlerine bağlı olarak, perde güvertesinin altındaki mahallere açılan tüm girişlerin en alt noktası, perde güvertesi üzerinden itibaren 2,5 m.'den az olmamalıdır.

.1.2 Perde güvertesinin altındaki mahallere giriş sağlamak üzere araç rampalarının konulduğu hallerde, bunların açıklıkları, aşağıya suyun girmesini önlemek üzere su geçmez olarak kapatılabilmeli, kaptan köşkünde alarm vermeli ve gösterilmelidir.

.1.3 Örneğin makinaların ve kumanyanın aktarımı gibi, geminin işletimi bakımından zorunlu olması koşuluyla, su geçirmez şekilde kapatılması, kaptan köşkünde alarm verilmesi ve gösterilmesi şartıyla, Bayrak Devleti İdaresi, perde güvertesi altındaki mahallere özel girişlerin düzenlenmesine izin verebilir.

.1.4 Madde.1.2. ve 1.3.'de belirtilen girişler gemi limandan ayrılmadan önce kapatılacak ve gelecek limana kadar kapalı tutulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1.5 Kaptan, madde 1.2. ve 1.3.'de değinilen girişlerin kapatılması ve açılması ile ilgili etkin bir gözetim ve raporlama sisteminin uygulanmasını sağlamalıdır ve,

.1.6 Kaptan, gemi bir sefer başlamadan önce, kural II-1/B/22'de istenilen jurnal kayıtlarının, 1.2. ve 1.3.'de belirtilen girişlerin son kapatılma zamanında yapılmasını sağlamalıdır.

.1.7 Boyları 40 m.'den daha küçük olan sınıf C yeni Ro-Ro yolcu gemileri ve sınıf D yeni Ro-Ro yolcu gemileri, madde 1.1./1.6.'ya uygunluk yerine, açık ro-ro kargo güvertelerindeki mezarna ve eşik yüksekliği en az 600 mm. ve kapalı Ro-Ro kargo güvertelerinde en az 380 mm. olmak üzere, madde 2.1./2.4.'e uygun olabilirler.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ

.2.1 Ro-ro güvertesinden, perde güvertesi altındaki mahallere inişlerin tümü, su geçmez olmalı ve girişin açık veya kapalı olduğu kaptan köşkünde gösterilmelidir.

.2.2 Bu tür tüm girişler gemi limandan ayrılmadan önce kapatılacak ve gelecek limana kadar kapalı tutulmalıdır.

.2.3 Madde 2.2.'nin dışında, Bayrak Devleti İdaresi, sadece geçişi sağlamaya yetecek bir süre için ve gerekli ise geminin temel işlevleri için, seyir sırasında bazı girişlerin açılmasına izin verebilir, ve

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2.4 Madde 2.1.'deki istekler; bu Yönetmeliğin 14 madde'sinin 1. no.lu alt maddesinde belirtilen tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere uygulanmalıdır.

17-2. Ro-Ro güvertelerine giriş (R 20-3)

TÜM RO-RO YOLCU GEMİLERİ

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Kaptan veya yetkili zabitan, kaptanın veya yetkili zabitanın özel olarak onayı olmaksızın, gemi seyir halinde iken hiçbir yolcunun kapalı bir Ro-Ro güvertesine giriş yapmamasını sağlamalıdır.

17-3. Ro-Ro güvertesindeki perdelerin kapatılması (R20-4)

SINIF B, C VE D YENİ RO-RO GEMİLERİ VE SINIF B MEVCUT RO-RO GEMİLERİ

.1 Ro-Ro güvertesi üzerinde deniz suyun birikmesini önlemek üzere değerlendirilen tüm enine ve boyuna perdeler, gemi limandan ayrılmadan önce yerinde ve güvenceye alınmış olmalı ve gelecek limana kadar yerinde ve güvencede kalmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Madde 1'in dışında, Bayrak Devleti İdaresi, sadece geçişi sağlayan yetecek bir süre için ve gerekli ise geminin temel işlevleri için, seyir sırasında, söz konusu perdelerdeki bazı girişlerin açılmasına izin verebilir.

18. Stabilite bilgileri (R 22)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Her yolcu gemisi, tamamlandıktan sonra meyil tecrübesine tabi tutulacak ve stabilitesi hesaplanmalıdır. Değişen çalışma koşullarında, çabuk ve basit işlemlerle gemi stabilitesini doğru olarak elde etmesini sağlamak üzere kaptana, Bayrak Devleti İdaresi tarafından onaylı stabilite bilgileri verilebilir.

.2 Gemide, kaptana verilen stabilite bilgilerini önemli ölçüde etkileyen bir değişim yapılırsa, düzeltilmiş stabilite bilgileri verilmelidir. Gerekirse, yeni meyil tecrübesi yapılmalıdır.

.3 Beş yılı geçmeyen aralıklarla, geminin boş deplasmanında ve ağırlık merkezinin boyuna yerinde değişiklik olup olmadığını belirlemek için, bir boş ağırlık sörveyi yapılmalıdır. Onaylı stabilite bukleti ile karşılaştırıldığında, geminin boş deplasmanındaki değişim %2'den fazla veya ağırlık merkezinin boyuna yerindeki değişim, gemi boyunun %1'inden fazla ise veya öngörülüyorsa, yeni bir meyil tecrübesi yapılmalıdır.

.4 Temel stabilite verilerinin, kardeş geminin meyil tecrübesinden elde edilmesi ve muaf tutulacak geminin stabilite bilgilerinin bu ana verilerden elde edilebileceği konusu Bayrak Devleti İdaresine kanıtlanırsa, Bayrak Devleti İdaresi yeni geminin meyil tecrübesinin yapılmamasını kabul edebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

19. Hasar Kontrol Planları (R 23)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Her bir güverte ve ambar için su geçirmez bölmelerin sınırları, kapatma düzenleri ve kumandalar ile birlikte buralardaki açıklıkları ve su ile dolum nedeniyle oluşan meyili düzeltme donanımını gösteren planlar, gemideki görevli zabitana rehberlik etmek üzere, sabit olarak asılmalıdır. Ayrıca, yukarıda belirtilen bilgileri de içeren bir kitapçık geminin zabitine teslim edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

20. Tekne ve üst yapıların bütünlüğü, hasar önleme ve kontrolü (R 23-2).

Bu kural, tüm Ro-Ro yolcu gemilerine uygulanır. Ancak, mevcut gemiler için bu maddenin 2 nci paragrafı, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere uygulanmalıdır.

.1 Açık bırakılması ya da iyi kapatılmaması durumunda özel kategori mahallere veya Ro-Ro kargo mahallere su dolumuna neden olabilecek tüm borda kapıları, yükleme kapıları veya diğer kapatma donanımları için kaptan köşkünde göstergeler bulunmalıdır. Gösterge sistemi arıza-güvenliği esasına göre dizayn edilmeli ve kapı tam olarak kapanmamışsa veya güvenliği alma donanımlarında herhangi biri yerinde değilse ve tamamen kilitlenmişse görsel alarm vermeli ve bu tür bir kapı ya da kapatma donanımı açılırsa veya güvenliğe alma donanımı görevini yitirirse sesli alarm vermelidir.

Kaptan köşkündeki gösterge panelinde: geminin baş kapağı, iç kapağı, kıç rampası veya diğer bir borda kapısı açık iken veya kapatma düzeni yerinde değilken limandan ayrılması halinde, kaptan köşkünde sesli bir alarm verebilecek şekilde düzenlenen ''liman deniz seyri'' durum seçme işleri bulunmalıdır. Gösterge sistemi güç beslemesi, kapıların işletimi ve güvenliğe alınması ile ilgili besleme sisteminden bağımsız olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Mevcut gemilerde yer alan, Bayrak Devleti İdaresi tarafından onaylı gösterge sistemlerinin değiştirilmesine gerek yoktur.

.2 Özel kategori mahallerin veya Ro-Ro kargo mahallerinin su ile dolumuna neden olabilecek iç ve dış baş kapaklardaki, kıç kapaklardaki veya herhangi bir borda kapısındaki sızıntıları kaptan köşküne ve makinakontrol istasyonuna bildirecek televizyon izleme ve su sızıntısı algılama sistemi düzenlenmelidir.

.3 Özel kategori mahaller ve Ro-Ro kargo mahalleri, gemi seyir halinde iken, olumsuz hava koşullarında araçların hareketinin ve yolcuların izinsiz girişlerinin algılanabilmesi için, televizyon izlemesi gibi etkin yollarla devamlı olarak izlenecek veya devriye gözetiminde bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.4 Açık bırakılması ya da iyi kapatılmaması durumunda özel kategori; mahalleri veya Ro-Ro kargo mahallerine su dolumuna neden olabilecek tüm borda kapıları, yükleme kapıları ve diğer kapatma donanımlarının kapatılması ve güvenceye alınması ile ilgili çalıştırma prosedürleri gemide bulundurulmalı ve uygun bir yere asılmalıdır.

21. Su geçirmez kapıların, vb.nin işaretlenmesi, periyodik çalıştırılması ve muayenesi

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Su geçirmez kapıların, lumbuzların, valflerin ve frengilerin kapatma düzenlerinin çalıştırma talimleri haftalık olarak yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Seyir sırasında kullanılan, ana enine perdeler üzerindeki tüm su geçirmez kapılar her gün çalıştırılmalıdır.

.3 Su geçirmez kapılar ve bunlara ait mekanizma ve göstergeler, bir bölmeyi su geçirmez hale getirmek için kapatılması zorunlu olan valfler ve hasar kontrol çapraz bağlantıları için çalıştırılması gerekli olan tüm valfler, seyir sırasında en az haftada bir muayene edilmelidir.

.4 Bu valfler, kapılar ve mekanizmalar, maksimum güvenliği sağlamak üzere uygun şekilde kullanımları amacıyla işaretlenmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

22. Jurnal Kayıtları (R 25)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Buradaki kurallara göre seyir sırasındaki kapalı tutulması gereken menteşeli kapılar, taşınabilir levhalar, lumbuzlar, iniş ağızları, kargo lumbarları ve diğer açıklıklar gemi limandan ayrılmadan önce kapatılmalıdır. Kapatılma ve açılma zamanı (buradaki kurallarda izin veriliyorsa) jurnale kaydedilmelidir.

.2 Ortaya çıkabilecek tüm kusurlarla birlikte, kural 21.'de istenilen tüm talimler seyir jurnaline açık olarak kaydedilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

23. Yükseltilebilir araba platformları ve rampalar

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Yolcu araçlarının taşınması için asma güverteler bulunan gemilerde; yapım, tesis ve kullanım, Bayrak Devleti İdaresinin önlemlerine göre yapılmalıdır. Yapımla ilgili olarak, tanınmış kuruluşların ilgili kuralları kullanılmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

24. Vardavelalar

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER

.1 Yolcuların girişine izin verilen ve yeterli yükseklikte parampetlerin bulunmadığı dış güvertelerde, güverte üzerinden yüksekliği en az 1100 mm. olan ve yolcuların tırmanmasını önleyici ve kazara güverteden düşmesini önleyici dizayn ve yapımda vardavelalar bulunmalıdır.

.2 Bu dış güvertelerdeki merdivenler ve platformlarda da eşdeğer yapıdaki vardavelalar bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

BÖLÜM C

MAKİNA

1. Genel (R 26)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.1 Makinalar, kazanlar, diğer basınçlı kaplar ve bunlara ait boru sistemleri ve fitingler; hareketli parçalar, sıcak yüzeyler ve diğer tehlikeler göz önüne alınarak, gemideki insanlara zarar verme olasılığı en aza indirilerek monte edilecek ve korunmalıdır.

.2 Önemli yardımcı makinalardan birinin devre dışı kalma durumunda dahi sevk makinasının normal çalışmasını sürdürmesini veya onarımını sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır.

.3 Dışarıdan yardım almadan, hareketsiz durumda (dead ship) olan bir geminin makinalarının harekete geçirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B VE C YENİ GEMİLER:

.4 Geminin sevki ve güvenliği için esas oluşturan ana sevk makinası ve tüm yardımcı makinalar; gemi düşey durumda iken ve statik koşullarda her iki yönde 15º (dahil)'ye kadar olan meyil açılarında ve dinamik koşullarda (yalpa) her iki yönde 22,5º' ye kadar olan meyil açılarında ve aynı anda baş veya kıça 7,5º dinamik (baş-kıç vurma) meyilde iken çalışabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.5 Emercensi durumlarda, makinadairesi/makinakontrol odası'nın dışındaki ilgili yerlerden (örneğin, açık güverte veya kaptan köşkü) sevk makinasının ve pervanelerin durdurulması ile ilgili düzenler sağlanmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

.6 Yakıt servis, dinlendirme ve yağlama yağı tanklarının hava firar borularının yerleşimi ve düzenlenmesi, hava firar borusu delinmesi halinde, deniz suyu serpintilerinin veya yağmur suyunun doğrudan girme tehlikesine yol açmayacak şekilde olmalıdır. Her gemide; sevk tesisinin maksimum devamlı çalışmasında ve jeneratör tesisinin normal çalışma yükünde, sınıf B gemiler için en az 8 saat, sınıf C ve D gemiler için en az 4 saat yetecek kapasitede, sevk ve yaşamsal sistemler veya eşdeğer düzenler için kullanılan her tip yakıt için iki adet yakıt servis tankı bulunmalıdır.

2. İçten yanmalı makinalar (R 27)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Silindir çapı 200mm veya karter hacmi 0,6 m³ ve daha büyük olan içten yanmalı makinalar, yeterli boşaltım alanına sahip uygun tipte karter patlaması boşaltma valfleri ile teçhiz edilmelidir. Boşaltma valfleri; disçarçlarının insanları yaralama olasılığı en az olacak şekilde yönlendirilecek tarzda düzenlenmelidir.

3. Sintine pompalama düzenleri (R 21)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1.1 Tatlı su, balast suyu, akaryakıt veya sıvı kargo taşınmasına daima olarak ayrılmış ve diğer etkili pompalama düzenlerinin sağlandığı mahaller dışında kalan tüm su geçirmez bölmelerden su basabilen ve dreyn edebilen etkin bir sintine pompalama sistemi sağlanmalıdır. Yalıtılmış ambarlardan suyun dreyni için etkin düzenler sağlanmalıdır.

.1.2 Sintine pompalama sistemine gerekli bağlantıları varsa, sıhhi tesisat, balast ve genel hizmet pompaları bağımsız güçle çalışan sintine pompaları olarak kabul edilebilir.

.1.3 Yakıt dinlendirme tankları veya yakıt pompalama ünitelerinin yer aldığı mahaller dahil, yakıt depolama tanklarının içinde veya altında ya da kazan veya makina mahallerinde kullanılan tüm sintine boruları, çelik veya uygun diğer bir malzemeden olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1.4 Sintine ve balast pompalama sisteminin düzenlenmesi; denizden veya balast mahallerinden gelen suyun, kargo ve makina mahallerine veya bir bölmeden diğerine geçme olasılığı önlenecek biçimde olmalıdır. Sintine ve balast bağlantıları olan herhangi bir derin tankın içinde yük olduğu zaman, yanlışlıkla denizden su dolmasını veya içinde balast suyu olduğu zaman sintine pompası ile disçarç edilmesini önleyici önlemler alınmalıdır.

.1.5 Sintine pompalama sistemi ile bağlantılı tüm dağıtım kutuları ve el kumandalı valfler, normal koşullarda ulaşılabilir yerlerde olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1.6 Perde güvertesinde yer alan kapalı kargo mahallerinin dreyni için gerekli önlemler alınmalıdır.

.1.6.1 Perde güvertesine kadar olan fribord, gemi 5º''den fazla meyil ettiğinde, güvertenin kenarı suya girecek şekilde ise, dreyn; kural15'e göre konulmuş, doğrudan denize boşaltan, yeterli sayıda ve uygun boyutta frengiler ile sağlanmalıdır.

.1.6.2 Fribord, gemi 5º veya daha az meyil ettiğinde, perde güvertesinin kenarı suya girecek şekilde ise, perde güvertesindeki kapalı kargo mahallerinin dreyni, yüksek seviye alarmına ve denize disçarç olanağına sahip, yeterli kapasitedeki uygun bir mahalle veya mahallere yapılacaktır. Ayrıca, aşağıdaki hususlar sağlanmalıdır:

.1 Frengilerin sayısı, boyutu ve yerleşimi serbest suyun anormal şekilde birikimini önleyecek şekilde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Bu kuralda istenilen pompalama düzenlerinde, sabit basınçlı su püskürtmeli yangın söndürme sistemi istekleri dikkate alınmalıdır.

.3 Petrol veya diğer tehlikeli maddelerin bulaştığı su, makina mahallerine veya tutuşturma kaynağının bulunabileceği diğer mahallere dreyn edilmemelidir.

.4 Kapalı kargo mahallinin karbon dioksitle yangın söndürme sistemi ile korunduğu hallerde, güverte frengileri, boğucu gazın çıkmasını önleyecek düzenlerle donatılmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.6.3 Ro-Ro kargo güvertelerinin ve araç güvertelerinin dreyni, sancak ve iskeledeki frengi yıkama lumbarları vb.'nin geminin meyil ve trim durumu dikkate alınarak, püskürtme ve yangın pompalarından kaynaklanan su miktarını karşılayabilecek şekilde olmalıdır.

.1.6.4 Sprinkler tesisi ve hidrantların bulunduğu hallerde, yolcu ve mürettabat salonlarında, sprinkler sistemi, başlıklarından ve jetli iki adet yangın hortumundan kaynaklanan su miktarını karşılamaya yetecek uygun sayıdaki frengi bulunmalıdır. Frengiter, en etkin yerlerde (örneğin, her bir köşede) bulunmalıdır.

SINIF B, C veE D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2.1 Madde .1.1'de istenilen sintine pompalama sistemi, gemi ister düşey ister meyilli durumda olsun, bir kazadan sonra oluşabilecek tüm koşullarda çalışabilmelidir. Bu amaçla, bir sintine alıcısının yeterli olduğu, geminin nihayetlerindeki dar bölmeler hariç, genelde sintine alıcıları yanlarda bulunmalıdır.

Normalin dışındaki forma sahip bölmelerde, ilave alıcılar gerekli olabilir. Bölme içindeki suyun alıcıya doğru akabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

.2.2 Mümkünse, mekanik tahrikli sintine pompaları ayrı su geçirmez bölmelere yerleştirilmeli ve bu bölmeler aynı yaralanma sırasında su dolmayacak şekilde düzenlenecek veya yerleştirilmelidir. Eğer ana sevk makinesi yardımcı makineler ve kazanlar iki veya daha fazla su geçirmez bölmede ise, sintine pompaları bu bölmeler arasında birbirinden mümkün olduğunca uzakta olacak şekilde dağıtılmalıdır.

.2.3 Yalnızca pik bölmeleri için bulundurulacak ilave pompaları hariç olmak üzere, gerekli her sintine pompası madde .1.1'de dreyn edilmesi istenilen her mahalde suyu çekecek şekilde düzenlenmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.4 Mekanik güçle çalışan her bir sintine pompası suyu gerekli ana sintine devresinden 2 m/sn.'den az olmayan bir hızla basabilmelidir. Makina mahallerinde yer alan mekanik güçle çalışan bağımsız sintine pompaları bu mahallerden doğrudan alıcıları olmalıdır. Ancak herhangi bir mahalde, bu tür alıcılardan ikiden fazla bulunmasına gerek yoktur. Bu alıcılardan iki veya daha fazla sayıda mevcutsa, geminin her bir yanında en az birer adet bulunmalıdır. Doğrudan alıcılar uygun bir şekilde yerleştirilecek ve makina dairesindekilerin çapı, ana sintine devresi için gerekli olandan daha az olmamalıdır.

.2.5 Doğrudan sintine alıcılarına veya 2.4'de istenilen alıcılara ilave olarak geri döndürmez valfli doğrudan emercensi sintine alıcısı, bağımsız mekanik güçle çalışır mevcut en büyük pompadan makina mahalli dreyn seviyesine yönlendirilmelidir. Alıcının çapı, kullanılan pompaların ana giriş çapı ile aynı olmalıdır.

.2.6 Deniz suyu giriş ve doğrudan alıcı valflerinin spindılları, makina dairesi panyolunun yeteri kadar üstüne kadar devam etmelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2.7 Pompalara bağlantı yerine kadar tüm sintine alıcı devresi, diğer devrelerden bağımsız olmalıdır.

.2.8 Ana ve bağlantı sintine alıcı borularının "d" çapı, aşağıdaki formüllere göre hesaplanmalıdır.

Ancak, fiili iç çap, Bayrak Devleti İdaresi tarafından kabul edilecek en yakın standart boyuta yuvarlatılabilir.

Ana sintine alıcı devresi:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

d=25+1,68 ? L (B+D)

Toplama sandıkları ve alıcılar arasındaki sintine alıcı bağlantı devresi:

d=25+2,15 ? L1(B+D)

Burada;

d= sintine devresi iç çapı [mm]

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

L ve B = geminin boyu ve genişliği [m]

L1= bölme boyu [m] ve

D= perde güvertesine kadar geminin kalıp derinliği [m].

Perde güvertesi üzerinde yer alan madde .1.6.2'ye göre içten dreyn edilen ve tüm gemi boyunca devam eden kapalı kargo mahalleri bulunan gemilerde D, perde güvertesi üzerindeki güverteye kadar ölçülmelidir. Kapalı kargo mahallerin boyu daha kısa ise D, perde güvertesine kadar olan kalıp derinliği + l.h/L olarak alınmalıdır.

Burada l ve h, kapalı kargo mahallerinin toplam boyu ve yüksekliğidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2.9 Herhangi bir bölmede çatışma veya karaya oturma nedeniyle borunun hasar görmesi durumunda, herhangi bir sintine alıcı borusunun hizmet ettiği bir bölmenin su ile dolmasını önleyici önlemler alınmalıdır. Bu amaçla, borunun, herhangi bir yerde, gemi bordasına, gemi genişliğinin 1/5 'inden daha yakın olduğu (bu uzaklık, en derin bölmeleme yükleme hattında, merkez hattına dik olarak ölçülecektir) veya boru tüneli içinde yer aldığı hallerde, borunun açık ucunun bulunduğu bölmede boruya geri döndürmez valf konulmalıdır.

.2.10 Sintine pompalama sistemindeki dağıtım sandıkları, musluklar ve valfler, su ile dolma durumunda, her hangi bir bölmede bir sintine pompası çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca gemi genişliğinin 1/5 'inden çizilen hattın dışında kalan pompadaki veya bunu sintine devresine bağlayan borulardaki hasar, sintine sistemini işlemez hale getirmemelidir. Eğer bütün pompalar için yalnızca bir ortak boru sistemi varsa, sintine emişini kontrol eden valfler, perde güvertesi üzerinden çalıştırılabilmelidir. Ana sintine pompalama sistemine ilave olarak, emercensi sintine pompalama sistemi varsa, bu sistem ana sistemden bağımsız olmalı ve pompa, madde 2.1.'de belirtilen su ile dolma koşulunda, herhangi bir bölmede çalışmasına devam edebilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu durumda, sadece emercensi sistemin çalıştırılması için gerekli olan valflerin perde güvertesi üzerinden çalıştırılması gereklidir.

.2.11 Perde güvertesi üzerinden çalıştırılabilen ve .2.10'da belirtilen tüm musluklar ve valflerin kumandaları çalıştırma yerlerinde açıkça işaretlenmeli ve açık ya da kapalı olduklarını gösteren düzenler sağlanmalıdır.

4. Sintine pompalarının adedi ve tipi (R 21)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

250 yolcuya kadar: 1adet ana makinapompası ve 1 adet makinadairesi dışına yerleştirilmiş ve makinadairesi dışında tahrikli bağımsız pompa,

250 yolcudan fazla: 1 adet ana makinapompası ve 1 adedi makinadairesi dışına yerleştirilmiş ve makinadairesi dışından tahrikli iki adet bağımsız tahrikli pompa,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ana makina pompası yerine 1 adet bağımsız mekanik tahrikli pompa kullanılabilir.

Çok küçük bölmelerini dreyni, taşınabilir el pompaları ile yapılabilir.

5. Tornistan düzenleri (R 28)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Tüm normal koşullarda, geminin kontrolünü güvenceye almak için gerekli tornistan gücü sağlanmalıdır.

.2 Makinanın, yeterli sürede pervane itme yönünü tersine çevirebilme ve gemiyi maksimum ileri servis hızında seyrederken uygun bir mesafede durdurma yeteneği gösterilmeli ve kaydedilmelidir.

.3 Birden fazla pervanesi olan gemilerin, bir veya daha fazla pervanesinin devre dışı kalması durumunda seyir ve manevra yeteneğinin belirlenmesi için yapılan tecrübe sonuçları ile tecrübelerde kaydedilen durdurma süresi, gemi rotası ve durdurma mesafeleri, kaptanın veya belirlenen personelin kullanımı için gemide bulundurulmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

6. Dümen makinası (R 29)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Her gemi, etkin bir ana ve yardımcı manevra sistem ile donatılmalıdır. Ana manevra sistemi ve yardımcı manevra sistemi, bunlardan birinin arızalanmasının diğerinin de devre dışı kalmasına neden olmayacağı şeklinde düzenlenmelidir.

.2 Ana dümen makinası ve varsa dümen rodu, aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2.1 Yeterli mukavemette, maksimum ileri servis hızında gemiyi manevra ettirebilme yeteneğinde ve maksimum tornistan hızında hasar görmeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır,

.2.2 Geminin en derin servis draftında ve en yüksek ileri servis hızında dümeni bir alabandada 35º'de diğer alabandada 35º'ye ve aynı koşullarda bir alabandada 35º'den diğer alabandada 30º'de 28 saniyeyi geçmeyen bir sürede geçirebilmelidir.

.2.3 Madde 2.2.2'deki isteklere uygunluğun gerekli olduğu hallerde ve buzlu sularda seyir izin takviyelendirme durumu hariç, yeke bölgesindeki dümen rodu çapının 2.2.1'e uygunluk bakımından, 120 mm.'nin üzerinde olması gereken hallerde, mekanik güçle çalıştırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Varsa, yardımcı dümen makinesi aşağıdaki özelliklerde olmalıdır.

.1 Yeterli mukavemette, geminin seyredilebilir hızında gemiyi manevra ettirebilme yeteneğinde olacak ve emercensi bir durumda hemen devreye sokulabilmelidir,

.2 Geminin en derin servis draftında ve hangisi büyükse geminin en yüksek ileri servis hızının yarısında veya 7 knots'da, dümeni bir alabandada 15º'den diğer alabandada 15º'ye 60 saniyeyi geçmeyen bir sürede geçirebilmelidir.

.3 Madde .3.2'deki isteklere uygunluğun gerekli olduğu hallerde ve buzlu sularda seyir için takviyelendirme durumu hariç, yeke bölgesindeki dümen rodu çapının 230 mm.'nin üzerinde olması gereken hallerde, mekanik güçle çalıştırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER:

.4 Dümen donanımı güç üniteleri;

.1 Bir güç arızasından sonra gücün yeniden sağlanması durumunda otomatik olarak tekrar devreye girebilecek şekilde düzenlenmelidir ve,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Kaptan köşkü üzerinden devreye alınabilecek şekilde olmalıdır. Dümen donanımı güç ünitelerinin herhangi birinde güç kaybı olması durumunda, kaptan köşkünde sesli ve görsel bir alarm verilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.5 Aşağıdaki koşullar dahilinde, ana dümen makinesinin iki veya daha fazla sayıda birbirine eşdeğer güç ünitesine sahip olması halinde yardımcı dümen makinasının konulmasına gerek yoktur:

.1 Güç birimlerinden birinin devre dışı kalması halinde, ana dümen makinası, madde .2.2'de istenilen şekilde, dümeni çalıştırabilecek kapasitede olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Ana dümen makinesi; boru devresindeki veya güç ünitelerinden birinde oluşacak tekil bir arızada, hata, manevra yeteneği sağlanabilecek veya hızlı bir şekilde tekrar kazanabilecek şekilde izole edilecek tarzda düzenlenmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.6 Dümen makinası kontrolü:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Ana dümen makinası için hem kaptan köşkünde, hem de dümen makinası dairesinden sağlanmalıdır.

.2 Ana dümen makinası, madde .4'e göre düzenlenmesi durumunda, her ikisi de kaptan köşkünden çalıştırılabilen iki bağımsız kontrol sistemi ile sağlanmalıdır. Bu durum, dümen dolabının veya dümen kolunun yedeklenmesi gerektirmez. Kontrol sisteminin bir hidrolik telemotordan oluşması durumunda, ikinci bir bağımsız kontrol sistemine gerek yoktur.

.3 Yardımcı dümen makinası için, dümen makinası dairesinden ve mekanik güçle işletiliyorsa, aynı zamanda kaptan köşkünden sağlanacak ve ana dümen makinasının kontrol sisteminden bağımsız olmalıdır.

.7 Kaptan köşkünden kumanda edilebilen ana ve yardımcı dümen makinası kontrol sistemi aşağıdaki isteklere uygun olmalıdır.

.1 Kontrol sistemi elektrikli ise; dümen makinası dairesi içindeki bir noktadan, dümen makinası güç devresinden beslenen ayrı bir devreden veya dümen makinası güç devresini besleyen tablonun barasından, dümen makinası güç devresi beslemesine bitişik tablodaki bir noktadan doğrudan beslenmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Dümen makinası dairesinde, kaptan köşkünden çalıştırılan herhangi bir kontrol sisteminin, dümen makinası ile bağlantısı kesebilecek düzenler sağlanmalıdır.

.3 Sistem, kaptan köşkündeki bir yerden çalıştırılabilecek nitelikte olmalıdır.

.4 Kontrol sistemine elektrik beslemesinde bir arıza durumunda, kaptan köşkünde sesli ve görsel bir alarm verilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.5 Kısa devre koruması sadece dümen makinası kontrol besleme devreleri için sağlanmalıdır.

.8 Elektrik güç devreleri ile bu kuralda ve kural .7'de istenilen bileşenler, kablolar ve borular ile birlikte dümen makinası kontrol sistemleri, tüm boylarınca mümkün olduğunca ayrılmalıdır.

.9 Kaptan köşkü ile dümen makinası dairesi veya alternatif manevra konumu arasında haberleşme düzenleri sağlanmalıdır.

.10 Dümen(ler)in açısal konumu:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Eğer ana dümen makinası mekanik güçle çalıştırılıyorsa kaptan köşkünde gösterilecektir. Dümen açı göstergesi dümen makinası kontrol sisteminden bağımsız olmalıdır.

.2 Dümen makinası dairesinde algılanabilir olmalıdır.

.11 Hidrolik güçle çalışan dümen makinasında aşağıdakiler sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Hidrolik sistemin tipi ve dizaynı dikkate alınarak, hidrolik akışkanın temizliği korunmasını sağlayan düzenler.

.2 Her bir hidrolik akışkan tankı için, herhangi bir hidrolik akışkan sızıntısının mümkün olan en erken aşamada bildirmek üzere bir düşük seviye alarmı. Kaptan köşkü ve makinadairesinde kolaylıkla gözlemlenebilecek şekilde sesli ve görsel alarmlar verilmelidir ve,

.3 Ana dümen makinasının mekanik güçle çalıştırılması gerekli ise, en az bir güç sisteminin deposuyla birlikte yeniden doldurabilecek kapasitede sabit bir depolama tankı. Bu depolama tankı; dümen makinası dairesi içindeki bir noktadan hidrolik sistem kolaylıkla yeniden doldurulabilecek tarzda sabit borularla bağlanacak ve seviye göstergesi ile donatılmalıdır.

.12 Dümen makinadairesi;

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Kolaylıkla ulaşılabilir ve makina mahallerinden mümkün olduğunca ayrılmış olmalı ve,

.2 Dümen makinası ve kontrolleri ve üzerinde çalışmayı sağlayıcı düzenlere sahip olmalıdır. Bu düzenler;

Hidrolik akışkan sızıntısı halinde, uygun çalışma koşullarını sağlayacak vardavela, ızgara veya diğer kaymaz yüzeyleri içerir.

7. Elektrikli ve elektro-hidrolik dümen makinaları için ilave istekler (R 30)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Elektrikli ve elektro-hidrolik dümen makinalarına ait motorların çalıştıklarını gösteren düzenler, kaptan köşkünde ve uygun bir ana makina kontrol konumunda bulunmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Bir veya daha fazla güç ünitesine sahip her elektrikli veya elektro-hidrolik manevra sistemi, doğrudan ana tablodan gelen en az iki ayrı devreden beslenmelidir. Ancak, bu devrelerden bir emercensi tablodan beslenebilir. Ana elektrikli veya elektro hidrolik manevra sistemi ile bağlantılı yardımcı elektrikli veya elektro hidrolik manevra sistemi, bu ana manevra sistemini besleyen devrelerden birine bağlanabilir. Bir elektrikli veya elektro-hidrolik manevra sistemini besleyen devreler, birlikte bağlanmış ve birlikte çalıştırılması gerekli olabilen tüm motorları besleyebilecek kapasitede olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.3 Dümen makinası elektrikli ve elektro-hidrolik devreler ve motorlar için kısa devre koruması ve aşırı yük alarmı sağlanmalıdır. İlk hareket akımı dahil varsa, aşırı akıma karşı koruma, korunan motor veya devrenin tam yükte çektiği akımın iki katından az olmayacak ve ilgili ilk hareket akımlarının geçişine izin verecek şekilde düzenlenmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Bu maddede istenilen alarmlar, hem sesli hem de görsel olacak ve ana makinenin normalde kontrol edildiği ana makina mahallindeki veya kontrol odasındaki göze çarpar bir yere yerleştirilmeli ve Bölüm E, Kural 6 'da istenilenlere uygun olmalıdır.

.4 Kural 6.3.3'de istenilen, mekanik güçle çalıştırılacak yardımcı dümen makinası elektrikli değilse veya asıl olarak başka bir servis için öngörülen bir elektrik motoru tarafından tahrik ediliyorsa, ana manevra sistemi ana tablodan bir devreden beslenebilir. Diğer sistemler için öngörülen böyle bir motor, bir yardımcı manevra sisteminin tahriki için kullanılıyorsa, yardımcı manevra sistemlerine uygulanan 6.4.1 ve 4.2 'deki isteklerle birlikte koruma düzenlerini sağlaması halinde, bayrak devleti idaresi, madde .3'deki isteklerden vazgeçebilir.

8. Makina mahallerindeki havalandırma sistemleri (R 35)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

A kategori makina mahalleri; makina ve kazanların ağır hava şartları dahil tüm hava şartlarında, tam güçleri ile çalışırlarken, personelin güvenliği ve rahatı için ve makinaların çalışması için bu mahallere yeterli hava beslemesi sağlanacak şekilde havalandırılmalıdır.

9. Kaptan köşkü ile makina mahalleri arasındaki haberleşme (R 37)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Kaptan köşkü ile pervane itmesinin hızı ve doğrultusunun normalde kontrol edildiği makina mahalli veya kontrol odası arasında, birbirinden bağımsız en az iki adet haberleşme düzeni sağlanmalıdır. Bunlardan biri, gerek makina mahallinde gerekse kaptan köşkünde kumandaların ve alındıların görsel gösterimini sağlayan bir makinatelgrafı olmalıdır. Pervane itmesinin hız ve doğrultusuna kumanda edilebilen diğer yerlerle de iletişim düzenleri sağlanmalıdır.

10. Mühendis alarmı ( R 38)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Makinakontrol odasından veya bir manevra platformundan çalıştırılan ve mühendislerin yaşama mahallinden ve/veya kaptan köşkünden rahatlıkla duyulabilir bir mühendis alarmı sağlanmalıdır.

11. Emercensi tesislerin yerleşimi (R 39)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Emercensi elektrik güç kaynakları, yangın pompaları, özellikle çatışma perdesi önündeki mahallere hizmet verenlerin dışındaki sintine pompaları, Kısım II-2'de istenilen sabit yangın söndürme sistemi ve demir ırgat hariç, geminin emniyeti için esas oluşturan diğer emercensi tesisler, çatışma perdesinin baş tarafına yerleştirilmemelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

12. Makinakumandaları (R 31)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Geminin sevki ve güvenliği için esas oluşturan ana ve yardımcı makinalar işletim ve kontrollerini sağlayacak etkin donanıma sahip olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Sevk makinasının, kaptan köşkünden uzaktan kumanda edildiği ve makina dairesinin gözetim altında bulunduğu hallerde, aşağıda belirtilenler uygulanmalıdır:

.1 Manevra dahil olmak üzere, tüm seyir koşullarında devir, itme yönü ve varsa pervanenin piçi kaptan köşkünden kumanda edilebilir olmalıdır.

.2 Her bir pervanenin uzaktan kumandası, işletilmesi makinanın işletim ayrıntılarına özel dikkat gösterilmesini gerektirmeyecek şekilde dizayn ve imal edilmiş bir kumanda cihazı ile yapılmalıdır. Aynı anda birlikte çalışacak şekilde dizayn edilen çoklu pervanelere, tek bir kontrol cihazı ile kumanda edilebilir.

.3 Ana sevk makinaları için, kaptan köşkünde, kaptan köşkü kontrol sisteminden bağımsız olan bir emercensi durdurma düzeni sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.4 Kaptan köşkünden sevk makinasına iletilen komutlar, ana makinakontrol odasında veya manevra platformunda gösterilmelidir.

.5 Sevk makinasının uzaktan kumandası, belirli bir anda sadece bir istasyondan yapılabilmelidir. Bu istasyonlarda birbiriyle bağlantılı kontrol pozisyonlarına izin verilir. Her bir istasyonda, hangi istasyondan makinanın kontrol edildiğini gösteren bir gösterge bulunmalıdır. Kaptan köşkü ile makinadairesi arasındaki kontrol aktarımı, sadece ana makinadairesi veya ana makinakontrol odasından mümkün olmalıdır. Bu sistem, kontrolün bir yerden diğerine aktarılmasında pervane itmesinin önemli ölçüde değişmesini önleyici düzenleri içermelidir.

.6 Uzaktan kumanda sisteminin herhangi bir kısmında oluşacak bir arıza durumunda dahi, ana makinaya lokal olarak kumanda etmek mümkün olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.7 Uzaktan kumanda sisteminin dizaynı, bir arıza durumunda alarm verilecek şekilde olacaktır. Lokal kumanda devreye girinceye kadar önceden ayarlanmış devir ve pervane itme yönü değiştirilmemelidir.

.8 Kaptan köşkünde aşağıdaki göstergeler bulunmalıdır:

.1 Sabit piçli pervanelerde, pervane devri ve dönüş yönü göstergeleri

.2 Kumanda edilebilir piçli pervanelerde, pervane devri ve piç pozisyonu göstergeleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.9 Ana makinanın tekrar çalıştırılması gerekebilecek durumlar için belirli bir düzeyde tutulması gereken ilk hareket havasının düşük basıncını göstermek üzere, kaptan köşkünde ve makinadairesinde bir alarm sağlanmalıdır. Eğer sevk makinasının uzaktan kumanda sistemi otomatik starta göre dizayn edilmişse lokal ilk hareketi sağlayabilecek basınçta havayı muhafaza etmek amacıyla, başarısız olabilecek art arda otomatik ilk hareket girişimleri belirli bir sayı ile sınırlandırılmalıdır.

.3 Ana elektrik güç beslemesi dahil, ana sevk makinaları ve ilgili makinalar, değişik otomatik ve uzaktan kumanda derecelerine sahipseler ve bir kontrol odasından sürekli olarak elle gözetim altında tutuluyorsa, ilgili düzenlemeler ve kumandalar: makinaların işletimi doğrudan denetim altındaymış gibi güvenli ve etkin olacak şekilde dizayn, teçhiz ve monte edilmelidir. Bu amaçla, Kural II-1/E/1÷ II-1/E/5 uygulanmalıdır.

Bu mahallerin, yangına ve su dolumuna karşı korunmasına dikkat edilmelidir.

.4 Genel olarak, otomatik ilk hareket, işletim ve kontrol sistemleri; otomatik kontrolların elle kapatılması düzeneğini içermelidir. Bu sistemlerin herhangi bir kısmının arızalanması elle kapatma sisteminin kullanımını engellememelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.5 Gemiler .1÷.4 'deki isteklere, aşağıdaki değişimler çerçevesinde uymalıdırlar:

.1 Madde.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

".1 Geminin sevki, kontrolu ve güvenliği için esas oluşturan ana ve yardımcı makinalar, işletim ve kontrollerini sağlayacak etkin donanıma sahip olmalıdır. Geminin sevki, kontrolü ve güvenliği için esas oluşturan tüm kontrol sistemleri, bir sistemdeki arızanın diğer sistemin performansının azalmasına neden olmayacak şekilde bağımsız olacak veya dizayn edilmelidir."

.2 Madde.2 'deki birinci ve ikinci satırlarda yer alan "ve makinadairesinin gözetim altında bulunduğu" ifadesi iptal edilmiştir.

.3 Madde 2.2'nin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

".2 Sevk makinasının aşırı yüklenmesini önleyici düzenler (gerekli ise) dahil, tüm ilgili servislerin otomatik işlemesi suretiyle, her bir bağımsız pervanenin kumandası, tek bir kontrol cihazı ile yapılmalıdır."

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.4 Madde 2.4, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

".4 Kaptan köşkünden sevk makinasına iletilen komutlar, ana makinakontrol odasında ve manevra platformunda gösterilmelidir."

.5 Madde 2.6'nın sonuna aşağıdaki yeni cümle ilave edilmiştir:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

" Geminin sevki ve güvenliği için esas oluşturan yardımcı makinalar, makinaüzerinden veya yakınından kumanda etmek de mümkün olmalıdır."

.6 Madde 2.8, 2.8.1 ve 2.8.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

".8 Kaptan köşkünde, ana makinakontrol odasında ve manevra platformunda, aşağıdaki göstergeler bulunmalıdır:

.8.1 Sabit piçli pervanelerde, pervane devri ve dönüş yönü göstergeleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.8.2 Kumanda edilebilir piçli pervanelerde, pervane devri ve piç pozisyonu göstergeleri"

13. Buhar boru sistemleri (R 33)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Her buhar borusu ve buharın geçebileceği her fiting, maruz kalacağı maksimum çalışma gerilmelerine karşı koyabilecek şekilde dizayn, imal ve monte edilmelidir.

.2 Boru içinde su çekiçlemesi olabileceğinden, her buhar borusunda dreyn düzenleri bulunmalıdır.

.3 Bir buhar borusu veya fitingi, dizaynında öngörülenden daha yüksek basınçtaki bir kaynaktan buhar alıyorsa uygun bir basınç düşürücü valf, boşaltma valfi ve manometre ile teçhiz edilmelidir.

14. Basınçlı hava sistemleri (R 34)

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Basınçlı hava sistemlerinin herhangi bir kısmında ve basınçlı kısımlardan oluşacak sızıntılar nedeniyle hava kompresörleri ve soğutucularının su ceketlerinin veya muhafazalarının tehlikeli aşırı basınçlara maruz kaldığı yerlerde, aşırı basıncı önleyici düzenler sağlanmalıdır. Tüm sistemler için uygun basınç boşaltma düzenleri sağlanmalıdır.

.2 İçten yanmalı ana sevk makinalarının ana ilk hareket düzenleri, ilk hareket havası borularındaki geri tepme iç patlama etkilerine karşı uygun şekilde korunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.3 İlk hareket havası kompresörlerinin tüm disçarç boruları, doğrudan ilk hareket tiplerine gidecek ve hava tüplerinden, ana ve yardımcı makinalara gelen tüm ilk hareket havası boruları, kompresör disçarç boru devresinden bütünüyle ayrılmalıdır.

.4 Basınçlı hava sistemlerine ve bu sistemlerin dreynlerine yağ girişini en aza indirici önlemler alınmalıdır.

15. Gürültüye karşı koruma (R 36) (*)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Makina dairelerinde makinagürültüsünü azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Eğer bu gürültü, yeterince düşürülemiyorsa, aşırı gürültü kaynağı uygun şekilde yalıtılmalı veya bu mahal insanların bulunduğu bir mahal ise gürültüden kaçınılacak bir yer sağlanmalıdır. Bu tür mahallere girmesi gereken personel için koruyucu kulaklıklar sağlanmalıdır.

16. Asansörler

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Boyutlandırma, yerleşimi, yolcu sayısı ve/veya yük miktarı bakımından yolcu ve eşya asansörleri, her tip tesis için veya her durum için ayrı ayrı olmak üzere,

Bayrak Devleti tarafından belirlenecek hükümlere uygun olmalıdır.

.2 Periyodik muayenelerle ilgili hususlar dahil, montaj resimleri ve bakım talimatları, kullanıma alınmadan önce tesisi muayene edecek ve onaylayacak olan Bayrak Devleti İdaresi tarafından onaylanmalıdır.

.3 Onaydan sonra, Bayrak Devleti İdaresi, gemide muhafaza edilecek olan bir sertifika düzenlemelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Bayrak Devleti İdaresi, periyodik muayenelerin, İdare tarafından yetkilendirilen bir uzman veya tanınmış bir kuruluş tarafından yapılmasına izin verebilir.

(*) IMO Ass.Res.A.468 (XII) ile kabul edilen " Code on Noise Levels on Board Ships"e bakınız

BÖLÜM D

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

ELEKTRİK TESİSLERİ

1 Genel (R 40)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Elektrik tesisleri:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Gemiyi normal çalışma ve yaşama koşullarını muhafaza etmek için gerekli olan tüm elektrik yardımcı hizmetleri, emercensi elektrik güç kaynağına gerek kalmaksızın sağlanmalıdır.

.2 Çeşitli emercensi durumlarda, emniyet için gerekli olan önemli elektrik hizmetleri sağlanmalıdır.

.3 Yolcu, mürettebat ve geminin elektrik tehlikelerine karşı emniyeti sağlanacak özellikte olmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Bayrak devleti idaresi, elektrik tesisleri ile ilgili olarak bu bölümdeki kuralların yerine getirilmesi ve uygulamasında birlikteliği sağlayıcı önlemleri almalıdır (*).

(*) International Elektrotechnical Commission tarafından yayımlanan tavsiyeler ve özellikle Publication 92- Electric İnstallations in Ship'e bakınız.

2. Ana elektrik güç kaynağı ve aydınlatma (R 41)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Elektrik gücünün, sadece geminin emniyeti için esas oluşturan yardımcı servislerin sağlanmasına ait güç olduğu sınıf C ve D yeni gemilerde ve elektrik gücünün sadece geminin emniyeti ve sevki için esas oluşturan yardımcı servislerin sağlanmasına ait güç olduğu sınıf B mevcut ve yeni gemilerde, herhangi bir grubun devre dışı kalması halinde, yukarıda belirtilen servisleri çalıştırabilecek güçle iki veya daha fazla jeneratör grubu sağlanmalıdır.

Boyları 24 m 'den daha küçük olan sınıf C ve D yeni gemilerde; ana jeneratör gruplarından biri, herhangi bir grubun devre dışı kalması halinde, yukarıda belirtilen servisleri çalıştırabilecek güçte olması koşuluyla, ana sevk makinasından tahrikli olabilir.

.2.1 Geminin normalde girilebilen ve yolcu ya da mürettebat tarafından kullanılan kısımların tümünü aydınlatacak ana elektrik aydınlatma sistemi, ana elektrik güç kaynağından beslenmelidir.

.2.2 Ana elektrik aydınlatma sisteminin yerleşimi; ana elektrik güç kaynağını, varsa ilgili transformatör donanımını, ana tabloyu ana aydınlatma tablosunu içeren mahallerdeki bir yangın veya kazanın, Kural 3'de istenilen emercensi aydınlatma sistemini işlemez duruma getirmeyecek şekilde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.3 Emercensi elektrik aydınlatma sisteminin yerleşimi; emercensi elektrik güç kaynağını, varsa ilgili transformatör donanımını, emercensi tabloyu ve emercensi aydınlatma tablosunu içeren mahallerdeki bir yangın veya kazanın, bu kural ile istenilen ana elektrik aydınlatma sistemini işlemez duruma getirmeyecek şekilde olmalıdır.

.3 Ana tablo; bir ana jeneratör istasyonuna göre, normal elektrik beslemesinin devamlılığı sadece, jeneratör grubunun ve tablonun monte edildiği mahaldeki bir yangın veya diğer kazalardan etkilenebilecek şekilde yerleştirilmelidir.

3 Emercensi elektrik güç kaynağı (R 42 )

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Her gemide; perde güvertesinin üzerinde yer alan, emercensi tablolu, bağımsız bir emercensi elektrik güç kaynağı bulunacaktır. Bu kaynağın bulunduğu mahal, kolaylıkla ulaşılabilir olmalı, A kategori makina mahallerinin veya ana elektrik güç kaynağının ya da ana tablonun bulunduğu mahallerin cidarlarına bitişik olmamalıdır.

.2 Emercensi elektrik güç kaynağı; yeniden şarj edilmeden veya aşırı gerilim düşümlerine dayanıklı, alt madde .5'deki istekleri karşılayabilen bir akümülatör veya parlama noktası 43ºC'dan az olmayan yakıt ile besleme bağımsız içten yanmalı makina ile tahrik edilen, yeni gemiler için otomatik start donanımına, mevcut gemiler için onaylı start donanımına sahip, boyları 24 m.'den küçük olan sınıf C ve D yeni gemilerde, bu kuralda istenilen sürelerde belirli tüketicileri beslemek üzere, uygun şekilde yerleştirilmiş bağımsız bir akümülatör olmadığı sürece, madde .6 'ya uygun geçici emercensi elektrik güç kaynağı ile teçhiz edilen, alt madde .5'deki istekleri karşılayabilen bir jeneratör olabilir.

.3 Emercensi elektrik güç kaynağı, geminin 22,5º meylinde ve 10º triminde etkin bir şekilde işler şekilde düzenlenmelidir. Emercensi jeneratör grubu/grupları, karşılaşılması olası tüm soğuk koşullarda kolaylıkla çalışabilecek ve yeni gemilerde otomatik olarak çalışabilecek durumda olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.4 Emercensi tablo, emercensi güç kaynağına mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır.

.5 Madde .1'de istenilen emercensi güç kaynağı;

.1 Genel olarak aşağıda belirtilen sürelerde çalışabilmelidir:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sınıf B (yeni ve mevcut) gemiler için 12 saat.

Sınıf C (yeni) gemiler için 6 saat.

Sınıf D (yeni) gemiler için 3 saat.

.2 Özel olarak, yukarıda belirtilen sürelerde, gemi sınıfları için gerekli olan aşağıdaki servislere ait tüketicileri aynı anda çalıştırabilmelidir:

(a) Geminin emercensi sintine pompası ve yangın pompalarından biri,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(b) Emercensi aydınlatma:

1. Her toplanma veya binme istasyonunda ve bordolarda,

2. Toplanma veya binme istasyonlarına giden tüm koridor, merdiven ve çıkışlarda,

3. Makina mahallerinde ve emercensi jeneratörün bulunduğu mahalde,

4. Telsiz ve ana seyir donanımının bulunduğu kontrol istasyonlarında,

5. Kural II-2/B/16.1.3.7 ve II-2/B/ 6.1.7'de istenilen yerlerde,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

6. İtfaiyeci donanımının muhafaza edildiği tüm mahallerde,

7. Alt madde (a)'da belirtilen emercensi sintine pompası ve yangın pompalarının birinde ve bunların motorlarının ilk hareket konumlarında.

(c) Geminin seyir fenerleri

(d) 1. Tüm iletişim donanımı

2. Genel alarm sistemi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3. Yangın algılama sistemi ve

4. Eğer geminin ana jeneratör gruplarından elektriksel olarak çalıştırılıyorsa, emercensi durumda gerekli olabilecek tüm sinyaller

(e) Varsa ve elektrikli ise, geminin sprinkler pompası ve,

(f) Eğer gemini ana elektrik güç kaynağından besleniyorsa, geminin gün ışığı sinyal lambası,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Yarım saatlik bir süre için, ilgili kumandaları, göstergeleri ve alarm devreleri ile birlikte, mekanik güçle hareket eden su geçirmez kapıları çalıştırabilmelidir.

.6 Madde .2'de istenilen geçici emercensi elektrik güç kaynağı; yeniden şarj edilmeden veya aşırı gerilim düşümlerine yarım saat dayanıklı olarak çalışabilmeli, emercensi durumlarda kullanım için uygun şekilde yerleştirilmiş bir akümülatörden oluşmalıdır.

(a) Bu kuralın .2(b) maddesinde istenilen aydınlatma:

(b) Kural II-1 /B/13. madde .7.2 ve .7.3 'de istenilen su geçirmez kapılar, depolanmış geçici bağımsız enerji kaynağı sağlanmadıkça, bunların tümünün aynı anda çalıştırılmasına gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(c) Kural II-1/b/13 madde .7.2 'de istenilen kontrol gösterge ve alarm devreleri.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER

Sevki eski haline getirmek için elektrik gücüne gerek olan hallerde kapasite; kararmadan sonra 30 dakika içinde "dead ship" konumunda, gerekli diğer makinalarla birlikte, geminin sevkini yeniden eski haline getirmeye yeterli olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

4 Ro-ro gemileri için ilave emercensi aydınlatma (R 42-1)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Kural II-1/D/3.5.2(b)'de istenilen emercensi aydınlatmaya ilave olarak, Ro-Ro kargo mahallerine veya özel kategori mahallere sahip her gemide:

.1 Tüm genel yolcu mahalleri ve koridorlarında, diğer tüm elektrik güç kaynaklarının kesilmesi ve tüm meyil koşullarında en az 3 saat çalışabilecek ilave bir elektrikli aydınlatma sağlanmalıdır. Sağlanan aydınlatma, kaçış yollarına ulaşmanın kolaylıkla görülebileceği şekilde olmalıdır. İlave aydınlatmanın güç kaynağı, mümkünse, emercensi tablodan sürekli olarak şarj olan aydınlatma ünitelerinin içinde yer alan akümülatörden oluşmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Alternatif olarak, aynı derecede etkin olan diğer aydınlatma düzenleri de Bayrak Devleti İdaresi tarafından kabul edilebilir. İlave aydınlatma, lambadaki herhangi bir arızanın derhal anlaşılabileceği şekilde olacaktır. Sağlanan aküler, serviste maruz kalınacak ortam koşullarındaki özel servis ömrü dikkate alınarak belirlenecek aralıklarla değiştirilmelidir.

.2 Madde .1 'de istenilen ilave emercensi aydınlatma sağlanmadıkça, mürettebat mahalli koridorlarında, dinlenme mahallerinde ve normalde çalışma yapılan her alanda taşınabilir, şarj edilebilir pilli lambalar sağlanmalıdır.

5. Elektrik çarpması, yangın ve elektrik kaynaklı diğer tehlikelere karşı önlemler (R 45)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Elektrik yüklü olması öngörülmeyen ancak hatalı durumlardan dolayı elektrikle yüklenebilecek olan elektrik makinaları ve donanımının açıkta bulunan metal kısımları, aşağıdaki hususlara uyulmadıkça topraklanmalıdır:

.1 Makina ve donanım 50 V'luk doğru akımla veya iletkenler arası ortalama karekökü 50 V'u geçmeyen gerilimle beslenirse; bu gerilimi elde etmek için oto transformatörler kullanılmamalıdır veya,

.2 Sadece bir tüketici cihazı besleyen, emniyet izolasyon transformatörleriyle 250 V'u geçmeyen bir gerilimle beslenirse veya,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3 Çift izolasyon prensibine göre imal edilmişse,

.2 Tüm elektrikli cihazlar, normal şekilde kullanıldıklarında veya dokunulduklarında yaralanmaya neden olmayacak imal ve monte edilmelidir.

.3 Tabloların yanları, arka kısmı ve gerekirse ön kısımları uygun şekilde korunmalıdır. Toprağa göre gerilimi, 1.1 'de belirtilen gerilimi aşan açık elektrik kısımlar, bu tabloların ön kısmına yerleştirilmemelidir. Gerekirse, tablonun ön ve arka kısımlarına, iletken olmayan paspas veya ızgaralar konulmalıdır.

.4 Toprak bağlantısı olmayan dağıtım sistemlerinde, toprağa göre izolasyon seviyesini izleyebilen ve anormal derecede düşük izolasyon değerlerini sesli veya görsel olarak gösteren bir cihaz bulunmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.5.1 Kabloların tüm metal kılıfları ve zırhları, elektriksel olarak sürekli olacak ve topraklanmalıdır.

.5.2 Donanımın dışında bulunan tüm elektrik kabloları ve telleri en az alev geciktirici tip olacak ve orijinal alev geciktirme özelliği bozulmayacak şekilde monte edilmelidir. Özel uygulamalar için gerekli görülürse, yukarıda belirtilenlere uymayan, örneğin telsiz frekans kabloları gibi özel tip kabloların kullanımına; Bayrak Devleti İdaresi tarafından izin verilebilir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.5.3 Ana ve emercensi güç, aydınlatma, iç haberleşme veya sinyaller için kullanılan kablolar veya teller, kuzinelerden, çamaşırhanelerden, A kategori makina mahallerinden ve bunların kaportalarından, diğer yüksek yangın tehlikesine maruz alanlardan olabildiğince uzak olacak şekilde düzenlenmelidir. Yeni ve mevcut Ro-Ro yolcu gemilerinde, bu Yönetmeliğin 14(1) maddesinde belirtilen tarihte veya daha sonra monte edilen emercensi alarm veya genel haberleşme sistemlerinin kabloları, IMO tarafından oluşturulan tavsiyeler dikkate alınarak Bayrak Devleti İdaresi tarafından onaylanmalıdır. Yangın pompalarını emercensi tabloya bağlayan kabloların, yüksek yangın tehlikesine maruz alanlardan geçmesi halinde, bunlar; yangına dayanıklı tipte olmalıdır. Mümkünse tüm bu kablolar, bitişik mahaldeki yangının neden olabileceği, perdelerdeki ısınma nedeniyle çalışamaz duruma gelmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

.6 Kablolar ve teller, aşınma veya diğer hasarlar oluşmayacak şekilde monte edilecek ve desteklenmelidir. Tüm iletkenlerdeki uçlar ve birleştirmeler, orijinal elektrik, mekanik, alev geciktirme ve gerekirse yangına dayanıklılık özellikleri korunacak şekilde yapılmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.7.1 Her ayrı devre, Kural II-1/C/6 ve II-1/C/7'de izin verilen durumlar dışında, kısa devreye ve aşırı yüke karşı korunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.7.2 Aydınlatma armatürleri; kablo ve tellere zarar verebilecek aşırı sıcaklık artışları ve çevredeki malzemelerin aşırı ısınması önlenecek şekilde düzenlenmelidir.

.8.1 Akümülatörler uygun şekilde yerleştirilecek ve esas olarak bunların yerleşimi için kullanılan bölmeler uygun şekilde yapılacak ve etkili bir şekilde havalandırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.8.2 Tutuşucu buharlar için bir ateşleme kaynağı olabilecek elektrikli veya diğer donanımın bu bölmelere yerleştirilmesine izin verilmez.

.9 Dağıtım sistemi; Kural II-2/A/2.9'da belirtilen herhangi bir ana düşey bölgedeki yangının, diğer benzer bölgenin emniyeti için gerekli olan hizmetleri engellemeyecek şekilde düzenlenmelidir. Bunu sağlamak için. bu tür bir bölgeden geçen ana ve emercensi besleyiciler, gerek düşey gerekse yatay olarak, birbirlerinden olabildiğince ayrı bir şekilde düzenlenmelidir.

BÖLÜM E

PERİYODİK OLARAK PERSONELSİZ KALABİLEN MAKİNA MAHALLERİ İÇİN İLAVE İSTEKLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Özel Değerlendirme (R 54)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

Tüm sınıf B,C ve D yeni gemiler ve sınıf B mevcut gemiler, makina mahallerinin periyodik olarak personelsiz olup olmadığı yönünden Bayrak Devleti İdaresi tarafından özel olarak değerlendirilmeli ve personelsiz kalabiliyorsa, normalde personel gözetiminde olan makina mahallerindeki emniyet seviyesini elde etmek için, buradaki kurallarda belirtilenlere ilave isteklerin gerekli olup olmadığına karar verilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1. Genel (R 24)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Sağlanan düzenlemeler, manevra dahil olmak üzere, tüm seyir koşullarında, geminin emniyetini, personelli makinadairelerindekine eşdeğer seviyede sağlanacak şekilde olmalıdır.

.2 Donanımın güvenilir bir şekilde işlev görmesini ve sürekli güvenilir çalışmanın sağlanması ile ilgili düzenli muayeneler ve rutin testlerle ilgili düzenlemelerin yapılmasını temin edici önlemler alınmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Her gemide, periyodik olarak personelsiz kalabilen makina mahalli ile işletime uygun olduğunu belirten dokümanlar bulunmalıdır.

2. Yangın önlemleri (R 47)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 Aşağıdaki yangınların ilk aşamasını algılayacak ve bu durumda alarm verecek düzenler sağlanmalıdır:

.1 Kazan hava besleme bölmeleri ve egzostlarda ve,

.2 Özel durumlarda gereksiz bulunmadıkça, sevk makinası süpürme havası bölmeleri.

.2 2250 kW ve daha büyük güçte veya silindir çapı 300 mm.'den büyük olan içten yanmalı makinalarda, krankey2 yağı buhar algılayıcıları veya makinayatak sıcaklığı izleyicileri ya da eşdeğer cihazlar bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

3. Su ile dolmaya karşı koruma (R 48)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Periyodik olarak personelsiz kalabilen makina mahallerindeki sintine kuyuları, normal trim ve meyil açılarında biriken sıvıların algılanacağı şekilde yerleştirilmeli ve izlenecek ve personelsiz süre içinde, normal dreyni kolayca toplayabilecek büyüklükte olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2 Sintine pompalarının otomatik olarak çalışabildiği durumlarda, giren sıvının pompa kapasitesinden fazla olduğunu veya pompanın öngörülenden daha sık çalıştığını gösteren cihazlar sağlanmalıdır. Bu durumlarda makul bir süre için akışı karşılayacak daha küçük sintine kuyularına izin verilebilir. Otomatik kontrollü sintine pompalarının bulunduğu hallerde, petrol kirliliğini önleme isteklerine özel olarak dikkat edilmelidir.

.3 Bir deniz alıcısına, su hattı altındaki bir disçarça veya sintine enjeksiyon sistemine hizmet eden herhangi bir valfin kumandalarının yeri bu kontrollere ulaşmak ve bunları çalıştırmak için gerekli olan süre dikkate alınarak, mahalle su girmesi halinde çalıştırma için uygun süreye göre yerleştirilmelidir. Geminin tam yüklü durumunda, su dolması seviyesi gerekli kılıyorsa, kontrollerin bu seviyenin üzerinden çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

4. Sevk makinasının kaptan köşkünden kontrolü (R 49)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Manevra dahil tüm seyir koşullarında; devir sayısı, itme yönü ve varsa pervane piçine kaptan köşkünden bütünüyle kontrol edilmelidir.

.1 Böyle bir uzaktan kumanda, her bağımsız pervane için, gerektiğinde sevk makinasının aşırı yüklenmesini önleyici düzenler de dahil olmak üzere, ilgili tüm servislerin otomatik işlemesi ile birlikte, ayrı bir kontrol cihazı ile sağlanmalıdır.

.2 Ana sevk makinası için kaptan köşkü kontrol sisteminden bağımsız olan, kaptan köşkündeki emercensi durdurma cihazı sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Kaptan köşkünden sevk makinasına verilen komutlar, ana makinakontrol odasında veya sevk makinası kontrol mahallinde gösterilmelidir.

.3 Sevk makinasının uzaktan kumandası, herhangi bir anda sadece bir yerden mümkün olmalıdır, bu yerlerde iç bağlantılı kontrol konumlarına izin verilir. Her kontrol yerinde, sevk makinasına hangi yerden kumanda edildiğini gösteren bir gösterge olmalıdır. Kumandanın, kaptan köşkü ile makina mahalli arasında aktarımı, sadece ana makina mahallinden veya ana makina kontrol odasından mümkün olmalıdır. Sistem, kontrolü bir yerden diğerine aktarırken, pervane itmesini önemli ölçüde değişmesini önleyici önlemleri içermelidir.

.4 Otomatik veya uzaktan kumanda sistemlerinin herhangi bir kısmında arıza oluşması halinde, geminin güvenli çalışması için esas oluşturan tüm makinaların lokal yerden kontrolü mümkün olmalıdır.

.5 Uzaktan otomatik kumanda sisteminin dizaynı, bir arıza halinde alarm verilecek şekilde olmalıdır. Kullanışsız bulunmadıkça, pervanenin önceden ayarlanmış devri ve itme yönü, lokal kontrol devreye girinceye kadar sürdürülmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.6 Kaptan köşkünde aşağıda belirtilenler için göstergeler bulunmalıdır.

.1 Sabit piçli pervanelerde pervane devri ve dönüş yönü göstergeleri veya,

.2 Kumanda edilebilir piçli pervanelerde, pervane devri ve piç pozisyonu göstergeleri.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.7 İlk hareketi sağlayabilecek basınçta havayı muhafaza etmek için, başarısız olabilecek art arda otomatik ilk hareket girişimleri belirli bir sayı ile sınırlandırılmalıdır. Sevk makinasının ilk hareketine olanak verecek düzeye ayarlanmış ilk hareket havasının düşük basıncını göstermek üzere bir alarm sağlanmalıdır.

5. İletişim (R 50)

SINIF B YENİ VE MEVCUT GEMİLER VE BOYLARI 24 M. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF C VE D YENİ GEMİLER:

Ana makinakontrol odası veya sevk makinası kontrol yeri ile kaptan köşkü ve mühendislerin yaşama mahalleri arasında güvenilir bir sesli iletişim düzeni sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

6. Alarm sistemi (R 51)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Dikkati gerektirecek her arızayı gösterecek bir alarm sistemi sağlanacak ve bu sistem:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Ana makinakontrol odası veya sevk makinası kontrol yerinde sesli bir alarm verebilmeli ve her ayrı alarm işlevini uygun bir yerde görsel olarak gösterebilmelidir.

.2 Mühendislerin dinlenme salonu ve mühendislerin kamaralarının her birinde seçici bir anahtarla bağlantılı olmalıdır. Böylelikle bu kamaralardan en az biriyle bağlantı sağlanmalıdır. Eşdeğer olduğu değerlendirilen alternatif düzenlemelere izin verilebilir.

.3 Vardiya zabitinin dikkatini veya harekete geçmesini gerektiren herhangi bir durumda, kaptan köşkünde sesli ve görsel bir alarmı harekete geçirmelidir.

.4 Mümkün olduğunca, arıza-güvenliği esasına göre dizayn edilmelidir ve,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.5 Eğer alarm sınırlı bir süre içinde lokal olarak dikkati çekmediyse, Kural II-1/C/10'da istenilen mühendis alarmını harekete geçirmelidir.

.2.1 Alarm sistemine devamlı olarak güç sağlanacak ve normal güç beslemesinin kesilmesi halinde, sistem otomatik olarak yedek güçle beslenmelidir.

.2.2 Alarm sisteminin normal gücünün kesilmesi, bir alarm ile gösterilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3.1 Alarm sistemi aynı anda birden fazla arızayı gösterebilmeli ve bir alarmın alınması başka bir alarmı etkilememelidir.

.3.2 Herhangi bir alarm durumunun madde .1'de belirilen mahalde alınması, alarmın uyarıldığı mahallerde gösterilmelidir. Alarmlar kabul edilinceye kadar devam etmeli ve alarmların görsel işaretleri, arıza giderilinceye ve alarm sistemi otomatik olarak normal çalışma koşuluna gelinceye kadar kalmalıdır.

7. Emniyet sistemleri (R 52)

SINIF B,C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Makina veya kazan çalışmalarında acil bir tehlike oluşturan önemli bir arıza halinde, tesisin o kısmını otomatik olarak devre dışı bırakacak ve alarm verilmesini sağlayacak bir güvenlik sistemi sağlanmalıdır. Önemli hasar, komple bozulma ya da patlama dışında, sevk sisteminin otomatik durdurulması harekete geçmemelidir. Ana sevk makinasının durdurulmasını önleyici düzenler varsa, bunlar istenmeden çalıştırılmaları önlenecek şekilde olmalıdır. Önleme harekete geçirildiğinde bunu gösteren görsel düzenler sağlanmalıdır. Otomatik makinagüvenlik durdurma ve yavaşlatma kumandaları, alarm tesisinden ayrılmalıdır.

8. Makine, kazan ve elektrik tesisleri için özel istekler (R 53)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Ana elektrik güç kaynağı aşağıdaki istekleri sağlamalıdır.

.1 Elektrik gücünün normal olarak bir jeneratörden sağlanabildiği durumlarda, geminin sevki, manevrası ve güvenliği için gerekli servislere besleme bütünlüğünü sağlamak üzere uygun yük dağıtım düzenlemeleri temin edilmelidir. Çalışmakta olan bir jeneratörün devre dışı kalması halinde; sevk, manevra ve geminin güvenliğini ve gerekirse önemli yardımcıların sıralı olarak çalıştırılması dahil otomatik startını sağlamak üzere yeterli kapasitede bir yedek jeneratörün otomatik startı ve ana tabloya bağlanması için uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

.2 Elektrik gücünün normal olarak, aynı anda paralel çalışan birden fazla jeneratör tarafından sağlandığı durumlarda, bu jeneratörlerden birinin arızalanması halinde, diğer jeneratörün aşırı yüklenmeden geminin sevkini, manevrasını ve güvenliğini sağlayacak şekilde çalıştırılmasını temin etmek için, örneğin yük dağıtımı gibi, önlemler alınmalıdır.

.2 Sevk için esas oluşturan diğer yardımcı makinalar için yedek makinalar gerekli ise, otomatik aktarma düzeni sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

9. Otomatik kontrol ve alarm sistemleri (R 53.4)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Kontrol sistemi, ana sevk makinası ve yardımcılarının çalışması için gerekli hizmetler, gerekli otomatik düzenlemelerle sağlanacak şekilde olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Otomatik aktarmada bir alarm verilmelidir.

.3 Tüm önemli basınç, sıcaklık, akışkan seviyeleri ve diğer önemli parametreler için kural 6'ya uygun bir alarm sistemi sağlanmalıdır.

.4 Merkezi kontrol yerinde; gerekli alarm panelleri ve herhangi bir alarmı belirten cihazlar bulunmalıdır.

.5 Ana sevk için kullanılan içten yanmalı makinaların ilk hareketinin basınçlı hava ile sağlandığı hallerde, ilk hareket havası basıncını gerekli düzeyde tutmak için düzenler sağlanmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

KISIM II-2

YANGINDAN KORUNMA, YANGIN ALGILAMA

VE YANGIN SÖNDÜRME

BÖLÜM A

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

GENEL

1. Ana prensipler (R 2)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 Bu kısım yangın güvenliği hedefleri şunlardır:

.1 Yangın ve patlama oluşumunun önlenmesi,

.2 Yangın nedeniyle oluşabilecek yaşamsal tehlikelerin azaltılması,

.3 Yangın nedeniyle gemide, kargoda ve çevrede oluşabilecek tehlikelerin azaltılması,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.4 Yangın ve patlamayı çıkış yerinde tutulması, kontrol edilmesi ve bastırılması,

.5 Yolcuların ve mürettebat için yeterli ve kolay ulaşılabilir kaçış yollarının sağlanması,

.2 Madde .1 'de belirtilen yangın güvenliği hedeflerine ulaşmak için, aşağıdaki ana prensipler, gemi tipi ve olası yangın tehlikeleri dikkate alınarak, bu bölümdeki kurallara temel oluştururlar;

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 Geminin ısıl ve yapısal sınırlarla ana düşey bölmelere ayrılması,

.2 Yasama mahallerinin ısıl ve yapısal sınırlarla, geminin diğer kısımlarından ayrılması,

.3 Yanıcı malzemelerin kullanımının sınırlandırılması,

.4 Yangının çıktığı yerde algılanması,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Yangının çıktığı yerde kontrol altına alınıp söndürülmesi,

.6 Yangınla mücadele için kaçış yollarının veya ulaşım yollarının korunması,

.7 Yangın söndürme cihazlarının kullanıma hazır tutulması,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.8 Yanıcı kargo buharlarının tutuşma olasılığının en aza indirilmesi.

.3 Madde 1'de belirtilen yangın güvenliği hedeflerine; bu bölümde yer alan isteklere uygunluk suretiyle veya 1 Ocak 2003'de veya daha sonra inşa edilen gemilere uygulanacak olan SOLAS 1974, revize Kısım II-2, Bölüm F'ye uygun alternatif dizayn ve düzenlemelerle uygunluğun sağlanması ile ulaşılmalıdır. Geminin aşağıdaki hususların birine uygun olması halinde, madde .2'de belirtilen işlevsel istekleri karşıladığı ve madde .1'de belirtilen yangın güvenliği hedeflerine uygun olduğu kabul edilmelidir:

.1 Geminin dizaynı ve yerleşimi bir bütün olarak, bu bölümdeki ilgili isteklere uyuyorsa,

.2 Geminin dizaynı yerleşimi bir bütün olarak, 1 Ocak 2003'de veya daha sonra inşa edilen gemilere uygulanacak olan SOLAS 1974, revize Kısım II-2, Bölüm F'ye göre incelenmiş ve onaylanmış ise,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.3 Geminin dizaynının ve yerleşiminin bir kısmı (kısımları) yukarıda bahsedilen SOLAS 1974, revize Bölüm F 'ye göre incelenmiş ve onaylanmış, geminin diğer kısımları ise bu bölümün ilgili isteklerine uyuyorsa.

.4 Onarım, değişim, tadilat ve bunlarla ilgili donatım geçiren gemiler, en az bu gemilere daha önce uygulanan isteklere uymaya devam etmelidir. Geminin boyutlarını veya yolcu yaşama mahallerini önemli ölçüde değiştiren veya geminin servis ömrünü önemli ölçüde arttıran onarım, değişim, tadilat ve bunlarla ilgili donatım, bayrak devleti idaresi tarafından makul ve uygulanabilir bulduğu ölçüde, yeni gemilerle ilgili en güncel isteklere uygun olmalıdır.

SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Madde .4'ün dışında, 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemiler; onarım, değişim, tadilat ve bunlarla ilgili donatım işlerine tabi tutulduklarında, aşağıdaki hususları sağlamalıdırlar:

.1 Bu gemilere konulacak tüm malzemeler, sınıf B yeni gemilere uygulanan malzeme isteklerine uygun olmalıdır ve,

.2 Kural II-2/B/16 'da istenilenlerin dışında, 50 ton ve daha fazla malzeme değişimini gerektiren tüm onarım, değişim, tadilat ve bunlarla ilgili donatım işleri, sınıf B yeni gemiler uygulanan isteklere uygun olmalıdır.

2. Tanımlar (R 3)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Yanmaz malzeme, IMO Res.A.799 (19) "Revised recommendation on test methods for qualifying marine construction materials as non-combustible" 'a göre yapılacak bir yangın testi ile belirlenmek üzere, yaklaşık 750ºC 'a kadar ısıtıldığında, yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan bir malzemedir. Bunun dışındaki malzemeler yanabilir malzemelerdir.

.1a 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Yanmaz malzeme; "Fire Test Procedure Code" 'a göre belirlenmek üzere, yaklaşık 750ºC'a kadar ısıtıldığında, yanmayan ve kendi kendine tutuşacak miktarda parlayıcı buhar çıkarmayan bir malzemedir. Bunun dışındaki malzemeler yanabilir malzemelerdir.

.2 Standart yangın testi; bir test fırınında örnek perde veya güverte parçalarının, yaklaşık olarak standart zaman-sıcaklık eğrisine karşılık gelen sıcaklıklara maruz bırakıldığı testtir. Örnekler, maruz kalacak yüzeyi en az 4,65 m² ve yüksekliği ( veya güvertenin uzunluğu ) en az 2,44 m. olmalı, öngörülen yapıya mümkün olduğu kadar yakın olmalı ve mümkünse en az bir ek yerine sahip olmalıdır. Standart zaman sıcaklık eğrisi, aşağıda belirtilen fırın iç sıcaklığı noktalarında çizilen düzgün bir eğri olarak tanımlanır.

Başlangıç fırın iç sıcaklığı 20ºC

İlk 5 dakikanın sonunda 576ºC

10 dakikanın sonunda 679ºC

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

15 dakikanın sonunda 738ºC

30 dakikanın sonunda 841ºC

60 dakikanın sonunda 945ºC

.2a 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER

Standart yangın testi; bir test fırınında, örnek perde veya güverte parçalarının, yaklaşık olarak standart zaman-sıcaklık eğrisine karşılık gelen sıcaklıklara maruz bırakıldığı testtir. Test yöntemi "Fire Test Procedure Code" 'a göre olmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3 "A" sınıfı bölmeler; aşağıdaki koşullara uygun perdeler ve güvertelerin oluşturduğu bölmelerdir:

.1 Çelik veya diğer eşdeğer bir malzemeden yapılmalıdır.

.2 Uygun bir şekilde takviye edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3 Bir saatlik standart yangın testinin sonuna kadar duman ve alevin geçişini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır.

.4 Onaylı yanmaz malzemeler ile, aşağıdaki belirtilen süreler içerisinde, aleve maruz kalmayan taraftaki ortalama sıcaklık, orijinal sıcaklıktan 140ºC'dan ve herhangi bir bağlantı dahil hiçbir noktada orijinal sıcaklıktan 180ºC'dan daha fazla yükselmeyecek şekilde yalıtılmalıdır;

Sınıf "A-60" 60 dakika

Sınıf "A-30" 30 dakika

Sınıf "A-15" 15 dakika

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Sınıf "A-0" 0 dakika

.5 Bayrak Devleti İdaresi, bütünlük ve sıcaklık artısı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen isteklerin karşılanmasını sağlamak için prototip perde veya güvertenin IMO Res. A 754 (18) 'e göre test edilmesini ister.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D gemiler için bu test, "IMO Res.A.754 (18) yerine, "Fire Test Procedure Code"a göre yapılır.

.4 "B" sınıfı bölmeler; aşağıdaki koşullara uygun perdeler, güverteler, tavan kaplamaları veya duvar kaplamalarının oluşturduğu bölmelerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 İlk yarım saatlik standart yangın testinin sonuna kadar, duman ve alevin geçişini önleyebilecek şekilde yapılmış olmalıdır

.2 Aşağıda belirtilen süreler içerisinde aleve maruz kalmayan taraftaki ortalama sıcaklık, orijinal sıcaklıktan 140ºC'den ve herhangi bir bağlantı dahil hiçbir noktada orijinal sıcaklıktan 225ºC'dan daha fazla yükselmeyecek şekilde bir yalıtım değerine sahip olmalıdır:

Sınıf "B-15" 15 dakika

Sınıf "B-0" 0 dakika

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3 Onaylı yanmaz malzemelerden yapılacaklar ve ''B'' sınıf bölmelerin yapımında ve montajında kullanılan tüm malzemeler bu kısmın diğer isteklerini karşılaması kaydıyla, yanabilir kaplamalara izin verilmesi durumu hariç, yanmaz malzemelerden olmalıdır.

.4 Bayrak devleti idaresi, bütünlük ve sıcaklık artışı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen isteklerin karşılanmasını sağlamak için prototip bölmenin IMO Res.A.754 (18)'e göre test edilmesini ister.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D gemiler için, "IMO Res.A.754 (18)" yerine, "Fire Test Procedure Code"a göre yapılır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.5 "C" sınıfı bölmeler; onaylı yanmaz malzemelerden yapılan bölmelerdir. Bunların duman ve alev geçişi ile ilgili isteklere ve sıcaklık ile ilgili isteklere uygun olmasına gerek yoktur. Bu kısmın diğer isteklerini karşılaması koşuluyla yanabilir kaplamaların kullanımına izin verilir.

.6 Sürekli "B" sınıfı tavan veya duvar kaplamaları; yalnızca "A" veya "B" sınıfı bir bölmede sona eren "B" sınıfı tavan veya duvar kaplamalarıdır.

.7 Çelik veya eşdeğeri diğer malzeme "Çelik veya eşdeğeri diğer malzeme" ifadesi kullanıldığında "eşdeğer malzeme" uygulanan standart yangın testi sonunda kendisi veya sağlanan yalıtım nedeniyle, çeliğinkine, yapısal ve bütünlük özellikleri gösteren herhangi bir yanmaz malzeme anlaşılmalıdır. (örneğin, uygun izolasyonlu alüminyum alaşımı).

.8 Düşük alev yayımı; perde, tavan ve güverte son kat kaplama malzemeleri için, IMO Res.A.653(16)'ya göre yapılacak bir yangın testi ile belirlenmek üzere, alev yayılmasını uygun şekilde önleyecek yüzey anlamındadır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.8 a. 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER

Düşük alev yayımı; "Fire Test Procedure Code" a göre belirlenmek üzere, alev yayılmasını uygun şekilde önleyecek yüzey anlamındadır.

.9 Ana düşey bölgeler; tekne üst yapı ve güverte evlerinin "A" sınıfı bölmelerle bölündüğü herhangi bir güverte üzerindeki ortalama boyu ve genişliği, genelde 40 m.'yi geçmeyen bölümlerdir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.10 Yaşama mahalleri; genel mahaller, koridorlar, tuvaletler, kamaralar, ofisler, revirler, sinemalar, oyun ve hobi salonları, berber dükkanları, içinde pişirme cihazı bulunmayan büfeler ve benzeri mahallerdir.

.11 Genel mahaller; yaşama mahalleri içindeki salonlar, yemek salonları, istirahat salonları ve benzeri devamlı olarak kapalı mahallerdir.

.12 Hizmet mahalleri; kuzineler içinde pişirme cihazlarının bulunduğu büfeler, dolaplar, posta ve kasa odaları, depolar, makina mahallerinde yer almayan atölyeler ve benzeri mahaller ile bu mahallere ait tranklardır.

.13 Kargo mahalleri; kargo ( petrol kargo tankları dahil için kullanılan mahaller ve bu mahallere ait tranklardır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.13.1 Araç mahalleri; hareket etmeleri için gerekli olan yakıt tanklarına sahip motorlu araçların taşınması amaçlanan kargo mahalleridir.

.14 Ro-Ro kargo mahalleri; normal olarak bölünmemiş ve geminin tüm boyunca veya büyük bir kısmı boyunca devam eden, içinde hareket etmeleri için gerekli olan yakıt tanklarına sahip motorlu araçların ve/veya yüklerin (paket halinde veya dökme olarak, vagon veya karayolu araçları, araçları (kara ve demiryolu tankerleri dahil), kamyonların, konteynerlerin, paletlerin, sökülebilir tankların üzerinde ya da içinde veya benzeri taşıma üniteleri ya da kapları üzerinde veya içinde) yüklenip boşaltılabildiği mahallerdir.

.15 Açık Ro-Ro kargo mahalleri; ya iki ucundan da açık ya da bir ucundan açık olan ve tüm uzunlukları boyunca dış kaplamaya veya güverteye dağıtılmış daimi açıklıklardan veya yukarıdan, ve 1 Ocak 2009'de veya daha sonra inşa edilen gemiler için toplam borda alanının en az %10'na eşit bir alana sahip olan açıklıklar vasıtasıyla uygun şekilde havalandırılan Ro-Ro kargo mahalleridir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.15.1 Açık araç mahalleri; ya iki ucundan da açık ya da bir ucundan açık olan ve tüm uzunlukları boyunca dış kaplamaya veya güverteye dağıtılmış daimi açıklıklarda veya yukarıdan ve 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemiler için toplam bordo alanının en az % 10'una eşit bir alana sahip olan açıklıklar vasıtasıyla uygun şekilde havalandırılan araç mahallerdir.

.16 Kapalı Ro-Ro kargo mahalleri; ne açık Ro-Ro kargo mahalli ne de açık güverte olmayan Ro-Ro kargo mahalleridir.

.16.1 Kapalı araç mahalleri; ne açık araç mahalleri ne de açık güverte olmayan araç mahalleridir.

.17 Açık güverte; yukarıdan ve en az iki yanından havaya bütünüyle açık güvertedir

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.18 Özel kategori mahalleri; araçların girip çıkabileceği ve yolcuların ulaşabileceği, perde güvertesinin üzerinde veya altında olan kapalı araç mahalleridir. Özel kategori mahaller, araçlar için toplam net yüksekliğin 10 m.'yi aşmaması koşuluyla, birden fazla güvertede yer alabilirler.

.19.1 A kategori makina mahalleri; aşağıda belirtilenleri içeren mahaller ve bu mahallerin tranklarıdır:

.1 Ana sevk için kullanılan içten yanmalı makinalar veya

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Toplam gücü 375 kW.'dan daha az olmayan ana sevk için kullanılmayan içten yanmalı makinalar veya

.3 Akaryakıtlı kazan veya akaryakıt ünitesi

.19.2 Makina mahalleri; tüm A kategori makina mahalleri ve sevk makinasını, kazanları, akaryakıt ünitelerini, buhar makinalarını ve içten yanmalı makinaları, jeneratörleri ve ana elektrik makinalarını, yakıt doldurma istasyonlarını, soğutma, dengeleme, havalandırma ve klima makinalarını içeren mahaller ile benzeri mahaller ve bu mahallere ait tranklardır.

.20 Akaryakıt ünitesi; akaryakıtlı bir kazanda kullanılmak üzere yakıt hazırlamakta veya ısıtılmış yakıtı içten yanmalı bir makinaya dağıtmada kullanılan donanım olup 0.18 N/mm² 'den daha yüksek basınçta çalışan yakıt pompalarını, filtreleri ve ısıtıcıları içerir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.21 Kontrol istasyonları; geminin telsiz veya ana seyir donanımının ya da emercensi güç kaynağının yer aldığı veya yangın kayıt veya yangın kontrol donanımı merkezinin bulunduğu mahallerdir.

.21.1 Merkezi kontrol istasyonu; aşağıda belirtilen kontrol ve gösterge işlevlerinin merkezi olarak bağlı olduğu kontrol istasyonudur:

.1 Sabit yangın algılama ve alarm sistemleri,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Otomatik sprinkler, yangın algılama ve alarm sistemleri,

.3 Yangın kapıları gösterge panelleri,

.4 Yangın kapıları kapatma düzenleri,

.5 Su geçirmez kapılar gösterge panelleri,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.6 Su geçirmez kapıları kapatma düzenleri,

.7 Havalandırma fanları,

.8 Genel/yangın alarmı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.9 Telefonlar dahil, haberleşme sistemleri ve

.10 Genel haberleşme sistemlerine ait mikrofonlar

.21.2 Sürekli gözetim altındaki merkezi kontrol istasyonu;

Sorumlu bir mürettebatın sürekli gözetimi altında bulunan merkezi kontrol istasyonudur.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.22 Sınırlı yangın tehlikesi olan mobilya ve mefruşatın bulunduğu odalar; kural II-2/B/4 bakımından, içlerinde aşağıdaki özelliklerde, olup yangın tehlikesi sınırlı olan mobilya ve mefruşatın bulunduğu odalardır (kamaralar, genel mahaller, ofisler ve diğer tip yaşama mahalleri):

.1 Masa, gardrop, tuvalet masası, çalışma masası, dolap gibi tüm kasalı mobilyalar; bu mobilyaların kullanılma yüzeyi 2 mm 'yi geçmeyen yanabilir bir kaplama ile kaplanabilmesi hariç, bütünüyle onaylı yanmaz malzemelerden yapılmalıdır.

.2 Sandalye, koltuk, masa gibi serbest duran tüm mobilyaların kasaları yanmaz malzemelerden olmalıdır,

.3 Tüm döşemeler, perdeler ve diğer asılı dokuma malzemeleri, IMO Res.A.471(XII) ve Res.A.563(14) ile kabul edilen değişimlerine göre, alev yayılımı özelliği en az, kütlesi 0,8 kg/m2 olan yük'ünkine eşit nitelikte olacaktır. 1 Ocak 2003'de veya daha sonra inşa edilen Sınıf B, C ve D gemiler için, "IMO Res.A.471(XII) ve Res.A.563(14) ile kabul edilen değişimleri" ifadesi yerine "Fire Test Prodecure Code" kullanılmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.4 Tüm zemin kaplamaları, en az aynı amaçla kullanılan yün malzemenin alev yayma özelliğinde olmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen Sınıf B, C ve D gemiler için, bu madde şu şekilde değiştirilecektir:

"Tüm zemin kaplamaları düşük alev yayma özelliğinde olmalıdır."

.5 Perdelerin kaplamaların ve tavanların tüm açık yüzeyleri, düşük alev yayma özelliğinde olmalıdır ve,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.6 Tüm döşemeli mobilyalar, IMO Res.A.652 (16), "Fire Test Procedure of Upholstered Furniture" 'a göre tutuşmayan ve alevin yayılmasına dirençli nitelikte olmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D gemiler için "IMO Res.A.652(16) ifadesi yerine "Fire Test Procedure Code" kullanılmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER

.7 Tüm yatak takımları, Fire Test Procedure Code'a göre belirlenmek üzere tutuşmaya ve alevin yayılmasına dirençli nitelikte olmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.23 Ro-Ro yolcu gemisi; bu kuralda tanımlanan Ro-Ro kargo mahalleri veya özel kategori mahalleri bulunan bir yolcu gemisidir.

.24 Fire Test Procedure Code: Res.MSC.61(67) ile kabul edilen IMO tarafından değiştirilen şekliyle, IMO Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından kabul edilen yangın testi prosedürlerinin uygulanması ile ilgili uluslararası kural anlamındadır.

.25 Yangın emniyet sistemi kuralları; değişimlerin, kısım 1 dışındaki eklere uygulanan değişim prosedürleri ile ilgili olarak mevcut SOLAS antlaşmasının VII. Madde hükümlerine göre kabul edilmesi, yürürlüğe girmesi ve uygulanması koşuluyla, IMO tarafından değiştirilebilen ve IMO Denizcilik Emniyet Komitesi tarafından Res.MSC.98 (73) kararı ile kabul edilen şekliyle Uluslararası yangın emniyet sistemleri kuralları anlamındadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.26 Parlama noktası; onaylı parlama noktası cihazı ile belirlenecek şekilde, ürünün tutuşabilecek derecede yeterli yanıcı buhar çıkaracağı, ºC cinsinden sıcaklıktır (kapalı kap testi).

.27 Kararlaştırılmış istekler; bu kısımda belirtilen, yapısal özellikte sınırlayıcı boyutlar veya yangın emniyet sistemleri anlamındadır.

3. Yangın pompaları, yangın devresi, hidrantlar ve nozullar (R 4)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1.1 Her gemide, bu kuralın isteklerine uygun olan, yangın pompaları, yangın devresi, hidrantlar, hortumlar ve nozullar bulunmalıdır.

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.2 Birden fazla bağımsız yangın pompası gerektiğinde; ana yangın pompasını veya pompalarını içeren makina mahalli içindeki yangın devresi kısmını, devrenin geri kalanından ayıran ayırma valfleri, makinadairesi dışında kolayca erişilebilir ve uygun bir yere konulmalıdır. Yangın devresi, ayırma valfleri kapatıldığında, yukarıda belirtilen makina mahallindekiler hariç, gemideki tüm hidrantlar, bu makina mahallinde yer almayan bir yangın pompasından, bu mahalle girmeyen borular vasıtasıyla su ile beslenebilecek şekilde düzenlenmelidir. İstisnai olarak; yangın devresinin bütünlüğünün sağlam bir çelik muhafaza ile korunması koşulu ile, dışarıdan gitmesinin uygun olmadığı hallerde emercensi yangın pompasının emme ve basma borularını kısa bir kısmı, makina mahallinden geçebilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.3 Ana yangın pompasını veya pompalarını içeren makina mahalli içindeki yangın devresi kısmını devrenin geri kalanından ayıran ayırma valfleri, makina dairesi dışında kolayca erişilebilir ve uygun bir yere konulmalıdır. Yangın devresi, ayırma valfleri kapatıldığında, yukarıda belirtilen makina mahallerindekiler hariç, gemideki tüm hidrantlar, diğer bir pompadan ya da emercensi yangın pompasından su ile beslenebilecek şekilde düzenlenmelidir. Emercensi pompa, buna ait deniz suyu girişi, emme ve basma boruları ve ayırma valfleri makina mahalli dışında yer almalıdır. Eğer bu düzenleme yapılamıyorsa, valfa emercensi pompanın bulunduğu bölmedeki bir yerden uzaktan kumanda ediliyorsa ve emme borusu mümkün olduğunca kısa ise, deniz sandığı makina mahalline konulabilir. Çelik bir muhafaza ile korunması veya A-60 standardında izole edilmesi koşulu ile emme ve basma borularının kısa bir kısmı, makina mahallinden geçebilir. Bu borular kalın etli olmalı, ancak hiçbir zaman 11 mm.'den az olmamalı ve deniz alıcı valfine flençli bağlantı hariç, kaynaklı olarak birleştirilebilmelidir.

BOYLARI 24 M. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B TÜM YENİ VE MEVCUT GEMİLER VE SINIF C VE D YENİ GEMİLER:

.2 Yangın pompalarının kapasitesi

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Gerekli yangın pompaları, yangında mücadele için, madde .4.2'de belirtilen basınçta, sintine pompası olarak kullanıldıklarında, sintine pompasının sağlaması gereken miktarın en az üçte ikisini basabilecek miktarda su sağlayabilmelidir.

.2 Bu kuralda, birden fazla mekanik güçle tahrikli yangın pompasının sağlanması istenilen her gemide, gerekli yangın pompalarının her biri, 25 m³/saat'ten az olmamak üzere, gerekli toplam kapasitenin gerekli en az pompa sayısına bölünmesi ile elde edilen değerin en az % 80'i kapasitesinde olmalıdır. Bu pompaların her biri her zaman en az iki su jetinini besleyebilmelidir. Bu yangın pompaları, gerekli koşullarda, yangın devresini besleyebilmelidir.

.3 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, gerekli minimum sayıdan fazla sayıda pompanın bulunduğu hallerde, bu ilave pompaların kapasitesi en az 25 m³/saat olmalı ve bu kuralın .5. maddesinde istenilen en az iki su jetini besleyebilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Yangın pompalarının yangın devrelerinin düzenlenmesi ve su beslemesinin her an hazır olması

.1 Gemilerde aşağıda belirtilen şekilde mekanik güçle tahrikli yangın pompaları bulunmalıdır:

.1 500'den fazla yolcu taşımak üzere sertifikalandırılan gemilerde, biri ana makinadan tahrikli olabilen en az 3 pompa.

.2 500 veya daha az sayıda yolcu taşımak üzere sertifikalandırılan gemilerde, biri ana makinadan tahrikli olabilen en az 2 pompa.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Normalde yakıt pompalamakta kullanılmamaları ve ara sıra yakıt transferi veya pompalanmasında kullanılıyorsa, uygun devre değiştirme düzenlerinin bulunması koşuluyla, sıhhi tesisat, balast, sintine veya genel hizmet pompaları, yangın pompaları olarak kabul edilebilir.

.3 Deniz bağlantılarının, yangın pompalarının ve bunların güç kaynaklarının düzenlenmesi 250'den fazla yolcu taşımak üzere sertifikalandırılan gemilerde, herhangi bir bölmede yangın çıkması halinde, tüm yangın pompaları çalışamaz hale gelmeyecek şekilde yapılmalıdır. 250 veya daha az sayıda yolcu taşımak üzere sertifikalandırılan sınıf B yeni gemilerde, eğer bir bölmedeki yangın. Tüm pompaları çalışamaz hale getiriyorsa, yangınla mücadele için, su sağlayacak alternatif düzenleme olarak, bağımsız tahrikli, mekanik güçlü emercensi yangın pompası ve bu pompaya ait güç kaynağı ile makinadairesi dışında yer alan deniz bağlantısı bulunmalıdır. Bu tür bağımsız, güçle tahrikli emercensi yangın pompaları, 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemiler için "Fire Safety System Code"un hükümlerine uygun olmalıdır.

.4 250'den fazla yolcu taşımak üzere sertifikalandırılan sınıf B yeni gemilerde, su beslemesinin her an hazır olması düzenlemeleri; bir iç mahalde herhangi bir hidranttan en az bir etin su jeti kullanıma hazır olmalı ve gerekli yangın pompasının otomatik olarak harekete geçmesi ile su temininin devamlılığı sağlanacak şekilde olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.5 Makinadairesi periyodik olarak gözetim altında olmayan veya sadece bir kişinin vardiya tutması gerekli olan gemilerde; ya kaptan köşkünden ve yangın kontrol istasyonundan (varsa) uzaktan kumanda ile ana yangın pompalarından birinin devreye alınması veya ana yangın pompalarından birinin yangın devresine devamlı olarak basınç sağlamak suretiyle, yangın devresinden uygun bir basınçta kullanıma hazır su sağlanmalıdır.

.6 Her bir yangın pompasının çıkış valflerine geri-döndürmez valf konulmalıdır.

.4 Yangın Devresinin Çapı ve Basıncı

.1 Yangın devresi ve su dağıtım borularının çapı, aynı anda çalışan iki yangın pompasından, gerekli maksimum suyu etkili olarak dağıtmaya yeterli olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Madde 4.1.'de belirtilen miktarda suyu sağlamak üzere, madde 8.'de belirtilen nozullar ve yeterli hidrantlar vasıtasıyla aynı anda besleme yapan iki adet pompa ile, tüm hidrantlarda, aşağıda belirtilen minimum basınçlar sağlanmalıdır.


Aşağıdaki sayıda yolcuyu taşımak üzere 
sertifikalandırılan sınıf B gemiler.       Yeni      Mevcut
------------------------------------------  ------------- -------------------
500'den Fazla                 0,4 N/mm²    0,3 N/mm² 
500'e Kadar                  0,3 N/mm²    0,2 N/mm²

.3 Herhangi bir hidranttaki maksimum basınç, yangın hortumunun etkin olarak kontrol edilebildiği basıncı aşmamalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.5 Hidrantların Sayısı ve Yeri

.1 Hidrantların sayısı ve yeri; aynı hidranttan çıkmamak koşuluyla, birisi tek parça hortumdan olmak üzere en az iki su jetinin; gemi seyirde iken, normalde yolcu veya mürettebatın girebildiği herhangi bir bölmeye, boş olan herhangi bir kargo mahallinin herhangi bir yerine, herhangi bir Ro-Ro kargo mahalline veya herhangi bir özel kategori mahalle (son durumda her biri tek parça bir hortumdan olmak üzere en az iki su jetinin) ulaşabileceği şekilde olmalıdır. Ayrıca bu hidrantlar, korunan mahallerin girişlerinin yakınına yerleştirilmelidir.

.2 Yaşama, hizmet ve makina mahallerinde, hidrantların sayısı ve yeri, tüm su geçirmez kapılar ve ana düşey bölme perdelerindeki tüm kapılar kapalı iken, madde .5.1'deki isteklere uyacak şekilde olmalıdır.

.3 Makina mahallerine, bitişik şaft tünelinden, alçak bir seviyeden giriş varsa, makina mahallinin dışında, fakat mahallin girişine yakın olacak şekilde iki hidrant bulunmalıdır. Eğer giriş başka bir mahallerden sağlanıyorsa, bu mahallerden birinde, makina mahalli girişine yakın olacak şekilde yerleştirilmelidir. Tünel veya bitişik mahaller, kaçış yolunun bir parçası değilse, bu hükümlerin uygulanmasına gerek yoktur.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.6 Borular ve Hidrantlar

.1 Yeterince korunmadıkça, ısı nedeniyle kolaylıkla etkisini kaybeden malzemeler, yangın devrelerinde ve hidrantlarda kullanılmamalıdır. Borular ve hidrantlar, yangın hortumlarının kolayca bağlanabileceği şekilde düzenlenmelidir. Borular ve hidrantlar, donma olasılığı oluşmayacak şekilde olmalıdır. Güvertesinde yük taşınabilen gemilerde, hidrantların yeri kolayca ulaşılabilecek ve borular kargodan zarar görmeyecek şekilde olmalıdır.

.2 Yangın pompaları çalışırken, herhangi bir yangın hortumunun çıkarılmasını sağlamak üzere, her yangın hortumuna hizmet edecek bir valf konulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, yangınla mücadele dışındaki amaçlarla kullanılan tüm açık güverte yangın devresi branşları için ayırma valfleri konulmalıdır.

.7 Yangın Hortumları

.1 Yangın hortumları; Bayrak Devleti İdaresinin onayladığı dayanıklı bir malzemeden yapılmalı ve kullanımları gerekebilecek alanlara su püskürtmeye yetecek uzunlukta olmalıdır. Her hortum için bir nozul ve gerekli kaplinler sağlanmalıdır. Hortum kaplinleri ve nozullarının birbiriyle değiştirilebilme olanağı olmalıdır. Bu bölümde "yangın hortumu" olarak tanımlanan hortumlar, gerekli fiting ve takımlarıyla birlikte hidrantların veya bağlantıların yakınında göze çarpan bir yerde kullanıma hazır bir durumda muhafaza edilmelidir. İlave olarak, 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerin iç mahallerindeki yangın hortumları, her zaman hidrantlara takılı olmalıdır.

.2 Madde .5'de istenilen hidrantların her biri için en az bir yangın hortumu sağlanmalıdır. Bir yangın hortumunun boyu, güvertede ve üst yapılarda en çok 20m. ve makina mahallerinde 15m. ile ve küçük gemilerde sırasıyla 15m. ve 10m. ile sınırlandırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.8 Nozullar

.1.1 Bu bölümde adı geçen standart nozulların boyutları 12 mm.,16 mm. ve 19 mm. veya bu ölçülere mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır. Diğer sistemlerin kullanıldığı hallerde -su sisi sistemi gibi- farklı nozul çaplarına izin verilebilir.

.1.2 Tüm nozullar onaylı çift amaçlı tipte (yani, püskürtme/jet tipi) olacak ve kapatılabilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Yasama ve hizmet mahalleri için, 12mm'den büyük nozul kullanılmamalıdır.

.3 Makina mahalleri ve dış mahaller için 19mm.'den daha büyük nozulun kullanımına gerek olmaksızın, nozul boyutu, en küçük pompadan, Madde .4'de belirtilen basınçta, iki jetten mümkün olan maksimum su akışı elde edebilecek şekilde olmalıdır.

BOYLARI 24 m.'DEN KÜÇÜK OLAN SINIF C VE D YENİ GEMİLER:

.9 Yangın pompaları, yangın devresi, hidrantlar, hortumlar, nozullar ve su beslemesinin her an hazır olması.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Aşağıda belirtilen basınçta herhangi bir hidranttan, yangın söndürme amacıyla, en az bir su jeti sağlayabilen, bağımsız bir yangın pompası gereklidir. Bu şekilde sağlanan su miktarı, sintine basma amacıyla kullanıldığındaki sintine pompasının sağlaması gereken miktarın en az üçte ikisini basabilecek miktarda olmalıdır. Bu yangın pompaları; 12, 16 veya 19 mm.'lik nozullarla yangın hidrantlarından, yukarıda belirtilen maksimum miktarda suyu basarken, sınıf B gemiler için istenilen minimum basıncı, herhangi bir hidrantta sağlayabilmelidir.

.2 250'den fazla yolcu taşıyan her gemide, yangın devresine sürekli olarak bağlı ilave bir yangın pompası bulunmalıdır. Bu pompa, mekanik güçle çalıştırılmalıdır. Bu pompa ve güç kaynağı, madde .9.1'de istenilen pompa ile aynı bölmede bulunmamalı ve makinadairesi dışında yer alan sabit bir deniz bağlantısına sahip olmalıdır. Bu pompa, gemide bulunan herhangi bir yangın hidrantından, en az 0,3 N/mm² basınçta, en az bir su jeti sağlayabilmelidir.

.3 Sıhhi tesisat, balast, sintine veya genel hizmet pompaları, yangın pompaları olarak kabul edilebilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Her gemide, yukarıda belirtilen maksimum miktarı etkin bir şekilde dağıtabilecek bir çapa sahip yangın devresi bulunmalıdır. Yangın hidrantlarının sayısı ve yeri, sınıf B gemiler için madde .7.2'de verilen, tek bir maksimum boyda hortum kullanılarak, geminin herhangi bir kısmına, en az bir su jetinin ulaşabileceği şekilde olmalıdır.

.5 Her gemide, mevcut her bir hidrant için en az bir yangın hortumu bulunmalıdır.

.6 Makinadairesi periyodik olarak gözetim altında olmayan veya sadece bir kişinin tutması gerekli olan gemilerde; ya kaptan köşkünden ve yangın kontrol istasyonundan (varsa) uzaktan kumanda ile ana yangın pompalarından birinin devreye alınması veya ana yangın pompalarından birinin yangın devresine devamlı olarak basınç sağlamak suretiyle, yangın devresinden uygun bir basınçta kullanıma hazır su sağlanmalıdır.

.7 Her bir yangın pompasının çıkış valflerine geri döndürmez valf konulmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

4. Sabit yangın söndürme sistemleri (R 5+8+9+10)

.1 Sabit gazlı yangın söndürme sistemleri: Genel (R 5.1)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Yangın söndürücü maddeyi, korunan mahallere ileten borular, boruların gittiği mahalleri açıkça gösterecek şekilde işaretlenmiş olan kontrol valfleri ile teçhiz edilmelidir. Bu maddenin herhangi bir mahalle yanlışlıkla boşalmasını önleyici önlemler alınmalıdır.

.2 Yangın söndürücü maddenin dağıtımında kullanılan borular ve disçarç nozulları, maddenin uniform olarak dağılımı sağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

.3 Korunan mahallere hava girmesine veya bu mahallerden gazın kaçmasına neden olabilecek açıklıkların, korunan mahallin dışından kapatılmasını sağlayacak düzenler bulunmalıdır.

.4 İçinde normal olarak personelin çalıştığı veya girdiği mahallere yangın söndürücü maddenin boşalmasını otomatik olarak sesli alarmla ikaz edecek düzenler sağlanmalıdır. Alarm, maddenin boşalmasından önce yeterli bir süre çalışmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.5 Sabit yangın söndürme sisteminin kumandalarına kolaylıkla ulaşılabilmeli, çalıştırılması basit olmalı ve yangından etkilenmeyecek korunmuş bir mahalde, mümkün olduğu kadar az yerlere grup halinde yerleştirilmelidir.

Her yerleşim yerinde, personelin emniyeti dikkate alınarak, sistemin çalışması hakkında açık talimatlar bulunmalıdır.

.6 Gerekli sabit yangın söndürme sistemine ilave ve ondan bağımsız olarak, makina mahallerinde, yüksek yangın tehlikesi olan donanımın üzerinde veya makina mahalleri içindeki yüksek yangın riskine sahip kapalı alanlarda bulunan lokal olarak otomatik çalıştırılan üniteler hariç, yangın söndürücü maddenin otomatik boşalımına izin verilmemelidir.

.7 Yangın söndürücü madde miktarının birden fazla mahalli koruması gerekiyorsa, bulundurulacak madde miktarı, bu mahallerden hangisi en fazla madde gerektiriyorsa, onun ihtiyacına yetecek kadar olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.8 Aksine izin verilmedikçe, yangın söndürücü maddenin depolanması için gerekli basınçlı kaplar, madde .1.11'e göre korunan mahallin dışında yer almalıdır.

.9 Mürettebatın veya kara personelinin, kaplar içindeki maddenin miktarını emniyetli olarak kontrol edebilmesi sağlanmalıdır.

.10 Yangın söndürücü maddenin depolanmasında kullanılan kaplar ve ilgili basınçlı bileşenler, konumları ve serviste öngörülen maksimum ortam sıcaklıkları göz önüne alınarak, uygun kodlara göre dizayn edilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.11 Yangın söndürücü maddenin korunan bir mahallin dışında depolandığı hallerde söz konusu madde güvenli ve kolayca ulaşılabilir bir yerde bulunan bir odada depolanmalı ve etkili bir şekilde havalandırılmalıdır. Bu tür bir depolama odasına giriş, tercihen açık güverteden olacak ve her durumda, korunan mahalden bağımsız olmalıdır. Giriş kapıları dışarıya açılacak ve bu tür odalar ile bitişik kapalı mahaller arasında sınır oluşturan, kapılar ve açıklıkları kapatma düzenleri dahil, perdeler ve güverteler gaz geçirmez olmalıdır. Kural II-2/B/4 veya II-2/B/5'de perdeler ve güvertelerin yangın bütünlüğü ile ilgili tabloların uygulaması yönünden, bu depolama mahalleri kontrol istasyonu olarak kabul edilmelidir.

.12 Yeni gemilerdeki yangın söndürme sistemlerinde ve mevcut gemilerdeki yeni tesislerde gerek kendisi ve gerekse öngörülen kullanım koşullarında, insanları tehlikeye düşürecek miktarda zehirli gaz çıkaran veya çevreye zararlı gaz çıkaran yangın söndürme maddelerinin kullanımına izin verilmez.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.13 Sabit gazlı yangın söndürme sistemleri, "Fire Safety Systems code" un hükümlerine uygun olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.14 Korunan mahallere hava girmesine veya bu mahallerde gazın kaçmasına neden olabilecek açıklıkların, korunan mahallin dışında kapatılmasını sağlayacak düzenler bulunmalıdır.

.15 Yangın söndürücü maddenin korunan bir mahallin dışında depolandığı hallerde, söz konusu madde, çatışma perdesinin gerisinde yer alan ve başka bir amaçla kullanılmayan bir odada depolanmalıdır. Bu tür bir depolama odasına giriş, tercihen açık güverteden olmalı ve korunan mahalden bağımsız bulunmalıdır. Eğer depolama mahalli güverte altında yer alıyorsa, açık güvertenin en fazla bir güverte altına yerleştirilmeli ve açık güverteden bir eğimli veya düşey merdivenle doğrudan ulaşılabilmelidir.

Alt güvertelerde veya açık güverteden doğrudan girişin olmadığı yerlerde, mahallin dibinden hava emmek üzere dizayn edilen ve saatte en az 6 kez hava değişimi sağlayacak şekilde ölçülendirilen bir mekanik havalandırma sistemi bulunmalıdır.

Giriş kapıları dışarıya açılmalı ve bu tür odalar ile bitişik kapalı mahaller arasında sınır oluşturan, kapılar ve açıklıkları kapatma düzenleri dahil, perdeler ve güverteler gaz geçirmez olmalıdır. Tablo .4.1, .4.2, .5.1 ve .5.2'nin uygulaması yönünden, bu depolama mahalleri, kontrol istasyonu olarak kabul edilmelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.16 Herhangi bir mahaldeki hava tüplerinde bulunan serbest havanın hacmi; yangın halinde bu mahalle boşaldığı takdirde, bu hava boşalımı, sabit yangın söndürme sisteminin verimini ciddi olarak etkileyecek derecede ise, ilave yangın söndürme maddesinin sağlanması gereklidir.

.17 Sabit yangın söndürme sisteminin temin edicisi;

İngilizce ve bayrak devletinin resmi dilinde olmak üzere bakım kontrol listesi dahil, tesisin tanımını vermelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.18 Yangın söndürücü maddenin miktarı, idare tarafından yetkilendirilen bir uzman, tesisin temin edicisi veya tanınmış bir kuruluş tarafından en az yılda bir kez kontrol edilmelidir.

.19 Geminin başmühendisi tarafından yapılan veya geminin yönetimi tarafından organize edilen periyodik kontroller, kontrolün kapsamını ve tarihini de belirtecek şekilde gemi jurnaline kaydedilmelidir.

.20 Örneğin, mağazalara konulan, öngörülmeyen yangın söndürme donanımı, yapım ve boyutlandırma yönlerinden, söz konusu tesis için bu kurallardaki hükümlere uygun olmalıdır.

.21 CO2/ halon tesisi ile korunan mahallerin tüm kapılarında; "Bu mahal CO2/ halon ile korunmaktadır ve alarm sistemi çalışmaya başladığında tahliye edilecektir" ifadesi yer almalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Karbon dioksit sistemleri (R 5.2)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1.1 Kargo mahalleri için hazır bulundurulmalı, CO2 miktarı, aksi belirtilmedikçe, en az gemide korunan en büyük kargo mahallinin brüt hacminin %30'una eşit miktarda serbest gaz verilmesine yetecek kadar olmalıdır.

Eğer iki veya daha fazla kargo mahalli arasında hava kanalları ile bağlantı varsa, bunlar tek bir mahal olarak kabul edilmelidir. Araç taşınması amaçlanan gemilerde, gerekli CO2 miktarı, en büyük kargo mahallinin brüt kübik kapasitesinin %45'i olarak hesaplanmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1.2 Makina mahalleri için, hazır bulundurulmalı CO2 miktarı, en az aşağıda belirtilen hacimlerin daha büyüğüne eşit serbest gaz verilmesine yetecek kadar olmalıdır:

.1 Korunan en büyük makina mahalli brüt hacminin %40'ı. Bu hacme, kaporta yatay alanının, tank üstü ile kaportanın en alt kısmının ortasında alınan ilgili mahal alanının % 40'ı veya daha az olduğu seviyenin üzerindeki kaporta kısmı dahil değildir, veya

.2 İki veya daha fazla makina mahalli birbirinden bütünüyle ayrılmamışsa bunların tek bir mahal kabul edilmesi koşuluyla, kaporta dahil, korunan en büyük makina mahalli brüt hacminin %35'i

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2 Bu madde ki karbondioksit serbest hacmi 0,56 m³/kg olarak hesaplanmalıdır.

.3 Sabit boru sistemi, gazın %85'nin 2 dakika içinde boşaltılabileceği şekilde olmalıdır.

.4 Karbon dioksit boşaltma mekanizması aşağıdaki gibi olmalıdır.

.1 Korunan bir mahalle karbon dioksiti boşaltmak ve alarm işlemlerini harekete geçirmek için iki ayrı kontrol sistemi bulunmalıır. Kontrollerden biri, gazı depolama yerlerinden boşaltmak için kullanılmalıdır. İkinci kontrol gazı korunan mahalle taşıyan boru devresindeki valfi açmak için kullanılmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Kontroller, belirli bir mahal için, açıkça belirlenen bir boşaltma kutusu içine konulmalıdır. Eğer kontrollerin bulunduğu kutu kilitlenecekse, kutunun kilidi kutuya bitişik olarak göze çarpar bir şekilde yerleştirilen kırılabilir cam muhafaza içinde bulunmalıdır.

.5 Bayrak Devleti İdaresi; CO2 bataryalarının bulunduğu mahallerin; girişler, havalandırma ve iletişim donanımı yönlerinden uygun şekilde düzenlenmesini sağlamalıdır. İdare; CO2 tüpleri, boruları ve fitinglerinin ve bu tesisin kontrol ve alarm donanımının yapımı, montajı, işaretlenmesi, dolumu ve testleri ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.6 Karbondioksit sistemi "Fire Safety Systems Code" un hükümlerine uygun olmalıdır.

.7 Bayrak devleti idaresi; CO2 bataryalarının bulunduğu mahallerin; girişler, havalandırma ve iletişim donanımı yönlerinden uygun şekilde düzenlenmesini sağlamalıdır. İdare; CO2 tüpleri, boruları ve fitinglerinin ve bu tesisin kontrol ve alarm donanımının yapımı, montajı, işaretlenmesi, dolumu ve testleri ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır.

.3 Makina mahallerindeki sabit düşük genleşmeli köpüklü yangın söndürme sistemleri (R 8)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Herhangi bir makina mahallinde, kural 6'nın isteklerine ilave olarak, sabit düşük genleşmeli köpüklü bir yangın söndürme sistemi bulunuyorsa, bu sistem 5 dakikadan kısa bir süre içinde, sabit boşaltım ağızlarından, yakıtın yayılma olasılığı bulunan en büyük tekil bir yüzey üzerini 150 mm. derinliğinde köpükle örtecek şekilde boşaltım yapabilmelidir. Sistem yakıt yangınlarını söndürmeye uygun köpük üretebilmelidir. Köpüğü, sabit bir boru sistemi ve kontrol valfleri veya muslukları ile uygun boşaltım ağızlarına etkin bir şekilde dağılımı ve köpüğün korunan mahaldeki diğer ana yangın tehlikelerine sabit püskürtücülerle etkin bir şekilde yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Köpüğün genleşme oranı 12'de 1'i geçmemelidir.

.2 Bu sistemlerin kontrolleri kolaylıkla ulaşılabilir, çalıştırılması basit ve korunan mahaldeki bir yangından etkilenmeyecek yerlerde ve mümkün olduğu kadar az yeter grup halinde yerleştirilmiş olmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.3 Makina mahallerindeki sabit düşük genleşmeli köpüklü yangın söndürme sistemleri "Fire Safety Systems Code" un hükümlerine uygun olmalıdır.

.4 Makina mahallerindeki sabit yüksek genleşmeli köpüklü yangın söndürme sistemleri (R 9)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Makina mahallerindeki gerekli olan herhangi bir sabit yüksek genleşmeli köpük sistemi, en az dakikada bir metre derinliğinde olmak üzere korunan en büyük mahalli sabit boşaltım ağızları vasıtasıyla köpükle doldurabilmelidir. Mevcut köpük oluşturma sıvısının miktarı, korunacak en büyük mahallin hacminin 5 katına eşit köpük üretmeye yetmelidir. Köpüğün genleşme oranı 1000'de 1'i geçmemelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2 Köpük dağıtım kanalları, köpük üreticiye hava girişleri ve köpük üretim ünitesi adedi, yeterli köpük üretimi ve dağılımı sağlanacak şekilde olmalıdır.

.3 Köpük üreticisi çıkış kanalının yerleşimi korunan alandaki bir yangında, köpük üretici donanım etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.

.4 Köpük üreticisi, bunun güç beslemesi, köpük oluşturucu sıvı ve sistemin kontrol elemanları, kolaylıkla ulaşılabilir, çalıştırılması basit ve korunan mahaldeki bir yangından etkilenmeyecek yerlerde ve mümkün olduğu kadar az yerlerde, grup halinde yerleştirilmiş olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 OCAK 2009'DAN VEYA DAHA ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER

.5 Makina mahallerindeki sabit yüksek genleşmeli köpüklü yangın söndürme sistemleri, "Fire Safety Systems Code" a uygun olmalıdır.

.5 Makina mahallerindeki sabit basınçlı su-püskürtmeli yangın söndürme sistemleri (R 10)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Makina mahallerinde gerekli olan herhangi bir sabit basınçlı su-püskürtmeli yangın söndürme sisteminde, onaylı tipte püskürtme nozulları bulunmalıdır.

.2 Nozulların adedi ve yerleşimi korunan mahallere en az dakikada 5 lt/m²'lik etkin bir ortalama su dağılımı sağlanacak şekilde olmalıdır. Özel tehlikeli alanlar için gerekirse, arttırılmış uygulama miktarları dikkate alınabilir. Nozullar; sintinelerin, tank üstlerinin ve yakıt yayılma olasılığı bulunan diğer mahallerin ve makina mahallerindeki yangın tehlikesi olan diğer yerlerin üzerine yerleştirilmelidir.

.3 Sistem, dağıtım valfleri korunan mahallerin dışındaki kolayca ulaşılabilen yerlerden çalıştırılabilecek ve korunan mahaldeki yangından kolayca etkilenmeyecek şekilde, kısımlara ayrılabilir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.4 Sistem gerekli basınçta çalışmaya hazır bulunmalı ve sisteme su sağlayan pompa, sistemdeki bir basınç düşüşünde otomatik olarak harekete geçmelidir.

.5 Sistem, korunan herhangi bir bölmedeki sistemin tüm kısımlarına gerekli basınçta aynı anda su sağlayabilmelidir. Pompa ve kontrolleri, korunan mahal veya mahallerin dışına yerleştirilmelidir. Su püskürtme sistemi ile korunan mahal veya mahallerdeki bir yangının sistemi devre dışı bırakması mümkün olmamalıdır.

.6 Nozulların, sudaki yabancı maddelerden dolayı tıkanmasını veya boruların, valflerin, nozulların ve pompanın korozyona uğramasını önleyici önlemler alınmalıdır.

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.7 Pompa, bağımsız bir içten yanmalı makine ile çalıştırılmalıdır. Ancak, pompa, kısım II-1, Bölüm D'nin hükümlerine uygun olarak konulan emercensi jeneratörün sağladığı güce bağımlı ise, bu jeneratör, ana gücün kesilmesi durumunda otomatik olarak harekete geçecek şekilde düzenlenmeli ve böylece madde 5.'te istenilen pompa gücü hazır olmalıdır. Pompa, içten yanmalı bağımsız bir makine ile tahrik edildiği durumlarda, korunan mahaldeki bir yangının bu makine için gerekli hava beslemesini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.8 Makina mahallerindeki sabit basınçlı su-püskürtmeli yangın söndürme sistemleri, "Fire Safety Systems Code" un hükümlerine uygun olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

5. Taşınabilir yangın söndürücüler (R 6)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Tüm yangın söndürücüler onaylı tipte ve dizaynda olmalıdır.

.2 Gerekli taşınabilir sıvı yangın söndürücülerin kapasitesi 13,5 litreden fazla, 9 litreden az olmalıdır. Diğer yangın söndürücüler, en az 13,5 litrelik sıvı yangın söndürücüler kadar taşınabilir olmalı ve en az 9 litrelik sıvı yangın söndürücününkine eşdeğer yangın söndürme niteliğinde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.3 Her tip söndürücünün toplam % 50'si kadar yedek dolum sağlanmalıdır. Gemide kolaylıkla doldurulamayan bir yangın söndürücü için, aynı tipteki diğer bir söndürücü yedek dolumdur.

.4 Genelde taşınabilir CO2'li yangın söndürücüler yaşama mahallerine yerleştirilmemelidir. Bu tür yangın söndürücülerin telsiz odalarında, tablolarda ve diğer benzeri yerlerde yer aldığı hallerde, bir veya daha fazla söndürücüyü içeren mahallin hacmi; boşaltım nedeniyle oluşabilecek buhar konsantrasyonu, bu kural bakımından, mahallin net hacminin en çok %5'i ile sınırlandırılacak şekilde olmalıdır. CO2'nin hacmi 0,56 m³/kg'dan hesaplanmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Taşınabilir yangın söndürücüler, "Fire Safety Systems Code"un hükümlerine uygun olmalıdır.

.6 CO2'li yangın söndürücüler, yaşama mahallerine yerleştirilmemelidir. Kontrol istasyonlarında ve geminin emniyeti için gerekli olan elektrikli veya elektronik donanımı içeren diğer mahallerde; söndürme maddesi elektriksel olarak iletken olmayan donanıma zararlı etkileri bulunmayan yangın söndürücüler bulunmalıdır.

.7 Yangın söndürücüler, bir yangın durumunda kolaylıkla ve hızlı bir şekilde ulaşılabilecek bir yerde ve hava, titreşim veya diğer dış etkenler nedeniyle kullanımları zarar görmeyecek şekilde görünür bir yerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır. Taşınabilir yangın söndürücülerde, kullanıp kullanılmadığını gösteren göstergeler bulunmalıdır.

.8 İlk 10 söndürücü için %100 veri geri kalanların %50'si oranında, gemide tekrar doldurabilecek yedek dolum sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.9 Gemide doldurulamayan söndürücüler için, yedek dolumlar yerine, aynı miktar, tip, kapasite ve madde 13.'de belirtilen sayıda ilave taşınabilir yangın söndürücüler sağlanmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.10 Gerek kendisi veya gerekse öngörülen kullanım koşullarında, insanları tehlikeye düşürecek miktarda zehirli gaz çıkaran veya çevreye zararlı gaz yayan yangın söndürme maddelerini içeren yangın söndürücülere izin verilmez.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.11 Yangın söndürücüler, bulunduğu yer civarında oluşması mümkün olan yangınları söndürmeye uygun olmalıdır.

.12 Herhangi bir mahalde kullanımı öngörülen taşınabilir yangın söndürücülerden biri, o mahallin girişine yakın olarak yerleştirilmelidir.

.13 Yangın söndürücülerin en az sayısı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

.1 Yaşama ve hizmet mahallerinde:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Yangın söndürücüler, mahaldeki hiçbir nokta, bir söndürücüden en çok 10 metrelik yürüme mesafesinde olacak şekilde yerleştirilmelidir.

.2 Yüksek gerilim alanlarında kullanıma uygun bir söndürücü, gücü 20 kW veya daha fazla olan elektrik paneli veya tali panelinin yakınına yerleştirilmelidir.

.3 Kuzinelere söndürücüler, mahaldeki hiçbir nokta, bir söndürücüden en çok 10 metrelik yürüme mesafesinde olacak şekilde yerleştirilmelidir.

.4 Kolay tutuşucu ürünleri içeren boya mağazası civarında bir söndürücü bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.5 Kaptan kökünde be her bir kontrol istasyonunda en az bir söndürücü bulunmalıdır.

.14 Yaşam veya hizmet mahalleri için sağlanan taşınabilir yangın söndürücüler, mümkün olduğunca üniform çalışma sistemine sahip olmalıdır.

.15 Yangın söndürücülerin periyodik muayenesi:

Bayrak Devleti İdaresi, taşınabilir yangın söndürücülerin periyodik muayenesi, işlev testleri ve basınç testlerinin yapılmasını sağlamalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

6. Makina mahallindeki yangın söndürme düzenleri (R 7)

A kategori makina mahallerinde aşağıda belirtilenler sağlanacaktır:

BOYLARI 24 M. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 Aşağıda belirtilen sabit yangın söndürme sistemlerinden birisi:

.1 Kural .4'ün .1 ve .2 maddelerinin ilgili hükümlerine uygun bir gaz sistemi veya geminin inşa tarihi dikkate alınarak, 30 Aralık 1994 tarihli MSC/Circ.668 ve Haziran 1996 tarihli MSC/Circ.728 'in hükümlerine uygun olan, kolon sistemlerine alternatif olarak, su esaslı eşdeğer bir sistem.

.2 Geminin inşa tarihi dikkate alınarak, kural .4'ün .4 maddesinin ilgili hükümlerine uygun, yüksek genleşmeli bir köpük sistemi.

.3 Geminin inşa tarihi dikkate alınarak, kural .4'ün .5 maddesinin ilgili hükümlerine uygun basınçlı bir su püskürtme sistemi.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 En az 20 litrelik köpük yapıcı sıvıyı içeren bir tank ve bir yedek tankla birlikte, yangın devresine bir yangın hortumu ile bağlanabilen indüktör tipinde bir hava-köpük nozulundan oluşan en az bir takım taşınabilir hava-köpük donanımı. Nozul, en az dakikada 1.5 m³'lük bir miktarda, petrol yangınını söndürmeye uygun köpük üretebilecek kapasitede olmalıdır.

.3 Bu tür her mahalde, her biri en az 45lt. kapasiteli, basınçlı yakıt ve yağlama yağ sistemlerinin, donanımın ve diğer yangın tehlikesi bulunan yerlerin üzerine köpük veya eşdeğerini yöneltebilecek sayıda onaylı köpüklü tip veya eşdeğeri yangın söndürücü. Ayrıca, mahaldeki hiçbir nokta bir yangın söndürücüden en çok 10 m. yürüme mesafesinde olacak şekilde yerleştirilmiş ve her mahalde en az iki adet olmak üzere yeterli sayıda taşınabilir köpüklü veya eşdeğeri yangın söndürücü sağlanmalıdır.

BOYLARI 24 M 'DEN DAHA KÜÇÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.4 Yukarıda madde .1'de belirtilen sabit yangın söndürme sistemlerinden biri ve ayrıca, içten yanmalı makinaların veya yakıt dinlendirme tanklarının ya da yakıt ünitelerinin bulunduğu her mahalde, en az 45 litre kapasiteli bir adet köpüklü ve en az 16 litre kapasiteli bir adet CO2 'li söndürücü bulundurulmalıdır ve,

.5 Bu tür bir mahalde en az 2, en çok 6 adet söndürücü bulundurulması koşuluyla, makinaların beher 736 kW'ı, veya bir kısmı başına yakıt yangınlarını söndürmeye uygun bir adet taşınabilir yangın söndürücü.

Bu kuralda istenilen 6 adet taşınabilir yangın söndürücülerin bir kısmı yerine düşük genleşmeli köpüklü sabit sistemin kullanımına izin verilir.

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.6 Her makina mahallinde; uzun kısmı, yaklaşık 2 m. boyunda ve bir yangın hortumu bağlanabilen özellikle ve kısa kısmı, yaklaşık 250 mm. boyunda, sabit su sisi nozullu veya bir su püskürtme nozullu bağlanabilen özellikte, L formunda metal bir borudan oluşan, iki adet uygun su sisi aplikatörü bulunmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER

.7 Isıtma maddesi olarak ısıtılmış yağ kullanılıyorsa, kazan dairelerinin, ilave olarak basınç altında su püskürten veya yangın söndürme amacıyla panyol altına ve üstüne köpük yayan sabit ya da taşınabilir donanımla teçhizi gerekebilir.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, BOYLARI 24 M. VE DAHA BÜYÜK, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.8.1 Hcmi 500 m³ 'ün üzerinde olan A kategori makina mahalleri, bu kuralda

istenilen sabit yangın söndürme sistemine ilave olarak, IMO MSC/Circ 913 "Guidelines for the approval of fixed water-based local application fire fighting systems for use in category A machinery spaces" esas alınarak, onaylı su-esaslı sabit veya eşdeğeri lokal uygulamalı yangın söndürme sistemi ile korunmalıdır. Periyodik olarak personelsiz kalabilen makina mahalleri durumunda, yangın söndürme sistemi hem otomatik, hem de elle çalıştırılabilir nitelikte olmalıdır. Sürekli gözetim altındaki makina mahallerinde, yangın söndürme sisteminin sadece elle çalıştırılabilir olması yeterlidir.

.8.2 Sabit lokal uygulamalı yangın söndürme sistemleri, makinayı durdurmadan, personeli tahliye etmeden veya mahalli sızdırmak hale getirmeden, aşağıda belirtilen alanları korumalıdır:

.1 geminin sevki ve güç üretiminde kullanılan içten yanmalı makinaların yangın tehlikesi olan kısımları,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Kazanın ön kısmı,

.3 Atık yıkama fırınlarının yangın tehlikesi olan kısımları,

.4 Isıtılmış yakıt seperatörleri:

.8.3 Herhangi bir lokal uygulamalı sistemin harekete geçirilmesi, koruma mahalde ve sürekli gözetim altındaki istasyonlarda görsel ve ayırt edici sesli bir alarm vermelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Alarm, hangi sistemin harekete geçtiğini göstermelidir. Bu maddede belirtilen sistemin alarmı ile ilgili istekler, bu kısımdaki başka bir yerde istenilen yangın algılama ve alarm sistemi'ne ilavedir ve onların yerini almaz.

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER ve 400'DEN FAZLA YOLCU TAŞIMAK ÜZERE BELGELENDİRİLEN TÜM GEMİLER:

.9 Sabit lokal uygulamalı yangın söndürme sistemleri, bu kuralın 8. maddesine göre, en geç 1 Ekim 2010'a kadar konulacaktır.

7. Makina mahallerindeki özel düzenlemeler (R 11)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Işıklı kaportalarının, kapılarını, makinaların, egzost havalandırması ile ilgili baca açıklıklarının ve diğer makinadairesi açıklıklarının sayısı, havalandırma ihtiyaçları ile geminin uygun ve güvenli çalışmasına uygun olarak en aza indirilmelidir.

.2 Işıklık kaportaları çelik olacak ve pencere camı içermemelidir. Yangın sırasında, korunacak mahalden dümen çıkışını sağlamak üzere uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.3 Mekanik güçle çalıştırılan su geçirmez kapılar dışındaki kapılar mahaldeki yangın durumunda, mekanik güçle çalışan kapama düzenlerinin veya kapama yönünün aksine geminin 3,5º meyilinde kapanabilen ve uzaktan kumandalı serbest bırakma donanımı olması koşuluyla, arıza yapmayan tipte tutma kancalı, kendinden kapanır kapıların konulması suretiyle, pozitif kapatma sağlanacak şekilde düzenlenmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.4 Makina mahalleri sınırlarına pencere konulmamalıdır. Bu husus makina mahalli içindeki kontrol odalarında cam kullanılmasına engel değildir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.5 Aşağıda belirtilenler için kontrol düzenleri sağlanmalıdır:

.1 Işıklık kaportalarının açılması ve kapanması, normal olarak egzost havalandırması sağlayan bacadaki açıklıkların kapanması ve havalandırma damperlerinin kapanması,

.2 Duman çıkışın sağlanması,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Mekanik güçle çalıştırılan kapıların kapanması veya mekanik güçle çalıştırılan su geçirmez kapıların dışındaki kapıların bırakma mekanizmalarının harekete geçirilmesi.

.4 Havalandırma fanlarının durdurulması ve,

.5 Cebri ve emiş fanlarının, yakıt transfer pompalarının, yakıt üniteleri pompalarının ve benzeri diğer yakıt pompalarının durdurulması.

1 Ocak 2003 'de veya daha sonra inşa edilen gemiler için benzeri diğer yakıt pompaları; yağlama yağı servis pompaları, ısı iletim sirkülasyon pompaları ve yağ seperatörleri anlamındadır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Ancak, bu kuralın .6 maddesinin, yağlı su seperatörlerine uygulanmasına gerek yoktur.

.6 Madde .5 ve Kural II-2/A/10.2.5'de istenilen kontrol düzenleri, hizmet ettikleri mahaldeki yangın durumunda devre dışı kalmayacak şekilde, ilgili mahallin dışına yerleştirilmelidir. Bu kontroller ve gerekli yangın sistemlerinin kontrolleri, bir kontrol mahallinde yer alacak ve mümkün olduğu kadar az yere, gruplar halinde yerleştirilmelidir. Bu yerlere, açık güverteden güvenli bir giriş sağlanmalıdır.

.7 Herhangi A kategori makina mahalline giriş, bitişik şaft tünelinden, alçak seviyeden sağlanıyorsa, şaft tünelinden, su geçirmez kapının yanında, her iki taraftan da çalıştırılabilen, yangın önleyici hafif çelik bir kapı bulunmalıdır.

8. Otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri (R 12)

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Gerekli otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemi, her zaman çalışmaya hazır olmalı ve çalıştırma için mürettebatın bir işlem yapmasına gerek bulunmamalıdır. Sistem ıslak boru tipi olmalı, ancak; açıkta bulunan küçük bir kısmı gerekli bir önlem ise, kuru boru tipi olabilir. Çalışma sırasında, sistemin düşük sıcaklıklara maruz kalabilen kısımları, donmaya karşı uygun biçimde korunmalıdır.

Sistem gerekli basınçta hazır durumda olmalı ve bu kuralda istenilen şekilde, devamlı olarak su beslemesi yapabilmelidir.

.2 Sprinkler sisteminin her bölümü, herhangi bir sprinkler çalıştığında, bir veya daha fazla gösterge ünitesinde otomatik olarak görsel ve sesli alarm veren düzenlere sahip olmalıdır. Bu üniteler, sistemin hizmet ettiği bölümlerden hangisinde yangın olduğunu göstermeli ve kaptan köşkünde merkezileştirilecek ve ilave olarak, üniteden gelen sesli ve görsel alarmların yangının mürettebat tarafından derhal haber alınmasını sağlanacak şekilde kaptan köşkü dışındaki bir yerde de yer almalıdır. Alarm sistemi, sistemdeki bir arızayı gösterecek şekilde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Sprinkler sistemi, her biri en fazla 200 sprinklerde oluşan bölümlere ayrılmalıdır. Herhangi bir sprinkler bölümü, geminin yangına karşı korumasının azalmadığı kanıtlanmadıkça, ikiden fazla güverteye hizmet vermemeli ve birden fazla düşey bölgeye yerleştirilmemelidir.

.4 Her bir sprinkler bölümü, sadece bir stop valfle ayrılabilmelidir. Her bölümdeki stop valfe kolayca ulaşılabilir olmalı ve yeri açık ve sabit olarak gösterilmelidir. Bu valflerin yetkisiz kimselerce çalıştırılmasını önleyici önlemler alınmalıdır.

.5 Her bölümün stop valfinde ve merkezi bir istasyonda sistemin basıncını gösteren bir gösterge bulunmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.6 Sprinklerler, deniz atmosferinin korozyonuna dayanıklı olmalıdır. Yaşama ve hizmet mahallerindeki sprinklerler, 68÷79°C arasındaki sıcaklıklarda harekete geçmelidirler. Ancak, yüksek ortam sıcaklıklarının oluşabilecek kurutma odası gibi yerlerde, çalışma sıcaklığı maksimum güverte üstü sıcaklığından 30ºC daha fazla olmamak koşuluyla yükseltilebilir.

.7 Her bir gösterge ünitesinde, koruma mahalleri ve her bölüm ile ilgili mahallin bölgesini gösteren bir liste veya plan asılmalıdır. Bakım ve testlerle ilgili talimatlar bulunmalıdır.

.8 Sprinkler, korunan mahal üzerinde ortalama uygulama miktarı dakikada 5lt/m² 'den az olmayacak şekilde yağmurlama yapmak üzere uygun aralıklarla tavana yerleştirilmelidir.

Sprinklerler, suyun yayılımını engelleme olasılığı bulunan kemereler veya diğer nesnelerden mümkün olduğu kadar uzağa ve mahaldeki yanıcı malzemelere yeterli püskürtme sağlanabilecek konumlara yerleştirilmelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

9. Hacmi bu maddede belirtilen su miktarının en az iki katına eşit basınçlı bir tank bulundurulmalıdır. Tank, madde 12. 'de belirtilen pompanın bir dakikada sağlayabileceğine eşdeğer miktarda tatlı su ile dolu tutulacak ve tanktaki hava basıncını; tank içindeki depolanmış su kullanıldığında basınç, sprinklerin çalışma basıncı ve ilave olarak tankın altından, sistemdeki en yüksek sprinklere kadar ölçülen su yüksekliğinin oluşturduğu basınçdan daha az olmayacak şekilde tutulabilecek düzenler sağlamalıdır. Basınçlı havayı ve tanktaki tatlı suyu tekrar doldurmak için uygun bir düzeni ve tanktaki su seviyesini doğru olarak göstermek için bir seviye şişesi bulundurulmadır.

.10 Tanka deniz suyu girmesini önleyici önlemler alınmalıdır. Basınçlı tankta etkili boşaltama valfi ve manometre bulunmalıdır. Her bir gösterge bağlantısında stop valfler veya musluklar bulunmalıdır.

.11 Sprinklerden otomatik olarak su akışının devamlılığını sağlamak üzere, mekanik güçle tahrik edilen bağımsız bir pompa bulundurulmadır. Pompa, basınçlı tanktaki su tamamen tüketilmeden sistemdeki basınç düşümü ile otomatik olarak çalışabilmelidir.

.12 Pompa ve boru sistemi; en az 280 m² 'lik bir alanı, aynı anda madde .8'de belirtilen uygulama miktarında korumaya yetecek su akışını sağlamak üzere, en yüksek nozul seviyesinde temin edecek kapasitede olmalıdır. Toplam korunacak alanı 280 m² 'den daha az olan, boyları 40 m.'den daha küçük sınıf C ve D yeni gemilerde idare pompaların boyutlandırılması ve alternatif besleme bileşenleri için uygun olanlar belirleyebilir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.13 Pompanın çıkış kısmına, açık uçlu kısa bir boşaltma borusu olan bir test valfi konulmalıdır. Valfin ve borunun etkin alanı, madde 9.'da belirtilen sistem basıncını sağlarken, gerekli pompa verimine yeterli olmalıdır.

.14 Pompaya deniz suyu girişi, mümkünse pompanın bulunduğu mahalde olmalı ve gemi yüzer durumda iken, pompanın muayenesi ve onarımı dışındaki nedenlerle deniz suyunun pompaya girişinin kesilmesi gerekmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

.15 Sprinkler tankı ve pompası, herhangi bir makina mahallinden makul bir uzaklığa yerleştirilmeli ve sprinkler sistemi ile korunması gereken bir mahalle yerleştirilmemelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.16 Deniz suyu pompası, otomatik alarm ve algılama sistemi için en az iki güç kaynağı bulunmalıdır. Pompanın güç kaynakları elektrikli ise, bunlar bir ana jeneratör ve bir emercensi güç kaynağı olmalıdır.

Pompa için beslemelerden biri ana tablodan ve diğeri de emercensi tablodan sadece bu amaç için ayrılmış devreden alınmalıdır. Devreler, ilgili tabloya ulaşmak gerektiği durumlar hariç, kuzine, makina mahalleri ve diğer yüksek yangın riski bulunan yerlerden uzakta yer almalı ve sprinkler sistemi pompasının yakınına yerleştirilmiş bir otomatik değiştirme anahtarına bağlanmalıdır. Bu anahtar, besleme olduğu sürece, ana tabloda beslemeyi sağlamalı ve bu beslemede bir arıza oluşması halinde, otomatik olarak emercensi tablodan beslemeye çevirebilecek şekilde dizayn edilmelidir. Ana tablodaki ve emercensi tablodaki anahtarlar, açık olarak etiketlenmeli ve normalde kapalı tutulmalıdır. İlgili besleyicilerde, başka anahtarlara izin verilmemelidir. Alarm ve algılama sistemi beslemesi ile ilgili güç kaynaklarından biri, emercensi bir kaynak olmalıdır. Pompanın güç kaynaklarından birisinin içten yanmalı makinaolduğu hallerde bu makina.15'in hükümlerine uygun olmanın yanı sıra korunan mahaldeki bir yangının makinanın hava beslemesini etkilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.

.17 Sprinkler sistemi, geminin yangın devresine kilitlenebilir bir geri döndürmez valfle bağlantılı olmalı ve bu sınıf sprinkler sisteminden yangın devresine geri dönüşü engellemelidir.

.18 Her bir sprinkler bölümünün otomatik alarmını, bir sprinklerin çalışmasına eşdeğer bir su akışı ile test edebilmek için bir test valfi sağlanmalıdır.

Her bölümün test valfi, bu bölümün stop valfine yakın olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.19 Sistemdeki basınç düşümünde pompanın otomatik çalışmasını test için gerekli düzenler sağlanmalıdır.

.20 Madde 2.'de belirtilen gösterge konumlarının birinde, her sprinkler bölümünün alarm ve göstergelerinin test edilmesini sağlayacak anahtarlar bulunmalıdır.

.21 Her sprinkler bölümü için en az 6 yedek sprinkler başlığı sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER

.22 Otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri, " Fire Safety System Code" un hükümlerine uygun ve onaylı tipte olmalıdır.

.23 Boyları 40 m.'den daha kısa olan ve korunacak toplam alanı 280 m² 'den küçük olan sınıf C ve D yeni gemiler için idare pompaların boyutlandırılması ve alternatif bileşenler için uygun alanlar belirleyebilir.

9. Sabit yangın söndürme ve yangın alarm sistemleri (R 13)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 OCAK 2009 'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Genel:

.1 Elle kumandalı sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri, her an kullanıma hazır olmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Sistemin çalışması için gerekli olan güç beslemesi ve elektrik devreleri, güç kesilmeleri veya arıza durumları yönlerinden izlenmelidir.

Bir arıza durum oluştuğunda, kontrol panelinde, yangın sinyalinden farklı olan görsel ve sesli bir alarm harekete geçmelidir.

.3 Bir emercensi güç kaynağı olmak üzere, yangın algılama ve yangın alarm sisteminin çalışmasında kullanılan elektrik donanımı için en az iki güç kaynağı bulunmalıdır. Besleme, sadece bu amaç için ayrılmış devrelerden sağlanmalıdır. Bu devreler, yangın algılama sistemi kontrol panelinin içine veya yakınına yerleştirilen bir otomatik değiştirme anahtarına bağlı olmalıdır.

.4 Algılayıcılar ve elle kumandalı çağrı üniteleri bölümler halinde gruplandırılmalıdır. Herhangi bir algılayıcının veya elle kumandalı çağrı ünitelerinin harekete geçmesi, kontrol panelinde ve gösterge ünitelerinde görsel ve sesli yangın sinyalini harekete geçirebilmelidir. Eğer sinyaller iki dakika içinde alınmazsa, tüm mürettebat ve hizmet mahallerinde, kontrol istasyonlarında ve makina mahallerinde otomatik olarak sesli bir alarm verilmelidir. Bu sesli alarm sistemi, yangın algılama sisteminin ayrılmaz bir parçası olmak zorunda değildir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.5 Kontrol paneli, kaptan köşkü veya ana yangın kontrol istasyonuna yerleştirilmelidir.

.6 Gösterge üniteleri, asgari olarak, algılayıcı veya elle kumandalı çağrı ünitesinin bulunduğu bölümü göstermelidir. En az bir ünite, geminin hizmet dışı olduğu durumlar hariç, denizde veya limanda, her zaman, sorumlu mürettebatın kolayca ulaşabileceği şekilde yerleştirilmelidir. Kontrol paneli ana yangın kontrol istasyonuna yerleştirilmişse, gösterge ünitelerinden biri, kaptan köşküne yerleştirilmelidir.

.7 Her gösterge ünitesinin üzerinde veya yakınında, korunan mahaller ve bölümlerin yeri hakkında açık bilgi görüntülenmelidir.

.8 Yangın algılama sistemi, her bir algılayıcı ayrı ayrı uzaktan belirleyici düzenleri içermiyorsa, kapalı bir merdiven bölümünü koruyan bölüm dışında, yaşama hizmet mahalleri ve kontrol istasyonları içindeki birden fazla güverteyi kapsayan bölüme, normalde izin verilmez. Yangın kaynağının belirlenmesinde gecikmeyi önlemek için, her bölümün kapsadığı kapalı mahal sayısı, Bayrak Devleti İdaresi tarafından belirlenen şekilde sınırlandırılmalıdır. Hiçbir durumda, bir bölümde 50'den fazla kapalı mahalle izin verilmez. Yangın algılama sistemi, uzaktan ve ayrı ayrı tanımlanabilir, yangın algılayıcılar ile donatılmışsa, bölümler birkaç güverteyi kapsayabilir ve herhangi bir sayıda kapalı mahalle hizmet edebilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.9 Her algılayıcı uzaktan ve ayrı ayrı tanımlayabilen yangın algılama sistemi yoksa bir algılayıcı bölümü, geminin her iki tarafına birden ve birden fazla güverteye hizmet etmeyecek ve birden fazla ana düşey bölgeye yerleştirilmemelidir. Ancak, bayrak devleti idaresi, geminin yangına karşı korumasını azaltmadığını kanaat getirdiği durumlarda, bir algılayıcı bölümünün geminin her iki yanına ve birden fazla güverteye hizmet etmesine izin verebilir. Ayrı ayrı belirlenebilir yangın algılayıcılarla donatılmış gemilerde, bir bölüm, geminin, her iki yanına ve birkaç güverteye hizmet edebilir, ancak birden fazla ana düşey bölgeye yerleştirilmez.

.10 Bir kontrol istasyonu, bir hizmet mahallini veya bir yasama mahallini kapsayan bir yangın algılama bölümü, bir makina mahallini içermemelidir.

.11 Algılayıcılar: ısı, duman veya diğer yangın ürünleri, alev veya bu etkenlerin kombinasyonları ile çalışmalıdır. Bunlardan daha az duyarlı olmamaları koşuluyla, yangın başlangıcını diğer faktörlerden algılayan algılayıcılar, Bayrak Devleti İdaresi tarafından dikkate alınabilir. Alev algılayıcılar, yalnızca duman ve ısı algılayıcılara ilave olarak kullanılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.12 Testler bakım için gerekli yönergeler ve yedekler sağlanmalıdır.

.13 Yangın algılama sisteminin işlevi, Bayrak Devleti İdaresinin uygun bulacağı şekilde, uygun sıcaklıkta sıcak hava, duman veya uygun yoğunluk veya tanecik büyüklüğünde aerosol üreten veya algılayıcının dizayn edildiği yangının başlangıcına benzer durumlar meydana getiren donanımlar vasıtasıyla periyodik olarak test edilmelidir. Tüm algılayıcılar; doğru çalışıp çalışmadığı ve hiçbir parçası yenilenmeden normal duruma getirilebilen tipte olmalıdır.

.14 Yangın algılama sistemi başka amaçlar için kullanılmamalıdır. Sadece kontrol panelinde, yangın kapılarının kapatılmasına ve benzeri işlevlere izin verilebilir.

.15 Yangın bölgesini tanımlayabilen yangın algılama sistemleri, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Bir devre, yangın nedeniyle, birden fazla noktada hasarlanmamalıdır.

- Bir devrede oluşan herhangi bir hata ( enerji kesilmesi, kısa devre, topraklama gibi) nedeniyle, tüp devrenin işlev görmesi engellenmeyecek düzenler sağlanmalıdır.

- Bir arıza durumunda ( elektriksel, elektronik, enformatik) sistemin ilk halini koruyacak düzenlemeler yapılmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

- İlk harekete geçen yangın alarmı, diğer algılayıcının, diğer yangın alarmlarının harekete geçmesini engellememelidir.

.2 Tesisle ilgili istekler:

.1 Elle kumandalı yangın çağrı üniteleri, yaşam mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonlarının tamamına yerleştirilmelidir. Her çıkışa bir adet elle kumandalı yangın çağrı ünitesi konulmalıdır. Elle kumandalı yangın çağrı üniteleri, her güvertede koridorun hiçbir yeri, çağrı ünitesinden 20 m.'den daha uzakta olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

.2 Duman algılayıcıları, yaşama mahallindeki tüm merdiven mahallerine, koridorlara ve kaçış yollarına konulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3 Yukarıda .2.2'de belirtilenlerin dışındaki mahallerin korunması için sabit yangın algılama ve yangın alarm sisteminin gerektiği hallerde, bu tip her mahal için, madde .1.11'e uygun en az bir algılayıcı konulmalıdır.

.4 Algılayıcılar, en iyi performans gösterecek şekilde yerleştirilmelidir. Kemereler ve havalandırma kanallarına yakın yerlerden veya hava akımlarının algılayıcıların performansını olumsuz etkileyeceği pozisyonlar ile çarpma veya fiziksel hasarların oluşabileceği yerlerden kaçınılmalıdır. Genelde, tavana konulan algılayıcılar, perdelerden en az 0,5 m. uzakta olmalıdır.

.5 Algılayıcılar arası maksimum mesafe aşağıdaki tabloya göre olmalıdır:


Algılayıcı tipi Algılayıcı başına  Merkezler arasındaki  Perdelerden
         Maksimum zemin    maksimum mesafe (m)  maksimum
          Alanı (m²)                Mesafe (m)
--------------- ------------------- ---------------------- -------------
Isı          37         6          4,5 
Duman         74         11          5,5

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bayrak Devleti İdaresi, algılayıcıların özelliklerini gösteren test değerlerine göre diğer mesafeleri isteyebilir ve izin verebilir.

.6 Sistemin bir parçasını oluşturan elektrik kabloları, yangın algılama veya yangın alarmının bu mahallerde gerekli olduğu veya ilgili güç kaynaklarına bağlanması gereği dışında; kuzinelerden, makina mahallerinden ve yüksek yangın riski taşıyan diğer kapalı mahallerden geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

.3 Dizayn ile ilgili istekle:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Sistem ve donanım, besleme gerilimi değişimlerine ve geçişlerine, ortam sıcaklığı değişimlerine, titreşim, nem, şok, darbe ve korozyon gibi gemide karşılaşılan durumlara karşı koyabilecek şekilde dizayn edilmelidir.

.2 Madde .2.2'de istenilen şekilde, yaşama mahalleri içindeki merdiven boşluklarına, koridorlara ve kaçış yollarına konulacak duman algılayıcıların, duman yoğunluğu metrede % 12,5 bulutluluğa varmadan çalıştıkları ve metrede % 2 bulutluluğu geçmeden çalışmadıkları belgelendirilmelidir.

Diğer mahallere konulacak duman algılayıcılar, duyarsızlık veya aşırı duyarlılıktan kaçınılması dikkate alınarak, bayrak devleti idaresinin uygun göreceği duyarlılık sınırları içinde çalışmalıdır.

.3 Isı algılayıcıların, sıcaklığın, dakikada 1ºC 'den daha az artması suretiyle, 78ºC 'i aşmadan çalıştıkları ancak 54ºC'ye gelmeden çalışmadıkları belgelendirilmelidir. Daha yüksek sıcaklık artışlarında, ısı algılayıcılar, duyarsızlık veya aşırı duyarlılıktan kaçınılması dikkate alınarak, Bayrak Devleti İdaresinin uygun göreceği sıcaklık sınırları içinde çalışmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.4 Isı algılayıcıların izin verilen çalışma sıcaklığı, kurutma odaları ve normal ortam sıcaklığı yüksek olan benzeri mahallerde, maksimum tavan sıcaklığının 30ºC üzerine kadar arttırılabilir.

1 OCAK 2009'DA VEYA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.4.1 Sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri, "Fire Safety Systems Code"un hükümlerine uygun onaylı tipte olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.4.2 "Fire Safety Systems Code"a uygun elle kumandalı çağrı üniteleri; yaşama mahallerinin, hizmet mahallerinin ve kontrol istasyonlarının bütününe konulmalıdır. Her çıkışa bir adet elle kumandalı yangın çağrı ünitesi konulmalıdır. Elle kumandalı yangın çağrı üniteleri, her güvertede, koridorun hiçbir yeri, çağrı ünitesinden 20 m 'den daha uzakta olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER:

.5 Yukarıdaki hükümlere ilave olarak, Bayrak Devleti İdaresi, tesisin diğer tesislerden veya sistemlerden bağımsızlığı, bileşenlerinin korozyona dayanımı, kontrol sistemlerine elektrik gücü beslemesi ve işletimleri ve bakımları ile ilgili yönergelerin varlığı bakımlarından güvenlik koşullarına uygunluğunu temin etmelidir.

10. Akaryakıt, yağlama yağı ve diğer yanıcı yakıtlarla ilgili düzenlemeler (R 15)

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Akaryakıtın, yakıt olarak kullanılmasında sınırlamalar;

Akaryakıtın, yakıt olarak kullanılmasında, aşağıdaki sınırlamalar uygulanır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Bu maddede aksi belirtilmedikçe, parlama noktası 60ºC'dan düşük olan akaryakıtlar kullanılmamalıdır.

.2 Emercensi jeneratörlerde, parlama noktası 43ºC'dan düşük olmayan akaryakıtlar kullanılabilir.

.3 İlave önlemler alınmasına ve akaryakıtın depolandığı veya kullanıldığı mahaldeki ortam sıcaklığının, akaryakıtın parlama noktasının 10ºC altına kadar yükselmesine izin verilmemesi koşuluyla, Bayrak Devleti İdaresi, parlama noktası 60ºC'dan düşük fakat 43ºC'dan düşük olmayan akaryakıtın genel kullanımına izin verebilir.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, parlama noktası 60ºC'dan düşük fakat 43ºC'dan düşük olmayan akaryakıtın kullanımına, aşağıdaki koşullara bağlı olarak, izin verilebilir;

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3.1 Çift dip bölmelerinde yer alanlar hariç, yakıt tankları, A kategori makina mahalleri dışında yer almalıdır.

.3.2 Yakıt pompasının emiş borusunda, yakıt sıcaklığının ölçülmesi ile ilgili düzenler sağlanmalıdır.

.3.3 Yakıt filtrelerinin giriş ve çıkış taraflarında stop valfler ve/veya musluklar sağlanmalıdır ve,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3.4 Mümkün olduğunca kaynaklı veya konik dairesel ya da küresel tip boru birleştirmeleri kullanılmalıdır.

Akaryakıtın parlama noktası, onaylı kapalı kap yöntemi ile belirlenmelidir.

.2 Akaryakıt düzenlemeleri:

Akaryakıtın kullanıldığı gemilerde, akaryakıtın depolanması, dağıtımı ve kullanılması, geminin ve gemideki insanların güvenliği sağlanacak ve asgari olarak aşağıdaki koşullar karşılanacak şekilde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1.1 Mümkün olduğunca, 0,18 N/mm² 'den daha yüksek basınç altında ısıtılmış akaryakıt içeren akaryakıt sisteminin bileşenleri, arıza ve sızıntıların kolaylıkla gözlemlenemeyeceği kuytu yerlere yerleştirilmemelidir. Yakıt sisteminin bu bileşenleri civarındaki makina mahalleri yeterince aydınlatılmalıdır.

.1.2 Isıtılmış yakıt ifadesi, ısıtıldıktan sonraki sıcaklığı 60ºC'den veya parlama noktası 60ºC'dan düşükse, parlama noktasından daha yüksek sıcaklıktaki yakıt anlamındadır.

.2 Makina mahallerinin havalandırması, tüm normal koşullar altında, yakıt buharının birikmesini önlemede yeterli olmalıdır.

.3 Akaryakıt tankları, mümkün olduğunca, geminin bünye tankı olacak ve makina mahalleri dışına yerleştirilmelidir. Çift dip tankları dışındaki akaryakıt tanklarının, zorunlu olarak makina mahalleri içinde veya yakınında yer aldığı durumlarda, bunların en az bir düşey kenarı, makina mahalleri sınırlarına bitişik olacak ve tercihan çift dip tanklarıyla ortak bir sınırları bulunmalı ve makina mahalleri ile ortak olan tank cidarının yüzeyi en aza indirilmelidir. Bu tür tankların makina mahalleri sınırları içinde yer aldığı hallerde, parlama noktası 60ºC'dan daha düşük akaryakıt içermemelidir. Asma akaryakıt tanklarının makina mahalleri içinde yer almasından kaçınılmalı ve yasaklanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.4 Akaryakıt tankları, sızıntıları sıcak yüzeylere gelerek tehlike oluşturacak yerlere konulmamalıdır. Yakıtın herhangi bir pompadan, filtreden veya ısıtıcıdan basınç altında kaçarak sıcak yüzeylere temas etmesini önleyici önlemler alınmalıdır.

.5 Hasarlanması halinde, çift dibin üzerinde yer alan, kapasitesi 500 litre veya daha fazla olan depolama, dinlendirme veya günlük servis tanklarından yakıt sızıntısına neden olacak tüm yakıt boruları, tankların yer aldığı mahalde oluşabilecek bir yangın durumunda, ilgili mahallin dışındaki güvenli bir yerden kapatılabilmeli ve doğrudan tank üzerine konulan bir musluk veya valfle donatılmalıdır.

Şaft veya boru tünelinde veya benzeri mahallere yerleştirilmiş derin tanklardaki özel durumlarda, bu valfler tank üzerine konulmalı, ancak yangın durumunda kontrolleri, tünel veya benzeri mahal dışında yer alan boru ve borular üzerinde bulunan ilave valfler de sağlanmalıdır. Eğer, bu ilave valf, makina mahalline konulmuşsa, bunlar mahal dışındaki bir yerden çalıştırılmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, emercensi jeneratör yakıt tankının valfinin uzaktan kumandası, makina mahalleri içinde yer alan diğer valflerin uzaktan kumandasından ayrı bir yerde olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.6 Herhangi bir akaryakıt tankındaki yakıt miktarını belirlemek için etkili ve güvenli düzenler sağlanmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 İskandil boruları, bu borulardan sızabilecek yakıtın tutuşma tehlikesinin olduğu yerlerde son bulmamalıdır. Özellikle, yolcu ve mürettebat mahallerinde sona ermemelidir. Genel bir kural olarak, bunlar makina mahallerinde sona ermemelidirler. Ancak, Bayrak Devleti İdaresinin bunun uygulanmasının pratik olmadığı kanaatinde olduğu hallerde, aşağıdaki koşulların karşılanması şartıyla, iskandil borularının makina mahallinde son bulmasına izin verilebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1.1 İlave olarak, .2.6.2 alt maddesindeki istekleri sağlayan bir akaryakıt seviye göstergesi sağlanmalıdır.

.1.2 İskandil boruları, sona erdiği yerdeki sızıntılar nedeniyle yakıtın tutuşturucu kaynaklarla temasını önlemek üzere, etkili alev kafesleri gibi önlemler sağlanmadıkça, tutuşturucu kaynaklardan uzakta son bulmalıdır.

.1.3 İskandil borularının son bulduğu yerlere, kendinden kapanır düzenler ve bu düzenler açılmadan önce akaryakıt bulunmadığını belirlemek üzere, bu düzenlerin altına küçük çaptaki kendinden kapanır kontrol muslukları yerleştirilmelidir. Kontrol musluklarından sıçrayabilecek akaryakıtın tutuşturma tehlikesi oluşturmayacağı önlemler alınmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Herhangi bir yakıt tankında bulunan yakıtın miktarını belirlemek için diğer düzenler kullanılabilir. Ancak bu düzenler, .2.6.1.1 alt maddesinde belirtilenler gibi, tank üstünün altına geçmesini gerektirmemeli ve arızaya uğraması veya tankların aşırı doldurulması halinde, yakıtın boşalımına izin vermemelidir.

.3 Alt madde .2.6.2'de belirtilen düzenler, serviste doğru çalışmaları sağlanacak şekilde uygun durumda muhafaza edilmelidir.

.7 Herhangi bir yakıt tankında veya doldurma boruları dahil akaryakıt sisteminin herhangi bir kısmında aşırı basıncı önleyici önlemler alınmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Herhangi bir boşaltma valfi ve hava firar ya da taşıntı borusu, 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, yakıt ve buharlardan kaynaklanan yangın veya patlama tehlikesi olmayan bir yere açılmalı ve mürettebat mahallerinde, yolcu mahallerinde, özel kategori mahallerde, kapalı Ro-Ro mahallerinde, makina mahallerinde ya da benzeri mahallerde son bulmamalıdır.

.8 Akaryakıt boruları ile bunlara ait valfler ve fitingler çelik veya onaylı diğer malzemelerden olmalıdır. Ancak esnek boruların sınırlı olarak kullanımına izin verilebilir. Bu esnek borular ve bunlara ait uç bağlantıları, yeterli mukavemette, onaylı yangına dayanıklı malzemelerden yapılmalıdır.

Akaryakıt tanklarına konulan, statik basınç altındaki valfler için, çelik ya da küresel-grafitli dökme demir kabul edilebilir. Ancak, dizayn basıncının 7 bar'dan ve dizayn sıcaklığının 60ºC'dan düşük olduğu hallerde, boru devrelerinde normal dökme demir valfler kullanılabilir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.9 Yüksek basınçlı yakıt pompaları ile yakıt enjektörleri arasındaki yüksek basınçlı tüm dış akaryakıt besleme boruları, yüksek basınçlı bir devrenin kaçak yapmasında yakıtı tutabilecek özellikte kılıflı boru sistemi ile korunmalıdır. Kılıflı bir boru, yüksek basınçlı yakıt borusu ile onu çevreleyen bir dış borunun sabit olarak birleşiminden oluşur. Kılıflı boru sistemi, sızıntıları toplayarak düzenleri içerecek ve boru devresinde bir kaçak olması durumunda alarm verecek düzenler bulundurulmalıdır.

.10 Bir akaryakıt sistemi arızasından etkilenebilecek olan, sıcaklığı 220ºC'dan yüksek olan tüm yüzeyler, uygun şekilde izole edilmelidir.

.11 Akaryakıt devreleri; sıcak yüzeylere, makinahava girişlerine veya diğer tutuşturucu kaynaklara, yakıt püskürmesini veya yakıt sızıntısını mümkün olduğunca önlemek için, perdelenecek veya uygun şekilde korunmalıdır. Bu boru devrelerindeki ek yerlerinin sayısı en azda tutulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.12 Akaryakıt devreleri; kazanlar, buhar devreleri, egzost manifoldları dahil, yüksek sıcaklıklı ünitelerin hemen üzerine veya yanına yerleştirilmemelidir. Akaryakıt devreleri, mümkün olduğunca, sıcak yüzeylerden, elektrik tesislerinden veya diğer tutuşturucu kaynaklardan uzakta düzenlenmeli ve tutuşturucu kaynaklara yakıt püskürmesini veya yakıt sızıntısını önlemek için perdelenmeli veya uygun şekilde korunmalıdır. Bu boru devrelerindeki ek yerlerinin sayısı en azda tutulmalıdır.

.13 Dizel makinaların yakıt sisteminin bileşenleri, yakıt enjeksiyon pompalarının etkisi ile yakıt besleme ve dağıtım devrelerinde oluşan ve geri iletilen yüksek basınç darbeleri dahil, serviste görülebilecek maksimum pik basıncı dikkate alınarak dizayn edilmelidir. Yakıt besleme ile dağıtım devrelerindeki birleştirmeler, serviste ve bakım sonrasında basınçlı akaryakıt sızıntılarını önleme özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır.

.14 Aynı yakıt kaynağından beslenen çok makinalı tesislerde ayrı makinalar yakıt besleme ve dağıtım devrelerinin ayrılması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Ayırma düzenleri, diğer makinaların çalışmasını etkilemeyecek ve makinalardan herhangi birinde oluşacak bir yangın nedeniyle işlemez hale gelmeyecek bir yerden çalıştırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.15 Bayrak Devleti İdaresinin, yakıt ve yanıcı sıvıların yaşama ve hizmet mahallerinden geçmesine izin verdiği hallerde, yakıt ve yanıcı sıvı ileten borular, yangın riskleri dikkate alınarak, İdare tarafından onaylı malzemeden olmalıdır.

.16 Mevcut sınıf B gemiler, .2.9 ve 2.11'deki isteklere, en geç 1 Temmuz 2003 tarihi itibariyle uymak zorundadır. Ancak, birden fazla sayıda enjektöre hizmet eden yakıt enjeksiyon pompasına sahip, gücü 375 kW veya daha az olan makinalarda, .9'daki kılıflı boru sistemi yerine uygun muhafazalar kullanılabilir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3 Yağlama yağı düzenlemeleri:

Basınçlı yağlama yağı sistemlerinde kullanılan yağın depolama, dağıtım ve kullanım düzenleri, geminin ve gemideki insanların emniyeti sağlanacak şekilde olmalı ve aşağıda belirtilenler hariç olmak üzere, makina mahallerindeki bu tür düzenler en az .2.1, .2.4, .2.5, .2.6, .2.7, .2.8, .2.10 ve .2.11'deki hükümlere uygun olmalıdır:

.1 Bu durum; yangına yeterli derecede dayanıklı olduklarının testlerle kanıtlanması koşuluyla yağlama yağı sistemlerinde gözetleme camlarının kullanımı engellemez. Eğer gözetleme camları kullanılırsa, borunun her iki ucunda da valfler bulunmalıdır. Borunun alt ucundaki valf kendinden kapanır tip olmalıdır.

.2 Makina mahallerinde iskandil borularına izin verilebilir. İskandil borularına uygun kapatma düzenleri konulması şartıyla, .2.6.1.1 ve 2.6.1.3'deki isteklerin uygulanmasına gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, .10.2.5.'deki hükümler; kapasitesi 500 litreden az olanlar, geminin normal çalışması sırasında valfleri kapalı olan depolama tankları veya yağlama yağı tankındaki ani kapama valfının istenmeden çalıştırılmasının ana sevk ve önemli yardımcı makinaların güvenli çalışmasını tehlikeye düşüreceği belirlenen durumlar hariç, yağlama yağı tanklarına da uygulanmalıdır.

.4 Diğer yanıcı yağlar ile ilgili düzenlemeler:

Basınç altında güç iletim sistemlerinde kontrol ve harekete geçirme sistemlerinde ve ısıtma sistemlerinde kullanılan diğer yanıcı depolanması dağıtım ve kullanımı ile ilgili düzenler geminin ve gemideki insanların güvenliği sağlanacak şekilde olmalıdır. Tutuşmalara neden olabilecek kaynakların bulunduğu yerlerde bu düzenler en az madde .2.4, .2.6, .2.10 ve .2.11 ile mukavemet ve yapım bakımından madde .2.7 ve .2.8'in gereklerine uygun olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Periyodik olarak personelsiz kalabilen makina mahalleri:

1÷4'deki isteklere ilave olarak yakıt ve yağlama yağı sistemleri aşağıdaki hususlara uygun olmalıdır:

.1 Günlük yakıt servis tanklarının otomatik olarak veya uzaktan kumandalı olarak doldurulduğu hallerde, taşmayı önleyici önlemler alınmalıdır. Yanıcı sıvıları otomatik olarak işleme tabi tutan diğer donanım (örneğin, uygun olduğu durumlarda seperatörler ve bunların ısıtıcıları için ayrılan özel bir mahalde bulunan yakıt seperatörleri gibi) taşıntıyı önleyici düzenlerle donatılmalıdır.

.2 Günlük yakıt servis tankları veya dinlendirme tanklarında ısıtma donanımları varsa yakıtın parlama noktasının üzerinde ısıtılmasını önlemek için, bir yüksek sıcaklık alarmı sağlanmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.6 Baş pik tanklarında yanıcı yağların taşınmasının yasaklanması:

Yakıt, yağlama yağ ve diğer yanıcı yağlar baş pik tanklarında taşınmamalıdır.

11. İtfaiyeci donanımı (R 17)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 İtfaiyeci donanımı aşağıda belirtilenleri içermelidir:

.1.1 Aşağıda belirtilenlerden oluşan kişisel donanım:

.1 Deriyi yangından yayılan ısıdan, yanmaktan ve buharla hoşlanmaktan koruyacak bir malzemeden yapılan koruyucu elbise. Elbisenin dış yüzeyi su geçirmez olmalıdır.

.2 Lastik veya elektrik iletmeyen bir başka malzemeden yapılmış eldiven ve çizmeler.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3 Darbelere karşı etkin koruma sağlayan bir baret.

.4 Yanma süresi en az 3 saat olan, onaylı tipte bir el feneri (el bombası)

.5 İtfaiyeci baltası.

.1.2 Tüplerdeki hava hacmi en az 1200 litre olan basınçlı havalı kendi kendine yeten bir solunum cihazı (SCBA) veya en az 30 dakika işlev görebilecek olan diğer kendi kendine yeten onaylı tipte solunum cihazı. Her SCBA ile birlikte aşağıda belirilenler hariç, en az 2400 litre yedek depolama kapasitesine sahip tam olarak dolu yedek tüpler bulundurulmalıdır.

(i) Eğer gemide beş veya daha fazla sayıda SCBA varsa, gerekli serbest havanın toplam yedek depolama kapasitesinin 9600 litreden fazla olmasına gerek yoktur. Veya,

(ii) Eğer gemide, hava tüplerini tam basınçta hava ile kirlenme olmaksızın yeniden doldurma düzenleri varsa, her SCBA'nın tam dolu yedek tüpünün, yedek depolama kapasitesi en az 1200 litre serbest havanın toplam yedek kapasitenin 4800 litre serbest havayı geçmesine gerek bulunmamaktadır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SCBA'lar için tüm hava tüpleri birbirleriyle değiştirilebilir olmalıdır.

.2 Her bir solunum cihazı için yeterli uzunluk ve mukavemette yanmaz malzemeden yapılmış bir can halatı sağlanmalıdır. Bu can halatı, işlem sırasında solunum cihazının sökülmesini önlemek için, cihazın kemer takımına veya ayrı bir kemere bir kanca vasıtası ile bağlanabilmelidir.

.3 Sınıf B yeni gemiler, boyları 24 m. ve daha büyük olan sınıf B mevcut gemiler ve boyları 40 m. ve daha büyük olan sınıf C ve D yeni gemilerde en az iki takım itfaiyeci donanımı bulunmalıdır.

.1 Boyları 60 m. ve daha büyük olan gemilerde ilave olarak bir güvertedeki yolcu mahalleri ve hizmet mahallerinin toplam uzunluğu 80 m.'den fazla ise veya bu türden birden fazla güverte varsa yaşama ve hizmet mahalleri uzunlukları toplamının en fazla olduğu güvertede bu toplam uzunluğun her 80 m.'si veya kesri için iki takım kişisel donanım sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde; ayrı ana düşey bölge oluşturan merdiven boşlukları ve geminin baş ve kıç nihayetinde, makina mahalleri veya ana kuzineleri içermeyen sınırlı uzunluktaki ana düşey bölgeler için hariç olmak üzere her bir ana düşey bölge için ilave olarak iki itfaiyeci donanımı bulundurulmalıdır.

.2 Boyları 40 m. ve daha fazla olup 60 m.'den daha küçük olan gemilerde, iki itfaiyeci donanımı bulundurulmalıdır.

.3 Boyları 24 m. ve daha fazla ancak 40 m.'den daha küçük olan sınıf B yeni ve mevcut gemilerde iki itfaiyeci donanımı bulundurulmalıdır. Ancak, kendi kendine yeter solunum cihazı için sadece bir yedek hava şarjı yeterlidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.4 Boyları 24 m.'den küçük sınıf B yeni ve mevcut gemilerde ve boyları 40 m.'den küçük sınıf C ve D yeni gemilerde itfaiyeci donanımına gerek yoktur.

.5 İtfaiyeci donanımı veya kişisel donanım her an kullanıma hazır olacak ve kolayca ulaşılabilmelidir.

Birden fazla itfaiyeci donanımı veya kişisel donanım takımı varsa bunlar birbirinden uzakta olacak şekilde depolanmalıdır. Bu yerlerin her hangi birinde en az bir adet itfaiyeci donanımı ve bir takım kişisel donanım bulunmalıdır.

12. Çeşitli konular (R 18)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 "A" sınıfı bölmelerden elektrik kablolarının, boruların, trankların, kanalların vb.'nin veya kirişlerin, kemerelerin veya diğer yapısal elemanların geçtiği hallerde yangın direncinin bozulmaması için makul ve uygulanabilir önlemler alınmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerdeki bu tür geçişlerde bölmenin yangın direncinin bozulmamasını sağlamak üzere, bu geçişler, "Fire Test Procedure Code" a göre test edilmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Havalandırma kanalları konusunda kural II-2/B/9.2.2b ve II-2/b/9.3 uygulanır.

Ancak, boru geçişinin, kalınlığı 3mm. veya daha fazla ve boyu en az 900 mm. (tercihen bölmenin her bir yanında 450'şer mm.) olan çelik veya eşdeğer malzemede yapılması ve açıklık bulunmaması halinde teste gerek yoktur.

Bu geçişler izolasyonun devam ettirilmesi suretiyle, bölme ile aynı düzeyde olacak şekilde izole edilmelidir.

.2 "B" sınıfı bölmelerden elektrik kablolarının, boruların, trankların, kanalların vb.'nin veya havalandırma açıklıklarının, aydınlatma armatürlerinin ve benzeri cihazların geçtiği mahallerde, yangın direncinin bozulmaması için makul ve uygulanabilir önlemler alınmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde bu tür geçişler için bölmenin yangın direncinin bozulmamasını sağlamak üzere gerekli düzenlemeler yapılmamalıdır.

"B" sınıfı bölmeden geçen çelik veya bakır dışındaki borular aşağıdaki şekillerde korunmalıdır:

.1 Delip geçilen bölmenin yangın direncine ve kullanılan borunun tipine uygun yangın testine tabi tutulmuş geçiş elemanları veya,

.2 Kalınlığı en az 1,8 ve boyu, çapı 150 mm. ve daha büyük olan borular için en az 900 mm. ve çapı 150 mm.'den küçük olan borular için en az 600 mm. (tercihen bölmenin her bir yanına eşit olarak bölünecek şekilde) olan çelik zıvana.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Borular zıvananın uçlarına flenç veya kaplinle bağlanacak ve zıvana ile boru arasındaki aralık 2,5 mm. 'yi aşmayacak veya boru ile zıvana arasındaki aralık, yanmaz veya diğer uygun malzeme ile sızdırmaz hale getirilmelidir.

.3 "A" veya "B" sınıfı bölmelerden geçen borular bu bölmelerin dayanması, istenilen sıcaklıklar dikkate alınarak onaylı malzemelerden yapılmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde, "A" veya "B" sınıfı bölmelerden geçen izolasyonsuz metal borular, "A-O" bölmeler için 950 Cº'i ve "B-O" bölmeler için 850 Cº'i geçen bir erime sıcaklığına sahip malzemelerden olmalıdır.

.4 Yaşama mahallerinde, servis mahallerinde veya kontrol istasyonlarında, yakıt veya diğer yanıcı sıvıların iletiminde kullanılan borular, yangın tehlikesi göz önüne alınarak uygun malzemede ve yapıda olmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.5 Isı nedeniyle kolayca bozulan malzemeler, borda frengilerinde, sıhhi tesisat disçarçlarında ve su hattına yakın olan diğer çıkışlarda ve yangın durumunda malzemenin hasarlanmasının su dolumuna neden olacağı hallerde kullanılmamalıdır.

.6 Kullanımı halinde elektrikli radyatörler sabitlenecek ve yangın tehlikesi en aza indirilecek şekilde yapılmalıdır. Bu radyatörler; giysi, perde veya benzeri diğer malzemelerin kavrulmasına veya tutuşmasına yol açabilecek elemanlarla donatılmamalıdır.

.7 Tüm artık kapları yanmaz malzemeden olmalı, altlarında ve yanlarında açıklık olmamalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.8 Petrol ürünlerinin girme olasılığı bulunan tüm mahallerde izolasyonun yüzeyi yakıtı veya yakıt buharlarını geçirmez olmalıdır.

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER:

Yakıt sıçraması veya yakıt buharının bulunması tehlikesi olan mahallerde (örneğin A kategori makina mahalleri) yakıtı ve yakıt buharlarını geçirmez olmalıdır. Uygun fiziksel yüzeye sahip, delikli olmayan çelik levha veya diğer yanmaz malzemelerle (alüminyum değil) kaplama yapılmışsa, bu kaplamalar; kenetleme, perçinleme, vb. ile birleştirilmelidir.

.9 Boya mağazaları ve yanıcı sıvı mağazaları mürettebatın mahalle girmeden yangını söndürebileceği, onaylı bir yangın söndürme düzeni de korunmalıdır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1.Ocak.2009'DA veya daha sonra inşa edilen gemilerde;

.1 Boya mağazaları aşağıdaki şekilde korunacaktır:

.1.1 Korunan mahallin brüt hacminin en az % 40'ına eşit serbest gaz hacmi verebilecek şekilde dizayn edilen bir karbondioksit sistemi,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1.2 En az 0,5 kg. toz/m³'e göre dizayn edilen bir kuru toz sistemi,

.1.3 5 litre/m².dk'ya göre dizayn edilen bir su püskürtme veya sprinkler sistemi. Su püskürtme sistemi, geminin yangın devresine bağlanabilir veya,

.1.4 Bayrak Devleti İdaresince belirlenecek, eşdeğer bir koruma sağlayan bir sistem.

Her durumda sistem,korunan mahallin dışından çalıştırılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Yanıcı sıvı mağazaları, Bayrak Devleti İdaresi tarafından onaylı uygun bir yangın söndürme düzeni ile korunmalıdır.

.3 Yaşama mahallerine girişi olmayan, güverte alanı 4m²'den küçük olan mağazalar için, mahallin brüt hacminin en az %40'ına eşit serbest gaz hacmi verebilecek şekilde boyutlandırılan taşınabilir bir karbon dioksitli söndürücü, sabit sistem yerine kabul edilebilir.

Mağazada, korunan mahalle girmek zorunluluğu olmaksızın söndürücü maddeyi boşaltmayı sağlayacak bir boşaltma deliği bulunmalıdır. Gerekli taşınabilir yangın söndürücü, deliğe yakın bir yerde bulunmalıdır.

Alternatif olarak, yangın devresi suyunu kullanımını sağlamak için bir delik veya hortum bağlantısı bulunabilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.10 Fritözler, kaynatma ve kızartma cihazları:

Ana kuzine dışındaki mahallere, fritözlerin kaynatma ve kızartma cihazlarının konulduğu ve kullanıldığı hallerde Bayrak Devleti İdaresi bu tip donanımın kullanımı ile ilgili özel yangın tehlikelerini dikkate alarak ilave güvenlik önlemlerini istemelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde fritözler, aşağıdaki belirtilenlerle birlikte konulmalıdır:

.1 ISO 15317:2000 kuzine fritözlerinin korunması ile ilgili yangın söndürme sistemleri yayınına göre uluslar arası bir standarda uygun olarak test edilmiş otomatik veya elle kumandalı bir söndürme sistemi,

.2 Herhangi bir termostatın arızası halinde kullanıcıyı uyaran bir alarma sahip ana ve yedek termostat,

.3 Yangın söndürme sisteminin harekete geçmesi halinde elektrik beslemesini otomatik olarak keser düzenler,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.4 Donanımın monte edildiği kuzinede söndürme sisteminin çalıştığını gösterir bir alarm,

.5 Mürettebatın çabuk kullanımı için açıkça etiketlenmiş yangın söndürme sisteminin elle çalıştırma kumandaları

1 Ocak 2009'dan önce inşa edilen gemilerde, yeni fritöz donanımı, bu maddedeki isteklere uygun olmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER:

.11 Isı köprüleri:

Yangın geçirmezlik uygulamalarında, ısı köprüleri vasıtasıyla ısı iletimini önlemek üzere (örneğin güverteler ve perdeler arasında) Bayrak Devleti İdaresi tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde güverte veya perdenin izolasyonu; geçişlerin, kesişmelerin veya son kısımların bulunduğu noktaları, çelik ve alüminyum yapılarda en az 450 mm. geçecek şekilde yapılmalıdır. Eğer bir mahal, farklı izolasyon değerlerine sahip "A" sınıfı bir güverte veya perde ile bölünmüşse daha yüksek değerdeki izolasyon, daha düşük değerdeki perde veya güvertede en az 450 mm. devam etmelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.12 Basınçlı gaz kapları:

Olası bir yangını besleyebilecek olan basınçlı, sıvılaştırılmış veya basınç altında tüm taşınabilir gaz kapları, kullanıldıktan sonra, açık güverteden girişi olan, perde güvertesi üzerinde yer alan uygun bir mahalle konulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

13. Yangın kontrol planları (R 20)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Tüm gemilerin, genel yerleştirme planlarında; her güverte için kontrol istasyonları, "A" sınıfı bölmelerle çevrili çeşitli yangın bölümleri, "B Sınıf" bölmelerle çevrili bölümleri, yangın algılama ve yangın alarm sistemlerinin özellikleri, sprinkler donanımı, yangın söndürme donanımları, çeşitli bölme, güverte, vb.'ne ulaşım yolları, fan kontrol yerlerinin özellikleri dahil havalandırma sistemi, damperlerin yerleri ve her bölüme ait havalandırma fanlarının belirleyici numaraları açıkça gösterilmeli, gemi zabitanına kılavuzluk etmek üzere kalıcı bir şekilde asılmalıdır.

Alternatif olarak, yukarıda belirtilen ayrıntılar, bir buklet haline getirilerek, her bir zabitana verilebilir ve bir kopyası, gemide kolay ulaşılabilir bir yerde bulunabilir. Planlar ve bukletler güncel halde tutulacak ve her türlü değişimler mümkün olduğu ölçüde işlenmelidir. Bu planların ve bukletlerin açıklamaları, Bayrak Devletinin resmi dilinde olmalıdır. Eğer resmi dil İngilizce veya Fransızca değilse, bu dillerden birine çevirisi de dahil edilmelidir. Geminin bir başka Üye Devletin kabotaj seferlerinde çalışması halinde, bu devletin dili İngilizce veya Fransızca değilse, o devletin resmi diline çeviri de dahil edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, gerekli yangın kontrol planları ve bukletleri ile birlikte verilecek bilgiler ve yangın kontrol planlarında kullanılacak semboller IMO Res.A.756(18) ve A.654(16)'ya göre olmalıdır.

.2 Boyları 24 m. ve daha büyük olan tüm gemilerde, yangın kontrol planlarından veya bu planları içeren bukletlerden iki nüsha, karadan gelecek yangın söndürme personeline yardımcı olmak amacıyla, güverte evlerinin dışında, su geçmez bir muhafaza içinde, açıkça işaretli bir mahalde bulundurulmalıdır.

14. Kullanıma hazır olma ve bakım

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Genel istekler:

Gemi serviste iken, yangından koruma sistemleri ve yangın söndürme istemleri, her an kullanıma hazır olmalıdır.

Aşağıdaki koşullar, bir geminin serviste olmadığı durumlardır :

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Gemi onarımda ise veya geçici olarak hizmet dışı kalmışsa (demirde veya limanda) ya da havuz da ise,

.2 Gemi sahibi tarafından veya gemi sahibi temsilcisi tarafından serviste olmadığı belirtilmişse ve,

.3 Gemide yolcu yoksa.

Aşağıda belirtilen yangından koruma sistemleri, bir yangın oluşumunda gerekli performanslarını gösterebilmeleri bakımından iyi durumda muhafaza edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1.1 Kullanıma hazır olma:

.1 Yangına dayanıklı bölmeler ile bu bölmelerdeki açıklıkların ve geçişlerin korunması dahil yangından yapısal korunma.

.2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri ve,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.3 Kaçış yolları sistemleri ve düzenleri.

Yangın söndürme sistemleri ve düzenleri, iyi durumda ve her an kullanıma hazır halde muhafaza edilmelidir.

Boşaltılmış olan taşınabilir yangın söndürücüler, derhal doldurulacak veya eşdeğer bir ünite ile değiştirilmelidir.

.1.2 Bakım, testler ve muayeneler:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bakım, testler ve muayeneler IMO tarafından oluşturulan esaslara göre ve yangın söndürme sistemlerinin ve düzenlerinin güvenilirliğini sağlamaya dikkat edilmek suretiyle yapılmalıdır.

Bakım planı gemide bulundurulmalı ve Bayrak Devleti İdaresi tarafından istenildiğinde incelemeye hazır olmalıdır.

Bakım planında, asgari olarak, gemide varsa aşağıda belirtilen yangından koruma sistemleri ve yangın söndürme sistemleri yer almalıdır:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Yangın devresi, yangın pompaları ve hidrantlar, hortumlar ve nozullar,

.2 Sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri,

.3 Sabit yangın söndürme sistemleri ve diğer yangın söndürme düzenleri,

.4 Otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Yangın ve duman damperleri, fanlar ve bunlar kumandaları dahil, havalandırma sistemleri,

.6 Yakıt beslemesinin emercensi kesilmesi,

.7 Kumandaları dahil yangın kapıları,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.8 Genel emercensi alarm sistemleri,

.9 Emercensi kaçış solunum cihazları,

.10 Yedek dolumlar dahil taşınabilir yangın söndürücüler, ve

.11 İtfaiyeci donanımı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Bakım programı bilgisayar esaslı olabilir

.2 İlave istekler:

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen, 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B, C ve D yeni gemiler için, alçak düzeyden aydınlatma ve genel haberleşme sistemleri ile ilgili bakım planı .1.2'de belirtilen bakım planına ilave olarak oluşturulmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

15. Talimatlar, gemideki eğitimler ve talimler

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Talimatlar, görevler ve organizasyon

.1 Mürettebata, gemideki yangın emniyeti ile ilgili talimatlar verilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2. Mürettebata, verilen görevlerle ilgili talimatlar verilmelidir.

.3 Yangın söndürme ile ilgili ekipler organize edilmelidir. Bu ekipler, gemi serviste iken her an görevlerini yerine getirme yeteneğine sahip olmalıdır.

.2 Gemideki eğitimler ve talimler

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.1 Mürettebat; gemideki düzenler ile kullanmaları gerekebilen yangın söndürme sistemleri ve donanımlarının yerleri ve kullanılması ile ilgili olarak bilgilendirilmek üzere eğitilmelidir.

.2 Emercensi kaçış solunum cihazlarının kullanımı ile ilgili eğitim, gemideki eğitimin bir parçası olarak kabul edilmelidir.

.3 Yangınla mücadele işleri ile ilgili olarak görevlendirilen mürettebatın performansı, gemideki eğitimler ve talimlerle periyodik olarak değerlendirilmeli ve yangın söndürme becerilerinin sürdürülmesi ve yangın söndürme organizasyonunun her an hazır durumda olmasının sağlanması için iyileştirilmesi gereken hususlar belirlenmelidir.

.4 Gemideki yangın söndürme sistemleri ve donanımının kullanımı ile ilgili eğitimler; değiştirilmiş haliyle, SOLAS 1974, Kural III/.19.4.1 'in hükümlerine göre planlanmalı ve yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Yangın talimleri, değiştirilmiş haliyle, SOLAS 1974, kural III/.19.3.4, III/.19.5 ve III/30'un hükümlerine göre yapılmalı ve kaydedilmelidir.

.3 Eğitim el kitapları:

Mürettebat istirahat ve yemek salonlarında veya her mürettebat kamerasında bir eğitim el kitabı bulundurulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Eğitim el kitabı gemide konuşulan dilde yazılı olmalıdır. Birkaç ciltten oluşabilecek olan eğitim el kitabı, bu maddede belirtilen talimatları ve bilgileri, kolay anlaşılabilir terimler ve mümkünse şekiller halinde belirtmelidir. Bu bilgilerin herhangi bir kısmı, el kitabı yerine görsel-işitsel yollarla da sağlanabilir. Eğitim el kitabı aşağıda belirtilenleri ayrıntılı olarak açıklıyor olmalıdır:

.1 Sigara içme, elektrik tehlikeleri, yanıcı sıvılar ve gemideki benzeri tehlikelerle ilgili genel yangın güvenlik uygulama ve önlemleri,

.2 Yangının duyurulması ve elle kumandalı çağrı ünitelerinin kullanımı prosedürleri dahil, yangınla mücadele faaliyetleri ve prosedürleri ile ilgili genel talimatlar,

.3 Gemideki alarmların anlamları,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Yangınla mücadele sistem ve donanımlarının işletimi ve kullanımı,

.5 Yangın kapılarının işletimi ve kullanımı,

.6 Yangın ve duman damperlerinin işletimi ve kullanımı,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.7 Kaçış sistemleri ve düzenleri.

.4 Yangın kontrol planları

Yangın kontrol planları, kural II-2/A-13'deki isteklere uygun olmalıdır.

16. İşlemler

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Yangın güvenliği ile ilgili olarak uygun gemi ve kargo elleçleme işlemlerine ait bilgi ve talimatların sağlanması amacıyla gemide işletim kitapçığı bulundurulmadır.

.2 Gerekli yangın işlemleri kitapçığı, yangın güvenliği ile ilgili olarak güvenli gemi ve kargo elleçleme işlemlerine ait gerekli bilgi ve talimatları içermelidir. Kitapçıkta, geminin yükleme ve boşaltma sırasında ve seyir halinde iken, mürettebatın genel yangın güvenliği ile ilgili sorumlulukları hakkındaki bilgileri içermelidir. Tehlikeli yük taşıyan gemiler için, yangın emniyeti kitapçığında, IMDG Code' da yer alan yangınla mücadele ve emercensi kargo elleçleme talimatlarına atıflar bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Yangın güvenliği işletim kitapçığı, gemide geçerli olan dilde yazılmalıdır.

.4 Yangın güvenliği işletim kitapçığı, kural II-2/A/15.3.'de istenilen eğitim kitapçığı ile birleştirilebilir.

BÖLÜM B

YANGIN EMNİYETİ ÖNLEMLERİ

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

1. Yapı (R 23)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Tekne, üst yapılar, bünyesel perdeler, güverteler ve güverte evleri çelik veya eşdeğeri diğer bir malzemeden yapılmalıdır. Kural II-2/A/2.7'de verildiği gibi, çelik veya eşdeğeri malzemenin tanımının uygulanması bakımından, "uygulanan yangına maruz kalma" kavramı, Kural 4. ve 5.'deki tablolarda verilen bütünlük ve izolasyon standartlarına göre olmalıdır. Örneğin; güverte veya bordalar ve güverte evlerinin nihayetleri gibi bölmelerin "B-0" yangın bütünlüğüne sahip olmasına izin verilen hallerde, "uygulanan yangına maruz kalma" yarım saat olmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Ancak, yapının herhangi bir kısmının alüminyum alaşımından yapılmış olması halinde, aşağıda belirtilenler uygulanmalıdır.

.1 "A" veya "B" sınıfı bölmelerin alüminyum alaşımlı bileşenlerinin izolasyonu, yük taşımayan yapılar hariç, standart yangın testinde, bünyesel elemanın merkezindeki sıcaklık değeri; uygulanan yangın maruz kalma sırasındaki herhangi bir anda, ortam sıcaklığı değerinden 200 Cº'den fazla yükselmeyecek şekilde olmalıdır.

.2 Aşağıdaki belirtilenleri sağlamak üzere, can filikalarının ve can sallarının konulduğu yerleri, indirme ve binme alanlarını ve "A" ve "B" sınıfı bölmeleri taşıması istenilen kolonlardaki, desteklerdeki ve diğer yapısal elemanlardaki alüminyum alaşımlı bileşenlerin izolasyonuna özel olarak dikkat edilmelidir.

.1 Can filikaları ve can salları alanlarını ve "A" sınıfı bölmeleri taşıyan elemanlar için madde .2.1'de belirilen sıcaklık artım sınırı, bir saatin sonunda uygulanmalıdır ve,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2 "B" sınıfı bölmeleri taşıyan elemanlar için, madde .2.1'de belirtilen sıcaklık artım sınırı, yarım saatin sonunda uygulanmalıdır.

.3 Makin mahallerinin üst kısımları ve kaportaları, uygun şekilde izole edilmiş, çelik yapıdan olacak ve varsa açıklıklar, yangının yayılımını önleyecek şekilde düzenlenmeli ve korunmalıdır.

2. Ana düşey bölgeler ve yatay bölgeler (R 24)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.1 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, tekne üst yapı ve güverte evleri, A-60 sınıfı bölmelerle ana düşey bölgelere ayrılmalıdır.

Kademeler ve girintiler en az sayıda tutulmalı, ancak gerekli oldukları yerlerde bunlar da A-60 sınıfı bölme olmalıdır.

Bir açık güverte mahalli; tuvalet veya benzeri bir mahal veya yakıt tankı dahil bir tank, boş mahal veya yangın tehlikesi az olan veya hiç olmayan yardımcı makina mahalli, bölmenin bir tarafında ise veya yakıt tankında bölmenin her iki tarafında ise, izolasyon standardı A-O 'a indirilebilir.

SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER ve SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1.2 36'dan fazla yolcu taşımayan, sınıf B, C ve D yeni gemilerde ve 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemilerde, yaşama ve hizmet mahallerindeki tekne, üst yapılar ve güverte evleri "A" sınıfı bölmelerle ana düşey bölgelere ayrılmalıdır. Bu bölmeler, Kural 5'deki tablolarda verilen izolasyon değerlerinde olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.2 Mümkün olduğunca; perde güvertesinin üzerindeki ana düşey bölgelerin sınırlarını oluşturan perdeler, perde güvertesinin hemen altında yer alan su geçirmez bölmeleme perdeleri ile aynı hizada olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Ana düşey bölgelerin uzunluğu ve genişliği;

Ana düşey bölgelerin nihayetlerinin, su geçirmez bölmeleme perdeleri ile aynı hizaya getirmek veya herhangi bir güvertedeki ana düşey bölgenin toplam alanı 1600 m² 'yi geçmemek koşuluyla, ana düşey bölgenin tüm uzunluğuna yayılı büyük bir yasama mahalli oluşturmak amacıyla en fazla 48 m2'ye kadar uzatılabilir. Ana düşey bölgenin uzunluğu veya genişliği, bu bölgeyi çevreleyen perdelerin en uzak noktaları arasındaki maksimum mesafedir.

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.3 Bu tür perdeler i güverteden güverteye ve dış kaplamaya veya diğer sınırlara kadar devam etmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Bir ana düşey bölge, geminin sprinkler sistemine sahip olan ve olmayan bölgeleri arasında uygun bir engel oluşturmak amacıyla "A" sınıfı yatay bölmelerle, yatay bölgelere bölündüğünde, bu bölmeler bitişik ana düşey bölge perdeleri arasında ve geminin dış kaplaması veya dış cidarlarına kadar devam etmeli ve 36'dan fazla yolcu taşıyan yeni gemiler için Tablo 4.2 'de ve 36'dan fazla yolcu taşımayan yeni gemiler ile 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemiler için tablo 5.2'de verilen yangın izolasyonu ve bütünlüğü değerlerine göre izole edilmelidir.

.5 .1 Otomobil veya tren ferileri gibi, özel amaçlar için dizayn edilen gemilerde ana düşey bölge perdeleri, geminin öngörülen çalışma amacıma ters düşerse mahalli yatay bölgelere bölerek eşdeğer koruma elde edilmelidir.

.2 Ancak, özel kategori mahallere sahip gemilerde bu tür herhangi bir mahal, Kural II-2/B/14'ün hükümlerine uygun olmalı ve bu uygunluk bu bölümün diğer istekleri ile uyumlu olmazsa, Kural II-2/B/14'deki istekler esas alınmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

3. Bir ana düşey bölgedeki perdeler (R 25)

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.1 36'dan fazla yolcu taşıyan yeni gemilerde, "A" sınıfı bölme olması gerekmeyen tüm perdeler, en az kural 4.' deki tablolarda belirtilen "B" sınıfı veya "C" sınıfı bölmeler olmalıdır. Tüm bu bölmeler, kural 11'deki hükümlere uygun olarak, yanabilir malzemelerle kaplanabilirler.

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIMAYAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE 36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1.2 36'dan fazla yolcu taşımayan yeni gemilerde ve 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemilerde, yaşama ve hizmet mahallerindeki "A" sınıfı bölme olması gerekmeyen tüm perdeler, kural 5.'deki tablolarda belirtilen "B" sınıfı veya "C" sınıfı bölmeler olmalıdır.

Tüm bu bölmeler, kural 11'deki hükümlere uygun olarak, yanabilir malzemelerle kaplanabilirler.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 36'dan fazla yolcu taşımayan sınıf B, C ve D yeni gemilerde ve 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemilerde, "A"sınıfı bölme olması gerekmeyen tüm koridor perdeleri, aşağıdaki durumlar dışında, güverteden güverteye devam eden "B" sınıfı bölmeler olmalıdır:

.1 Perdenin her iki yanında, devamlı "B" sınıfı tavanlar veya kaplamalar bulunması halinde, devamlı tavanlar veya kaplamaların arkasında kalan perde kısmı, kalınlık ve bileşim olarak, "B" sınıfı bölmelerin yapımında kabul edilen malzemeden olmalı, ancak, makul ve uygulanabilir ölçüde, "B" sınıfı bütünlük standardına uyması gereklidir.

.2 Kural II-2/A/8'in hükümlerine uygun bir otomatik sprinkler sistemi ile korunan gemilerde, "B" sınıfı malzemeden yapılmış koridor perdeleri, kalınlık ve bileşim olarak, "B" sınıfı bölmelerin yapımında kabul edilen malzemeden olması koşuluyla, koridordaki tavan kaplamasında son bulabilir.

Kural 4 ve 5 'deki isteklerin dışında, bu perdelerin ve tavanların makul ve uygulanabilir ölçüde "B" sınıfı bütünlük standardına uyması gerekecektir. Bu perdelerdeki tüm kapılar ve çerçeveleri yanmaz malzemelerden olmalı ve önemli ölçüde yangın direnci sağlanacak şekilde yapılmalı ve monte edilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.3 Madde .2'de belirtilen koridor perdeleri dışında kalan ve "B" sınıfı olması gereken tüm perdeler; perdelerin her iki tarafında yer alan devamlı "B" sınıfı tavanlar veya kaplamalar en az perdeninki kadar yangına dirençli olmadıkça, güverteden güverteye ve dış kaplamaya veya diğer sınırlara kadar devam edecektir. Bu durumda perde, devamlı tavan veya kaplamada sona erebilir.

4. 36'dan fazla yolcu taşıyan yeni gemilerdeki perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü (R 26)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü ile ilgili olarak bu bölümde belirtilen özel hükümlere ilave olarak, tüm perdelerin ve güvertelerin asgari yangın bütünlüğüyle, tablo 4.1 ve 4.2'de belirtilen şekilde olmalıdır.

.2 Tabloların uygulanmasında, aşağıda belirtilen istekler esas alınmalıdır.

.1 Tablo 4.1 ana düşey bölgeleri veya yatay bölgeleri çevrelemeyen perdeler için uygulanmalıdır.

Tablo 4.2 ana düşey bölgelerde kademe oluşturmayan ve yatay bölgeleri çevrelemeyen güvertelere uygulanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Birbirine bitişik mahaller arasındaki sınırlara uygulanacak ilgili bütünlüğü standartlarını belirlemek için bu mahaller, aşağıdaki belirtilen şekilde (1)÷(14) arasındaki yangın riskli grupları halinde sınıflandırılmıştır. Bir mahallin içeriği ve kullanımı, bu kuralın amacı bakımından, sınıflandırılma yönünden bir tereddüt oluşturuyorsa, bu mahal en ağır sınır isteklerine uygun sınıflandırmaya sahip bir kategori içinde değerlendirilmelidir. Her kategorinin başlığı, sınırlayıcı olmaktan ziyade tipik olarak verilmiştir. Her kategorideki parantez içindeki rakamlar, bu tablolardaki uygulanacak sütun veya satırları ifade eder.

(1) Kontrol istasyonları:

- Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarını içeren mahaller,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

- Kaptan köşkü ve harita odası,

- Gemi telsiz donanımını içeren mahaller,

- Yangın söndürme odaları, yangın kontrol odaları ve yangın kayıt istasyonları,

- Sevk makinası mahalleri dışında yer alan sevk makinası kontrol odası

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

- Merkezi yangın alarm donanımını içeren mahaller,

- Emercensi genel haberleşme sistemi istasyonlarını ve donanımını içeren mahaller,

(2) Merdivenler:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Yolcu ve mürettebat için dahili merdivenler, asansörler ve yürüyen merdivenler (bütünü ile makinadairesi içinde yer alanlar hariç) ve bunların boşlukları,

- Bu bağlamda, sadece bir katta kapalı olan merdivenler, bir yangın kapısı ile ayrıldığı bölmenin bir parçası olarak kabul edilecektir.

(3) Koridorlar

- Yolcu ve mürettebat koridorları.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

(4) Tahliye istasyonları ve harici kaçış yolları:

- Can kurtarma araçları yerleştirme alanı,

- Can filikası ve can salı binme indirme istasyonlarını oluşturan açık güverte mahalleri ve kapalı gezinti yerleri,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

- Dahili ve harici toplanma istasyonları,

- Kaçış yolu olarak kullanılan harici merdivenler ve açık güverteler,

- En boş seyir koşullarındaki su hattına kadar gemi bordaları, can salları ve tahliye kızakları binme alanlarının altında ve bunlara bitişik olan üst yapı ve güverte evi yanları.

(5) Açık güverte mahalleri:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

- Can filikası ve can Salı binme ve indirme istasyonları dışındaki açık güverte mahalleri ve kapalı gezinti yerleri.

- Açık alanlar (üst yapı ve güverte evleri dışındaki mahaller)

(6) Yangın tehlikesi az olan yaşama mahalleri:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Sınırlı yangın tehlikesi olan mobilya ve mefruşatı içeren kamaralar,

- Sınırlı yangın tehlikesi olan mobilya ve mefruşatı içeren bürolar ve revirler,

- Sınırlı yangın tehlikesi olan mobilya ve mefruşatı içeren ve güverte alanı 50 m²'den daha az olan genel mahaller.

(7) Yangın tehlikesi orta derecede olan yaşama mahalleri:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Yukarıda kategori 6)'da belirtilen, ancak sınırlı yangın tehlikesi olanlar dışındaki mobilya ve mefruşatı içeren mahaller,

- Sınırlı yangın tehlikesi bulunan mobilya ve mefruşatı içeren ve güverte alanı 50 m² veya daha büyük olan genel mahaller,

- 4 m² 'den daha küçük alana sahip yaşama mahalli içindeki izole edilmiş dolaplar ve küçük mağazalar, (içinde yanıcı sıvı bulunmayan)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Dükkanlar,

- Sinema filmi projeksiyon ve muhafaza odaları,

- Diyet kuzineleri, (açık alev bulunmayan)

- Temizlik takım odaları, (içinde yanıcı sıvı bulunmayan)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Laboratuarlar, ( içinde yanıcı sıvı bulunmayan )

- Eczaneler,

- Küçük kurutma odaları, (güverte alanı 4 m² veya daha küçük olan)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Özel odalar,

- Operasyon odaları.

(8) Yangın tehlikesi büyük olan yaşama mahalleri:

- Sınırlı yangın tehlikesi bulunanlar dışındaki mobilya ve mefruşatı içeren ve güverte alanı 50 m² veya daha büyük olan genel mahaller,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Berber ve güzellik salonları.

(9) Tuvaletler ve benzeri mahaller:

- Ortak tuvaletler, duşlar, banyolar, wc'ler, vb.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Küçük çamaşır odaları,

- Kapalı yüzme havuzları,

- Yaşama mahallerinde, içinde pişirme donanımı bulunmayan izole edilmiş büfeler,

- Özel tuvalet mahalleri, yer aldıkları mahallin parçası olarak kabul edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(10) Yangın tehlikesi olmayan veya az olan tanklar, boş mahaller ve yardımcı mahalleri:

- Gemi bünyesindeki su tankları,

- Boş mahaller ve koferdamlar,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

- Basınçlı yağlama sistemine sahip makinaları içermeyen ve yanıcı maddelerin depolanmasının yasaklandığı yardımcı makina mahalleri, havalandırma ve klima odaları, ırgat mahalleri, dümen makinası dairesi, yalpa önleyici donanım dairesi, elektrik sevk motoru dairesi, bölüm tablolarını ve yağlı elektrik transformatörleri dışındaki elektrik donanımını (10 KVA'dan büyük) içeren mahaller, şaft yolları ve boru tünelleri, pompa ve soğutma makinaları (yanıcı sıvı kullanmayan) mahalleri,

- Yukarıda listelenen mahallere hizmet veren kapalı tranklar,

- Boru ve kablo kanalları gibi diğer tranklar.

(11) Orta derecede yangın tehlikesi bulunan yardımcı makina mahalleri, kargo ve diğer petrol tankları ve benzeri diğer mahaller:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Kargo yakıt tankları,

- Kargo ambarları, trankları ve ambar ağızları,

- Soğuk odalar,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Yakıt tankları (makinabulunmayan ayrı bir mahalde ise)

- Yanıcı madde depolanabilen şaft yolları ve boru tünelleri,

- Basınçlı yağlama sistemine sahip makinaları içeren veya yanıcı maddelerin bulundurulmasına izin verilen kategori (10)'daki yardımcı makina mahalleri,

- Yakıt doldurma istasyonları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Yağlı elektrik transformatörlerini içeren mahaller (110 kVA'dan büyük)

- Jeneratörleri, sprinklerleri, su basma veya yangın pompalarını, sintine pompalarını, vb.'ni tahrik eden, gücü 110 kW'a kadar olan küçük içten yanmalı makinaları içeren mahaller,

- Yukarıda listelenen mahallere hizmet veren tranklar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(12) Makina mahalleri ve ana kuzineler:

- Ana sevk makinası daireleri (elektrikli sevk motorları daireleri hariç) ve kazan daireleri

- (10) ve (11) kategorileri dışındaki ve içten yanmalı makinaları veya diğer yakıt yakma ısıtma ya da pompalama ünitelerini içeren yardımcı makina daireleri

- Ana kuzineler ve eklentileri

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

- Yukarıda istenilen mahallere ait tranklar ve kaportalar

(13) Mağazalar, atölyeler, büfeler vb.

- Kuzinelerin eklentileri olmayan ana büfeler,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Ana çamaşırhane,

- Büyük kurutma odaları (güverte alanı 4 m2. den büyük)

- Çeşitli mağazalar,

- Posta ve bagaj odaları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Çöp odaları,

- Atölyeler (makina mahallerinin kuzinelerin vb.nin bir parçası olmayan)

- Yanıcı sıvıların depolanması ile ilgili koşullara sahip mahallerin dışındaki alanı 4 m2 den daha büyük dolaplar ve mağazalar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(14) Yanıcı sıvıların depolandığı diğer mahaller

- Boya mağazaları,

- Yanıcı sıvıları içeren mağazalar (boya ilaç vb)

- Laboratuarlar,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 İki mahal arasındaki sınıra ilişkin yangın bütünlüğü için tek bir değer gösteriliyorsa bu değer tüm durumlarda uygulanmamıştır.

.4 Tablolarda (-) ile gösterilen sınırların malzeme veya bütünlük açısından özel bir istek yoktur.

.5 Bayrak Devleti İdaresi, (5) kategorisindeki mahaller için Tablo 4.1'deki izolasyon değerlerinin güverte evlerinin ve üstyapıların nihayetlerine ve Tablo 4.2 deki izolasyon değerlerinin açık güvertelere uygulanıp uygulanmayacağına karar vermelidir. Hiçbir durumda (5) kategorisindeki mahallerin Tablo 4.1 veya 4.2'deki istekleri, Bayrak Devleti İdaresinin gerekli görmediği mahallerin kapanmasını gerektirmemelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3 İlgili güverte veya perdelerle birlikte devamlı B sınıfı tavanlar veya kaplamaların bir bölmenin gerekli izolasyon ve bütünlüklerine tamamen veya kısmen katıldığı kabul edilebilir.

.4 Yapısal yangından korunma ayrıntıları onaylanırken Bayrak Devleti İdaresi, kesişmelerin ısı iletimi riskini ve gerekli ısı engellerinin uç noktalarını göz önünde bulundurmalıdır.

Tablo 4.1

Ana düşey bölgeleri veya yatay bölgeleri çevrelemeyen perdeler

|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Mahaller      |-1    |-2    |-3    |-4    |-5    |-6    |-7    |-8    |-9    |-10    |-11    |-12    |-13    |-14    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kontrol istasyonları|B-0(a   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-60   |A-60   |A-60   |A-0    |A-0    |A-60   |A-60   |A-60   |A-60    |
|(1)         |)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Merdivenler     |     |A-0(a   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-15   |A-15   |A-0(c   |A-0    |A-15   |A-30   |A-15   |A-30    |
|(2)         |     |)     |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Koridorlar     |     |     |B-15   |A-60   |A-0    |B-15   |B-15   |B-15   |B-15   |A-0    |A-15   |A-30   |A-0    |A-30    |
|(3)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Tahliye istasyonları|     |     |     |     |A-0    |A(d)-   |A(d)-   |A(d)-   |A-0(d   |A-0    |A-60(   |A-60(   |A-60(   |A-60(   |
|ve harici      |     |     |     |     |     |60(b   |60(b   |60(b   |)     |     |b)    |b)    |b)    |b)     |
|kaçış yolları    |     |     |     |     |     |)     |)     |)     |     |     |     |     |     |      |
|(4)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Açık güverte    |     |     |     |     |-     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|mahalleri (5)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Düşük yangın    |     |     |     |     |     |B-0    |B-0    |B-0    |C     |A-0    |A-0    |A-30   |A-0    |A-30    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|yaşam mahalleri   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(6)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Orta derecede    |     |     |     |     |     |     |B-0    |B-0    |C     |A-0    |A-15   |A-60   |A-15   |A-60    |
|yangın tehlikesi  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|olan yaşama     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|mahalleri (7)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Büyük yangın    |     |     |     |     |     |     |     |B-0    |C     |A-0    |A-30   |A-60   |A-15   |A-60    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|yaşam mahalleri   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(8)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Tuvalet ve     |     |     |     |     |     |     |     |     |C     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|benzeri mahaller  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(9)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Düşük yangın    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(a   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |     |      |
|veya hiç tehlikesi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|olmayan tanklar,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|boş mahaller    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|ve yardımcı     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|makina mahalleri  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(10)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Orta derecede    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(a   |A-0    |A-0    |A-15    |
|yangın tehlikesi  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |      |
|olan yardımcı    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|makina mahalleri,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|kargo mahalleri,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|kargo ve      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|diğer petrol    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|tankları ve benzeri |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|mahaller      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(11)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Makina mahaller   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(a   |A-0    |A-60    |
|ve ana kuzineler  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |      |
|(12)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Mağazalar,     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(a   |A-0    |
|atölyeler, büfeler, |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |      |
|vb. (13)      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Yanıcı sıvıların  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-30    |
|depolandığı     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|diğer mahaller   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(14)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Tablo 4.2

Ana düşey bölgede kademe oluşturmayan ve yatay bölgeyi çevrelemeyen güverteler


|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Mahaller      |-1    |-2    |-3    |-4    |-5    |-6    |-7    |-8    |-9    |-10    |-11    |-12    |-13    |-14    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kontrol istasyonları|A-30   |A-30   |A-15   |A-0    |A-0    |A-0    |A-15   |A-30   |A-0    |A-0    |A-0    |A-60   |A-0    |A-60    |
|(1)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Merdivenler     |A-0    |A-0    |-     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-30   |A-0    |A-30    |
|(2)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Koridorlar     |A-15   |A-0    |A-0(a   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |A-15   |A-0    |A-0    |A-0    |A-30   |A-0    |A-30    |
|(3)         |     |     |)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Tahliye istasyonları|A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |-     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|ve harici      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|kaçış yolları    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(4)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Açık güverte    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |-     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|mahalleri (5)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Düşük yangın    |A-60   |A-15   |A-0    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|yaşam mahalleri   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(6)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Orta derecede    |A-60   |A-15   |A-15   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |A-15   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|yangın tehlikesi  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|olan yaşama     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|mahalleri (7)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Büyük yangın    |A-60   |A-15   |A-15   |A-60   |A-0    |A-15   |A-15   |A-30   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|yaşam mahalleri   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(8)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Tuvalet ve     |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|benzeri mahaller  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(9)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Düşük yangın    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0(a   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|tehlikesi olan   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |     |      |
|veya hiç tehlikesi |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|olmayan tanklar,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|boş mahaller    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|ve yardımcı     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|makina mahalleri  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(10)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Orta derecede    |A-60   |A-60   |A-60   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |A-30   |A-0    |A-0    |A-0(a   |A-0    |A-0    |A-30    |
|yangın tehlikesi  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |      |
|olan yardımcı    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|makina mahalleri,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|kargo mahalleri,  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|kargo ve      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|diğer petrol    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|tankları ve benzeri |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|mahaller      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(11)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Makina mahaller   |A-60   |A-60   |A-60   |A-60   |A-0    |A-60   |A-60   |A-60   |A-0    |A-0    |A-30   |A-30(   |A-0    |A-60    |
|ve ana kuzineler  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |a)    |     |      |
|(12)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Mağazalar,     |A-60   |A-30   |A-15   |A-60   |A-0    |A-15   |A-30   |A-30   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|atölyeler, büfeler, |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|vb. (13)      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Yanıcı sıvıların  |A-60   |A-60   |A-60   |A-60   |A-0    |A-30   |A-60   |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |
|depolandığı     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|diğer mahaller   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(14)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Tablo 4.1. ve 4.2. ile ilgili açıklamalar

(a) Bitişik mahallerin aynı kategoride oldukları hallerde ve (a) üst indisi bulunuyorsa bu mahaller arasına Bayrak Devleti İdaresinin gereksiz görmesi halinde perde veya güverte konulmasına gerek yoktur. Örneğin kategori (12)de büfe perdesi ve güvertelerinin kuzine cidarlarının bütünlüğünü sağlaması koşuluyla kuzine ile buna ait birleşik büfeler arasına perde konulması gerekmez. Ancak her iki mahalde kategori (12) de olsa dahi kuzine ile makina mahalli arasına bir perde gerekilidir.

(b) Yüksüz seyir koşullarında su hattına kadar olan bordalar can sallarının ve tahliye kızaklarının altında ve bunlara bitişik üst yapı ve güverte evi yanları A-30 a indirilebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(c) Genel tuvaletlerin bütünüyle merdiven boşlukları içinde yer aldığı hallerde merdiven boşluğu içindeki genel tuvalet perdesi B sınıfı bütünlükte olabilir.

(d) 678 ve 9 kategorisindeki mahallerin toplanma istasyonu çevresinde yer alması halinde bu mahallerin perdelerinin B-O sınıfı bütünlükte olmasına izin verilir. Ses görüntü ışık sistemleri kontrol yerlerinin toplanma istasyonunun bir parçası olarak kabul edilir.

5. 36'dan fazla yolcu taşımayan yeni gemilerdeki ve 36'dan fazla yolcu taşıyan B mevcut gemilerdeki perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü (R 27)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIMAYAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE 36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Bu bölümde belirtilen perdelerin ve güvertelerin yangın bütünlüğü ile ilgili özel hükümlere uygunluğa ek olarak perdelerin ve güvertelerin minimum yangın bütünlüğü Tablo 5.1 ve 5.2 de belirtilen şekilde olmalıdır.

Yeni gemilerde yapısal yangın bütünlüğü onayında kesişme noktalarındaki ısı köprüleri arasındaki ısı iletimi riskine ve ısıl engellerin nihayetlerine dikkat edilmelidir.

.2 Tabloların uygulanmasında aşağıda belirtilen istekler esas alınmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Tablo 5.1. ve 5.2. bitişik mahalleri ayıran perdelere ve güvertelere uygulanmalıdır.

.2 Bitişik mahaller arasındaki bölmelere uygulanacak yangın bütünlüğü standartlarını belirlemek amacıyla bu mahaller yangın tehlikelerine göre aşağıda belirtilen (1)'den (11)'e kadar kategorilere ayrılmıştır. Her kategorinin başlığının sınırlayıcı olmaktan ziyade tipik olması amaçlanmıştır. Kategorinin önündeki parantez içindeki rakam tablolardaki ilgili sütun ve satırları ifade eder.

(1) Kontrol istasyonları:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Emercensi güç ve aydınlatma kaynaklarını içeren mahaller,

- Kaptan köşkü ve harita odası,

- Telsiz donanımı içeren mahaller,

- Yangın söndürme odaları yangın kontrol odaları yangın kayıt istasyonları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Sevk makinası mahalli dışında yer alan sevk makinası kontrol odası,

- Merkezi yangın alarm donanımını içeren mahaller.

(2) Koridorlar:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

- Yolcu ve mürettebat koridorları ve lobileri.

(3) Yaşama mahalleri:

- Koridorlar hariç kural II-2/A/2.10 da belirtilen mahaller.

(4) Merdivenler:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

- Dahili merdivenler asansörler ve yürüyen merdivenler (tamamıyle makina dairesi içinde kalanlar hariç) ve bunların eklentileri,

- Bu çerçevede sadece bir katta kapalı olan merdivenler bir yangın kapısı ile ayrılmayan mahallin bir parçası olarak kabul edilmelidir.

(5) Hizmet mahalleri (düşük tehlikeli):

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Yanıcı sıvıların depolanması için düzenlenmeyen ve alanı 4 m2 den küçük olan dolaplar ve mağazalar kurutma odaları ve çamaşırhaneler.

(6) A kategori makina mahalleri:

- Kural II-2 A 2.19.1'de belirtilen mahaller.

(7) Diğer makina mahalleri:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

(8) Kargo mahalleri:

- Kargo için kullanılan mahaller (kargo yakıt tankları dahil) ve bu mahallere ait tranklar ve ambar ağızları (özel kategori mahalleri hariç)

(9) Hizmet mahalleri (yüksek tehlikeli):

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

- Kuzineler pişirme cihazlarını içeren büfeler boya ve fener mağazaları alanı 4 m2 veya daha büyük olan dolaplar ve mağazalar yanıcı sıvıların depolandığı mahaller, makina mahallerinin bir parçasını oluşturanlar dışındaki atölyeler.

(10) Açık güverteler:

- Açık güverte mahalleri ve yaşam tehlikesi olmayan kapalı gezinti yerleri. Havaya açık mahaller (üst yapı ve güverte evleri dışındaki mahaller)

(11) Özel kategori mahaller:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

- Kural II-2 A 2.18 de belirtilen mahaller.

.3 Kural II-2 A 8 in hükümlerine uygun bir sprinkler sistemi ile korunmayan bir ana düşey veya yatay bölge içinde yer alan iki mahal arasındaki veya her ikiside bu şekilde korunmayan bu tür bölgeler arasındaki sınırların yangın bütünlüğü standardının belirlenmesinde tablolarda verilen iki değerden büyük olanı uygulanmalıdır.

.4 Kural II-2 A 8 in hükümlerine uygun bir sprikler sistemi ile korunan bir ana düşey veya yatay bölge içinde yer alan iki mahal arasındaki veya her ikiside bu şekilde korunan bu tür bölgeler arasındaki sınırların yangın bütünlüğü standardının belirlenmesinde tablolarda verilen iki değerden küçük olanı uygulanmalıdır.

Yaşama ve hizmet mahallerinde yer alan ve sprinkler sistemi ile korunan ve korunmayan iki bölge arasındaki bölmenin yangın bütünlüğünde tablolarda verilen iki değerden büyük olanı uygulanmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3 İlgili güverte veya perdelerle birlikte devamlı B sınıfı tavanlar veya kaplamaların bir bölmenin gerekli izolasyon ve bütünlüklerine tamamen veya kısmen katıldığı kabul edilebilir.

.4 Kural 1.1 de çelik veya eşdeğeri diğer bir malzemeden yapılması istenilen dış sınırları bu bölümün herhangi bir yerinde bu sınırların A sınıfı bütünlüğüne sahip olması istenilmedikçe pencere ve lumbuzların monte edilmesi amacıyla delinebilir. Benzer şekilde A sınıfı bütünlüğe sahip olması gerekmeyen bu tür sınırlardaki kapılar Bayrak Devleti İdaresinin uygun göreceği malzemelerden yapılabilir.

Tablo 5.1

Bitişik mahalleri ayıran perdelerin yangın bütünlüğü:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Mahaller      |-1    |-2    |-3    |-4    |-5    |-6    |-7    |-8    |-9    |-10    |-11    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kontrol istasyonları|A-0(c   |A-0    |A-60   |A-0    |A-15   |A-60   |A-15   |A-60   |A-60   |-     |A-60    |
|(1)         |)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Koridorlar     |C(e)   |B-0(e   |A-0(a   |B-0(e   |B-0(e   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |(*)    |A-15    |
|(2)         |     |)     |)     |)     |)     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(d   |     |      |
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Yaşama mahalleri  |     |     |C(e)   |A-0(a   |B-0(e   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |(*)    |A-30    |
|(3)         |     |     |     |)     |)     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |     |B-0(e   |     |     |     |     |A-0(d   |     |A-0(d   |
|          |     |     |     |)     |     |     |     |     |)     |     |)     |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Merdivenler     |     |     |     |A-0(a   |A-0(a   |A-60   |A-0    |A-0    |A-15   |(*)    |A-15    |
|(4)         |     |     |     |)     |)     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |     |B-0(e   |B-0(e   |     |     |     |A-0(d   |     |      |
|          |     |     |     |)     |)     |     |     |     |)     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Hizmet mahalleri  |     |     |     |     |C(e)   |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(düşük tehlikeli)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(5)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|A kategori makina  |     |     |     |     |     |(*)    |A-0    |A-0    |A-60   |(*)    |A-60    |
|mahalleri      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(6)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Diğer makina    |     |     |     |     |     |     |A-0(b   |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|mahalleri (7)   |     |     |     |     |     |     |)     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kargo mahalleri   |     |     |     |     |     |     |     |(*)    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(8)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Hizmet mahalleri  |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(b   |(*)    |A-30    |
|(yüksek       |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|tehlikeli)     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(9)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Açık güverteler   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |(*)    |A-0    |
|(10)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Özel kategori    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |(*)    |A-0    |
|mahaller (11)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

Tablo 5.2

Bitişik mahalleri ayıran güvertelerin yangın bütünlüğü:

|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Bitişik mahalleri  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|ayıran       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|güvertelerin yangın |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|bütünlüğü:     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Alt mahal      |-1    |-2    |-3    |-4    |-5    |-6    |-7    |-8    |-9    |-10    |-11    |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Üst mahal      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kontrol istasyonları|A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-30    |
|(1)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Koridorlar     |A-0    |(*)    |(*)    |A-0    |(*)    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(2)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Yaşama mahalleri  |A-60   |A-0    |(*)    |A-0    |(*)    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-30    |
|(3)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |A-0(d   |
|          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |)     |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Merdivenler     |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(4)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Hizmet mahalleri  |A-15   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(düşük tehlikeli)  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|(5)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|A kategori makina  |A-60   |A-60   |A-60   |A-60   |A-60   |(*)    |A-60(   |A-30   |A-60   |(*)    |A-60    |
|mahalleri      |     |     |     |     |     |     |f)    |     |     |     |      |
|(6)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Diğer makina    |A-15   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |
|mahalleri (7)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Kargo mahalleri   |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-0    |(*)    |A-0    |
|(8)         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Hizmet mahalleri  |A-60   |A-30   |A-30   |A-30   |A-0    |A-60   |A-0    |A-0    |A-0    |(*)    |A-30    |
|(yüksek       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|tehlikeli) (9)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |A-0(d   |A-0(d   |A-0(d   |     |     |     |     |     |     |      |
|          |     |)     |)     |)     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Açık güverteler   |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |(*)    |-     |A-0    |
|(10)        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|Özel kategori    |A-60   |A-15   |A-30   |A-15   |A-0    |A-30   |A-0    |A-0    |A-30   |A-0    |A-0    |
|mahaller (11)   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|
|          |     |     |A-0(d   |     |     |     |     |     |     |     |      |
|          |     |     |)     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Tablo 5.1 ve 5.2 ile ilgili açıklamalar:

(a) Uygulamanın açıklanması için kural 3 ve 8 e bakınız.

(b) Mahallerin aynı kategoride oldukları hallerde ve (b) üst indisinin bulunuyorsa tablolarda gösterilen perde ve güverte değerleri sadece bitişik mahallerin farklı amaçlı olması halinde gereklidir (Örneğin kategori (9) da olduğu gibi). Kuzineye bitişik bir kuzinede perdeye gerek yoktur. Ancak boya mağazasına bitişik bir kuzine için A-0 perde gereklidir.

(c) Kaptan köşkü ile harita odasını ayıran perdeler B-0 değerinde olabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(d) Bu kuralın .2.3 ve .2.4 maddelerine bakınız.

(e) Kural 2.1.2'nin uygulanması için tablo 5.1. de B-0 ve C görünen hallerde bunlar A-0 olarak uygulanmalıdır.

(f) Kategori (7)deki makina mahallinde yangın tehlikesi yoksa veya düşük yangın tehlikesi varsa yangın izolasyonuna gerek yoktur.

(*) Tablolarda (*) görülen yerlerde bölmenin çelik veya eşdeğeri bir malzemeden olması gerekir ancak A sınıfı standartta olmasına gerek yoktur. Ancak 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde kategori (10) mahal hariç bir güverte elektrik kabloları borular ve hava kanalları geçişleri nedeniyle deliniyorsa bu geçişler alev ve dumanın geçişini önleyecek şekilde sızdırmaz yapılmalıdır. Kontrol istasyonları (emercensi jeneratörler) ve açık güverteler arasındaki bölmelerde sabit gazlı yangın söndürme sistemi bulunmadıkça kapatma donanımı bulunmayan hava giriş açıklıkları bulanabilir.

Kural .2.1.2'nin uygulaması için tablo 5.2.de (*) görünen hallerde (8) ve (10) kategorileri için hariç olmak üzere bu "A-0" olarak uygulanmalıdır.

6. Kaçış yolları (R 28)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 İç ve dış merdivenler koridorlar ve kapılar tüm yolcu ve mürettebat mahallerinden ve makina mahalleri hariç mürettebatın normal olarak bulundukları mahallerden filika ve can salı binme güvertelerine kolay kaçış yolu sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Özellikle aşağıda belirtilen hükümlere uyulmalıdır.

.1 Perde güvertesi altındaki her bir su geçirmez bölmeden veya benzeri sınırlandırılmış mahalden veya mahal gruplarından en az biri su geçirmez bağımsız kapı olmak üzere iki kaçış yolu sağlanmalıdır. Mahallerin özelliği ve yerine ve o mahalde normalde bulunacak insan sayısına bağlı olarak özel hallerde bu kaçış yollarından birinden vazgeçilebilir. Bu durumda tek kaçış yolu güvenli bir kaçış sağlamalıdır. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen gemilerde gerekli kaçış yolunun bağımsız bir su geçirmez kapı olması koşuluyla yukarıda belirtilen istisna sadece aralıklı olarak girilen mürettebat mahalleri için tanınabilir.

.2 Perde güvertesi üzerinde her bir ana düşey bölgeden veya benzeri sınırlandırılmış mahalden veya mahal gruplarından en az biri düşey bir kaçışı oluşturan bir merdivene ulaşım sağlamak üzere iki kaçış yolu sağlanmalıdır.

.3 Eğer telsiz telgraf istasyonunun açık güverteye doğrudan ulaşımı yoksa en az biri yeterli boyuta sahip bir açıklık veya pencere ya da benzeri bir düzen olmak üzere bu mahalden kaçmak veya bu mahale ulaşmak için iki kaçış yolu sağlanmalıdır.

.4 Sınıf B mevcut gemilerde sadece bir kaçış yolu bulunan bir koridorun veya bir koridor parçasının boyu 5 m.'yi geçmemelidir. Boyları 24 m.'den büyük, sınıf A, B, C ve D yeni gemilerde sadece bir kaçış yolu bulunan bir koridor bir lobi veya bir koridor parçasına izin verilmemelidir. Yakıt istasyonları ve enine ulaşım koridorları gibi geminin pratik kullanımında gerekli olan hizmet alanlarında kullanılan kör koridorlara, bu kör koridorların mürettebat yaşama alanlarından ayrılması ve yolcu yaşama mahallerinden girilememesi koşuluyla izin verilmelidir. Derinliği genişliğini geçmeyen koridor parçaları bir girinti veya lokal uzantı olarak kabul edilmeli ve bunlara izin verilmelidir.

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN BOYLARI 24 M. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5 Madde .1.1 ve .1.2'de istenilen kaçış yollarından en az biri kapalı bir merdivene doğrudan ulaşımı sağlamalıdır. Bu yol, başlangıç noktasından ilgili can filikası ve can salı binme güvertelerine veya binme güvertesi ilgili ana düşey bölgeye kadar uzanmıyorsa, en üst güverteye kadar sürekli yangın korunağı sağlamalıdır. Bu son durumda açık dış merdivenler ve geçitler vasıtasıyla binme güvertesine doğrudan ulaşım sağlanmalıdır. Kural III/5.3'e göre emercensi bir aydınlatması olmalı ve zemin kaymaz olmalıdır. Kaçış yolunun bir parçasını oluşturan açık dış merdivenlere ve geçitlere bakan cidarlar bu cidarların arkasındaki kapalı bir mahaldeki yangının binme istasyonuna kaçışı engellemeyeceği şekilde korunmalıdır. Kaçışların genişliği sayısı ve devamlılığı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

.1 Merdivenler Üye Devletin makul ve uygulanabilir bulması halinde en az 900 mm. net genişliğe sahip olmalı, ancak hiç bir zaman bu genişlik 600 mm.'den az olmamalıdır. Merdivenlerin her iki yanında el tutamakları olmalıdır. 90 kişiden fazla her bir kişi için merdivenin minimum net genişliği 10 mm. artırılır. Merdivenin genişliğinin 900 mm.'den fazla olduğu durumlarda el tutamakları arasındaki maksimum net genişlik 1800 mm. olmalıdır. Bu tür merdivenlerle tahliye edilecek insan sayısı bu merdivenlerin hizmet verdiği alanlardaki toplam yolcu sayısı ve mürettebatın üçte ikisi olacak şekilde kabul edilmelidir. Merdivenlerin genişliği en az IMO Res. A.757(18)'de verilen standarda uygun olmalıdır.

.2 90'dan fazla kişi için boyutlandırılan tüm merdivenler baş kıç doğrultusunda düzenlenmelidir.

.3 Kaçış yollarında yer alan kapılar koridorlar ve ana platformlar merdivenlere benzer şekilde boyutlandırılmalıdır.

.4 Merdivenler, ara platformlar konulmaksızın düşey yönde 3 5 m. den fazla devam etmeli ve eğim açısı 45º'den fazla olmamalıdır.

.5 Merdiven boşluğuna doğrudan girişi bulunan genel alanlara hizmet eden platformlar hariç olmak üzere platformların her güverte seviyesindeki alanı en az 2 m2. olmalı ve 20 kişiden fazla her bir 10 kişi için 1 m2. arttırılmalıdır. Ancak 16 m2.'den büyük olmasına gerek yoktur.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN BOYLARI 24M.'DEN BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.5a Madde .1.1. ve .1.2. de istenilen kaçış yollarından en az biri kapalı bir merdivene doğrudan ulaşımı sağlamalıdır. Bu yol, başlangıç noktasından ilgili can filikası ve can salı binme güvertelerine veya binme güvertesi ilgili ana düşey bölgeye kadar uzanmıyorsa, en üst güverteye kadar sürekli yangın korunağı sağlamalıdır. Bu son durumda, açık dış merdivenler ve geçitler vasıtasıyla binme güvertesine doğrudan ulaşım sağlanmalı, kural III/5.3 göre emercensi bir aydınlatması olmalı ve zemini kaymaz olmalıdır. Kaçış yolunun bir parçasını oluşturan açık dış merdivenlere ve geçitlere bakan cidarlar ve yangın sırasında bozulmaları halinde binme güvertesine kaçışı engelleyecek durumda bulunan cidarlar izolasyon değerleri dahil tablo 4.1/5.2 verilen yangın bütünlüğüne sahip olmalıdır. Kaçışların genişliği sayısı ve devamlılığı "Fire Safety System Code"un isteklerine uygun olmalıdır.

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.6 Kapalı merdiven boşluklarından can filikası ve can salı binme alanlarına ulaşımlar uygun şekilde korunmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.6a Kapalı merdiven boşluklarından can filikası ve can salı binme alanlarına ya doğrudan ya da tablo 4.1/5.2 de belirtilen şekilde merdivenlerin yangın bütünlüğü ve izolasyon değerlerine sahip korumalı dahili yollar vasıtası ile ulaşımların korunması sağlanmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.7 Kural II-1/D/3 ve III/5.3'de istenilen emercensi aydınlatmaya ek olarak merdiven boşlukları ve çıkışlar dahil kaçış yolları köşeler ve kesişmeler dahil kaçış yolunun her noktasında güverteden itibaren en çok 0 3 m. yükseklikte olmak üzere yerleştirilen aydınlatma veya fosforlu şeritlerle işaretlenmelidir. Bu işaretleme yolcuların kaçış yollarını ve çıkışları belirlemelerini sağlamalıdır. Eğer elektrikli aydınlatma kullanılırsa bu emercensi elektrik güç kaynağından beslenmeli ve herhangi bir ışığın arızalanması veya aydınlatma şeridindeki bir kesilme durumunda işaretlemenin etkisiz hale gelmemesi sağlanacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca tüm kaçış yolları işaretleri ve yangın donanımları yerleri işaretleri fosforlu malzemeden olacak veya aydınlatma ile işaretlenmelidir. Bayrak Devleti İdaresi bu aydınlatma veya fosforlu donanımın IMO Res. A.752(18)'de verilen esaslara göre incelenmiş, test edilmiş ve uygulanmış olmasını sağlamalıdır. Ancak 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde Bayrak Devleti İdaresi bu aydınlatma veya fosforlu donanımın "Fire Safety Systems Code"a göre incelenmiş, test edilmiş ve uygulanmış olmasını sağlamalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C ve D YENİ GEMİLER:

.8 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde bu kuralın .1.7'deki istekler mürettebat yaşama mahallerine de uygulanmalıdır.

.9 Bir kaçış yolunun bir bölümünü oluşturan normalde kilitli kapılar:

.1 Kamara ve oda kapıları kilitli odanın içinden açılması için anahtar gerektirmemelidir. Kaçış yönünde hareket ederken belirlenen kaçış yolunda kilidin açılmasını gerektiren hiçbir kapı bulunmamalıdır.

.2 Normalde mandallı olan genel mahallerden kaçış kapıları kolay açılma düzenleri ile donatılmalıdır. Bu düzenler kaçış akımı yönünde bir kuvvet uygulanması ile mandalı açan bir cihaza sahip kapı mandalı mekanizmasını içermelidir. Çabuk açma mekanizması Bayrak Devleti İdaresince uygun görülecek şekilde dizayn ve monte edilecek ve özellikle aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır.

.2.1 Hareket eden kısmı kapı kanadının en az yarısı boyunca devam eden (en az 760 mm) ve güverteden en çok 1120 mm. yükseklikte olan çubuklardan veya panellerden oluşmalıdır.

.2.2 En çok 67 N'luk bir kuvvet uygulandığında kapı mandalını açmalıdır ve,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2.3 Açma mekanizmasına basınç uygulandığında mandalın açılmasını önleyici kilitleme düzeni set uskur veya diğer donanımla teçhiz edilmemelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.2 1. Özel kategori mahallerde perde güvertesinin altındaki ve üstündeki kaçış yollarının sayısı ve yerleşimi Bayrak Devleti İdaresinin yeterli bulacağı şekilde olmalı ve genelde binme güvertelerine ulaşım emniyeti en az madde .1.1, .1.2, .1.5 ve .1.6'da belirtilenlere eşdeğer olmalıdır. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde bu mahallerde genişliği en az 600 mm. olan kaçış yollarına ulaşan belirlenmiş yürüyüş yolları sağlanmalıdır. Mümkün ve uygulanabilen durumlarda bu belirlenmiş yollar güverte yüzeyinin en az 150 mm. üzerinde yer almalıdır. Araçlar için park düzenlemeleri, yürüyüş yollarının daima açık durumda olmasını sağlamalıdır.

.2 Normal koşullarda mürttebatın bulunduğu makina mahallerinden kaçış yollarından birinin herhangi bir özel kategori mahalle doğrudan açılmasından kaçınılmalıdır.

.3 Platform güvertelere ulaşan kaldırılabilir iniş çıkış rampaları indirilmiş halde onaylı kaçış yolunu engelememelidir.

.3.1 Herbir makina mahalli için en az iki kaçış yolu sağlanmalıdır. Özellikle aşağıda belirtilen istekler yerine getirilmelidir:

.1 Mahal perde güvertesi altındaki iki kaçış yolu ise aşağıdakilerden biri olmalıdır:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 Mahallin üst kısmındaki birbirinden mümkün olduğunca uzakta yer alan ve buradan dailgili can filikası ve can salı binme güvertelerine ulaşımı bulunan kapılara çıkan, birbirinden mümkün olduğunca uzakta yer alan iki çelik merdiven. Yeni gemilerde, bu merdivenlerden biri, mahallin alt kısımlarından, mahal dışındaki güvenli bir yere kadar, sürekli bir yangın koruması sağlamalıdır. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde; hizmet ettiği mahallin alt kısmından mahal dışındaki güvenli bir yere kadar kural II-2/B/4 kategori (2) veya kural II-2/B/5 kategori (4)'ü sağlayan korumalı bir muhafaza içinde yer almalıdır. Muhafazaya aynı yangın bütünlüğü standardındaki kendi kendine kapanır yangın kapıları konulmalıdır. Merdivenler; izolesiz sabitleme noktalarından muhafazaya ısı iletimi olmayacak şekilde sabitlenmelidir. Korumalı muhafazanın minimum iç boyutları en az 800 mm. x 800 mm. olacak ve emercensi aydınlatma olanakları bulunmalıdır veya,

.2 Binme güvertesine ulaşımı bulunan bir kapıya çıkan bir çelik merdiven ve ilave olarak mahallin alt kısmında ve belirtilen merdivenden yeteri kadar uzakta bulunan, her iki taraftan da çalıştırılabilen ve mahallin alt kısmından binme güvertesine güvenli bir kaçış yoluna ulaşımı sağlayan bir çelik kapı.

.2 Mahal perde güvertesinin üzerinde ise iki kaçış yolu birbirinden olabildiği kadar uzakta yer alacak ve bu kaçış yollarına açılan kapılar, ilgili can filikası ve can salı binme güvertelerine ulaşımı sağlayacak konumda olmalıdır. Bu kaçış yollarında merdiven kullanılması gerekiyorsa, bunlar çelikten yapılmış olmalıdır.

SINIF A, B, C VE D YENİ GEMİLER:

.3 Makina izleme mahallerinden ve çalışma mahallerinden biri makina mahallinden bağımsız olan ve binme güvertesine ulaşım sağlayan en az iki kaçış yolu bulunmalıdır.

.4 Makina mahallerindeki merdivenlerin alt tarafları muhafazalı olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3.2 Boylari 24 m. ve daha fazla olan gemilerde Bayrak Devleti İdaresi, mahallin özelliğini ve yapısını ve bu bölmede normal koşullarda bulunan insan sayısını dikkate alarak bir kapının veya çelik merdivenin binme güvertesine kadar güvenli bir kaçış yolu sağlaması halinde, bu mahaldeki bir kaçış yolunu yeterli bulabilir. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, açık güverteye doğrudan çıkış olmadıkça emercensi manevra yeri dümen makinası mahallinde yer alıyorsa dümen makinası mahallinde ikinci bir kaçış yolu sağlanmalıdır.

.3.3 Makina mahalli içinde bulunan makina kontrol odasından iki kaçış yolu sağlanmalıdır. Bunlardan en az bir tanesi makina mahalli dışındaki güvenli bir yere kadar devamlı yangın koruması sağlamalıdır.

.4 Asansörler, hiçbir zaman güvenli kaçış yollarından biri olarak kabul edilmemelidir.

.5 BOYLARI 40 M. VE DAHA BÜYÜK OLAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 "Fire Safety Systems Code"a uygun emercensi kaçış solunum cihazları bulunmalıdır.

.2 Herbir ana düşey bölgede en az iki emercensi kaçış solunum cihazı bulunmalıdır.

.3 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde herbir ana düşey bölgede .5.2 alt maddesinde istenenlere ilave olarak iki emercensi kaçış solunum cihazı bulunmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.4 Ancak 5.2. ve 5.3 alt maddeleri bağımsız ana düşey bölgeleri oluşturan merdiven boşluklarına ve kural II-2/B/4'de tanımlanan kategori (6), (7), (8) ve (10) mahalleri içermeyen, geminin baş ve kıç nihayetlerindeki ana düşey bölgelere uygulanmaz.

.5 Makina dairesi içinde; yangın halinde kolaylıkla ve çabuk bir şekilde ulaşılabilecek olan emercensi kaçış solunum cihazları kolay görünür yerlerde, kullanıma hazır halde bulundurulmalıdır. Emercensi kaçış solunum cihazlarının yerleştirilmesinde, makina mahallinin yerleşimi ve mahalde normalde çalışan insan sayısı dikkate alınmalıdır.

.6 IMO'nun, emercensi solunum cihazlarının, performansı, yerleştirilmesi, kullanımı ve bakımı ile ilgili IMO kılavuzlarına bakınız. (MSC Circ.849)

.7 Bu cihazların yeri ve adedi kural II-2/A/13'de istenilen yangın kontrol planında gösterilmelidir.

6-1. Ro-Ro yolcu gemilerindeki kaçış yolları (R 28-1)

.1 SINIF B C ve D YENİ VE SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİNDE UYGULANACAK İSTEKLER:

.1.1 Bu madde, sınıf B, C ve D yeni ve sınıf B mevcut Ro-Ro yolcu gemilerine uygulanır. Mevcut gemiler için kuralın istekleri; kural II-2/B/16 madde .1'de belirtilen tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere uygulanmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1.2 Kaçış yolları boyunca yer alan tüm koridorlarda toplanma istasyonlarına ve binme istasyonlarına kadar giden yolun tüm kademelerinde mümkün olduğunca, sabit tutamakların bulunması amacıyla vardavelalar ve diğer el tutamakları sağlanmalıdır. Bu tutamaklar genişliği 1,8 m.'den fazla olan boyuna koridorların ve genişliği 1 m.'den fazla olan enine koridorların her iki yanına konulmalıdır. Kaçış yolu üzerinde yer alan lobilerin, atriumların ve diğer geniş açık alanların geçilebilme zorunluluğu dikkate alınmalıdır. Vardavelalar ve diğer tutamaklar, koridorun ve mahallin merkezi doğrultusunda uygulanan 750 N/m.'lık yayılı yatay yüke ve aşağı yönde uygulanan 750 N/m.'lık yayılı düşey yüke karşı koyabilecek mukavemette olmalıdır. İki yükün aynı zamanda uygulanmasına gerek yoktur.

.1.3 Kaçış yollarında mobilyalar veya diğer engeller bulunmamalıdır. Açık alan elde etmek için kaldırılabilen masa ve sandalyeler hariç olmak üzere genel mahallerde ve kaçış yolları üzerindeki diğer büfeler ve diğer ağır mobilyalar, geminin yalpa ve meyilinde hareket etmelerini önlemek için sabitlenmelidir. Zemin kaplamaları da sabitlenmelidir. Gemi seyirde iken, kaçış yolları; temizlik arabaları, yatak takımları, bagajlar ve eşya kutuları gibi engellerden arındırmalıdır.

.1.4 Gemide, normalde kullanılan her mahalden, bir toplanma istasyonuna kaçış yolu sağlanmalıdır. Bu kaçış yolları, toplanma istasyonuna olabilecek en kısa yol sağlanacak şekilde düzenlenecek ve IMO tarafından kabul edilen Res.A.760(18)'e göre can kurtarma donanımı ve düzenleri ile ilgili sembollerle işaretlenmelidir.

.1.5 Kapalı mahaller bir açık güverteye bitişik ise, kapalı mahalden açık güverteye olan açıklıklar, mümkünse, emercensi çıkış olarak kullanılabilmelidir.

.1.6 Güverteler tank üstünde veya en alt güvertede 1'den başlamak üzere sıralı olarak numaralandırılmalıdır. Bu numaralar, merdiven platformlarında ve asansör lobilerinde görünür şekilde yer almalıdır. Güvertelere isimler de verilebilir, ancak güverte numarası, isimle birlikte gösterilmelidir.

.1.7 Her kamara kapısında ve genel mahallerde, "buradasınız" konumunu gösteren basit minik planları ve oklarla işaretli kaçış yolları görünür şekilde bulundurulmalıdır. Planda kaçış doğrultusu gösterilmeli ve gemideki konumuna göre yönlendirilmelidir.

.1.8 Kamara ve oda kapıları, kilitli odanın içinden açılması için anahtar gerektirmemelidir. Kaçış yönünde hareket ederken, belirlenen kaçış yolunda, kilidinin açılmasını gerektiren hiçbir kapı bulunmamalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 SINIF B, C VE D YENİ RO-RO YOLCU GEMİLERİNE UYGULANACAK İSTEKLER:

.2.1 Kaçış yolları boyunca perdelerin ve düşey bölmeleri oluşturan diğer elemanların en alt 0,3 m.'lik kısmı, geminin büyük meyil açılarından yana yattığında, kaçış yolu kenarında bir yürüyüş yolu olarak kullanılmalarına sağlamak üzere 750 N/m2'lik bir yüke dayanıklı olmalıdır.

.2.2 Kamaralardan merdiven boşluklarına kaçış yolları, en az sayıda doğrultu değişimi ile mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Kaçış yoluna ulaşmak için, geminin bir bordasından diğerine geçmek gerekmemelidir. Herhangi bir yolcu mahallinden, bir toplanma istasyonuna veya açık güverteye ulaşmak için, aşağıya veya yukarıya doğru ikiden fazla güvertenin aşılması gerekmemelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2.3. Madde .2.2'de belirtilen açık güvertelerden, can kurtarma araçları binme istasyonlarına harici yollar sağlanmalıdır.

.3 1 TEMMUZ 1999'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ RO-RO YOLCU GEMİLERİNE UYGULANACAK İSTEKLER:

1 Temmuz 1999'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C, ve D yeni Ro-Ro yolcu gemilerinde kaçış yolları, dizaynın ilk aşamasında bir kaçış analizi ile araştırılmalıdır. Bu analiz; mürettebatın, kaçış yolları boyunca, yolcuların hareket yönünün aksi yönde hareket etme gereksinimi olasılığı dahil, kaçış yolu boyunca yolcuların ve mürettebatın normal hareketleri nedeniyle, terk etme sırasında oluşabilcek tıkanıklıkları, mümkün olduğunca belirlemek ve gidermek için kullanılmalıdır. Ayrıca bu analizde, kaçış düzenlerinin bir kaza sonucunda bazı kaçış yollarının, toplanma istasyonlarının, binme istasyonlarının veya can kurtarma araçlarının mevcut olmaması olasılığı da dikkate alınarak yeterli esneklikte olduğunun gösterilmesinde kullanılmalıdır.

7. "A" ve "B" sınıfı bölmelerdeki geçişler ve açıklıklar (R 30, 31)

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 "A" sınıfı bölmelerdeki tüm açıklıklarda, en az monte edildikleri bölme kadar yangına dayanıklı olan sabit kapatma düzenleri bulunmalıdır.

.2 "A" sınıfı bölmelerdeki tüm kapıların ve kapı kasalarının yapısı ve bunların kapalı haldeki güvenliğe alma düzenleri, en az kapıların yer aldıkları perdelerdekine eşdeğer yangına, duman geçişi ve alev geçişine dayanıklı olmalıdır. Bu tür kapılar ve kapı kasaları, çelikten veya eşdeğeri diğer malzemeden yapılmalıdır. Su geçirmez kapıların izole edilmesine gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3 Her kapının, perdenin her iki tarafından da sadece bir kişi tarafından açılıp kapatılması mümkün olmalıdır.

.4 Ana düşey bölge perdelerindeki ve merdiven boşluklarındaki, mekanik güçle çalıştırılan su geçirmez kapılar ve normalde kilitli kapılar dışındaki yangın kapıları aşağıdaki istekleri sağlamalıdır:

.1 Kapılar kendinden kapanır olmalı ve kapanma yönüne ters 3,5º'ye kadar olan meyilde kapanabilmelidir. Gerekirse kapanma hızı, insanlar için tehlike oluşturmayacak şekilde kontrol edilmelidir. Yeni gemilerde, üniform kapanma hızı, gemi düşey konumda iken, 0,2 m/sn.'den fazla, 0,1 m/sn.den az olmamalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.2 Uzaktan kumandalı sürgülü veya mekanik güçle çalışan kapılar; kapı harekete başlamadan en az 5 sn., en çok 10 sn. önce sesli ikaz veren ve kapı tamamen kapanıncaya kadar sesli ikaza devam eden bir alarmla teçhiz edilmelidir. Çalışma yolunda bir cisme teması halinde tekrar açılmak üzere, bir metreden fazla olmamak üzere, en az 0,75 m.'lik net bir geçiş sağlayacak şekilde yeniden açılmalıdır.

.3 Normalde kapalı tutulan yangın kapıları hariç tüm kapılar, içinde sürekli olarak insan bulunan merkezi kontrol istasyonundan, ya teker teker ya da grup olarak ve aynı zamanda, kapının her iki tarafındaki bir yerden tekil olarak, uzaktan ve otomatik olarak serbest bırakılabilmelidir. Her uzaktan kumandalı kapının kapatılması ile ilgili olarak, içinde sürekli olarak insan bulunan merkezi kontrol istasyonundaki yangın kontrol panelinde gösterge bulundurulmalıdır. Serbest bırakma mekanizması; kontrol sisteminin veya merkezi güç beslemesinin arızalanması halinde, kapı otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmelidir. Serbest bırakma anahtarı, sistemin otomatik olarak yeniden ayarını önlemek için on-off işlevine sahip olmalıdır. Merkezi kontrol istasyonundan serbest bırakılmayan kancalara izin verilmez.

.4 Mekanik güçle çalışan kapıların lokal güç üniteleri, lokal kontroller kullanılarak kapının en az 10 kez çalıştırılmasını (tam açma ve kapama) sağlamak üzere, kapıların hemen yakınında bulundurulmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.5 Yangın bütünlükleri açısından mandal düzeni ile teçhiz edilen çift kanatlı kapıların mandalları, sistem tarafından serbest bırakıldıklarında kapıların çalışması ile harekete geçmelidir.

.6 Özel kategori mahaller doğrudan giriş sağlayan, mekanik güçle çalıştırılan ve otomatik olarak kapanan kapıların, .4.2 ve .4.3'de istenilen alarmlar ve uzaktan bırakma mekanizmaları ile teçhiz edilmesine gerek yoktur.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

.4 .4 yerine, aşağıdaki .4a maddesi uygulanmalıdır:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.4a Ana düşey bölge perdelerindeki, kuzine cidarlarındaki ve merdiven boşluklarındaki, mekanik güçle çalıştırılan su geçirmez kapılar ve normalde kilitli olan kapılar dışındaki yangın kapıları, aşağıdaki isteklere uygun olmalıdır:

.1 Kapılar kendinden kapanır olacak ve kapanma yönüne ters yönde 3,5º'ye kadar olan meyilde kapanabilmelidir.

.2 Menteşeli yangın kapılarının yaklaşık kapanma süresi, gemi düşey konumda iken, harekete başladıktan sonra, en çok 40 sn. ve en az 10 sn. olmalıdır. Sürgülü kapılar için yaklaşık üniform kapanma hızı, gemi düşey konumda iken, en çok 0,2 m/sn., en az 0,1 sn. olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Kapılar, içinde sürekli olarak insan bulunan merkezi bir kontrol istasyonundan, ya teker teker ya da grup olarak uzaktan serbest bırakılabilmeli ve ayrıca kapının her iki tarafındaki bir yerden serbest bırakılabilmelidir. Serbest bırakma anahtarı, sistemin otomatik olarak yeniden ayarını önlemek için on-off işlevine sahip olmalıdır.

.4 Merkezi kontrol istasyonundan serbest bırakılmayan kancalara izin verilmez.

.5 Merkezi kontrol istasyonundan uzaktan kapatılan bir kapı, kapının her iki tarafından lokal olarak tekrar açılabilmeli ve bu lokal açmadan sonra kapı otomatik olarak tekrar kapanabilmelidir.

.6 Her uzaktan kumandalı kapının kapatılması ile ilgili olarak, içinde sürekli olarak insan bulunan merkezi kontrol istasyonundaki yangın kontrol panelinde gösterge bulundurulmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.7 Serbest bırakma mekanizması; kontrol sisteminin veya merkezi güç beslemesinin arızalanması halinde, kapı otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmelidir.

.8 Mekanik güçle çalışan kapıların lokal güç üniteleri, kontrol sisteminin veya merkezi güç beslemesinin arızalanması halinde, lokal kontroller kullanılarak, kapının en az 10 kez çalıştırılmasını (tam açma ve kapama) sağlamak üzere, kapıların hemen yakınında bulundurulmalıdır.

.9 Bir kapıdaki kontrol sisteminin veya ana elektrik güç kaynağının arızalanması, diğer kapıların güvenli işleyişini bozmamalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.10 Uzaktan kumandalı sürgülü veya mekanik güçle çalışan kapılar; kapı merkezi kontrol istasyonundan serbest bırakıldıktan en az 5 sn. en çok 10 sn. sonra ve kapı harekete başlamadan en az 5 sn., en çok 10 sn. önce sesli ikaz veren ve kapı tamamen kapanıncaya kadar sesli ikaza devam eden bir alarmla teçhiz edilmelidir.

.11 Çalışma yolunda bir cisme teması halinde tekrar açılmak üzere dizayn edilen kapılar, temas noktasından en fazla bir metre mesafede tekrar açılabilmelidir.

.12 Yangın bütünlükleri açısından mandal düzeni ile teçhiz edilen çift kanatlı kapıların mandalları, kontrol sistemi tarafından serbest bırakıldıklarında kapıların çalışması ile harekete geçmelidir.

.13 Özel kategori mahallere doğrudan giriş sağlayan, mekanik güçle çalıştırılan ve otomatik olarak kapanan kapıların, .3 ve .10'da istenilen alarmlar ve uzaktan bırakma mekanizmaları ile teçhiz edilmesine gerek yoktur.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.14 Lokal kontrol sistemi bileşenleri; bakım ve ayarlama için ulaşılabilir olmalıdır ve,

.15 Mekanik güçle çalışan yangın kapıları, yangın durumunda çalışabilen onaylı tipte bir kontrol sistemi ile teçhiz edilmelidir. Yangın durumundaki çalışma " Fire Test Prodecure Code"a göre belirlenmelidir. Bu sistem, aşağıdaki istekleri karşılamalıdır:

.15.1 Güç kaynağı ile beslenen kontrol sistemi, en az 200ºC sıcaklıkta en az 60 dakika süreyle kapıyı çalıştırabilecektir,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.15.2 Yangın etkisinde olmayan tüm diğer kapıların güç beslemesi zarar görmemelidir ve,

.15.3 200º C'ı aşan sıcaklıklarda kontrol sistemi, güç kaynağından otomatik olarak izole edilmeli ve en az 945º C'ye kadar kapıyı kapalı tutabilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.5 Bir geminin dış sınırlarının "A" sınıfı bütünlüğü ile ilgili istekler; kural 10'da bu sınırlarla ilgili "A" sınıfı bütünlüğe sahip olmaları hakkında herhangi bir isteğin olmaması koşuluyla, cam bölmelere, pencerelere ve lumbuzlara uygulanmayacaktır. Benzer şekilde, "A" sınıfı bütünlük ile ilgili istekler, üst yapılardaki ve güverte evlerindeki dış kapılara uygulanmayacaktır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

Madde .5 yerine, aşağıda belirtilen .5a maddesi uygulanacaktır:

.5a Bir geminin dış sınırlarının"A" sınıfı bütünlüğü ile ilgili istekler; kural 10'da bu sınırlarla ilgili "A" sınıfı bütünlüğe sahip olmaları hakkında herhangi bir isteğin olmaması koşuluyla, cam bölmelere, pencerelere ve lumbuzlara uygulanmaz. Geminin dış sınırlarının "A" sınıfı bütünlüğü ile ilgili istekler; can kurtarma donanımlarına, binme ve harici toplanma istasyonu alanlarına, kaçış yolu olarak kullanılan harici merdivenler ve açık güvertelere bakan, üst yapılardaki ve güverte evlerinde yer alanlar hariç, dış kapılara uygulanmaz. Merdiven boşluğu kapılarına bu isteklerin uygulanmasına gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.6 Su geçirmez kapılar, su geçmez kapılar (yarı su geçirmez kapılar), açık güverteye açılan kapılar ve yeterince gaz geçirmez olması gereken kapılar hariç, kaçış yollarındaki merdivenlerde, genel mahallerde ve ana düşey bölge perdelerinde yer alan "A" sınıfı tüm kapılar; konuldukları kapıya eşdeğer malzeme, konstrüksiyon ve yangın bütünlüğüne sahip, kendinden kapanır hortum açıklıkları ile teçhiz edilmelidir. Bunların net açıklığı; kapı kapalı iken 150 mm.'lik kare şeklinde olmalı ve menteşelerin karşı tarafında olmak üzere, kapının alt kenarında yer alacak veya sürgülü kapılarda açıklığın yakınında yer almalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.7 "B" sınıfı bölmelerdeki kapılar ve kapı kasaları, alt kısımlarında bulunmasına izin verilen havalandırma açıklıkları hariç, bölmeninkine eşdeğer yangına dayanıklılığa sahip bir kapatma sağlamalıdır. Havalandırma açıklıklarının kapının üzerinde veya altında bulunması halinde, bu tür açıklığın veya açıklıkların toplam net alanı 0,05 m2'yi aşmamalıdır. Alternatif olarak, kamara ile koridor arasında devam eden, kesit alanı 0,05 m2'yi geçmeyen, tuvalet ünitesinin altında yer alan yanmaz bir hava dengeleme kanalına izin verilebilir. Tüm havalandırma açıklıklarında, yanmaz malzemeden yapılan bir ızgara bulunmalıdır. Kapılar, yanmaz olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.7.1 Gürültünün azaltılması nedeniyle; aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla, İdare, bir tarafta kapının alt kısmında, diğer tarafta üst kısmında yer alan havalandırma ses-tamponlu kapılara, eşdeğer olarak izin verebilir:

.1 Üst açıklık daima koridora bakacak ve yanmaz malzemeli ızgarası bulunacak ve yaklaşık 70ºC'lık sıcaklıkta harekete geçen otomatik çalışan bir yangın damperine sahip olmalıdır.

.2 Alt açıklık, yanmaz malzemeli bir ızgara ile teçhiz edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3 Kapılar, Res.A.754(18)'e göre test edilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.8 "B" sınıfı bölmelerdeki kamara kapıları, kendinden kapanır tip olacaktır. Kapı arkası kancalara izin verilmez.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.9 Geminin dış sınırlarının "B" sınıfı bütünlük ile ilgili istekleri, cam bölmelere, pencerelere ve lumbuzlara uygulanmaz. Benzer şekilde, "B" sınıfı bütünlük istekleri üstyapı ve güverte evlerindeki dış kapılara uygulanmayacaktır. 36'dan fazla yolcu taşımayan gemilerde, Bayrak Devleti İdaresi; kamaraları, duşlar gibi dahili tuvalet mahallerinden ayıran kapılarda yanabilir malzeme kullanımına izin verebilir.

8. Yaşama ve servis mahallerindeki merdivenlerin ve asansörlerin korunması (R 29)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Tüm merdivenler çelik kasalı konstrüksiyona sahip olmalı ve aşağıda belirtilenler hariç, açıklıkları pozitif kapatma donanımına sahip olan, "A" sınıfı bölmelerden oluşan muhafazalar içinde yer almalıdır:

.1 Güverte arası mahallin yangın bütünlüğünün uygun perdeler ve kapılarla sağlanmış olması koşuluyla, sadece iki güverteyi birleştiren merdivenlerin kapalı olması gerekli değildir. Merdivenin bir güverte arası mahalde kapalı olması halinde, merdiven muhafazası, kural 4 ve 5'de güverteler ile ilgili tabloya göre korunmalıdır.

.2 Bütünüyle genel yaşama mahallinde yer alan merdivenlerin, bu yaşama mahallinde açıkta yer alabilirler.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Merdiven boşlukları, koridorlara doğrudan bağlantılı olacak ve acil bir durumda burayı kullanacak insan sayısı dikkate alınarak, yığılmayı önleyecek yeterli alana sahip olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

Bu tür merdiven boşlukları içinde sadece, genel tuvaletler, emniyet donanımının depolanması için kullanılan yanmaz malzemeli dolaplar ve açık bilgi bankolarına izin verilir. Sadece genel mahallerin, koridorların, genel tuvaletlerin, özel kategori mahallerin, kural 6-1.5'de istenilen diğer kaçış merdivenlerinin ve dış alanların, bu merdiven boşluklarına doğrudan girişe izin verilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.3 Asansör boşlukları; duman ve alevin bir güverte arasından diğerine geçişi önlenecek şekilde düzenlenmeli ve hava akımı ile dumanın kontrolunu sağlayacak kapatma donanımı ile donatılmalıdır.

9. Havalandırma sistemleri (R 32)

.1 36'dan fazla yolcu taşıyan gemiler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Havalandırma sistemi, bu kuralın .1 maddesine ilave olarak, bu kuralın .2.2/.2.6, .2.8 ve .2.9 alt maddelerine de uygun olmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Genelde, havalandırma fanları, çeşitli mahallere ulaşan hava kanalları, ana düşey bölge içinde kalacak şekilde düzenlenmelidir.

.3 Havalandırma sistemlerinin güvertelerden geçişlerinde, kural II-2/A/12-1'de istenilen güvertenin yangın bütünlüğü ile ilgili olanlara ilaveten, bir güverte arası mahalden diğerine sistem vasıtasıyla duman ve sıcak gaz geçme olasılığını azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu kuralda belirtilen izolasyon isteklerine ilave olarak, gerekirse, düşey kanallar, kural 4'deki ilgili tablolardan istenilen şekilde izole edilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.4 Havalandırma kanalları, aşağıda belirtilen malzemelerden yapılacaktır:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 Kesit alanı 0,075 m2'den az olmayan kanallar ve birden fazla güverte arası mahalle hizmet eden tüm düşey kanallar, çelik veya eşdeğeri diğer bir malzemeden yapılmalıdır.

.2 Alt madde .1.4.1'de belirtilen düşey kanallar dışındaki, kesit alanı 0,075 m2'den az olan kanallar, yanmaz malzemeden yapılmalıdır. Bu tür kanalların, "A" vaya "B" sınıfı bölmelerden geçişinde, bölmenin yangın bütünlüğünün sağlanmasına dikkat edilmelidir.

.3 Genelde boyları 2 m.'yi kesit alanı 0,02 m2'yi aşmayan kısa boydaki kanalların, aşağıdaki koşullara uyulması şartıyla, yanmaz malzemeden yapılmasına gerek yoktur:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 Kanal, Bayrak Devleti İdaresinin uygun bulacağı düşük yanma tehlikesi bulunan bir malzemeden yapılmalıdır.

.2 Kanal, sedece, havalandırma sisteminin çıkış ucunda yer almalıdır ve,

.3 Kanal, "B" sınıfı tavanlar da dahil, "A" ve "B" sınıfı bölmelerdeki açıklıklara, 600 mm.'den daha yakın olmamalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

Alt madde .1 yerine, aşağıdaki .1a alt maddesi uygulanır:

1a. Kanal düşük alev yayma özellikli malzemeden yapılmalıdır.

.5 Merdiven muhafazaları havalandırılmalı ve havalandırma sistemi içindeki diğer mahallere hizmet etmeyen bağımsız bir fan ve kanal sistemi ile beslenmelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.6 Makina mahalleri ve kargo mahalleri havalandırması ve alt madde .9.2.6'da istenebilen herhangi bir alternatif sistem hariç, tüm mekanik havalandırma sistemlerine, tüm fanlar, birbirinden mümkün olduğunca uzakta bulunan iki ayrı yerden durdurulabilecek şekilde gruplandırılan kumandalar konulmalıdır. Makina mahallerine hizmet eden mekanik havalandırma için sağlanan kumandalar da, biri bu mahallerin dışında olmak üzere, iki ayrı yerden kumanda edilebilecek şekilde gruplandırılmalıdır. Kargo mahallerine hizmet eden mekanik havalandırma sistemi fanları, bu mahallerin dışındaki güvenli bir mahalden durdurulabilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.7 Üç veya daha fazla açık güverteyi içine alan ve mobilya gibi yanıcı maddeleri ve dükkanlar, ofisler ve restoranlar gibi kapalı mahalleri içeren genel mahallerde, duman emme sistemi bulunmalıdır. Duman emme sistemi, duman algılama sistemi tarafından harekete geçirilmeli ve elle kontrol edilebilmelidir. Fanlar, mahallin tüm hacmi 10 dakika veya daha kısa sürede boşaltılabilecek şekilde seçilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.8 Hava kanalları, uygun ve uygulanabilir hallerde, muayene ve temizlik için uygun şekilde yerleştirilmiş kapaklara sahip olmalıdır.

.9 Yağ birikiminin olabileceği kuzine egzost kanalları .9.2.3.2.1 ve .9.2.3.2.2'deki isteklere uygun olmalı ve aşağıda belirtilenlerle teçhiz edilmelidir:

.1 Onaylı alternatif bir yağ giderme sistemi konulmadıkça, temizlik amacıyla kolayca çıkarılabilen bir yağ tutucusu,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Otomatik ve uzaktan kumanda ile çalıştırılan, kanalın alt ucunda yer alan bir yangın damperi ve ilave olarak kanalın üst ucunda yer alan, uzaktan kumanda ile çalıştırılan yangın damperi,

.3 Kanal içindeki yangını söndürmek için sabit bir düzen,

.4 Egzost ve besleme fanlarını durdurmak, .2'de belirtilen yangın damperini çalıştırmak ve kuzinenin girişine yakın bir yerde bulunan yangın söndürme sistemini çalıştırmak için uzaktan kumanda düzenleri. Çok kollu bir sistem bulunuyorsa, sisteme söndürücü madde bırakılmadan önce, aynı ana kanaldan emiş yapan tüm kolları kapatıcı düzenler sağlanmalıdır.

.5 Muayene ve temizlik için, uygun şekilde yerleştirilmiş kapaklar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 36'dan fazla yolcu taşımayan gemiler

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Havalandırma kanalları yanmaz malzemeden olacaktır. Genelde boyları 2 m.'yi kesit alanı 0,02 m2'yi aşmayan kısa kanalların, aşağıdaki koşullara bağlı olarak, yanmaz malzemeden yapılmasına gerek yoktur:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Bu kanallar, Bayrak Devleti İdaresinin uygun bulacağı düşük yanma tehlikesi bulunan bir malzemeden yapılmalıdır.

.2 Bunlar, sadece, havalandırma sisteminin çıkış ucunda yer almalıdır.

.3 Kanal, "B" sınıfı tavanlar dahil, "A" veya "B"sınıfı bölmelerdeki açıklıklara, 600 mm.'den daha yakın olmamalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Alt madde .1 yerine, aşağıdaki .1a .1a maddesi uygulanmalıdır:

.1a kanal düşük alev yayma özellikli malzemeden yapılmalıdır.

.2a Serbest kesit alanı 0,02 m2'den büyük olan havalandırma kanallarının "A" sınıfı perdelerden veya güvertelerden geçişlerinde, güverte veya perde geçişleri bölgesinde, perde veya güverteden geçen kanallar çelikten olmadıkça, açıklıklar ince çelik levhalı muhafaza ile kaplanmalı ve bu bölümdeki muhafazalar aşağıdaki isteklere uygun olmalıdır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Muhafazaların kalınlığı en az 3 mm. ve boyu en az 900 mm. olmalıdır. Perdelerden geçişte, bu boy tercihen, perdenin her iki yanında 450 mm. olarak bölünmelidir. Bu kanallar veya bu kanalların muhafazalarında yangın izolasyonu sağlanmalıdır. İzolasyon, en az kanalın geçtiği perde veya güvertenin yangın bütünlüğü ile eşdeğer olmalıdır.

.2 Serbest kesit alanı 0,075 m.'yi geçen kanallar,.9.2.2.1'de istenilenlere ilave olarak, yangın damperleri ile teçhiz edilmelidir. Yangın damperleri otomatik olarak çalışacak ve ayrıca perdenin veya güvertenin her iki tarafından elle kapatılabilmelidir. Damperler, kapalı veya açık olduğunu gösteren bir gösterge ile teçhiz edilmelidir. Ancak, kanalların geçtikleri bölmelerle aynı yangın bütünlüğüne sahip olmaları koşuluyla, "A" sınıfı bölmelerle çevrili mahallerden geçen ve bu mahallere hizmet etmeyen kanallar için yangın damperleri gerekli değildir. Yangın damperine kolaylıkla ulaşılabilmelidir. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen, sınıf B, C ve D gemilerde, yangın damperlerinin tavanlar veya kaplamaların altında yer aldığı hallerde, bu tavanlar veya kaplamalarda, üzerinde damperin belirleyici numarasını gösterir bir levha bulunan bir muayene kapağı olmalıdır. Yangın damperi belirleyici numarası, gerekli uzaktan kontroller üzerinde de yer almalıdır.

.2b 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, serbest kesit alanı0,02 m2 veya daha az olan ince levhalı kanalların "A" sınıfı perde veya güvertelerden geçişlerindeki açıklıklar, kalınlığı en az 3 mm. ve uzunluğu en az 900 mm. Olan ve bu boyu perdenin her iki tarafına eşit olarak bölünmüş halde veya güvertelerde, geçilen güvertenin tamamıyla alt kısmında yer alan çelik bir muhafaza ile kaplanmalıdır.

.3 Makina mahallerinin, kuzinelerin, araba güvertesi mahallerinin, Ro-Ro kargo mahallerinin veya özel kategori mahallerin havalandırma kanalları; .9.2.3.1.1/.9.2.3.1.4 veya .9.2.3.2.1 ve .9.2.3.2.2'de belirtilen isteklere uygun olmadıkları taktirde, yaşama mahallerinden, servis mahallerinden veya kontrol istasyonlarından geçmemelidir:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1.1 Kanallar; genişlikleri ve çapları 300 mm.'ye (dahil) kadar olanlarda kalınlığı en az 3 mm. ve 760 mm.'den büyük olanlarda kalınlığı en az 5 mm. olan çelikten yapılmalıdır. Genişlik veya çapları 300 mm. ile 760 mm. arasında olan hava kanallarında kalınlık enterpolasyonla elde edilmelidir.

.1.2 Kanallar uygun şekilde desteklenmeli ve takviye edilmelidir.

.1.3 Kanallar, geçilen cidarlara yakın olarak yerleştirilmiş otomatik yangın damperleri ile teçhiz edilmelidir ve,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1.4 Kanallar; makina mahallerinden, kuzinelerden, araba güvertesi mahallerinden, Ro-Ro kargo mahallerinden veya özel kategori mahallerden, her bir yangın damperi gerisinde en az 5 m. mesafedeki bir noktaya kadar "A-60" standardında izole edilmelidir.

veya,

.2.1 Kanallar; .9.2.3.1.1 ve .9.2.3.1.2 maddelerine göre çelikten yapılmalıdır ve,

.2.2 Kanallar; yaşama mahallerinin, servis mahallerinin veya kontrol istasyonlarının tümünde "A-60" standardında izole edilmelidir. Ancak, ana bölge bölmelerinden geçişlerde, .9.2.8 alt maddesindeki isteklere uyulmalıdır. 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, genel olarak A kategori makina mahalleri, araç mahalleri, Ro-Ro kargo mahalleri, kuzineler, özel kategori mahaller ve kargo mahallerine ait havalandırma sistemleri, birbirinden ve diğer mahallere hizmet eden havalandırma sistemlerinden ayrılmalıdır. 36'dan fazla yolcu taşımayan, yolcu gemilerinde kuzine havalandırma sisteminin tamamen ayrılmasına gerek yoktur. Diğer mahallere hizmet eden havalandırma ünitesinden, ayrı kanallarla beslenebilirler. Her durumda, kuzine havalandırma kanalına, havalandırma ünitesi yakınına otomatik bir yangın damperi konulmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.4 Yaşama mahalleri, servis mahalleri veya kontrol istasyonlarına ait hava kanalları; .9.2.4.1.1/.9.2.4.1.3 veya .9.2.4.2.1 ve .9.2.4.2.2'de belirtilen koşullara uygun olmadıkları taktirde, makina mahallerinden, kuzinelerden, araba güvertesi mahallerinden, Ro-Ro kargo mahallerinden veya özel kategori mahallerden geçmemelidir.

.1.1 Bir makina mahallinden, kuzineden, araba güvertesi mahallinden, Ro-Ro kargo mahallinden veya özel kategori mahalden geçen kanallar, .9.2.3.1.1 ve .9.2.3.1.2'ye göre çelikten yapılmalıdır.

.1.2 Otomatik yangın damperleri, geçilen cidara yakın olarak yerleştirilmelidir ve,

.1.3 Geçişlerde; makina mahallinin, kuzinenin araba güvertesi mahallinin veya özel kategori mahallin sınırlarının yangın bütünlüğü sağlanmalıdır veya,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2.1 Makina mahallinden, kuzineden, araba güvertesi mahallinden, Ro-Ro kargo mahallinden veya özel kategori mahalden geçen kanallar, .9.2.3.1.1 ve .9.2.3.1.2'ye göre çelikten yapılmalıdır ve,

.2.2 Kanallar; makina mahallinin, kuzinenin, araba güvertesi mahallinin, Ro-Ro kargo mahallinin veya özel kategori mahallin tamamında "A-60" standardına göre izole edilmelidir.

Ancak, ana bölge bölmelerinden geçişlerde, .9.2.8 alt maddesindeki istekler uyulmalıdır.

.5 Serbest kesit alanı 0,02 m2'den büyük ve "B" sınıfı perdelerden geçen havalandırma kanalları, tercihan perdenin her iki tarafında 450 mm.'lik kısımlara bölünmüş olarak, 900 mm. boyunda ince çelik muhafazalar ile (bu boydan kanal çelik değil ise) kaplanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.6 Bu önlemler, kontrol odasında yer alan makina ve donanımın, bir yangın durumunda gözlemlenebileceği ve işlevlerine etkin şekilde devam edebileceği şekilde, makina dairesi dışındaki kontrol istasyonlarında havalandırma, görünürlük ve dumandan arındırmanın sağlanması ile ilgili mümkün olan önlemler alınmalıdır. Alternatif ve bağımsız hava besleme düzenleri sağlanmalıdır. İki besleme kaynağının hava girişleri her iki girişten de aynı anda duman emişi en az indirilecek şekilde düzenlenmelidir. Bu düzenlemelerin açık güvertede yer alan ve açık güverteye açılan kontrol istasyonlarına veya lokal kapatma düzenlerinin eşdeğer olarak etkin olması hallerinde uygulanmasına gerek yoktur.

.7 Kuzine egzost kanallarının, yaşama mahallerinden veya yanıcı malzeme içeren mahallerden geçişlerinde, bunlar "A" sınıfı bölmelerden yapılmalıdır. Her egzost kanalında aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

.1 Temizleme amacıyla kolaylıkla çıkarılabilen bir yağ tutucusu,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.2 Kanalın alt kısmına yerleştirilen bir yangın damperi,

.3 Kuzineden çalıştırılabilen, egzost fanlarını durdurma düzenleri ve,

.4 Kanal içindeki yangını söndürmek için sabit düzenler.

.8 Bir havalandırma kanalının, bir ana düşey bölge bölmesinden geçmesi gerekli ise, bölmenin yanına arıza güvenlikli otomatik kapanır bir yangın damperi konulmalıdır. Damper aynı zamanda, bölmenin her iki yanından elle kapatılabilmelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Çalıştırma yerine kolayca girilebilecek ve bu yer kırmızı ışık yansıtıcı renkle işaretlenmelidir. Bölme ile damper arasındaki kanal çelik veya eşdeğeri malzemeden olmalı ve gerekirse, kural II-2/A/12-1'e uygun şekilde izole edilmelidir. Bölmenin en az bir tarafına, damper üzerine damperin açık durumda olup olmadığını gösteren bir gösterge konulmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.9 Tüm havalandırma sistemlerinin ana giriş ve çıkışları havalandırılan mahallerin dışından kapatılabilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.10 Yaşama mahallerinin, servis ve kargo mahallerinin, kontrol istasyonlarının ve makina mahallerinin mekanik havalandırması, hizmet edilen mahallin dışındaki kolayca ulaşılabilir bir yerden durdurulabilmelidir. Bu yer, hizmet edilen yerdeki bir yangın durumunda kullanılamaz duruma gelmemelidir. Makina mahallerinin mekanik havalandırmasının durdurulması ile ilgili düzenler, diğer mahallerdeki havalandırmaların durdurulması ile ilgili düzenlerden tamamıyla ayrılmaldır.

.3 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D TÜM GEMİLER:

Aşağıda belirtilen düzenler, IMO Fire Test Procedure Code'a göre test edilecektir:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 İlgili çalıştırma düzenleri dahil yangın damperleri,

.2 "A" sınıfı bölmelerden geçen kanallar, eğer çelik muhafazalar, hava kanallarına perçinle veya civatalı flençlerle ya da kaynakla doğrudan bağlanıyorsa, teste gerek yoktur.

10. Pencereler ve Lumbuzlar (R 33)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Kural 7.5'in hükümleri uygulananlar dışındaki, yaşam ve hizmet mahalleri ve kontrol istasyonlarındaki perdelerde yer alan tüm pencereler ve lumbuzlar, üzerinde yer aldıkları perde tipiyle ilgili bütünlük isteklerini koruyacak şekilde yapılmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, bu husus, Fire Test Procedure Code'a göre belirlenmelidir.

.2 Kural .4 ve .5'deki tablolardaki gereklerden ayrı olarak, yaşama ve hizmet mahallerini ve kontrol istasyonlarını, açık havadan ayıran perdelerdeki tüm pencereler ve lumbuzlar, çelik veya diğer bir uygun malzemeden yapılmış çerçevelere sahip olmalıdır. Cam, çerçeveye metal cam çubuğu veya köşebentle bağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.3 Can kurtarma donanımlarına, binme ve toplanma alanlarına, kaçış yolu olarak kullanılan dış merdivenlere ve açık güvertelere bakan pencereler ile can sallarının ve kaçış kızağı binme alanlarının altındaki pencereler, kural 4'deki tablolarda istenilen yangın bütünlüğüne sahip olmalıdır. Pencereler için otomatik sprikler başlıklarının sağlandığı hallerde, "A-0" sınıfı pencereler eşdeğer olarak kabul edilebilir.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemiler, otomatik sprinkler başlıkları aşağıdakilerden biri olmalıdır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 Pencerelerin üzerinde yer alan ve konvansiyonel tavan sprinklerine ilave olarak konulan sprinkler başlıkları veya,

.2 Pencere, en az dakikada 5 litre/m2'lik bir ortalama oranı ile korunacak şekilde düzenlenen ve ayrıca kapsama alanı hesabına ilave pencere alanının da dahil edildiği konvansiyonel tavan sprinkler başlıkları.

Can filikası binme alanlarının altında, bordalarda yer alan pencereler, en az "A-0" sınıfı yangın bütünlüğüne sahip olmalıdır.

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIMAYAN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Kural II-2/B/5'deki tablolardaki isteklerin dışında, açık veya kapalı can filikası ve cansalı binme alanlarına bakan pencerelerin yangın bütünlüğü ile bir yangın esnasında hasarlanmaları halinde can filikalarının veya can sallarının indirilmesine veya bunlara binilmesine engel olacak konumdaki alanların altında yer alan pencerelerin yangın bütünlüğüne özel olarak dikkat edilmelidir.

11. Yanıcı malzemelerin kullanımının kısıtlanması (R 34)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.1 Kargo mahalleri, posta odaları, bagaj odaları veya hizmet mahallerindeki soğuk odalar dışındaki tüm kaplamalar, zeminler, hava akımı durdurucuları, tavanlar ve izolasyonlar yanmaz malzemeden olmalıdır. Kullanım veya dekoratif açıdan bir mahallin bölünmesinde kullanılan kısmi perde veya güverteler de yanmaz malzemeden olmalıdır.

.2 Soğuk sistemlerdeki izolasyonla ve bunlara ait boru fitinglerinin izolasyonu ile ilgili yapıştırıcıların ve buhar engellerinin yanmaz malzemeden olmasına gerek yoktur. Ancak bunlar mümkün olan en az miktarda tutulmalı ve açıkta kalan yüzeyleri, IMO Res A.653(16)'daki test prosedürüne göre alev yayılımına dirençli özellikte olmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

Madde .2 yerine aşağıdaki .2a maddesi uygulanır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2a Soğuk sistemlerdeki izolasyonla ve bunlara ait boru fitinglerinin izolasyonu ile ilgili yapıştırıcıların ve buhar engellerinin yanmaz malzemeden olmasına gerek yoktur. Ancak bunlar mümkün olan en az miktarda tutulmalı ve açıkta kalan yüzeyleri düşük alev yayma özelliğinde olmalıdır.

.3 Aşağıda belirtilen yüzeyler düşük alev yayma özelliğinde olmalıdır.

.1 Koridorların, merdiven muhafazalarının ve perdelerin açık yüzeyleri, tüm yaşam ve hizmet mahalleri ile kontrol istasyonlarındaki duvar ve tavan kaplamaları,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Yaşam ve hizmet mahalleri ile kontrol istasyonlarındaki kuytu veya ulaşılamayan mahaller.

.4 Herhangi bir yaşam ve hizmet mahallindeki yanabilir kaplamaların, dekoratif malzemenin, süslerin ve ince kaplamaların toplam hacmi, tavanların ve duvarların kombine alanındaki 2,5 mm.'lik kaplamaya eşdeğer hacmi geçmemelidir. Kaplamalara, perdelere veya güvertelere bağlı mobilyaların, toplam yanabilir malzeme hesabına dahil edilmesine gerek yoktur.

Kural II-2/A/8 'in hükümlerine uygun otomatik bir sprinkler sistemi ile teçhiz edilen gemilerde, yukarıdaki hacım, "C" sınıfı bölmelerin monte edilmesinde kullanılan bazı yanıcı maddeleri de içerebilir.

.5 Madde .3'deki isteklerdeki yüzeylerde ve kaplamalarda kullanılan kaplama malzemelerinin kalorifik değeri 45 MJ/m²'yi aşmamalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.6 Merdiven muhafazalarındaki mobilyalar, oturma yerleri ile sınırlandırılmalıdır. Her bir merdiven boşluğunda, her güvertede 6 oturma yeri ile sınırlandırılmalı, sabitlenmeli, sınırlı yangın tehlikesine sahip olmalı ve yolcu kaçış yollarını engellememelidir. Bayrak devleti idaresi bir merdiven muhafazası içindeki ana resepsiyon alanında: sabitlenmiş, yanmaz ve yolcu kaçışını engellemesi koşuluyla ilave oturma yerlerine izin verebilir. Kamara alanlarındaki kaçış yollarını oluşturan yolcu ve mürettebat mahalli koridorlarında mobilyalara izin verilmez. Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kurallar nedeniyle gerekli olan, güvenlik donanımının depolanmasında kullanılan, yanmaz malzemeden yapılan dolaplara izin verilebilir. Sabit olmaları ve kaçış yollarının genişliğini azaltmamaları koşuluyla, koridorlardaki içme suyu sebillerine ve buz makinalarına izin verilebilir. Bu husus ayrıca, dekoratif çiçek ve bitki düzenlemeleri, koridorlardaki ve merdivenlerdeki heykeller veya tablo ve duvar halısı gibi diğer sanat eserleri için de geçerlidir.

.7 Kapalı iç yüzeylerde kullanılan, boya, vernik ve diğer son kat malzemeler, aşırı miktarda duman ve zehirli madde üretmeyecek yapıda olmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Madde .7 yerine, aşağıdaki madde .7a uygulanır:

.7a Kapalı iç yüzeylerde kullanılan, boya, vernik ve diğer son kat malzemeler, aşırı miktarda duman ve zehirli madde üretmeyecek yapıda olmalıdırlar. Bu husus, IMO "Fire Test Procedure Code" a göre belirlenir.

.8 Yaşam mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonlarında kullanılmaları halinde ilk kat zemin kaplamaları; IMO Res.A.687(17)'deki yangın testi prosedürüne göre kolay tutuşmayan veya yüksek sıcaklıklarda zehirleyici veya patlayıcı tehlikeleri olmayan onaylı malzemeden yapılmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.8a Yaşam mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonlarında kullanılmaları halinde ilk kat zemin kaplamaları ; IMO " Fire Test Procedure Code"a göre belirlemek üzere, kolay tutuşmayan veya yüksek sıcaklıklarda zehirleyici veya patlayıcı tehlikeleri olmayan malzemeden yapılmalıdır.

12. Yapım ayrıntıları (R 35)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Yaşama ve servis mahallerinde, kontrol istasyonlarında, koridorlarda ve merdivenlerde;

.1 Tavanların, panellerin veya kaplamaların arkasındaki kapalı hava boşlukları aralarındaki mesafe14 m.'den fazla olmayan sıkı geçmeli hava akımı durdurucuları ile uygun şekilde bölünecektir.

.2 Merdivenlerdeki, tranklardaki, vb 'indeki kaplamaların arkasındakiler dahil, bu tür kapalı hava boşlukları, düşey doğrultuda, her güvertede kapatılacaktır.

13. Sabit yangın algılama ve yangın alarm sistemleri ve otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemleri (R 14) (R36)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 36'dan fazla yolcu taşımayan ve boyları 24 m.'den küçük olan gemilerde; boş mahaller, tuvalet mahalleri, vb. gibi önemli derecede yangın tehlikesi bulunmayan mahaller hariç, tüm yaşam ve hizmet mahalleri ile kontrol istasyonlarında, düşey veya yatay olarak her bir ayrı bölgede, aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

.1 Onaylı tipte, kural II-2/A/9'daki isteklere uyan ve ilgili mahaldeki yangını algılayacak şekilde monte ve tesis edilmiş sabit bir yangın algılama ve yangın alarm sistemi, Ancak 1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde; yaşama mahalli içindeki koridorlarda, merdivenlerde ve kaçış yollarında duman algılaması da sağlanmalıdır veya,

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 Onaylı tipte, kural II.2/A/8'deki isteklere veya IMO Res.A.800(19) ile verilen onaylı eşdeğer sprinkler sistemi ile ilgili IMO esaslarına uyan ve bu mahalleri koruyacak şekilde monte ve tesis edilmiş otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemi ve ilave olarak, onaylı tipte, kural II-2/A/9'daki isteklere uyan ve yaşama mahalleri içindeki koridorlarda, merdivenlerde ve kaçış yollarında duman algılaması sağlayacak şekilde monte ve tesis edilmiş sabit bir yangın algılama ve yangın alarm sistemi.

.2 Boyları 24 m.'den küçük olan gemiler hariç, 36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

Koridorlar ve merdivenler dahil, tüm hizmet mahallerinde, kontrol istasyonlarında ve yaşama mahallerinde; onaylı tipte, kural II-2/A/8'deki isteklere veya IMO Res.A.800(19) ile verilen onaylı eşdeğer sprinkler sistemi ile ilgili IMO esaslarına uyan otomatik bir sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemi.

Alternatif olarak, önemli donanıma suyun zarar verebileceği kontrol istasyonlarında, diğer tipte onaylı bir sabit yangın söndürme sistemi konulabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Onaylı tipte, Kural II-2/A/9'daki isteklere uyan ve koridorlar ve merdivenler dahil. Hizmet mahallerinde, kontrol istasyonlarında ve yaşama mahallerinde duman algılaması sağlayacak şekilde monte ve tesis edilmiş sabit bir yangın algılama ve yangın alarm sistemi bulunmalıdır. Özel banyolarda ve kuzinelerde duman algılayıcılara gerek yoktur.

Boş mahaller genel tuvaletler, karbondioksit odaları ve benzeri mahaller gibi; yangın tehlikesi olmayan veya çok düşük olan mahallerde, otomatik sprinkler sisteminin veya sabit yangın algılama ve alarm sisteminin bulunmasına gerek yoktur.

.3 Periyodik olarak personelsiz kalan makina mahallerinde onaylı tipte, kural II-2/A/9'daki ilgili hükümlere uyan sabit bir yangın algılama ve yangın alarm sistemi bulunmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bu yangın algılama sisteminin dizaynı ve algılayıcıların yerleşimi; olası sıcaklıkları aralığında, normal makina çalışma koşulları ve havalandırma değişimlerinde, mahallerin herhangi bir kısmındaki yangın başlangıcını hızlı olarak algılayabilecek şekilde olmalıdır. Sınırlı yükseklikteki mahaller ve kullanımının özel olarak uygun olduğu durumlar haricinde, sadece ısıl algılayıcıları kullanan algılama sistemlerine izin verilmemelidir.

Algılama sistemi; alarmların kaptan köşkünden ve sorumlu makina zabiti tarafından işitilmesi ve gözlenmesi sağlanacak şekildeki yerlerde, yangını ikaz etmeyen diğer alarmlardan ayırt edilecek şekilde sesli ve görsel bir alarm vermelidir.

Kaptan köşkünde personel yoksa alarm sorumlu mürettebatın görevde bulunduğu yerde ikaz vermelidir. Montajdan sonra sistem, makina çalışması ve havalandırmanın değişik koşulları altında test edilmelidir.

14. Özel kategori mahallerin korunması (R37)

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Perde güvertesinin altındaki ve üstündeki özel kategori mahallere uygulanacak hükümler

36'DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.1 Genel

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.1 Bu kuraldaki hükümlerin esas aldığı prensip, normal ana düşey bölge kavramının özel kategori mahallerde pratik olmayabileceği, bu bölgelerde yatay bölge kavramı esas alınarak ve etkili bir yangın söndürme sistemi sağlanarak eşdeğer bir koruma elde edilebilmesi gerektiğidir. Bu kavrama göre, bu kuralın amacı bakımından bir yatay bölge; araçlar için toplam net yüksekliği 10 m.'yi geçmemesi koşuluyla, birden fazla güvertede yer alan özel kategori mahalli içerebilir.

.2 Düşey bölgelerin bütünlüğünün sağlanması ile ilgili II-2/A/12, II-2/B/7, II-2/B/9 kurallarındaki istekler, yatay bölgeleri birbirinden ve geminin geri kalan kısımlarından ayıran cidarları oluşturan güvertelere ve perdelere eşit olarak uygulanmalıdır.

.2 Yapısal koruma:

.1 36'dan fazla yolcu taşıyan yeni gemilerde, özel kategori mahallerin cidar perde ve güverteleri " A-60" standardına göre izole edilecektir. Ancak, eğer bölmenin bir tarafında açık bir güverte mahalli (kural 4.2.2(5)'de tanımlanan), tuvalet veya benzeri bir mahal (kural 4.2.2(9)'da tanımlanan) veya tank, boş mahal ya da düşük yangın riski bulunan ya da hiç bulunmayan yardımcı makina mahalli (kural 4.2.2(10)'da tanımlanan) varsa, standart "A-0"a indirilebilir. Eğer özel kategori bir mahallin altında yakıt tankları varsa, bu mahaller arasındaki güvertenin bütünlüğü "A-0"a indirilebilir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.2 36'dan fazla yolcu taşımayan yeni gemilerde ve 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemilerde, özel kategori mahallerin cidar perdeleri, kural 5'deki tablo 5.1'de kategori (11) için gereken şekilde ve yatay cidarlar, kural 5 'deki tablo 5.2 'de kategori (11) için gereken şekilde izole edilmelidir.

.3 Kaptan köşküne, özel kategori mahallere açılan herhangi bir yangın kapısının kapalı olduğunu gösteren göstergeler konulmalıdır.

Özel kategori mahallere açılan kapılar, devamlı olarak açık tutulmamalı ve seyir sırasında kapalı tutulacak yapıda olmalıdır.

.3 Sabit yangın söndürme sistemi:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Her özel kategori mahalde, bu mahaldeki herhangi bir güverteyi ve araç platformunun tüm kısımlarını koruyan elle kumandalı, onaylı sabit basınçlı su püskürtme sistemi bulunmalıdır.

1 ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, bu su püskürtme sistemleri, aşağıda belirtilenlere sahip olmalıdır:

.1 Valf manifoldunda bir manometre,

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Her manifold valfinde korunan mahalli gösteren açık işaret,

.3 Valf odasında yer alan bakım ve çalıştırma talimatı ve,

.4 Yeterli sayıda dreyn valfleri.

Bayrak Devleti İdaresi, bu tür bir mahalde oluşabilecek yangınların kontrolunda daha az etkin olmayan, özel kategori mahalde akan bir petrol yangının simüle edildiği tam ölçekli testle kanıtlanmış olan diğer bir sabit yangın söndürme sisteminin kullanımına izin verebilir. Bu sabit basınçlı su püskürtmeli sistem veya eşdeğeri diğer yangın söndürme sistemi IMO Res.A.123(V)'in hükümlerine uygun olmalı ve IMO MSC /Circ.914 " Özel kategori mahalde kullanım için alternatif su esaslı yangın söndürme sistemlerinin onay esasları" dikkate alınmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Devriyeler ve algılama:

.1 Özel kategori mahallerde, etkili bir devriye sistemi sağlanmalıdır. Seyir sırasında sürekli olarak devamlı bir yangın gözetimi ile devriye sağlanmayan bu tür mahallerde, onaylı tipte, kural II-2/A/9'daki isteklere uygun sabit bir yangın algılama ve yangın alarm sistemi bulunmalıdır. Sabit yangın algılama sistemi, yangının başlangıcı hızlı bir şekilde algılayabilmelidir. Algılayıcıların tipi, aralığı ve yerleşimi, havalandırmanın ve ilgili diğer faktörlerin etkileri dikkate alınarak belirlenmelidir.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, sistem monte edildikten sonra normal havalandırma koşullarında test edilmeli ve bayrak devleti idaresince yeterli bulunacak genel tepki süresi sağlamaıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Özel kategori mahallerde, gerekli miktarda elle kumandalı ihbar butonları sağlanarak ve bir adedi bu mahallerin her bir çıkışına yakın olarak yerleştirilmelidir.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, elle kumandalı ihbar butonları, mahallin hiçbir kısmı, elle kumandalı bir ihbar butonundan 20 m.'den daha uzakta olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

.5 Taşınabilir yangın söndürme donanımı:

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.5a Her özel kategori mahalde aşağıda belirtilenler sağlanmalıdır.

.1 En az üç adet su sisi aplikatörü,

.2 Bu mahallerde kullanılmak üzere, gemide en az iki ünitenin bulunması koşuluyla, kural II-2/A/6.2'nin hükümlerine uygun bir taşınabilir köpük aplikatörü ve,

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Bu mahallerin her bir girişime yerleştirilen bir adet taşınabilir söndürücü.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.5b Mahallin her iki tarafında aralarındaki mesafe 20 m.' den fazla olmamak üzere araçların taşındığı her ambar veya bölmedeki her güverte seviyesinde taşınabilir söndürücüler sağlanmalıdır. Taşınabilir yangın söndürücülerden en az biri, bu mahallerin her bir girişine yerleştirilmelidir.

Her özel kategori mahalde, ilave olarak, aşağıdaki yangın söndürücüler bulunmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 En az üç adet su sisi aplikatörü ve,

.2 " Fire Safety System Code" un hükümlerine uygun bir adet taşınabilir köpük aplikatörü ünitesi.

Bu tür Ro-Ro mahallerinde kullanılmak üzere gemide en az iki ünite bulunmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

.6 Havalandırma sistemi:

.1 Özel kategori mahallerin havalandırılması için saatte en az 10 hava değişimi sağlayacak etkili bir mekanik havalandırma bulunmalıdır. Bu mahallere ait havalandırma sistemi, diğer havalandırma sistemlerinde bütünüyle ayrılmalı ve bu mahallerde araçların bulunması halinde, sürekli olarak çalışmalıdır. Araçların binişi ve inişi sırasında hava değişimi sayısı en az 20'ye çıkarılmalıdır. Etkin bir şekilde sızdırmaz olabilen özel kategori mahallere hizmet eden hava kanalları, bu tür her mahal için ayrı olmalıdır. Sistem, bu mahallerin dışındaki bir yerden kontrol edilebilmelidir.

.2 Havalandırma sistemi, hava tabakaları ve hava cepleri oluşumunu önleyecek şekilde olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Kaptan köşkünde, gerekli havalandırma kapasitesindeki kayıpları veya azalmaları gösteren düzenler sağlanmalıdır.

.4 Hava ve deniz koşulları göz önüne alınarak, bir yangın durumunda havalandırma sisteminin hızlı bir şekilde durdurulması ve etkili olarak kapatılmasını sağlayıcı düzenler bulunmalıdır.

.5 Damperler dahil hava kanalları çelikten olmalı ve düzenlemeleri Bayrak Devleti İdaresinin yeterli bulacağı şekilde yapılmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen, sınıf B, C ve D yeni gemilerde yatay bölgelerden veya makina mahallerinden geçen hava kanalları, kural II-2/b/9.2.3.1.1 ve II-2/B/9.2.3.1.2'ye göre yapılmış "A-60" sınıfı çelik kanallar olmalıdır.

.2 Sadece perde güvertesi üzerindeki özel kategori mahallere uygulanacak ilave hükümler

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1.1 Frengiler

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

Sabit basınçlı su püskürtme sisteminin çalışması sonucunda, güvertede veya güvertelerde birikecek önemli miktarda suyun oluşturacağı stabilite kaybı dikkate alınarak bu suyun tekne dışına, hızla doğrudan boşaltılmasını sağlamak üzere frengiler konulmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT RO-RO YOLCU GEMİLERİ:

.1.2 Dışçarçlar

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1.2.1 Yürürlükteki LLC'nin isteklerine uygun olarak perde güvertesi üzerindeki bir yerden çalıştırılan pozitif kapatma düzenlerine sahip frengi disçarc valfleri, seyir sırasında açık bırakılmalıdır.

.1.2.2 Madde .1.2.1'de belirtilen valflerin her türlü çalıştırılma durumu jurnale kaydedilmelidir.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.2 Yanıcı buharların tutuşmasına karşı önlemler

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 Varsa, üzerinde araçların taşındığı ve patlayıcı buharların birikmesi mümkün olan herhangi bir güverte veya platformda, petrol gazlarının aşağıya doğru geçişine izin verecek boyutta açıklıklara sahip olanlar hariç, yanıcı buharların tutuşmasına neden olabilecek donanım ile özellikle elektrik donanımı ve kablolar, güverteden veya platformdan, en az 450 mm. yükseklikte yer almalıdır. Güverte veya platformda en az 450 mm. yükseklikte yer alan elektrik donanımı kıvılcım çıkmasını önleyecek şekilde kapatılmış ve korunmuş olmalıdır.

Ancak, geminin güvenli çalışması bakımından, elektrik donanımının ve kabloların güverte veya platformdan itibaren 450 mm.' den daha az bir yüksekliğe yerleşimi gerekli ise, bu elektrik donanımı ve kablolar, patlayıcı petrol ve hava karışımında kullanımı onaylanmış güvenlik sertifikalı tiple olmaları koşuluyla kullanılabilir.

.2 Elektrik donanımı ve kablolar, bir egzost hava kanalının içine monte edilmişse bunlar patlayıcı petrol ve hava karışımında kullanımı onaylanmış tipte olmalı ve olası diğer tutuşturma kaynakları dikkate alınarak her egzost kanalının çıkışı güvenli bir konumda yer almalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Sadece perde güvertesi altındaki özel kategori mahallere uygulanacak ilave hükümler

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Sintine pompalaması ve dreyn

Sabit basınçlı su püskürtme sisteminin çalışması sonucunda güvertede veya tank üstünde birikecek önemli miktardaki suyun oluşturacağı stabilite kaybı dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi, Kural II-1/C/3'deki isteklere ilave olarak, pompalama ve dreyn sistemlerinin sağlanmasını isteyebilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen, sınıf B, C ve D yeni gemilerde, dreyn sistemi; su püskürtme sistemi pompalarının ve gerekli yangın hortumu nozullarının kombine kapasitelerinin en az %125'ini boşaltabilecek şekilde boyutlandırılmalıdır.

Dreyn sistemi, valfleri, korunan mahallin dışından, yangın söndürme sistemi kumandalarının yakınındaki bir yerden çalıştırılabilmelidir. Sintine kuyuları yeterli toplama kapasitesinde olmalı ve her bir su geçirmez bölmede birbirlerinden en çok 40 m. mesafede olacak şekilde, geminin bordalarında düzenlenmelidir.

.2 Yanıcı buharların tutuşmasına karşı önlemler.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Elektrik donanımı ve kablolar, varsa, patlayıcı petrol hava karışımında kullanıma uygun tipte olmalıdır.

Yanıcı buharların tutuşmasına neden olabilecek diğer donanıma izin verilmemelidir.

.2 Elektrik donanımı ve kablolar, bir egzost hava kanalının içine monte edilmişse, bunlar patlayıcı petrol ve hava karışımında kullanımı onaylanmış tipte olmalı ve olası diğer tutuşturma kaynakları dikkate alınarak, her egzost kanalının çıkışı güvenli bir konumda yer almalıdır.

.4 Sabit açıklıklar

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D GEMİLER:

Özel kategori mahallerin dış kaplamadaki, nihayetlerindeki veya güverte üzerindeki sabit açıklıkları; özel kategori mahaldeki bir yangının can kurtarma araçlarının istif alanları ve binme istasyonları ile özel kategori mahaller üzerindeki üst yapı ve güverte evlerinde bulunan yaşama mahalleri, hizmet mahalleri ve kontrol istasyonları için tehlike oluşturmayacak şekilde düzenlenmelidir.

15. Yangın devriyesi, algılama, alarm ve genel haberleşme sistemleri (R 40)

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.1 Kural II-2/A/9'daki isteklere uyan elle kumandalı ihbar butonları sağlanmalıdır.

.2 Tüm gemiler, seyirde veya limanda (hizmet dışı olmaları durumu hariç), herhangi yangın başlangıcı alarmı sorumlu mürettebat tarafından anında alınabilecek şekilde yöneltilmeli ve donatılmalıdır.

.3 Mürettebatı bir araya toplamak için kaptan köşkünden veya yangın kontrol istasyonundan çalıştırılan özel bir alarm sağlanmalıdır. Bu alarm, geminin genel alarm sisteminin bir parçası olabilir, ancak yolcu mahallerindeki alarmdan bağımsız olmalı ve ikaz verebilmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Tüm yaşama ve hizmet mahallerinde, kontrol istasyonlarında ve açık güvertelerde bir genel haberleşme veya diğer bir etkili iletişim donanımı sağlanmalıdır.

1 Ocak 2009'da veya daha sonra inşa edilen sınıf B, C ve D yeni gemilerde, genel haberleşme sistemi, Kural III/6.5'deki isteklere uygun olmalıdır.

.5 SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

36'dan fazla yolcu taşıyan gemilerde, yangının başlangıcını gecikmeden algılayabilecek etkili bir devriye sistemi sağlanmalıdır. Yangın devriyesinin her üyesi, geminin yerleşimine ve kullanımı söz konusu olabilecek donanımın yeri ve çalıştırılmasında verimli olacak şekilde eğitilmelidir. Yangın devriyesinin her üyesinde iki yollu taşınabilir telsiz telefon cihazı bulunmalıdır.

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.6 36'dan fazla yolcu taşıyan gemiler, içinde sürekli personel bulunan merkezi kontrol istasyonunda kural 13.2'de istenilen sistemler için algılama alarmlarına sahip olmalıdır. Ayrıca, yangın kapılarının uzaktan kapatılması ve havalandırma fanlarının durdurulması aynı yerden merkezi olarak sağlanmalıdır. Havalandırma fanları, içinden sürekli olarak personel bulunan kontrol istasyonundaki mürettebat tarafından yeniden harekete geçirilebilmelidir.

Merkezi kontrol istasyonundaki kontrol paneli, yangın kapılarının açık veya kapalı konumlarını, algılayıcıların, alarmların ve fanların kapalı veya devre dışı durumlarını gösterebilmelidir. Kontrol paneli sürekli olarak güç beslemesine sahip olmalı ve normal güç beslemesinin kesilmesi halinde, yedek güç beslemesine geçmek için otomatik değişim özelliğinde olmalıdır. Kontrol paneli, kurallar diğer düzenlemelere izin vermedikçe, Kural II-1/D/3'de belirtilen ana elektrik güç kaynağından ve emercensi elektrik güç kaynağından beslenmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.7 Kontrol paneli, arıza güvenliği prensibine göre dizayn edilmelidir. Örneğin; açık bir algılama devresi bir alarm durumuna neden olacaktır.

16. 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemilerin iyileştirilmesi (R41-1):

Kısım II-2'de sınıf B mevcut gemilerle ilgili isteklere ilave olarak 36'dan fazla yolcu taşıyan sınıf B mevcut gemiler, aşağıda belirtilen isteklere uygun olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 1 1 Ekim 2009'dan geç olmamak üzere:

.1 Tüm yaşama ve hizmet mahalleri merdiven muhafazaları ve koridorlarda, kural II-2/A/9'un isteklerine uygun onaylı tipte bir duman algılama ve alarm sistemi bulunmalıdır. Bu sistemin, özel banyolarda boş alanlar ve benzeri mahaller gibi yangın tehlikesi çok az olan veya yangın tehlikesi bulunmayan mahallere konulmasına gerek yoktur. Kuzinelere duman yerine ısı ile çalışan algılayıcılar konulmalıdır.

.2 Yangın algılanan ve alarm sistemine bağlı duman algılayıcıları, tavanları yanıcı malzemelerden yapılan alanlardaki merdiven ve koridorların tavanlarına da konulmalıdır.

.3.1 Merdiven muhafazalarında, ana düşey bölge perdelerinde ve kuzine cidarlarında normalde açık tutulan menteşeli yangın kapıları kendinden kapanır olmalı ve merkezi bir kontrol istasyonundan ve kapı üzerindeki bir yerden serbest bırakılabilir olmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.3.2 Merdiven boşluklarında, ana düşey bölge perdelerinde ve kuzine cidarlarındaki yangın kapılarının kapalı olup olmadığını göstermek üzere içinde sürekli olarak personel bulunan merkezi bir kontrol istasyonunda bir panel bulunmalıdır.

.3.3 Yağın birikme olasılığı bulunan ve yaşam mahallerinden veya yanıcı malzeme içeren mahallerden geçen kuzine egzost kanalları "A" sınıfı bölmelerden yapılmalıdır. Her bir kuzine egzost kanalında aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

.1 Alternatif bir yağ giderme düzeni bulunmadıkça, temizleme amacıyla kolayca çıkarılabilen bir yağ tutucusu,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2 Kanalın alt ucunda yer alan bir yangın damperi,

.3 Egzost fanlarını kapatmak için kuzine içinden çalıştırılabilen düzenler,

.4 Kanal içindeki yangını söndürmek için sabit düzenler ve,

.5 Muayene ve temizlik için uygun şekilde yerleştirilmiş kapaklar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3.4 Merdiven muhafazaları cidarları içine sadece, genel tuvaletler, asansörler, güvenlik donanımını depolanmasında kullanılan yanmaz malzemeden yapılan dolaplar ve açık bilgi bankaları yer alabilir. Merdiven muhafazalarındaki diğer mevcut mahaller:

.1 Boşaltılmalı, sabit olarak kapatılmalı ve elektrik sisteminden bağlantısı kesilmelidir veya,

.2 Kural 5'e göre merdiven muhafazasından "A" sınıfı bölmelerle ayrılacaktır. Bu mahallerin, kural 5'e göre "A" sınıfı kapıların konulması ve bu mahallerde bir sprinkler sisteminin tesis edilmiş olmasına bağlı olarak, merdiven muhafazalarına doğrudan girişi olabilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3.5 Genel mahallerin, koridorların, genel tuvaletlerin özel kategori mahallerin kural 6.1.5'de belirtilen diğer merdivenlerin, madde .3.4.2'nin kapsadığı mahaller ve açık güverte mahallerinin dışındaki mahallerden, merdiven muhafazalarına doğrudan girişe izin verilmez.

.3.6 Kural II-2/B/4'de tanımlanan kategori (10) mevcut makina mahalleri ve doğrudan merdiven muhafazasının açılan danışma bankaları için oluşturulan ofisler, duman algılayıcılarla korunmaları ve danışma ofislerinde sadece sınırlı yangın tehlikesi bulunan mobilyalar kullanılması koşuluyla muhafaza edilebilir

.3.7 Kural II-1/D/3 ve III/5.3'de istenilen emercensi aydınlatmaya ilave olarak, merdivenler ve çıkışlar dahil kaçış yolları; köşeler ve kesişmeler dahil kaçış yolunun tüm noktalarında, güverteden itibaren 0,3 m.'den daha yüksekte olmayacak şekilde yerleştirilen aydınlatma veya fosforlu işaretlerle işaretlenmelidir. İşaretler, yolcuların tüm kaçış yollarını ve çıkışları rahatça belirlemelerini sağlamalıdır. Eğer elektrikli aydınlatma kullanılırsa, bunlar emercensi güç kaynağından beslenecek ve herhangi bir ışığın arızalanması veya aydınlatma şeridinin kesilmesi halinde, işaretlemenin görev göremez duruma gelmesi önlenecek şekilde düzenlenmelidir. İlave olarak, tüm kaçış yolları işaretler ve yangın donanımı yerlerine ait işaretler fosforlu malzemeden olacak veya ışıkla işaretlenmelidir. Bayrak Devleti İdaresi bu aydınlatmaların veya fosforlu işaret donanımının, IMO Res.A.752(18)'de verilen esaslara veya ISO 15370-2001 standardına göre incelenmesini test edilmesini ve uygulanmasını sağlamalıdır.

.3.8 Genel bir emercensi alarm sistemi sağlanmalıdır. Alarm, tüm yaşama mahallerinde, mürettebatın normal çalışma mahallerinde ve açık güvertelerde duyulabilmeli ve ses basıncı düzeyi IMO Res.A.686(17) ile kabul edilen "Code on Alarms and Indicators" standardına uygun olmalıdır.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3.9 Yaşam mahalleri, genel mahaller ve hizmet mahalleri, kontrol istasyonları ve açık güvertelerin tamamında genel haberleşme sistemi veya diğer etkin iletişim düzenleri bulunmalıdır.

.3.10 Merdiven muhafazalarındaki mobilyalar, oturma yerleri ile sınırlanmalıdır. Bunlar sabit olmalı, her bir merdiven muhafazasındaki her bir güvertede 6 oturma yeri ile sınırlanmalı, sınırlı yangın tehlikesine sahip olmalı ve yolcuların kaçış yollarını engellememelidir. Bayrak Devleti İdaresi sabit ve yanmaz olmaları ve yolcuların kaçış yollarını engellememeleri koşuluyla bir merdiven muhafazası içindeki ana resepsiyon alanlarında ilave oturma yerleşme izin verebilir. Kamara alanlarındaki kaçış yollarını oluşturan yolcu ve mürettebat koridorlarında, mobilyalara izin verilmemelidir. Yukarıda belirtilenlere ilave olarak, kuralların gerektirdiği güvenlik donanımının depolanmasında kullanılan, yanmaz malzemeden yapılmış dolaplara izin verilebilir.

.2 1 Ocak 2009 'dan geç olmamak üzere:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Bayrak Devleti İdaresinin, eşdeğer malzemenin kullanımına izin verdiği durumlar hariç yaşam ve hizmet mahallerindeki tüm merdivenler çelik konstrüksiyon kasalı olmalı ve aşağıda belirtilenler dışında tüm açıklıkları pozitif kapatma düzenine sahip "A" sınıfı bölmelerden oluşan muhafazalar içinde yer almalıdır:

.1 Bir güverte arası mahalde, uygun perdeler veya kapılarla, güvertenin yangın bütünlüğünün sağlanması koşuluyla, sadece iki güverteyi birleştiren merdivenlerin kapalı olmasına gerek yoktur. Bir merdiven, bir güverte arası mahalde kapalı ise, merdiven boşluğu, kural 5'de güvertelerle ilgili tablolardakilere uygun şekilde korunmalıdır.

.2 Bütünüyle genel mahalde yer alması koşuluyla, bir genel mahalde merdivenler açık olarak yerleştirilebilir.

.2 Makina mahallerinde, kural II-2/A/6'daki isteklere uygun sabit bir yangın söndürme sistemi bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.3 Ana düşey bölgeler arasındaki bölmelerden geçen hava kanalları, aynı zamanda bölmenin her iki tarafından elle de kapatabilen, arıza güvenlik otomatik kapatmalı yangın damper ile teçhiz edilmelidir.

Ayrıca, gerek yaşam ve hizmet mahallerine ve gerekse delerek geçtikleri merdiven muhafazalarına hizmet eden tüm havalandırma kanallarını muhafaza içinden elle kumanda edilen arıza güvenlikli, otomatik kapatmalı yangın damperleri konulmalıdır.

Her iki tarafındaki mahallere hizmet etmeksizin, bir ana düşey bölge bölmesinden geçen veya muhafazaya hizmet etmeksizin bir merdiven muhafazasından geçen havalandırma kanallarına, "A-60" standardına göre imal ve izole edilmeleri ve doğrudan hizmet etmedikleri tarafta merdiven muhafazaları veya trankları içinde açıklıkların bulunmaması koşuluyla, damperlerin konulmasına gerek yoktur.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.4 Özel kategori mahaller, kural II-2/B/14 'deki isteklere uygun olmalıdır.

.5 Normalde açık tutulan ve merdiven muhafazaları, ana düşey bölge perdeleri ve kuzine cidarlarındaki tüm yangın kapıları merkezi bir kontrol istasyonundan ve kapı üzerindeki bir yerden serbest bırakılabilmelidir.

.6 Bu kuralın .1.3.7 maddesindeki istekler yaşam mahallerine de uygulanmalıdır.

.3 Hangisi daha sonra ise, 1 Ocak 2010'dan veya geminin yapım tarihinden itibaren 15 yıl'dan geç olmamak üzere:

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.1 Yaşam ve hizmet mahallerine, merdiven muhafazalarına ve koridorlara, kural II-2/A/8'deki isteklere veya IMO Res.A.800(19)'da verilen onaylı eşdeğer sprinkler sistemi ile ilgili IMO esaslarına uygun otomatik sprinkler, yangın algılama ve yangın alarm sistemi konulmalıdır.

17. Tehlikeli yük taşıyan gemiler için özel istekler (R 41)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

Tehlikeli yük taşıyan yolcu gemilerine, SOLAS Kural II-2/54'deki istekler uygulanır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

Tehlikeli yük taşıyan yolcu gemilerine 1 Ocak 2008 itibariyle değiştirilen şekliyle SOLAS, Kısım II-2'nin G Bölümü, Kural 19'daki istekler uygulanır.

18. Helikopter düzenleri için özel istekler

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B ,C VE D YENİ GEMİLER:

Helikopter güvertesi ile donatılan gemiler, 1 Ocak 2008 itibariyle değiştirilen şekliyle, SOLAS, Kısım II-2'nin G Bölümü, Kural 18'deki isteklere uygun olmalıdır.

KISIM III

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

CAN KURTARMA DONANIMLARI

1. Tanımlar (R 3)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

Bu kısımda geçerli olmak üzere, aksi özellikle belirtilmedikçe, değiştirilmiş şekliyle SOLAS 1974 Kural III/3'deki tanımlar uygulanır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

2. İletişim, can kurtarma araçları ve kurtarma botları, kişisel can kurtarma donanımları (R 6+7+18+21+22)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

Her gemide, asgari olarak, geminin sınıfına bağlı olarak aşağıdaki tablolarda ve ilgili notlarda belirtilen can kurtarma telsiz donanımı, radar transponderi, kişisel can kurtarma donanımı, can kurtarma aracı ve kurtarma botu, işaret fişeği, halat atma donanımı bulunmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Varsa indirme donanımları ile birlikte tüm bu donanım, aşağıdaki maddelerde özellikle aksi belirtilmedikçe, değiştirilmiş şekliyle SOLAS 1974, Ek, Kural III'deki kurallara uygun olmalıdır.

Ayrıca, her gemide, değiştirilmiş şekliyle SOLAS 1974, Ek, Kural III'deki kurallarda istenilen kapsamda can filikalarında ve kurtarma botlarında bulunacak kişiler tarafından kullanılacak dalma elbisesi ve ısıdan koruyucu elbise bulunmalıdır.

Bir can filikası veya kurtarma botu bulunmayan gemilerde, kurtarma amacıyla en az bir adet dalma elbisesi bulunmalıdır. Ancak, eğer gemi bayrak devleti idaresinin kanaatine göre ısıdan korunmaya gerek olmayan ılık sularda sürekli olarak çalışıyorsa, bu elbisenin bulunmasına gerek yoktur.

|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Gemi sınıfı ›    |B      |      |C      |      |D      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Kişi sayısı     |>250    |?250    |>250    |?250    |>250    |?250     |
|(N)         |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Can kurtarma    |      |      |      |      |      |       |
|aracı        |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|(1) (2) (3) :    |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|- Mevcut      |1,10 N   |1,10 N   |1,10 N   |1,10 N   |1,10 N   |1,10 N    |
|gemiler       |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|- Yeni gemiler   |1,25 N   |1,25 N   |1,25 N   |1,25 N   |1,25 N   |1,25 N    |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Kurtarma botları  |1      |1      |1      |1      |1      |1      |
|(4) (5)       |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Can simitleri    |8      |8      |8      |4      |8      |4      |
|(6)         |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Can yelekleri    |1,05 N   |1,05 N   |1,05 N   |1,05 N   |1,05 N   |1,05 N    |
|(8) (9)       |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Çocuk can      |0,10 N   |0,10 N   |0,10 N   |0,10 N   |0,10 N   |0,10 N    |
|yelekleri      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|İşaret fişekleri  |12     |12     |12     |12     |6      |6      |
|(7)         |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Halat atma     |1      |1      |1      |1      |-      |-      |
|donanımı      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|Radar        |1      |1      |1      |1      |1      |1      |
|transponderi    |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|
|İki yollu VHF    |3      |3      |3      |3      |3      |2      |
|telsiz telefon   |      |      |      |      |      |       |
|cihazı       |      |      |      |      |      |       |
|--------------------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------|

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(1) Can kurtarma aracı; LSA Code, Kısım 4.5 veya 4.6 ya da 4.7'ye uygun olan can filikaları veya LSA Code, Kısım 4.1'deki ya da LSA Code, Kısım 4.2 veya 4.3'deki isteklere uygun olan can salları olabilir. İlave olarak, ro-ro yolcu gemilerindeki can salları, Kural III/5-1.2'nin isteklerine de uygun olmalıdır.

Seferin korunmalı nitelikte ve/veya çalışma alanındaki iklim koşullarının uygun olduğu doğrulanırsa, bayrak devleti idaresi, ev sahibi üye devlet tarafından reddedilmezse, aşağıda belirtilenleri kabul edebilir:

(a) Can sallarının, HSCC Ek 10'daki isteklere bütünüyle uygun olması koşuluyla, LSA Code, Kısım 4.2 veya 4.3'e uygun olmayan her iki taraftan da kullanışabilir şişebilir açık can salları.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

(b) Can salının zemininin soğuğa karşı izolasyonu ile ilgili olarak LSA Code, Madde 4.2.2.2.1 ve 4.2.2.2.2'deki isteklere uygun olmayan can salları.

Sınıf B, C ve D mevcut gemilerin can kurtarma araçları, bu Yönetmeliğin kabulü tarihindeki değiştirilmiş şekliyle mevcut gemilere ait SOLAS 74'ün ilgili kurallarına uygun olmalıdır.

Gemi terk sistemi veya LSA Code, Kısım 6.2'ye uygun sistemler, tablolarda istenilen can salları ve indirme donanımlarına eşdeğer kapasitede olmak üzere kullanılabilir.

(2) Can kurtarma araçları, teknenin her iki bordasına da mümkün olduğunca eşit olarak dağıtılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

(3) Can kurtarma araçlarının toplam adedi, yukarıdaki tabloda belirtilen oranlara göre olacak ve can kurtarma araçları ile ilave can sallarının kombine edilmiş haldeki toplam kapasitesi geminin taşımasına izin verilen toplam yolcu sayısının (N) %110'u kadar olmalıdır.

Herhangi bir can kurtarma aracının yitirilmesi veya çalışamaz hale gelmesi durumunda, geriye kalan can kurtarma araçlarının, geminin taşımasına izin verilen toplam kişi sayısını alabileceği yeterli sayıda can kurtarma aracı sağlanmalıdır.

(4) Can filikaları ve/veya kurtarma botlarının sayısı, geminin taşımasına izin verilen toplam kişi sayısının terk etmesinin sağlanmasında, her bir can filikası veya kurtarma botu tarafından en fazla 9 can salının çekilebileceği hususu dikkate alınmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(5) Kurtarma botları, indirme veya geriye alma işlemlerini yapabilen, kendi indirme donanımına sahip olmalıdır.

Eğer bir kurtarma botu LSA Code, Kısım 4.5 veya 4.6'ya uygunsa, bu bot yukarıdaki tabloda belirtilen can kurtarma araçlarının kapasitesine dahil edilebilir.

Ro-ro yolcu gemilerindeki kurtarma botlarından en az biri Kural III/5-1.3'deki isteklere uygun hızlı kurtarma botu olmalıdır.

Bayrak devleti idaresi, gemiye bir kurtarma botunun konulmasının olanaksız olduğuna karar verirse, aşağıdaki isteklerin tamamının sağlanması koşuluyla, geminin kurtarma botunun bulunmasından muaf tutulabilir:

.1 Gemi, yardıma muhtaç bir kişiyi denizden çıkarılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Yardıma muhtaç bir kişinin denizden çıkarılmasını, kaptan gözlemleyebilmelidir, ve

.3 Gemi, öngörülen en olumsuz koşullarda kişiye yaklaşım ve kurtarım için yeterli manevra yeteneğine sahip olmalıdır.

(6) Geminin her bir bordasındaki en az bir adet can simidi, boyu gemi boş halde iken su hattından itibaren yerleşim yerine kadar olan yüksekliğin iki katından veya 30 m. den az olmamak üzere (hangisi büyükse) yüzebilir bir can halatı ile teçhiz edilmelidir.

İki can simidi, kendinden harekete geçer duman işareti ve kendinden harekete geçer ışıkla teçhiz edilecek, bunlar kaptan köşkünden çabuk bırakmalı özellikte olmalıdır. Can simitlerinin geri kalanları, LSA Code, madde 2.1.2'ye uygun kendinden yanmalı ışıklarla teçhiz edilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

(7) LSA Code, Bölüm 3.1'deki isteklere uygun işaret fişekleri kaptan köşkünde veya manevra yerinde depolanmalıdır.

(8) Ro-ro gemilerindeki can yelekleri Kural III/5-1.5'in isteklerine uygun olmalıdır.

(9) Gemideki açık alanlarda çalışmak zorunda olan her bir kişi için şişebilir bir can yeleği sağlanmalıdır. Bu şekilde şişebilir can yelekleri, bu Yönetmelikte istenilen can yeleği toplam adedine dahil edilebilir.

3. Emercensi alarm, kullanma talimatları, eğitim el kitabı, toplanma listeleri ve emercensi talimatlar (R 6+8+9+19+20)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

Her gemide aşağıda belirtilenler bulunmalıdır:

.1 Genel emercensi alarm sistemi (R.6.4.2)

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Bu sistem LSA Code, madde 7.2.1.1'deki isteklere uygun olmalı, yolcuları ve mürettebatı toplanma istasyonlarına çağırmaya ve toplanma listesinde yer alan faaliyetleri başlatmaya uygun olmalıdır.

36'dan fazla yolcu taşıyan tüm gemilerde, sisteme kaptan köşkünden kullanılabilecek bir genel haberleşme sistemi eklenmelidir. Sistem; ana makina çalışırken, insanların bulunabileceği tüm mahallerde, kaydedilen mesajların işitmesi normal olan kişiler tarafından rahatlıkla duyulabilecek şekilde olmalı ve düzenlenmelidir.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

Genel emercensi alarm sistemi, tüm açık güvertelerde işitilebilmeli ve en az LSA Code, madde 7.2.1.2 ve 7.2.1.3'e uygun emercensi alarm tonu basınç düzeyinde ses sağlamalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Genel haberleşme sistemi (R.6.5)

.2.1 Kural II-2/B/15.4 ve madde .1'deki isteklere ilave olarak, 36'dan fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemilerinde bir genel haberleşme sistemi bulunmalıdır. Mevcut gemilerle ilgili olarak .2.2, .2.3 ve .2.5'deki istekler, .2.6'deki hükümlere bağlı olarak bu Yönetmeliğin 14(1) maddesinde belirtilen tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden geç olmamak üzere uygulanmalıdır.

.2.2 Genel haberleşme sistemi mürettebatın veya yolcuların ya da her ikisinin de normalde bulundukları tüm mahallere ve toplanma istasyonlarına mesajları yayabilen bir hoparlör tesisi şeklinde olmalıdır. Sistem, mesajların kaptan köşkünden ve bayrak devleti idaresinin gerekli gördüğü diğer yerlerden yayınlanmasına uygun olmalıdır. Sistem, akustik marjinal koşullar dikkate alınarak monte edilecek ve alıcılardan herhangi bir hareketi gerektirmemelidir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2.3 Genel haberleşme sistemi, yetkisiz kullanımlara karşı korunmalı ve madde .2.2'de öngörülen tüm mahallerdeki ortam gürültüsü üzerinde belirgin bir şekilde işitilebilecek kaptan köşkündeki ve bayrak devleti idaresince gerekli görülen diğer mahallerdeki bir yerden kumanda edilen önceliklilik özelliğine sahip olmalıdır. Böylelikle ilgili mahaldeki hoparlörler kapatılmış olsa, sesleri kısılmış olsa veya genel haberleşme sistemi başka bir amaçla kullanılsa dahi, tüm emercensi mesajların yayınlanması mümkün olmalıdır.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

Emercensi anonsların yayınlanması ile ilgili minimum ses basınç seviyesi, LSA Code, madde 7.2.2.2.'ye göre olmalıdır.

.2.4 SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Genel haberleşme sistemi, tüm boylarında yeterince ayrılmış en az iki devreye sahip olmalı ve iki ayrı ve bağımsız yükselticisi bulunmalıdır.

.2 Genel haberleşme sistemi ve sistemin performans standartları, IMO kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmalıdır.

.2.5 Genel haberleşme sistemi, emercensi elektrik güç kaynağına bağlanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2.6 Esas itibariyle madde 2.2, .2.3 ve .2.5'deki isteklere uygun olup bayrak devleti idaresi tarafından onaylı olan genel haberleşme sistemine sahip mevcut gemilerin sistemlerini değiştirmelerine gerek yoktur.

.3 Toplanma listesi ve emercensi talimatlar (R 8)

IMO Res. A.691(17)'ye göre, gemideki her bir kişi için emercensi durumda izlenecek açık talimatlar sağlanmalıdır.

SOLAS, Kural III/37'deki isteklere uygun toplanma listeleri ve emercensi talimatlar; kaptan köşkü, makine dairesi ve mürettebat yaşama mahalleri dahil, geminin tamamında göze çarpar yerlere asılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Aşağıda belirtilen hususlarda yolcuları bilgilendirmek üzere, şekiller ve talimatlar uygun dillerde, yolcu kamaralarına, toplanma istasyonlarına ve diğer yolcu mahallerine göze çarpar şekilde asılmalıdır:

(i) Toplanma istasyonları.

(ii) Emercensi durumdaki temel hareketler.

(iii) Can yeleği kullanma yöntemi.

SOLAS, Kural IV/16'ya göre, tehlike durumunda telsiz iletişiminden birinci derecede sorumlu olmak üzere atanan kişiye, bu istasyonlarda ayrı görevler verilmemelidir. Bu husus toplanma listeleri ve emercensi talimatlarda yer almalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.4 Kullanma talimatları (R 9)

Can kurtarma araçlarının ve bunların indirme kumandalarının üzerinde veya yakınında, aşağıdaki özellikte posterler veya işaretler bulunmalıdır:

(i) Kumandaların amaçlarını ve donanımın çalıştırma prosedürlerini açıklamalı ve gerekli talimatları veya ikazları göstermelidir.

(ii) Emercensi aydınlatma durumunda rahatlıkla görülebilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(iii) IMO Res. A.760(18)'deki semboller kullanılmalıdır.

.5 Eğitim el kitabı

Her mürettebat yemek ve dinlenme salonunda veya her mürettebat kamarasında, SOLAS, Kural III/35'deki isteklere uygun bir eğitim el kitabı bulunmalıdır.

.6 Bakım talimatı (R 20.3)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Can kurtarma donanımlarının gemide bakımı talimatı veya can kurtarma donanımlarının bakımını da içeren gemide planlı bakım programları gemide bulundurulmalı ve buna uygun bakımı yapılmalıdır. Talimatlar SOLAS, Kural III/36'ya uygun olmalıdır.

4. Can kurtarma araçlarının kullanımı ve gözetimi (R 10)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.1 Eğitimsiz kişilere yardımcı olmak ve toplanmalarını sağlamak üzere, gemide yeterli sayıda eğitilmiş kişiler bulunmalıdırr.

.2 Gemideki tüm insanların gemiyi terk etmeleri için gerekli can kurtarma araçlarını ve indirme donanımlarını kullanabilmek üzere, gemide yeterli sayıda mürettebat bulunmalıdır.

.3 Kullanılacak her kurtarma aracı için bir zabit veya sertifikalı personel sorumlu olarak atanmalıdır.

Ancak, can sallarının elleçlenmesi ve çalıştırılması konusunda deneyimli bir mürettebat, her bir can salı veya can salı grubu için görevlendirilebilir. Her kurtarma botu ve motorlu kurtarma aracı için makinayı kullanabilen ve küçük ayarlamaları yapabilen görevlendirilmiş bir kişi olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.4 Kaptan, madde .1, .2 ve .3'de belirtilen personelin geminin can kurtarma araçları araçları arasında eşit olarak dağılımını sağlamalıdır.

5. Can kurtarma araçları toplanma ve binme düzenleri (R 11+23+25)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Onaylı indirme donanımlarının bulunmasını gerektiren can kurtarma donanımları, mümkün olduğunca yaşama ve hizmet mahalleri yakınına yerleştirilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Toplanma istasyonları, binme istasyonlarına yakın olmalı, yaşama mahalleri ve çalışma alanlarından kolayca ulaşılabilecek ve yolcuların düzene konulması ve talimatların aktarılması için geniş alana sahip olmalıdır. Yolcu başına net güverte mahali en az 0,35 m2 olmalıdır.

.3 Toplanma ve binme istasyonları, bu istasyonlara ulaşımı sağlayan geçitler, merdivenler ve çıkışlar yeterince aydınlatılmalıdır.

Bu aydınlatma, Kural II-1/D/3 ve II-1/D/4'de belirtilen emercensi elektrik güç kaynağından beslenebilmelidir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Sınıf B, C ve D yeni gemiler için II-2/B/6.1.7'de istenilen işaretlere ilave ve onun bir parçası olarak toplanma istasyonlarına giden yollar IMO Res.A760(18)'e göre bu amaçla öngörülen toplanma istasyonu sembolleri ile işaretlenmelidir. Bu istek, 36'dan fazla yolcu taşıyan, sınıf B mevcut gemilere de uygulanır.

.4 Can filikalarına ya doğrudan yerleştirildikleri yerden veya binme güvertesinden binilebilmelidir (her iki yerden de değil).

.5 Matafora ile indirilen can sallarına yerleştirildikleri yerlerin hemen yakınında olan bir yerden veya can salının denize indirilmeden önce aktarıldığı yerden binilebilmelidir.

.6 Gerektiğinde, matafora ile indirilen can kurtarma araçlarını bordaya getirmek ve insanların güvenle binmelerini sağlamak üzere bu konumda tutmak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

.7 Eğer bir can kurtarma aracının indirme donanımı, can kurtarma aracının suya inmeden önce binilmesine izin vermiyorsa, ve binme istasyonundan suya olan yükseklik fazla ise, LSA Code, Kısım 6.2'ye uygun, onaylı tipte bir MES (gemi terk sistemi) konulmalıdır. Gemi terk sistemi bulunan gemilerde, binme istasyonu ile can kurtarma aracı platformu arasında iletişim sağlanmalıdır.

.8 Geminin her bir bordasında LSA Code, madde 6.1.6'daki isteklere uygun, en az bir adet binme merdiveni (şeytan çarmıhı) bulunmalıdır. Tüm hasarsız ve öngörülen hasarlı durumlardaki trim ve meyillerde, öngörülen binme yeri ile su hattı arasındaki fribord 1,5 m. den fazla olmamak koşuluyla, bayrak devleti idaresi bu hususta muafiyet tanıyabilir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

5-1 Ro-ro yolcu gemileri için istekler (26)

1 OCAK 2009'DAN ÖNCE İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D RO-RO YOLCU GEMİLERİ

.1 1 Ocak 2009'dan önce inşa edilen ro-ro yolcu gemileri, .6.2, .6.3, .6.4, .7, .8 ve .9'daki isteklere, 1 Ocak 2010'dan sonraki ilk periyodik sörvey tarihine kadar uygunluk sağlamalıdırlar.

Yukarıda belirtilen tarihten önce, 1 Ocak 2009'dan önce inşa edilen ro-ro yolcu gemilerine .2, .3, .4 ve .5 maddeleri uygulanır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Yukarıda belirtilenlerin dışında, bu tür gemilerdeki can kurtarma araçları veya düzenleri değiştirildiğinde veya bu tür gemilerin mevcut can kurtarma araçları veya düzenlerinin değişimine ya da bunlara ilaveler yapılmasına neden olan önemli nitelikte onarıma, tadilata veya yenilenmeye tabi tutulduğunda, bu can kurtarma araçları veya düzenleri, madde .6, .7, .8 ve .9'un ilgili isteklerine uygun olmalıdır.

.2 Can salları

.1 Ro-ro yolcu gemilerindeki can salları, geminin herbir bordasına eşit olarak değıtılmış şekilde 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/48.5'e uygun gemi terk sistemleri veya 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/48.6'ya uygun indirme donanımları ile birlikte kullanılmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Binme istasyonu ile platform arasında iletişim sağlanmalıdır.

.2 Ro-ro yolcu gemilerindeki herbir can salı, 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/23'deki isteklere uygun yüzebilir istifleme düzenleri ile teçhiz edilmelidir.

.3 Ro-ro yolcu gemilerindeki can salları, geminin herbir bordasına eşit olarak değıtılmış şekilde 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/39.4.1 veya SOLAS Kural III/40.4.1'deki isteklere uyan binme rampası ile teçhiz edilmiş tipte olmalıdır.

.4 Ro-ro yolcu gemilerindeki her can salı deniz koşullarında stabil olan ve hangi tarafı üst tarafta olacak şekilde yüzerse yüzsün güvenli olarak kullanılabilecek tarzda otomatik olarak kendinden doğrulmalı veya her iki yönden kullanılabilir çadırlı can salı olmalıdır. Sefer bölgesinin korumalı özellikte ve uygun iklim koşullarına sahip alanlarda olması ve sefer süresi dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından uygun görülürse ve can sallarının "High Speed Craft Code"un Ek 10'daki isteklere bütünüyle uygun olması koşuluyla, her iki yönden kullanılabilir açık can sallarına izin verilebilir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Alternatif olarak, gerekirse can sallarının normal kapasitesine ilave olarak, en az can filikalarına yerleştirilemeyen kişilerin %50'sini alacak toplam kapasitede otomatik olarak kendi kendine doğrulabilen can salları bulunmalıdır. Bu ilave can salı kapasitesi; gemideki toplam insan sayısı ile can filikalarına yerleştirilen insan sayısı arasındaki fark esas alınarak belirlenmelidir. Bu tür her can salı, IMO MSC/Circ. 809 ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmalıdır.

.3 Hızlı kurtarma botları

.1 Ro-ro yolcu gemilerindeki kurtarma botlarından en az bir adedi, IMO MSC/Circ. 809 ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylı hızlı bir kurtarma botu olmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.2 Her hızlı kurtarma botu, bayrak devleti idaresi tarafından onaylı, uygun bir indirme donanımına sahip olmalıdır. Bu donanımın onaylanmasında, bayrak devleti idaresi, hızlı kurtarma botunun en şiddetli hava koşullarında denize indirilmesi ve geri alınmasının söz konusu olduğunu ve ayrıca IMO tarafından kabul edilen önerileri dikkate almalıdır.

.3 Her hızlı kurtarma botu için en az iki mürettebat, Seafarers Training Certification and Watchkeeping (STCW) Code'un bölüm A-VI/2, tablo A-VI/2-2 "Spacification of the minimum standard of competence in fast recue boats" ve değiştirilmiş şekliyle, IMO Res.A.771 (18) ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, eğitilecek ve düzenli olarak talimlere tabi tutulmalıdır. Eğitimler ve talimler, bu botların çeşitli koşullardaki çalıştırılmasını, kurtarma, elleçleme, manevra ve devrildikten sonra düzeltilmelerinin tüm ayrıntılarını içermelidir.

.4 Mevcut ro-ro yolcu gemisinin boyutları veya düzenlemesinin, madde .3.1'de istenilen hızlı kurtarma botunun konulmasına engel olduğu hallerde, hızlı kurtarma botu, aşağıdaki tüm koşulların sağlanması şartıyla, bir kurtarma botu olarak veya emercensi bir durumda kullanılacak bot olarak kabul edilen mevcut bir can filikası yerine konulabilir:

.1 Konulan hızlı kurtarma botu; madde .3.2'deki hükümlere uygun bir indirme donanımına sahip olmalıdır,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.2 Yukarıda belirtilen değişim nedeniyle kaybolan can kurtarma aracı kapasitesi; en az değitirilen can filikasıyla taşınacak yolcu sayısına eşit sayıda insan taşıyabilecek can salları konulmak suretiyle telafi edilmelidir,

.3 Bu tür can salları; mevcut indirme donanımları veya gemi terk sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.

.4 Kurtarma düzenleri

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.1 Her ro-ro yolcu gemisinde, kazazedelerin hızla denizden toplanması ve bunların kurtarma ünitelerinden veya can kurtarma araçlarından gemiye nakledilmeleri için etkili düzenler bulunmalıdır.

.2 Kazazedelerin gemiye nakledilme düzenleri, gemi terk sisteminin veya kurtarma amacı ile tasarlanan bir sistemin parçası olabilir. Bu düzenler, IMO tarafından MSC/Circ. 810 ile kabul edilen tavsiyeler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmalıdır.

.3 Eğer kazazedelerin gemiye nakledilmeleri için gemi terk sisteminin kızağının kullanımı öngörülmüşse, bu kızakta tırmanma ile ilgili tutunma halatı veya merdivenleri bulunmalıdır.

.5 Can yelekleri

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.1 SOLAS Kural III/7.2 ve III/22.2'deki istekler dışında yolcuların can yeleklerini almak üzere kamaralarına dönmek zorunda kalmamaları için, toplanma istasyonları yakınında yeterli sayıda can yeleği bulunmalıdır.

.2 Ro-ro yolcu gemilerinde, her can yeleğinde, 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/32.2'nin isteklerine uygun bir ışık bulunmalıdır.

1 OCAK 2009'DAN SONRA İNŞA EDİLEN SINIF B, C VE D RO-RO YOLCU GEMİLERİ:

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.6 Can salları

.1 Ro-ro yolcu gemilerindeki can salları; geminin herbir bordasına eşit olarak değıtılmış şekilde LSC Code Kısım 6.2'ye uygun gemi terk sistemleri veya LSA Code madde 6.1.5'e uygun indirme donanımları ile birlikte kullanılmalıdır.

Binme istasyonu ile platform arasında iletişim sağlanmalıdır.

.2 Ro-ro yolcu gemilerindeki herbir can salı, SOLAS Kural III/13.4'deki isteklere uygun yüzebilir istifleme düzenleri ile teçhiz edilmelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.3 Ro-ro yolcu gemilerindeki her can salı, LSA Code madde 4.2.4.1'deki isteklere uyan binme rampası ile teçhiz edilmiş tipte olmalıdır.

.4 Ro-ro yolcu gemilerindeki her can salı, deniz koşullarında stabil olan ve hangi tarafı üst tarafta olacak şekilde yüzerse yüzsün güvenli olarak kullanılabilecek tarzda otomatik olarak kendinden doğrulmalı veya her iki yönden kullanılabilir çadırlı can salı olmalıdır. Sefer bölgesinin korumalı özellikte ve uygun iklim koşullarına sahip alanlarda olması ve sefer süresi dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından uygun görülürse ve can sallarının "High Speed Craft Code"un Ek 10'daki isteklere bütünüyle uygun olması koşuluyla, her iki yönden kullanılabilir açık can sallarına izin verilebilir.

Alternatif olarak, gerekirse can sallarının normal kapasitesine ilave olarak, en az can filikalarına yerleştirilemeyen kişilerin %50'sini alacak toplam kapasitede otomatik olarak kendi kendine doğrulabilen can salları bulunmalıdır. Bu ilave can salı kapasitesi; gemideki toplam insan sayısı ile can filikalarına yerleştirilen insan sayısı arasındaki fark esas alınarak belirlenmelidir. Bu tür her can salı, IMO MSC/Circ. 809 ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.7 Hızlı kurtarma botları

.1 Ro-ro yolcu gemilerindeki kurtarma botlarından en az bir adedi, IMO MSC/Circ. 809 ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylı hızlı bir kurtarma botu olmalıdır.

.2 Her hızlı kurtarma botu, bayrak devleti idaresi tarafından onaylı, uygun bir indirme donanımına sahip olmalıdır. Bu donanımın onaylanmasında bayrak devleti idaresi, hızlı kurtarma botunun en şiddetli hava koşullarında denize indirilmesi ve geri alınmasının söz konusu olup olmadığını ve ayrıca IMO tarafından kabul edilen önerileri dikkate almalıdır.

.3 Her hızlı kurtarma botu için en az iki mürettebat, Seafarers Training Certification and Watchkeeping (STCW) Code'un bölüm A-VI/2, tablo A-VI/2-2 "Spacification of the minimum standard of competence in fast recue boats" ve değiştirilmiş şekliyle, IMO Res.A.771 (18) ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, eğitilecek ve düzenli olarak talimlere tabi tutulmalıdır. Eğitimler ve talimler, bu botların çeşitli koşullardaki çalıştırılmasını, kurtarma, elleçleme, manevra ve devrildikten sonra düzeltilmelerinin tüm ayrıntılarını içermelidir.

( (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

.4 Mevcut ro-ro yolcu gemisinin boyutları veya düzenlemesinin, madde .3.1'de istenilen hızlı kurtarma botunun konulmasına engel olduğu hallerde, hızlı kurtarma botu, aşağıdaki tüm koşulların sağlanması şartıyla, bir kurtarma botu olarak veya emercensi bir durumda kullanılacak bot olarak kabul edilen mevcut bir can filikası yerine konulabilir:

.1 Konulan hızlı kurtarma botu; madde .3.2'deki hükümlere uygun bir indirme donanımına sahip olmalıdır,

.2 Yukarıda belirtilen değişim nedeniyle kaybolan can kurtarma aracı kapasitesi; en az değitirilen can filikasıyla taşınacak yolcu sayısına eşit sayıda insan taşıyabilecek can salları konulmak suretiyle telafi edilmelidir,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

.3 Bu tür can salları; mevcut indirme donanımları veya gemi terk sistemleri ile birlikte kullanılmalıdır.

.8 Kurtarma düzenleri

.1 Her ro-ro yolcu gemisinde, kazazedelerin hızla denizden toplanması ve bunların kurtarma ünitelerinden veya can kurtarma araçlarından gemiye nakledilmeleri için etkili düzenler bulunmalıdır.

.2 Kazazedelerin gemiye nakledilme düzenleri, gemi terk sisteminin veya kurtarma amacı ile tasarlanan bir sistemin parçası olabilir Bu düzenler, IMO tarafından MSC/Circ. 810 ile kabul edilen tavsiyeler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.3 Eğer kazazedelerin gemiye nakledilmesi için gemi terk sisteminin kızağının kullanımı öngörülmüşse, bu kızakta tırmanma ile ilgili tutunma halatı veya merdivenleri bulunmalıdır.

.9 Can yelekleri

.1 SOLAS Kural III/7.2 ve III/22.2'deki istekler dışında yolcuların can yeleklerini almak üzere kamaralarına dönmek zorunda kalmamaları için, toplanma istasyonları yakınında yeterli sayıda can yeleği bulunmalıdır.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.2 Ro-ro yolcu gemilerinde, her can yeleğinde, 17 Mart 1998'de yürürlükte olan SOLAS Kural III/32.2'nin isteklerine uygun bir ışık bulunmalıdır.

5-2 Helikopter iniş ve binme alanları (R 28)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER VE RO-RO GEMİLERİ:

.1 Mevcut ro-ro yolcu gemileri, bu kuralın .2 maddesindeki isteklere, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden daha geç olmamak üzere uymalıdırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Ro-ro yolcu gemilerinde, değiştirilmiş şekliyle, IMO Res.A.229 (VII) ile kabul edilen öneriler dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmış bir helikopter binme alanı bulunmalıdır.

.3 Boyları 130 m. ve daha büyük olan sınıf B, C ve D yeni ro-ro yolcu gemilerinde, IMO tarafından kabul edilen önerileri dikkate alınarak, bayrak devleti idaresi tarafından onaylanmış bir helikopter iniş alanı bulunmalıdır.

5-3 Kaptanlar için karar destek sistemi (R 29)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Mevcut gemiler, bu kuralın isteklerine, 1 Ocak 2007'den sonraki ilk periyodik sörvey tarihinden daha geç olmamak üzere uymalıdır.

.2 Tüm gemilerde emercensi durum yönetimi için, kaptan köşkünde karar destek sistemi sağlanmalıdır.

.3 Sistem asgari olarak, basılı bir emercensi durum planı veya planlarını içermelidir. Emercensi planda veya planlarda, öngörülen tüm emercensi durumlar aşağıda belirtilen ana emercensi grupları içermeli ve bunlarla sınırlı olmayacak şekilde tanımlanmalıdır:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.1 Yangın,

.2 Geminin hasarlanması,

.3 Kirlilik,

.4 Geminin emniyetini ve yolcular ile mürettebatın güvenliğini tehdit eden yasa dışı faaliyetler,

.5 Kişisel kazalar,

.6 Kargo ile ilgili kazalar,

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

.7 Diğer gemilere emercensi durum yardımları.

.4 Emercensi planda veya planlarda yer alan emercensi durum prosedürleri, emercensi durumların herhangi bir kombinasyonunun yönetimi için kaptana karar desteği sağlamalıdır.

.5 Emercensi plan veya planlar üniform bir yapıda olmalı ve kullanımı kolay olmalıdır. Geminin stabilitesi için hesaplanan fiili yükleme durumları, hasar kontrol amacıyla kullanılmalıdır.

.6 Basılı emercensi plana veya planlara ilave olarak, bayrak devleti idaresi, öngörülen emercensi durumlarda yapılacak faaliyetlerin bir listesini verebilen, emercensi planda veya planlarda, prosedürlerde, kontrol listelerinde, vb. inde yer alan tüm bilgileri sağlayan kaptan köşkündeki bilgisayar esaslı bir karar destek sisteminin kullanımını da kabul edebilir.

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

6. İndirme istasyonları (R12)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

İndirme istasyonları; pervaneden ve geminin çıkıntılı kısımlarından uzakta olması hususu dikkate alınarak güvenli indirme sağlanacak konumlarda ve can kurtarma araçları geminin düz bordasından indirilebilecek şekilde olmalıdır. Eğer baş kısımda yer alıyorsa, bunlar çatışma perdesinin gerisinde korumalı bir konumda bulunmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

7. Can kurtarma araçlarının yerleştirilmesi (R13+14)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Her can kurtarma aracı aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir:

a. Gerek can kurtarma aracı ve gerekse bunların yerleşim düzenleri, diğer can kurtarma araçlarının indirme işlemlerini engellememelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b. Güvenli olduğu ve uygulanabileceği ölçüde, su yüzeyine yakın bir konumda olmalı, matafora ile indirilen can kurtarma aracıı için, matafora başının yüksekliği can kurtarma aracı binme konumunda iken, mümkün olduğunca, geminin en düşük yükleme durumunda, su hattından itibaren 15 m. yi aşmayacak ve matafora ile indirilen can kurtarma aracının binme konumundaki pozisyonu; yeni gemiler için her iki yönde 10°'ye kadar trim ve 20°'ye meyilden ve mevcut gemiler için her iki yönde 15°'ye kadar meyilden veya geminin açık güvertesinin suya girdiği açıdan (hangisi küçükse) oluşan olumsuz koşullarda, gemi tam yüklü durumda iken, su hattında uzakta kalacak şekilde olmalıdır.

c. Binme ve indirme hazırlıkları 2 mürettebat tarafından 5 dakikada tamamlanabilecek durumda olmalıdır.

d. Pervaneden mümkün olduğu kadar önde yer almalıdır ve,

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

e. Kural III/2'deki tablo, not 3'de belirtilen can sallarının, bu not'ta belirtilen SOLAS donanım isteklerinin bazılarından muaf tutulabilmesi hariç, ilgili SOLAS kurallarındaki istenilen şekilde tam olarak donatılmış olmalıdır.

.2 Can filikaları, indirme donanımlarına bağlanmış olarak yerleştirilmeli ve boyları 80 m. veya daha büyük olan yolcu gemilerinde her bir can filikası, filikanın kıç nihayeti filika boyunun en az 1,5 katı kadar pervanenin önünde olacak şekilde yerleştirilmelidir.

.3 Her can salı aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir:

a. Pariması (halatı) gemiye bağlı olmalıdır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

b. Can salının serbest yüzmesini ve eğer şişebilir tipte ise, gemi battığında otomatik olarak şişmesini sağlayan LSA Code, madde 4.1.6'daki isteklere uygun serbest yüzme donanımına sahip olmalıdır. Eğer serbest yüzme donanımı LSA Code, madde 4.1.6'daki isteklere uyacak tarzda yeterli ise, bir serbest yüzme donanımı iki veya daha fazla can salı için kullanılabilir.

c. Güvenliğe alma donanımından elle serbest kalabilmelidir.

.4 Yeni gemiler için her iki yönde 10°'ye kadar trim ve 20°'ye kadar meyilde ve mevcut gemiler için en az 15°'ye kadar meyildeki sınırlar içinde veya gemi hareketleri ya da enerji kesilmesi halinde çalışamaz duruma gelmeyen diğer bazı aktarma düzenleri sağlanmadıkça, mataforalı can salları, kaldırma kancalarının erişim mesafesi içine yerleştirilmelidir.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.5 Denize atılmak suretiyle indirilmesi öngörülen can salları, tek bir açık güverte seviyesinde yanal yönde transferi kolay olacak bir yere yerleştirilmelidir. Eğer bu yerleşitrme düzenine uyulamıyorsa, geminin her bir bordasında, gemideki toplam insan sayısının %75'ini alacak toplam kapasite sağlanmak üzere, ilave can salları bulunmalıdır.

.6 Gemi terk sistemi ile birlikte kullanılan can salları aşağıdaki koşulları sağlamalıdır:

a. MES'in bulunduğu konteynerin yakınına yerleştirilmelidir;

b. Binme platformu boyunca bağlanabilmesi ve şişebilmesini sağlayacak donanımlı yerleştirme rafından serbest bırakılabilmelidir;

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

c. Bağımsız bir can kurtarma aracı olarak serbest bırakılabilmelidir ve,

d. Binme platformuna geri alma halatı ile teçhiz edilmelidir.

8. Kurtarma botlarının yerleştirilmesi (R 14)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

Kurtarma botları aşağıdaki şekilde yerleştirilmelidir:

.1 En fazla 5 dakika içinde denize indirilebilecek durumda olmalıdır.

.2 Denize indirme ve geri almaya uygun bir konumda olmalıdır.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.3 Gerek kurtarma botu gerekse bunların yerleşim düzenleri, diğer herhangi bir indirme istasyonundaki herhangi bir can kurtarma aracının işlemlerini etkilememelidir.

.4 Eğer aynı zamanda bir can filikası ise, Kural 7'deki isteklere uygun olmalıdır.

8a Gemi terk sistemlerinin yerleştirilmesi (R 15)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER VE SINIF B, C VE D MEVCUT RO-RO GEMİLERİ:

.1 En az yüklü durumdaki su hattı ile gemi terk sisteminin binme istasyonu arasında, gemi bordasında hiçbir açıklık bulunmamalı ve sistemi çıkıntılardan koruyucu düzenler sağlanmalıdır.

.2 Gemi terk sistemi; pervaneden ve geminin çıkıntılı kısımlarından uzakta olması hususu dikkate alınarak güvenli indirme sağlanacak konumlarda ve can kurtarma araçları geminin düz bordasından indirilebilecek şekilde olmalıdır.

.3 Gemi terk sistemi; ne geçit ne platform ve ne de sistemin yerleşitrme veya işletim düzenleri, herhangi bir indirme istasyonundaki diğer bir can kurtarma donanımının işleyişine engel olmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.4 Uygun olursa gemi terk sistemi, yerleşim yerinde kuvvetli havalardan dolayı hasarlanmayacak şekilde düzenlenmelidir.

9. Can kurtarma araçları denize indirme ve geri alma düzenleri (R 16)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.1 LSA Code, Bölüm 6.1'deki isteklere uygun indirme donanımları, aşağıda belirtilenlerin dışında, tüm can kurtarma donanımları için sağlanmalıdır:

.1 SINIF B, C VE D MEVCUT GEMİLER İÇİN:

a. En az yüklü durumdaki su hattından itibaren yüksekliği 4,5 m. den az olan güverte üzerindeki bir yerden binilebilen ve aşağıdaki koşullardan birini sağlayan can kurtarma araçları:

- Ağırlığı 185 kg. dan fazla olmayan veya,

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

- Her iki yönde 10°'ye kadar trim ve 15°'ye kadar meyilli haldeki olumsuz koşullarda, yerleşim yerinden doğrudan denize indirilmek üzere yerleştirilen veya,

b. Gemideki toplam insan sayısını %110'unu alabilecek sayıda fazla can kurtarma aracı veya LSA Code, Bölüm 6.2'deki isteklere uygun olan gemi terk sistemi (MES) ile birlikte kullanım için sağlanmış ve her iki yönde 10°'ye kadar trim ve 20°'ye kadar meyilli haldeki olumsuz koşullarda, yerleşim yerinden doğrudan denize indirilmek üzere yerleştirilen can kurtarma aracı.

.2 SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER İÇİN:

Geminin çalışması öngörülen ortam koşullarında ve tüm hasarsız ve öngörülen yaralı koşullardaki trim ve meyillerde etkili olan can kurtarma aracı ve kurtarma botu yerleşimine tabi olarak, en az yüklü durumdaki su hattı ile öngörülen binme konumu arasındaki fribord 4,5 m. den fazla değilse, bayrak devleti idaresi, insanların can salına doğrudan bineceği bir sistemi kabul edebilir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.2 Her can filikası için, filikayı denize indirebilecek ve geri alabilecek bir donanım temin edilmelidir.

1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

İlave olarak, bakım amacıyla bırakma donanımını boşaltmak üzere can filikasını askıya alma düzeni sağlanmalıdır.

(İnteraktif CD not: Bu dokuman Interaktif CD için Mevlüt ÖZER tarafından hazırlanmıştır.)

.3 İndirme ve geri alma düzenleri; gemideki donanım operatörünün, can kurtarma aracını indirme sırasında ve can filikalarını geri alma sırasında sürekli olarak gözetim altında tutabileceği şekilde olmalıdır.

.4 Gemide bulunan benzer can kurtarma araçları için sadece bir tek tip bırakma mekanizması kullanılmalıdır.

.5 Kullanılan hallerde, palanga halatları; gemi en az yüklü durumda iken, yeni gemiler için her iki yönde10°'ye kadar trim ve 20°'ye kadar meyilden ve mevcut gemiler için haldeki olumsuz koşullarda her iki yönde15°'ye kadar meyilden oluşan olumsuz koşullarda, can kurtarma aracının suya ulaşabilmesini sağlayacak uzunlukta olmalıdır.

.6 Herhangi bir indirme istasyonundaki can kurtarma aracının hazırlanması ve elleçlenmesi, diğer bir istasyondaki herhangi bir can kurtarma aracının veya kurtarma botunun acil olarak hazırlanmasını veya elleçlenmesini engellememelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.7 Gemiyi terk sırasında, can kurtarma aracı üzerine su boşalımını önleyici önlemler alınmalıdır.

.8 Hazırlık ve indirme sırasında; can kurtarma aracı, bu aracın indirme donanımı ve aracın indirileceği deniz alanı Kural II-1/D/3 ve II-1/D/4'de istenilen emercensi elektrik güç kaynağından beslenen lambalarla aydınlatılmalıdır.

10. Kurtarma botu binme, denize indirme ve geri alma düzenleri (R 17)

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Kurtarma botu binme ve denize indirme düzenleri, botu mümkün olan en kısa sürede binilebilecek ve denize indirilebilecek şekilde olmalıdır.

.2 Kurtarma botu; gemide, botta görev görmek üzere belirlenmiş kişilerin binebilecekleri ve bu halde doğrudan denize indirilebilecek şekilde olmalıdır.

.3 Eğer kurtarma botu, can kurtarma araçlarının kapasitesine dahil edilmiş ise ve diğer can filikalarına binme güvertesinden biniliyor ise, madde .2'ye ilave olarak, kurtarma botuna da binme güvertesinden binilebilmelidir.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

.4 İndirme donanımları, Kural 9'un isteklerine uygun olmalıdır. Ancak tüm kurtarma botları, gemi sakin suda 5 knots hızda ilerlerken, gerekirse parimalar yardımıyla, denize indirilebilmelidir.

.5 Tam kapasite insan ve donanımla yüklü halde iken kurtarma botunun orta deniz koşullarındaki geri alma süresi 5 dakikadan fazla olmamalıdır. Eğer kurtarma botu can filikası kapasitesine dahil edilmişse, can kurtarma donanımı ve en az 6 kişilik onaylı kurtarma botu personeli ile yüklü iken, aynı sürede geri alınabilmelidir.

.6 1 OCAK 2009'DA VEYA DAHA SONRA İNŞA EDİLEN, SINIF B, C VE D YENİ GEMİLER:

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

Kurtarma botu binme ve geri alma düzenleri, sedyenin güvenli ve etkili bir şekilde elleçlenmesine olanak vermelidir. Eğer ağır halat blokları tehlike yaratıyorsa güvenlik için kötü hava deniz bağı sağlanmalıdır.

11. Emercensi talimatlar (R 19)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

Gemiye her yeni yolcu binişinde, hareketten hemen önce veya hemen sonra bir yolcu güvenliği brifingi verilmelidir. Bu brifingde, asgari olarak, Kural III/3.3'de istenilen talimatlar yer almalıdır. Bu brifing, yolcular tarafından anlaşılabilecek bir veya daha fazla dilde bir anons vasıtasıyla yapılmalıdır. Anonslar, genel haberleşme sistemi veya asgari olarak seyir sırasında henüz duymamış bulunan yolcular tarafından duyulabilecek diğer uygun vasıtalarla yapılmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

12. Kullanıma hazırlık, bakım ve muayeneler (R 20)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Gemi limandan ayrılmadan önce ve seyir sırasında sürekli olarak, tüm can kurtarma donanımları çalışır durumda ve kullanıma hazır halde olmalıdır.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Can kurtarma donanımlarının bakımı ve muayenesi SOLAS Kural III/20'deki isteklere göre yapılmalıdır.

13. Gemiyi terk eğitimleri ve talimleri (R 19 + 30)

SINIF B, C VE D YENİ VE MEVCUT GEMİLER:

.1 Emercensi görevler verilmiş her mürettebat, gemi sefere başlamadan önce bu görevlere aşina olmalıdırlar.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.2 Gemi terk talimi ve yangın talimi haftada bir yapılmalıdır.

Her mürettebat, her ay en az bir gemiyi terk talimine ve bir yangın talimine katılmalıdır. Eğer gemi mürettebatının %25'inden fazlası, bir ay önceki gemiyi terk ve yangın talimine katılmamışsa, bu talimler geminin hareketinden önce yapılmalıdır. Geminin sefere ilk girişinde, önemli ölçekteki bir değişimden sonra veya yeni bir mürettebat katıldığında, yukarıda belirtilen talimler, seferden önce yapılmalıdır.

.3 Her gemiyi terk talimi, SOLAS Kural III/19.3.3.1'de istenilen faaliyetleri içermelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Osmanlı'dan Günümüze T.C. Külliyatı)

.4 Can filikaları ve kurtarma botları, SOLAS Kural III/19.3.3.2, 3.3.3, 3.3.6 ve 3.3.7'deki hükümlere göre, birbirini izleyen talimlerde indirilmelidir.

Eğer limandaki yanaşma durumları ve ticari planlamalar, can filikalarının bir taraftan indirilmesine olanak vermiyorsa, bayrak devleti idaresi, o taraftaki filikanın denize indirilmemesine izin verebilir. Ancak, tüm bu tip can filikaları her üç ayda en az bir kez indirilecek ve yılda en az bir kez denize indirilmelidir.

.5 Eğer gemide gemi terk sistemi varsa, talimlerde SOLAS Kural III/19.3.3.8'de istenilen faaliyetler yapılmalıdır.

.6 Toplanma ve terk ile ilgili emercensi aydınlatma, her gemi terk taliminde test edilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

.7 Yangın talimleri, SOLAS Kural III/19.3.4'deki hükümlere göre yapılmalıdır.

.8 SOLAS Kural III/19.4'e göre mürettebata gemide eğitimler ve talimatlar verilmelidir.

( Resmi mühür ) ( Devlet )

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

...................................................Hükümetinin yetkisi altında (Bayrak Devletinin tam resmi adı) ........................................................tarafından (Türk bayraklı gemilerde bayrak devleti adına hareket edecek kuruluşlara sertifikalandırma yetkisi verilmesine ilişkin mavzuat hükümleri uyarınca tanınmış olan kuruluşun tam resmi adı)

........................................................................ hükümleri dahilinde (Bayrak Devleti tarafından getirilen ilgili önlem(ler)in adı) ve aşağıda adı belirtilen geminin ,

Yolcu gemilerinin emniyet kuralları ve standartları hakkında Türk bayraklı gemilerde bayrak devleti adına hareket edecek kuruluşlara sertifikalandırma yetkisi verilmesine ilişkin mavzuat hükümlerine uygunluğu doğrulamak üzere,

Düzenlenmiştir.

+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|Geminin adı |Çağrı işareti  |Tescil limanı  |Yolcu sayısı      |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|      |         |         |            |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|      |         |         |            |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|      |         |         |            |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|      |         |         |            |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+
|      |         |         |            |
+------------+-----------------+-----------------+-----------------------+


(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

IMO numarası (1) : ..........................................................................

Boy : ........................................................................

Omurganın konulduğu veya geminin

benzeri bir yapım aşamasında bulunduğu tarih : ...............................................................................

İlk sörvey tarihi : ........................................................................

Geminin işletim için belgelendirildiği deniz

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

Alanına göre sınıfı : A / B / C / D (2)

Aşağıdaki sınırlamalara veya ilave isteklere tabidir (3):

......................................................................................................................................................................................................................

(1) Varsa, Res. A.600(15)'e göre IMO gemi kimlik numarası.

(2) Uygun olmayanı çiziniz.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(3) Rota, çalışma alanı veya sınırlı çalışma süresi nedeniyle uygulanacak sınırlamaların ya da özel yerel koşullar nedeniyle gereken tüm ilave isteklerin kayıtları.

- / -

(Sertifikanın arka yüzü)

İlk sörvey

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1. Geminin Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre sörveye tabi tutulduğunu,

2. Sörvey sonucunda geminin Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin isteklerine tam olarak uygun bulunduğunu ve,

3. Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince verilen yetki dahilinde geminin, Yönetmeliğin aşağıda belirtilen isteklerinden muaf tutulduğunu.

........................................................................................................

.......................................................................................................

........................................................................................................

(İnteraktif CD * (c) 1998 - 2007 *  Tüm Telif Hakları Saklıdır.)

........................................................................................................

Varsa, muafiyetin verildiği koşullar:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Aşağıda belirtilen bölmeleme yükleme hatlarının verildiğini+--------------------------------------+-------------+------------------------------+
|Verilen ve gemi ortasında bordalara  | Fribord [mm]| Alternatif servis koşulları |
|İşaretlenen bölmeleme yükleme hatları |       | İle ilgili açıklamalar    |
|Kural II-1/B/11            |       |               |
+--------------------------------------+-------------+------------------------------+
| C.1(1)                |       |               |
+--------------------------------------+-------------+------------------------------+
| C.2                 |       |               |
+--------------------------------------+-------------+------------------------------+
| C.3                 |       |               |
+--------------------------------------+-------------+------------------------------+

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

Onaylarız.

Bu sertifika, Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre ........................................................ (gelecek yenileme sörveyi tarihi)'ne kadar geçerlidir.

..............................(sertifikanın düzenlendiği yer)'da .......................................(düzenleme tarihi) tarihinde düzenlenmiştir.

(Bu dokumanın tam metni İnteraktif CD 'ye işlenmiştir. * (c) 1998 - 2007)

.......................................(sertifikayı düzenleyenin imzası)

ve/veya

(düzenleyen kuruluşun mühürü)

İmzalandığı takdirde, aşağıdaki madde eklenmelidir:

Aşağıdaki imza sahibi, yukarıda imzası bulunan kişinin adı geçen Bayrak Devleti tarafından Yolcu Gemisi Emniyet Sertifikası düzenlemek üzere yetkilendirildiğini beyan eder.

...........................(imza)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

(1) : Bölmeleme yükleme hattı işaretlerinde "C" harfini takip eden arabik rakamlar yerine, bunların uluslararası bölmeleme yükleme hattı işaretlerinden ayrılması Bayrak Devleti İdaresi tarafından gerekli görülürse, Romen rakamları veya harfleri kullanılabilir.

- / -

(Sertifikanın diğer sayfası)

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

Periyodik Sörveyler

Yolcu Gemilerinin Emniyeti ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinde istenilen periyodik sörveyin yapıldığını ve sörveyler sonucundaaynı Yönetmeliğinin ilgili isteklerine uygun bulunduğunu,

Onaylarız.

* ( Yer .................................. Tarih .......................................................

( Düzenleyen kuruluşun imzası ve/veya mühürü)

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

* ( Yer .................................. Tarih .......................................................

( Düzenleyen kuruluşun imzası ve/veya mühürü)

* ( Yer .................................. Tarih .......................................................

( Düzenleyen kuruluşun imzası ve/veya mühürü)

* ( Yer .................................. Tarih .......................................................

( Düzenleyen kuruluşun imzası ve/veya mühürü)

* ( Yer .................................. Tarih .......................................................

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

( Düzenleyen kuruluşun imzası ve/veya mühürü)

(Madde 9'da belirtilen)

İdare, bu Ek'deki rehberi uygularken IMO MSC/735 no.lu 24 Haziran 1996 tarihli "Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled person's needs" sirkülerini örnek alır.

(Bu dokuman İnteraktif CD için hazırlanmıştır. * İnteraktif CD (c) 1998 - 2007)

1. Gemiye giriş

Gemiler; hareket yeteneği az olan kişilerin gemiye kolaylıkla ve emniyetli bir şekilde binmeleri ve inmeleri, güverteler arasında ulaşımı yardımsız veya rampalar, yürüyen merdivenler ya da asansörler vasıtasıyla sağlanabilecek şekilde imal ve teçhiz edilmelidir. Bu girişlere ait yön göstergeleri, geminin diğer girişlerine ve gemideki tüm ilgili yerlere asılmalıdır.

2. İşaretler

Yolculara yardımcı olmak üzere sağlanan işaretler, hareket yeteneği az olan kimselerin (duyumsal özürlüler dahil) kolayca ulaşabileceği ve okuyabileceği şekilde olmalı ve kilit noktalara yerleştirilmelidir.

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Yüzbinlerce Sayfa Mevzuat)

3. Mesajları iletim düzenleri

Operatör çeşitli şekillerdeki hareket yeteneği az olan kişilere; gecikmeler, tarife değişimleri ve gemideki hizmetler gibi anonsları görsel ve sesli olarak iletecek düzenlere sahip olmalıdır.

4. Alarm

(İnteraktif CD  (c) 1998 - 2007 *  Binlerce Sayfa Kitap)

Alarm sistemi ve alarm düğmeleri; duyumsal özürlüler ve öğrenme özürlüler dahil, hareket yeteneği az olan tüm yolcular tarafından ulaşılabilecek ve onları uyaracak şekilde dizayn edilmelidir.

5. Gemideki hareketi sağlayan ilave istekler

El tutamakları, koridorlar ve geçitler, kapılar ve kapı geçişleri, tekerlekli sandalyedeki bir kişinin hareketine olanak vermelidir. Yürüyen merdivenler, araç güverteleri, yolcu salonları, yaşam mahalleri ve tuvaletler, hareket yeteneği az olan kişilerin makul ve uygun şekilde ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde dizayn edilmelidir.

tammetin.jpg (2780 bytes)